پایان نامه ارشد – اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر دولت

در این قسمت اصول و معیارهایی را که بر مسئولیت بدون تقصیر دولت حکومت می کنند مشخص کنیم؛ یعنی چارچوبی را بیان نماییم تا معلوم شود که قاعده اصلی در این گونه مسئولیت چه قواعدی هستند. رعایت چه الزاماتی در خصوص آن وجود دارد تا بتوان مسئولیت بدون تقصیر دولت را مورد شناسایی قرار داد.

 

بند اول: اصل قانونی بودن

 

دیدیم که در تمامی مواردی که طی آن دولت ملزم به جبران خسارت های وارده به افراد و مخصوصاً بدون ارتکاب تقصیر بود. الزام دولت ناشی از قانونی بود که یا اجازه ی ورود زیان را به همراه نحوه ی جبران آن معلوم می کرد یا جایی که اعمال صلاحیت ها موجبات ورود خسارت را فراهم می آورد حکم به جبران آن می نمود و یا دامنه ی زیان های غیرقابل انتساب به دولت را مشخص می نمود و جبران خسارت را بر عهده ی دولت قرار می داد.

در این راستا در تعریف قانونی بودن به جهت مسئولیت بدون تقصیر دولت باید گفت:

در حوزه ی مسئولیت بدون تقصیر دولت، قرار دادن مسئولیت بر عهده ی دولت به جبران خسارت، تنها ناشی از مبنای قانون خواهد بود.

حاکمیت قانون در معنایِ حصاری برای فعالیت های حقوقی و اجتماعی شهروندان و در واقع مبنایی در جهت حمایت از مردم در مقابل تعدی حکمرانان است، یعنی نظام حقوقی و قوانین و مقررات حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر بایستی دارای ویژگی های ذاتی و شرایط معینی باشد که قانون آن ها را تعیین می کند.

یعنی قانون بر اجرای مقرره های مربوط به مسئولیت بدون تقصیر، نظارت و اجرای آن را تضمین می کند و این امر به معنای حاکمیت قواعد عام، الزام آور، روشن و قطعی دارای ضمانت اجرای بر مسئولیت بدون تقصیر بدون دخالت ملاکهای شخصی[1].

در مسئولیت مدنی دولت نمی توان از مبنای عرفی برای مسئول قلمداد کردن دولت سخن گفت بلکه این قانون است که عناصر و ارکان سازنده این مسئولیت و همچنین محدوده ی مسئولیت دولت را مشــخص می سازد و به عبارتی مسئولیت حاضر به طور همه جانبه تابع قانون است. قانون است که الزام دولت به جبران خسارت را محرز ساخته است. قانون در کلیت خود هر نوع قانونی ازجمله قانون اساسی عادی و قوانین خاص را دربر می گیرد.

. ضرابی حمید، جزوه درسی، حقوق اداری تطبیقی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شیراز، 1389، ص 36[1]

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

Categories: آموزشی