دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق : علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان- قسمت 2

دانلود پایان نامه

…………………………………………….. 154

بند چهارم: تجربه­ی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی……………………………………………. 154

بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد…………………………………………………….. 156

الف: علل فردی بزهکاری ……………………………………………………………………………………. 156

ب: علل جامعه­ شناختی بزهکاری ………………………………………………………………………….. 162

گفتار چهارم: بررسي نموداري داده­ها………………………………………………………………………. 163

نتيجه و پيشنهادها……………………………………………………………………………………………… 179

الف: نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………. 180

ب: پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 183

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………… 185

ضميمه/ پرسشنامه………………………………………………………………………………………………. 192

چكيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………. 194

چكيده

سير جرايم در جامعه طریقه پرشتابي به خود گرفته می باشد و انجام اقداماتي براي پيشگيري در اين زمينه را اجتناب­ناپذير مي­نمايد نخستين گام در اين ارتباط شناخت شرايط موجود می باشد. هدف از اين بررسي همانگونه كه از عنوان انتخابي­اش پيداست علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان شهرستان آمل مي­باشد كه بر اساس روش ميداني و توصيفي اكتشافي خواهد بود. علل ارتكاب جرايم خشونت آميز به شرايطي اطلاق مي­گردد كه فرد در آن رشد و نمو يافته، نظاره كرده، آموخته و به گونه كلي مسيري را پيموده كه سرانجام اين راه به زندان، تحت عنوان يك مجرم و عناوين مجرمانه­اي با اوصاف خشونت آميز ختم شده می باشد. شرايطي از قبيل معضلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و… بر مبناي نظريه بركويتس كه معتقد به يادگيري نظاره­اي خشونت و پرخاشگري در دوران كودكي و نوجواني می باشد و همچنين يادگيري نظاره­اي بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحي گرديد. جامعه­ي پژوهشي اين بررسي شامل كليه­ي مجرمين با اوصاف خشونت آميز در زندان شهرستان آمنل در سال 1391 مي­باشد كه نمونه گيري تصادفي 80 نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگي در مورد آنها اجرا و پرونده­ي محكوميني و مددكاري آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضيه­ي اصلي پژوهش معناداري ميان وجود عوامل فردي و اجتماعي در وقوع جرايم خشونت آميز را تأييد كرده می باشد. و نيز ارتباط­ي معناداري ميان كاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرايم ارتكابي­شان نظاره گردید. به دليل شرايط خاص اجتماعي و اهميت دهي والدين به موقعيت دختران بخش اعظم نمونه­ها مرد بوده­اند. ضريب پاياني پرسشنامه­ي محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسي در ميان آزمودني­ها بالاتر از سطح ميانه (60%) بوده می باشد در پايان نيز چندين پيشنهاد مانند ايجاد يك ساختار مددكاري گسترده با اهرم­هاي قدرتمند قانوني – قضايي ارائه گرديد.

واژه­هاي كليدي : خشونت، جرایم، علل ارتکاب، نظم اجتماعی ، مجازات

مقدمه

چنانچه ميزان ابتلاء جوامع بشري به يك موضوع خاص را يكي از معيارهاي اهميت آن موضوع بدانيم به جرأت مي­توان ادعا كرد كه پرخاشگري و خشونت مانند مسائل عمده و با اهميتي می باشد كه بشر­ها از گذشته­هاي دور تاكنون به صورت گسترده­اي با آن سرو كار داشته و دارند. نگاهي گذرا به آمار خيره كننده و روز افزون جنايات و درگيري­هايي كه در جوامع انساني به وقوع مي­پيوندد – كه بخش عمده­اي از آنها ناشي از رفتارهاي پرخاشگرانه می باشد- مؤيد اين ادعا می باشد.

به جاست در اين جا گفتار يكي از نويسندگان (مونتاگو‏، 1976) را ذكر نماييم كه مي­گويد: «اغلب عقیده دارند كه پرخاشگري انگيزه­اي می باشد كه بايد درمورد آن بيش­تر بدانيم؛ ما به يكديگر حمله مي­كنيم، آسيب مي­رسانيم، و گاهي هم ديگر را مي­كشيم، در واقع ما با دشنام دادن يا كوشش در جهت بي­آبرو كردن ديگران به صورت كلامي پرخاشگري مي­كنيم..»

به موازات پيشرفت صنايع و علوم و متحول شدن زندگي بشري، روابط انساني نيز نسبت به قبل پيچيده­تر شده می باشد. در اين راستا، مشكلات و معضلات روحي و رواني فراواني در جوامع انساني به وقوع پيوسته كه اين امر ضرورت بررسي گسترده و دقيق موضوعات روان شناختي نظير پرخاشگري را ايجاب نموده می باشد. به طوري كه امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگري منحصر به كتب روان­شناسي نيست بلكه در ديگر حوزه­هاي علمي هم زیرا روان پزشكي، آسيب شناسي رواني، روان شناسي اجتماعي و حتي جرم شناسي كه يكي از شاخه­هاي حقوق كيفري می باشد، از جهات متفاوت مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

خشونت و پرخاشگري به يكي از مسايل اجتماعي مهم و در خور توجه جوامع تبديل شده می باشد. افراد و گروه­هاي زيادي به دلايل و بهانه­هاي گوناگون با درگير شدن در فرآيندهاي خشونت آميز آسيب­هاي فراواني را به خود و سايرين وارد مي­كنند. در بسياري از درگيري­هاي خشونت آميز، لاجرم نيروي انتظامي مداخله مي­كنند و خشونت و درگيري وارد مرحله متفاوتي مي­گردد.

مواردي نيز به دنبال مداخله پليس و خاتمه درگيري­ها، پديده خشونت جمعي در زمان­ها و مكان­هاي ديگري و گاه در ابعادي بسيار گسترده­تر بروز مي­كند كه نتيجه آن، تخريب اموال عمومي، صدمات جاني و مالي افراد ماجراجو و حتي بي­طرف و يا عابران و غيره می باشد. از اين رو، شناخت همه جانبه پديده خشونت، بويژه از ابعاد روان شناسي اجتماعي و جامعه شناختي، به مقصود دستيابي به راهكارهاي اصولي براي پيشگيري و نيز كنترل آن از دغدغه­هاي اساسي جوامع دموكراتيك می باشد.

عوامل متعددي مي­توانند در شكل گيري رفتارهاي مختلف جوانانم كه صورت خشونت به خود مي­گيرند مؤثر و تأثیر آفرين باشند. شناخت علمي اين عوامل به مقصود رسيدن به يك درك جامع از ماهيت اين مسأله بسيار مهم می باشد. همچنين، ضروري می باشد عواملي كه مي­توانند بستري مناسب براي مراقبت و حمايت از جوانان در جهت احتزاز از خشونت فراهم آورند به خوبي شناسايي شوند.

تحقيقات زيادي حاكي از آنست كه وجود يك عامل ريسك (Risk factor) در يك فرد به تنهايي نمي­تواند موجب بروز رفتار ضد اجتماعي و خشونت بار بشود.عوامل متعددي لزوماً بايد با هم ادغام شوند تا دريك دوره زماني مربوط به رشد فرد و تحول به دوره بلوغ و بزرگسالي رفتار وي را شكل ويژه­اي بخشند. عوامل ريسك به عواملي اطلاق مي­شوند كه شواهد قوي براي ارتباط علمي آنها با يك مسأله يا پديده خاص عواملي زیرا : بيكاري و فقدان درآمد كافي براي زندگي، به ويژه براي تأمين امكانات ورزشي، تفريحي و گذران سالم اوقات فراغت براي نوجوانان و جوانان كه نياز مبرم و انكارپذيري براي آن به مانند نياز گياه به آب ، دارند. و يا شرايطي زیرا غربتي بودن، طرد شدگي، اخراج از مدرسه و يا اجبار درترك تحصيل، احساس بي­عدالتي، بي­قدرتي اجتماعي نبود خانواده حمايت­گر و قابل اتكا، احساس محروميت / ناكامي در برآورده شدن خواسته­ها و آمال كوچك و بزرگ و عواملي نظير اينها مي­توانند فرد را در مسير حوادث و شرايط نامطلوب وخطرآفرين قرار دهند. به ويژه اگر الگوهاي يادگيري اجتماعي و گروههاي تأثیر­آفرين مناسبي در اختيار نباشد، احتمال الگوپذيري و مدل سازي منفي و ناسالم براي جوان فراهم­تر مي­گردد و زمينه مناسبي براي رفتارهاي نابهنجار و ضداجتماعي فراهم مي­گردد.

عوامل حمايت كننده، از طرف ديگر ، عواملي هستند كه بالقوه احتمال درگير شدن در رفتار خطرآفرين را كم مي­كنند. اين عوامل مي­توانند در سطح و ابعاد خطري كه يك فرد آن را تجربه مي­كند تأثيرگذار باشند و يا مي­توانند در سطح و ابعاد خطري كه يك فرد آن را تجربه مي­كند تأثير داشته باشند و يا مي­توانند ارتباط بين ريسك و بازده يك رفتار را تعديل كنند، هست.

يكي از راه­هاي درك و شناخت پويايي بين عوامل ريسك و حمايت كننده امنيت كه اين عوامل رادر چارچوب اكولوژيك يا زيست محيطي مورد توجه قرار دهيم و با بهره گیری از يك مدل اكولوژيك مي­توان تشخيص داد كه هر فرد در چارچوب شبكه پيچيده­اي از زمينه­هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و محيط زندگي خود اقدام مي­كند كه روي ظرفيتش براي احتراز از ريسك تأثيرگذار می باشد.

الف) بيان موضوع

بروز جرايم خشونت بار و رشد تصاعدي آن در مقايسه با ساير جرايم وعناوين مجرمانه در مازندران به يك چالش و يك مسأله­ي اجتماعي بدل شده می باشد به طوري كه دومين الگوي مجرمانه از لحاظ حجم درصدي بزهكاران نوپا و تازه كار در كانون اصلاح و تربيت شهرستان آمل را بعد از سرقت تشكيل مي­دهد.

عمده دليل نگارش اين تحقيق آسيب شناسي جوانان خشونت­گراست. بدين معنا كه دريابيم جوانان با در نظر داشتن متغيرهاي مختلفي نظير ويژگي­هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي در چه مواردي و تحت چه شرايطي و با تأثيرپذيري از كدام عوامل مداخله گر، چه نوع رفتارهاي خشونت­آميزي را مرتكب مي­شوند.

ب) سؤالات تحقيق

سؤالات اصلي تحقيق عبارتند از :

1) آيا ميان عوامل فردي و اجتماعي در ارتكاب جرايم خشونت آميز و ميزان خشونت ابرازي اشخاص مرتكب به اين دست جرايم ارتباط معناداري هست؟

2) آيا مي­توان سطح سواد مجرمين و ميزان گرايششان به خشونت در جرايم ارتكابيشان ارتباط معناداري يافت؟

3) آيا مي­توان ميان عوامل محيطي و گرايش مجرمين به ارتكاب جرايم خشونت آميز ارتباط معناداري يافت؟

پ) فرضيه­هاي تحقيق

1) عوامل فردي و اجتماعي در ارتكاب جرايم خشونت آميز مؤثر می باشد.

2) با كاهش سواد افراد شدت خشونت ابرازي مجرمين افزايش معناداري مي­يابد.

3) عوامل محيطي مي­تواند تأثير بسزايي در ارتكاب جرايم خشونت آميز داشته باشد.

تعداد صفحه :214

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

  • 2
این نوشته در حقوق ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.