پایان نامه بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی -پایان …

جانستون

جانستون[2] نشان می دهد که پایگاه قدرت و ثروت درسه سطح با یکدیگر به تعامل می پردازند. نخست اینکه مالکیت ثروت بر فرایند و نتیجه عواملی که ارزش­های اخلاقی جامعه را شکل می دهد تأثیر می گذارد. مطمئناً کانون توجه تظاهرات اخیر علیه جهانی شدن مبتنی بر این برداشت است که تأثیر ثروت در تعیین اینکه چه کسی پایگاه و موقعیت وضع مقررات و قوانین را در جامعه دارد، بیشتر از آن است که باید باشد. دوم اینکه، تلاش برای کسب پایگاه ثروت منجر به این می شود که صاحبان ثروت در زمینه مشخص کردن قوانینی که رفتار جامعه را تعریف و تنظیم می کند، با صاحبان و قدرت های سیاسی همکاری کنند. سوم اینکه، موقعیت قدرت ممکن است به دست یک مأمور دولتی به نحوی و برای هدف هایی مورد سوء استفاده قرار گیرد که برای حصول به آن طراحی نشده است. در جامعه مردم سالار حداقل به لحاظ موقعیت شهروندان برای انتخاب نمایندگانشان یکسان است، اما هیچ جامعه مردم سالاری نتوانسته است در عمل چنین امکانی را فراهم و قدرت نابرابر را برای تأثیر گذاری بر نتایج درون یک جامعه حذف کند. حتی وقتی که توزیع نابرابر قدرت ناشی از پایبندی به قوانین و قواعد جامعه باشد، طبقات پائین تر، نابرابری در آمد ناشی از پیامدهای توزیع نابرابر قدرت را فساد تلقی می کنند. تغییر در معنای فساد ممکن است تا حدودی با تغییر در رابطه حاکمان و افراد تحت حکومت توجیه می شود. وقتی حاکمان در مقام و موقعیتی باشند که خودشان را انتخاب کنند، مسئول ارزش­هایی خواهند بود که برای جامعه انتخاب کرده اند، اما در نظام مردم سالار مردم حاکمان را بر می گزینند. مسئله این است که توزیع نابرابر مقام و موقعیت در درون جامعه تا چه حد ناشی از تنش بین کاربرد شفاف و منصفانه قواعد بازی و دستکاری های پشت صحنه است. معمولاً این دستکاری ها و اعمال نفوذها که با هدف تأمین منافع صاحبان مقام و موقعیت صورت می گیرد، علت اصلی پیدایش فساد است.(هریسی نژاد،­1390: 430).

[1] . Sutherland, Edwin.

 

[2] . Johnston , Michael.

دانشگاه پیام نور تهران

واحد رباط کریم(پرند)

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)

بهار­ 1394

پایان نامه ارشد : بررسی نگرش به فساد اداری

 

Categories: آموزشی