پایان نامه ارشد: ارتقاء حقوق زن در ایران

دانلود پایان نامه

فمینیست (Feminism) واژه ای فرانسوی است که به آنچه که در قرن نوزدهم تحت عنوان (جنبش زنان) معروف بود اطلاق می شد. در دهه شصت میلادی «رستم» «آزادی» ابتدا به پنج تلقی مهم فمینیستی در غرب اشاره می کنیم.[1]

1ـ4ـ1 لیبرال فمینیسم

فمینیست های اولیه که از فردگرایی لیبرالی متأثر بودند در قرن هیجدهم معتقد بود که سرشت زنان و مردان کاملا یکسان است و نقش جنسیت را به کلی و به نحو متعصبانه و علیرغم علوم زیستی و تجربی منکر می شدند.

فمینیست مارکسیستی: از نظر مارکسیسم مفهوم طبقه کلید درک تمام پدیده های اجتماعی از جمله ستم بر زنان است جامعه مطلوب مارکسیست جامعه بدون طبقه است.

1ـ4ـ2 فمینیسم رادیکال

فمینیسم رادیکال یکی از گرایش های فمینیسم است که بر روی نظریهٔ مردسالاری متمرکز می شود. در واقع تمرکز فمینیسم رادیکال به مردسالاری به عنوان یک سیستم قدرت نگاه می کند که جامعه را به شکل روابط پیچیده ای بر اساس پیش فرض برتری مردان، سازمان می دهد و از آن برای ستم بر زنان استفاده می شود.

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

فمینیست های رادیکال معتقدند تبعیض ها و نابرابری های جنسی به علت حاکم بودن «نظام مردسالاری» است. آن ها مردسالاری را یک نظام جهان شمول می دانند که در آن زنان زیر سلطهٔ مردان قرار دارند. نظام مردسالاری در هر جامعه با نوعی تقسیم کار ِ جنسی تقویت و تحکیم می شود. فمینیست های رادیکال معتقدند که باید دربارهٔ هر یک از وجوه زندگی زنان که در حال حاضر «طبیعی» به شمار می آید، تردید کرد و آن را از نو بررسی کرده و در پی یافتن راه های تازه برای تمام امور زندگی بود.[2]

[1]. محمود طلوعى، فرهنگ جامع سیاسى، تهران، نشر سخن، 1372، ص 703 و 779؛ عبدالرسول بیات، فرهنگ واژه‏ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینى، 1381، ص 290.

[2] . پاملا آبوت، والاس کلر، «تولید دانش فمینیستی». در جامعه شناسی زنان. ترجمهٔ منیژه نجم عراقی. چاپ چاپ چهارم. تهران: نشر نی، ۱۳۸۵. ۲۹۳ تا ۲۹۷.

این نوشته در مقاله ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.