بررسی عملکرد نوجوانان افسرده اساسی و مبتلا بهPTSD در شاخص های ادراک زمان، حافظه فعال و سرعت پردازش- قسمت 8

معنادار تشخیص بر فراخنای ارقام یافته شد. بیماران عملکرد ضعیف‌تر را در ارقام مستقیم و معکوس نشان دادند. در سیالی کلامی میان دو گروه بیمار و کنترل تفاوتی مشاهده نشد. سن پایین آزمودنی‌ها و تجربه اولین دوره افسردگی می‌تواند توجیهی در جهت عدم شدت نقایص در حافظه معنایی و کاری فراهم آورد. یافته‌ها از این فرضیه حمایت می‌کنند که نقایص حافظه در اختلالات افسرده‌ساز می‌تواند تا حدی نتیجه‌ای از رمزگردانی ضعیف باشد که خود به علت نقص در توجه به وجود می‌آید.
اضطراب و افسردگی با عملکرد ضعیف تحصیلی در ارتباط‌اند. بیان می‌شود که عملکرد تحصیلی در افراد جوان افسرده یا مضطرب به‌عنوان نتیجه‌ای از افزایش نگرانی و کاهش در فرایندهای اجرایی مرکزی در حافظه کاری کاهش می‌یابد. در مطالعه (اونز و همکاران،2012) شرکت‌کنندگان کودکان 12 تا 13 سال را از دو مدرسه شامل می‌شدند. مطالعه به بررسی رابطه عاطفه منفی، نگرانی، حافظه کاری و عملکرد تحصیلی با استفاده از پرسشنامه‌های خودگزارشی، اطلاعات آزمون‌های تحصیلی مدرسه و تکالیف رایانه‌ای حافظه کاری پرداخت. سطوح بالاتر افسردگی و اضطراب با عملکرد ضعیف‌تر تحصیلی در ارتباط بود. حمایت‌هایی نیز برای فرضیه‌های میانجی وجود دارد، جایی که نگرانی و فرایندهای اجرایی مرکزی رابطه میان عاطفه منفی و عملکرد تحصیلی را واسطه‌گری می‌کنند.
متیوز و همکاران (2008) درمطالعه‌ای به‌صورت مقطعی 28 دختر در سنین 12 تا 16 سال را که ازلحاظ سن هوش و موقعیت اجتماعی اقتصادی همتاشده بودند، مورد آزمون قرارداد. نتایج بیانگر آن بود که دختران نوجوان افسرده نقایص عملکردی را در تکالیف حافظه بصری، در اندازه‌گیری سرعت حرکت و در اندازه‌گیری حافظه کاری فضایی نشان دادند؛ بنابراین آن‌ها دریافتند دوره‌های افسردگی در دختران نوجوان با نقایص عصبی شناختی همراه است.
ارتباط میان حافظه و رمزگردانی چهره‌های هیجانی و علائم افسردگی طی 4 سال، نوجوانان دختر موردبررسی قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان عبارت بودند از 213 دختر که اکثر آن‌ها آمریکایی-آفریقایی بودند. نمرات در غربالگری افسردگی در سن 8 سالگی برای افزایش نرخ پایه مورداستفاده قرار گرفتند. علائم افسردگی و تشخیص‌ها به شکل سالانه بررسی شدند. در سال چهارم، درحالی‌که دختران 12-13 ساله بودند، تکلیف رمزگردانی هیجانی چهره در پاسخ به اندوه، شادی، ترس و خشم انجام گرفت.
یافته‌ها حاکی از آن بود که دخترانی با علائم شدیدتر افسردگی از 9 تا 12 سال دارای دقت پایین‌تری در رمزگردانی چهره‌های هیجانی بودند. با کنترل هوش، علائم سطح بالاتر افسردگی با نقص حافظه‌ای آشکاری در پردازش چهره‌های غمگین و شاد همراه بود؛ اما این اثرات بر اساس نژاد تعدیل نشد؛ بنابراین تفاوت‌های فردی در نقایص حافظه چهره با تفاوت‌های فردی در حال ظهور و افسردگی اوایل نوجوانی در ارتباط است و ممکن است نشانگر آسیب‌پذیری آن‌ها برای افسردگی باشد (گویر و همکاران، 2010).
2-12- پردازش اطلاعات
از نیمه دوم قرن بیستم محققان به رابطه بین سرعت ذهن و هوش علاقه‌مند شده‌اند. بررسی دوباره تحقیقات انجام‌شده در این زمینه به‌تفصیل در کتاب ساعت ذهن، وقت سنجی ذهنی و تفاوت‌های فردی که توسط جنسن (2006) تألیف شده، شرح داده‌شده است. ازلحاظ نظری، در این رابطه در ابتدا توسط اندیشه آهنگ نوسان (جنسن، 1982؛ به نقل از جنسن، 2006) یا کارآمدی عصبی (ورتون، 1993؛ به نقل از استرنبرگ و کافمن، 2011) تبیین می‌شد؛ بعداً، این مفهوم همچنین به یافته‌های تحقیق هوش روانی فیزیولوژیکی مرتبط شد که نشانگر زمان نهفتگی کوتاه در برخی مؤلفه‌های EP برای افراد باهوش‌تر بود (دیبری و کاریل ، 1993؛ به نقل از بارنز و همکاران، 2000) یا افرادی که از مغز کارآمدتری برخوردارند، مغزشان گلوکز کمتری مصرف می‌کند یا فعالیت کورتیکالی ضعیف‌تری که توسط EEG سنجیده می‌شود دارند، افراد باهوش از مغز خود به شکل کارآمدتری استفاده می‌کنند (هایبر، 1993؛ به نقل از بانز و همکاران، 2000).
در نظریه سرعت ذهن، سرعت پردازش اطلاعات به‌عنوان اساسی برای توانایی‌های شناختی (هوش) در نظر گرفته می‌شود. این توانایی شناختی مرتبه بالاتر، نظیر هوش (همچنین خلاقیت)، عملکرد شناختی فرد را در جهان واقع، نظیر مدرسه، دانشگاه، کار و غیره متأثر می‌سازد (ریتدرمان و نئویانر، 2004). سرعت پردازش اطلاعات مشخص می‌سازد که مغز با چه سرعتی قادر است که در موقعیت مختلف کنش و واکنش نشان دهد. مشکلات زمانی پیش می‌آید که اطلاعات به‌طور خیلی آهسته مورد پردازش قرار گیرند آزمودنی نمی‌تواند جریان اطلاعات را حفظ کند یا آنقدر سریع است که آزمودنی‌ها به‌طور تکانشی یا بی‌دقت به اطلاعات پاسخ می‌دهند.
دبیری (1995) سرعت پردازش اطلاعات را به‌عنوان عامل تعیین‌کننده‌ای برای رشد توانایی‌های شناختی تلقی می‌کند. سرعت پردازش اطلاعات در مراحل اولیه ادراک، رشد هوش شناختی را در سراسر سال‌های رشد فرد تحت تأثیر قرار می‌دهد و تفاوت‌های فردی کوچک در سرعت پردازش اطلاعات احتمالاً باعث تفاوت بزرگ در هوش و عملکرد شناختی می‌باشد (دبیری، 2000).
تفاوت‌های فردی در انجام تکلیف شناختی ناشی از تغییر‌پذیری و نوسان در کارآمدی پردازش اطلاعات است (اسلیونسکی ، اسمیت و هافر ، 2006). ازجمله عوامل تأثیرگذار بر تغییر‌پذیری پردازش اطلاعات عوامل هیجانی هستند، زیرا بسیاری از فرایندهای شناختی نظیر توجه، یادگیری، حافظه، قضاوت و تفسیر متأثر از حالات هیجانی می‌باشند.
2-13- سرعت پردازش اطلاعات در اختلال استرس پس از سانحه
لوهر و همکاران (2013) در فرا تحلیلی به تلخیص و ادغام سوابق پژوهش در رابطه با کارکردهای شناختی در بزرگسالان سالخورده مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه پرداختند. فرض آن‌ها بر آن بود که مبتلایان به PTSD در مقایسه با بزرگسالان سالخورده غیر بیمار عملکرد بدتری را در هر یک از حوزه‌های شناختی به نمایش می‌گذارند. همان‌گونه که پیش‌بینی‌شده بود، شواهدی از عملکرد بدتر در اندازه‌گیری‌های شناختی در همه‌های مبتلا به PTSD وجود داشت. نیرومندترین تأثیر در آزمودنی‌ها از نمرات پایین در حوزه‌ی وسیعی از حافظه بود و شواهدی وجود داشت مبنی بر اینکه مواجهه با تروما منحصراً با عملکرد بدتر در آزمونه‌ای یادگیری مشخص همراه بود. بااین‌حال سرعت‌ پردازش اطلاعات از حوزه‌هایی بود که نتایج متناقضی را به دست داده بود و نیازمند مطالعات بیشتری بود.
ساچینوالا و همکاران (2000) در مطالعه‌ای به ارزیابی توجه، حافظه، عملکرد و خلق را در بین 36 مرد بازمانده جنگ ویتنام که از PTSD مزمن رنج می‌بردند، پرداختند. نمونه‌های بیمار از سلامت جسمی برخوردار بوده، و از افسردگی متوسطی رنج می‌بردند. ابزار ارزیابی برای آزمودنی‌های بیمار CEP یا پروتکل ارزیابی شناختی بود. در مقایسه با گروه کنترل، نمونه‌های مبتلا به PTSD در CEP عملکرد به‌طور معنادار پایین‌تری را در حوزه‌های توجه، حافظه و عملکرد به نمایش گذاشتند؛ و نمرات افسردگی بیشتری به دست آوردند. یک رابطه متقابل میان افسردگی و حافظه یافت شد، اما این رابطه میان افسردگی و توجه وجود نداشت. هیچ شواهدی مبنی بر کاهش سرعت پردازش اطلاعات به دست نیامد. یافته‌ها با گزارش‌های مبتنی بر اینکه PTSD مزمن با اختلال در توجه، حافظه و عملکرد شناختی همراه است هماهنگ بود.
اختلال استرس پس از سانحه اغلب با نقایصی در حافظه و سرعت پردازش اطلاعات همراه است و با ناتوانی در انتقال توجه از محرک‌های برانگیزاننده تروما ارتباط کمتری دارد (کورشی و همکاران، 2011؛ تواملی و همکاران،2009؛ واسترلینگ و همکاران، 2002).
اسکویت وردر و همکاران (2013) در فرا تحلیلی به ادغام پیشینه‌های پژوهش در رابطه با کارکردهای شناختی بزرگسالان سالخورده مبتلا به PTSD پرداختند. آن‌ها دریافتند که مبتلایان به PTSD بدترین عملکرد شناختی را در رابطه با حافظه نشان دادند و پس‌ازآن بدکار‌کردی‌های قابل‌توجهی در مقایسه با گروه کنترل در یادگیری، سرعت پردازش و کارکردهای اجرایی نشان دادند.
سمیون و همکاران (2014) مطالعه‌ای را هدف شناخت مکانیسم‌های عصب روان‌شناختی درگیر در خاطرات ترومای سرزده در افراد PTST انجام دادند. بر این اساس آنان به بررسی 50 فرد مبتلا به PTSD در مقایسه با 50 فرد سالم پرداختند. آنان دریافتند که مبتلایان به PTSD در تمامی تکالیف عملکرد ضعیف‌تری داشتند که احتمالاً به علت کندی کلی در پردازش اطلاعات و واکنش‌های حرکتی بود. سرعت روانی-حرکتی پیش‌بین کندی و بالا بودن میزان خطای استروپ است. بازداری آسیب‌دیده 7/9% از واریانس پیش‌بینی‌شده را تکرار تجربه مجدد علائم و 5/23% واریانس پیش‌بینی‌شده را افزایش تداخل زمان واکنش تبیین کرد. آن‌ها دریافتند بیماران مبتلا به PTSD در تمام زمینه‌ها عملکرد ضعیفی داشتند و این احتمالاً به دلیل کاهش کلی در سرعت پردازش اطلاعات و زمان واکنش‌های حرکتی بود.
ساچینوالا و همکاران (2000) در مطالعه‌ای به ارزیابی توجه، حافظه، عملکرد و خلق را در بین 36 مرد بازمانده جنگ ویتنام که از PTSD مزمن رنج می‌بردند، پرداختند. نمونه‌های بیمار از سلامت جسمی برخوردار بوده، و از افسردگی متوسطی رنج می‌بردند. ابزار ارزیابی برای آزمودنی‌های بیمار CEP یا پروتکل ارزیابی شناختی بود. در مقایسه با گروه کنترل، نمونه‌های مبتلا به PTSD در CEP عملکرد به‌طور معنادار پایین‌تری را در حوزه‌های توجه، حافظه و عملکرد به نمایش گذاشتند؛ و نمرات افسردگی بیشتری به دست آوردند. یک رابطه متقابل میان افسردگی و حافظه یافت شد، اما این رابطه میان افسردگی و توجه وجود نداشت. هیچ شواهدی مبنی بر کاهش سرعت پردازش اطلاعات به دست نیامد. یافته‌ها با گزارش‌های مبتنی بر اینکه PTSD مزمن با اختلال در توجه، حافظه و عملکرد شناختی همراه است هماهنگ بود.
کایرا و همکاران (2012) در مطالعه خود تأثیر ابتلا به PTSD بر هوش‌بهر نوجوانان مبتلا به این اختلال را موردبررسی قراردادند. نتایج آن‌ها نشانگر آن بود که بسته به نوع ترومایی که فرد با آن مواجه شده است، هوش‌بهر تغییرات متفاوتی خواهد داشت. بااین‌وجود، PTSD اثرات به‌طور معناداری منفی بر 4 مؤلفه‌ی هوش ازجمله حافظه کاری، سرعت پردازش، ادراک کلامی و استدلال دریافتی دارد.
2-14- سرعت پردازش و افسردگی
اوکانر و همکاران (1990) گزارش کردند که بیماران افسرده اغلب اوقات تجربه‌ی ذهنی کند شدن سرعت ذهنی را گزارش می‌کنند. بربیون و همکاران (2000) و فن و همکاران (2001) بیان کردند که کندی شناختی ممکن است در اختلال عصب روان‌شناختی مرتبط با افسردگی اساسی تک‌قطبی سهیم باشد. نبز و همکاران (2000) بیان کردند که کندی پردازش اطلاعات، همچنین اختلال در حافظه کاری، اختلال عصب روان‌شناختی را در سالخوردگان افسرده واسطه‌گری می‌کند. مطالعاتی در این راستا صورت گرفت که سرعت شناختی و حرکتی هر دو در افراد افسرده مختل می‌شوند (کالگیوری و الوانگر ،2000). الیوت و همکاران (1996) دریافتند که میان‌سالان افسرده تنها در سرعت شناختی و نه حرکتی آسیب می‌بینند.
درحالی‌که بدکارکردی در افسردگی دوران سالخوردگی امری شایع است، تمام جنبه‌های شناختی به یک میزان تأثیر نمی‌پذیرند. آورده شده است که بیماران افسرده تنها در تکالیفی که تقاضاهای سنگینی از منابع پردازش دارد اختلال دارند بنابراین کاهش منابع در افسردگی سالخوردگی مشاهده می‌شود. مطالعه نبز و همکاران (2000) به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا منابع پردازش در شکل حافظه کاری و سرعت پردازش کاهش می‌یابند و اینکه آیا کاهش در این منابع می‌تواند واسطه‌ی اختلالات عصب روان‌شناختی باشد.
نتایج این مطالعه بیانگر آن بود که عملکرد بیماران افسرده در هر دو مقیاس حافظه کاری و سرعت پردازش اطلاعات کاهش می‌یابد. درحالی‌که این مقیاس‌ها در بیماران افسرده‌ای که درمان می‌شوند بهبود یافته و میزان اختلالات بیشتر از آنچه در گرده کنترل مشاهده می‌شود نخواهد بود.
براون و همکاران (2013) به‌منظور بررسی اثر افسردگی و شناخت بر روی افسردگی در سالخوردگان مبتلا به آمنزی و غیر مبتلا پرداختند. آن‌ها دریافتند که علائم افسردگی، اختلالات حافظه و کاهش در سرعت پردازش اطلاعات به‌طور معناداری با اختلالات کارکردی در ارتباط بودند. سرعت پردازش درواقع واسطه‌ی اثر افسردگی بر عملکرد فرد بود و اثر بدکارکردی اجرایی را بر عملکرد بیماران کاملاً وساطت می‌کرد؛ بنابراین یافته‌ها نشانگر آن بودند که سرعت پردازش در اثری که افسردگی و اختلال در کارکردهای اجرایی بر اختلال عملکرد فرد دارند نقش مرکزی را ایفا می‌کند.
در تضاد با این یافته‌ها پورسل ، ماروف ، کاریوس و پانتلیس (1997) گزارش کردند که بیماران کم سال‌تر در اندازه‌گیری‌های برنامه‌ریزی و تغییر آمایه و نه در سرعت شناختی اختلالاتی را نشان می‌دهند. درنتیجه پورسل نتیجه گرفت که بیماران افسرده جوان کاهش سرعت شناختی، همانند آنچه در بیماران میانسال و سالخورده وجود دارد را نشان نمی‌دهند. مشکلی که در این تفسیر وجود دارد آن است که سرعت شناختی اندازه‌گیری شده به‌وسیله الیوت و همکاران (1996) و پورسل و همکاران (1997) با استفاده از زمان واکنش در مدت تکلیف برنامه‌ریزی سنجش شده است.
تاربوک و پیکل (1995) دریافتند که بیماران افسرده سالمند بیش از بیماران افسرده جوان کاهش در سرعت پردازش را نشان می‌دهند.
تعدادی از مطالعات نیز به ارزیابی سرعت پردازش اطلاعات در بیماران مبتلا به ام اس پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد که کاهش در سرعت پردازش اطلاعات عملکرد نوروسایکالوژیکی را در بیماران MS مشخص می‌کند. اگرچه، تأثیر علائم افسردگی که در این جمعیت بسیار شایع هستند بر سرعت پردازش اطلاعات، بررسی نشده است.
لوبرینی ، پریانز ، ریوز-لاگو و فرانک (2012) در مطالعه خود در مقایسه میان بیماران MS با و بدون افسردگی دریافتند که بیماران بدون علائم افسردگی به‌طور معناداری در آزمون استروپ و زمان کارکردی بدتر از گروه کنترل عمل کردند. تأثیر ام اس در عملکرد عصب روان‌شناختی قابل‌تعمیم نبود. به نظر می‌رسد که علائم افسردگی نقش مهمی را در نقص سرعت پردازش ایفا می‌کنند. درحالی‌که ام اس سرعت پردازش اطلاعات را کاهش می‌دهد، علائم افسردگی با کسری شناختی مخصوص به خود و متفاوتی از سرعت همراه بود.
(لاندرو ، کلیوس و اسلتولد ، 2004) در مطالعه‌ای به ارزیابی سرعت پردازش اطلاعات، حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در مرحله اول ام اس پرداخت و اینکه آیا شدت علائم افسردگی بر این جنبه‌های شناختی در ام اس تأثیرگذار خواهد بود یا خیر؟ مطالعه آن‌ها بیانگر آن بود که بیماران کاهش در سرعت پردازش اطلاعات و اختلال در حافظه کاری را نشان دادند، درحالی‌که کارکردهای اجرایی که با استفاده از کارت‌های ویسکانسین اندازه‌گیری می‌شد، متأثر نشده بود. علائم افسردگی بر سرعت پردازش اطلاعات در این بیماران مؤثر بود اما بر حافظه کاری اثری نداشت.
فونتکوبرتا ، و بنیتو-لئون (2015)، به بررسی سرعت پردازش اطلاعات در مراقبان مضطرب و افسرده بیماران مبتلا به ام اس پرداختند. آن‌ها با بررسی 63 نفر از این مراقبان با استفاده از تکالیف عصب‌شناختی و ارزیابی بالینی همچون داده‌های شرایط معلولیت (EDSS) در یافتند که اختلال در سرعت پردازش اطلاعات مستقلاً با شدت علائم افسردگی مراقبان بیماران ام اس در ارتباط است.
افسردگی زمان واکنش را افزایش می‌دهد و درمان‌های ضدافسردگی آن را کاهش می‌دهند. (کالب، دورنر و کالب ،2006) در مطالعه خود به اندازه‌گیری زمان واکنش پرداختند. آن‌ها دریافتند که افسردگی و درمان‌های ضدافسردگی تأثیرات متضادی بر زمانه‌ای واکنش و میزان خطا دارند.
تسورتز ، تامسون و استاگ (2002) به بررسی سرعت پردازش اطلاعات در نوجوانان مبتلا به افسردگی تک‌قطبی پرداختند. آن‌ها 20 نوجوان افسرده درمان شده و 19 نوجوان افسرده درمان‌نشده مورد مقایسه قراردادند. آن‌ها از تکلیفی در این جهت استفاده کردند که به‌سرعت حرکتی نیاز نداشت. نتایج نشانگر آن بود که افسردگی تک‌قطبی با کاهش در سرعت پردازش اطلاعات در بیماران نوجوان در ارتباط است.
حاتمی و زمانی (1382) در مطالعه‌ای به بررسی تأثیر حالات خلقی بر سرعت پردازش ذهنی پرداختند. به همین منظور آن‌ها از 45 دانشجوی بهنجار را به شکل تصادفی در سه گروه قرار داده و در یک گروه خلق شاد و در دیگری خلق غمگین را القا کردند، گروه سوم گروه کنترل بودند. نتایج بیانگر آن بود که سرعت بازشناسی کلمات در حالت خلقی غمگین کندتر از حالت خلقی شاد و عادی صورت می‌گیرد. همچنین خلق شاد موجب تسریع در بازشناسی کلمات مثبت می‌شود؛ اما اثر خلق غمگین در تسریع بازشناسی کلمات منفی معنادار نبود.
2-15- جمع‌بندی
آنچه مطالعه ادبیات پژوهش بدان اشاره دارد، وجود تناقض‌هایی در تحقیقات انجام شده است. مطالعات بسیاری به تغییرات شناختی در نتیجه‌ی ابتلا به افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه پرداخته‌اند. اما بررسی‌های انجام شده بر روی نوجوانان مبتلا به این اختلال‌ها معدود بوده‌اند. بررسی‌های پردازنده به سرعت پردازش، بیشتر سالمندان را مورد توجه خود قرار داده‌اند. در رابطه با بررسی‌های انجام گرفته در رابطه با ادراک زمان نیز تناقضات بسیار است. بررسی های بسیار معدودی نیز نقش ابتلا به PTSD در ادراک زمان را بررسی کرده‌اند. با توجه به این محدودیت‌ها، بررسی ادراک زمان، سرعت پردازش و حافظه کاری در مبتلایان به اختلالات

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.