دانلود پایان نامه تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش بر کارآیی کارکنان شعب …

به همین منظور بیشتر به سمت سنجه های کیفی باید رفت. اما به طور کلی بیشتر افراد مزایایی را برای انجام فعالیت های مدیریت دانش بیان می کنند.

اغلب بخشی از یک سازمان کار بخش دیگر را به سادگی تکرار می کند، به این دلیل که نگه داشتن نوشته ای و دنبال کردن آن برای استفاده از دانش و اطلاعات آن نوشته در بخش های دیگر غیرممکن است (کیم، 1380، ص 86). سازمان ها به چندین دلیل به مدیریت دانش می پردازند. نخستین دلیل، افزایش نوآوری در سازمان است. دیگر دلیل عمده این کار کناره گیری افراد و بازنشستگی آنها بیرون رفتن دانش از سازمان می باشد.

با شناسایی کارکنان، پیش از بازنشستگی آنان درون مایه مورد نیاز برای تشکیل حافظه سازمانی یا پایگاه دانش، از طریق فعالیتهای مدیریت دانش افزایش می یابد (لیبووتیز، 1388، ص 106).

مزایای عمده مدیریت دانش برای سازمان ها شامل موارد زیر می باشد:

1- شفافیت بیشتر پتانسیل و خلاهای دانش؛

2- فرایند ایجاد ارزش مبتنی بر دانش؛

3- افزایش انگیزش کارمندان از طریق مشارکت دادن آنها؛

4- افزایش رقابت؛

5- بقا و امنیت دراز مدت (بورنمان و دیگران، 2003، ص 1).

پایان نامه تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش

متن کامل در سایت زیر

Categories: آموزشی