دانلود پایان نامه رویکرد‌های اندازه گیری کارایی

در سنجش کارایی دو رویکرد عمده وجود دارد: عینی و ذهنی و هر دو رویکرد دارای محاسن و معایب خاص خود هستند (Allen et al., 2008). مقیاس های عینی بیشتر واقعی هستند، اما از نظر قلمرو پوششی محدود به داده های مالی هستند و دیگر ابعاد سازمانی را تبیین نمی کنند. از طرف دیگر، مقیاس های ذهنی کمتر واقع گرا هستند، اما توصیف غنی از اثربخشی سازمان ارائه می کنند.

این مقیاس ها اجازه می دهند دامنه وسیعی از سازمان ها در صنایع مختلف مورد مقایسه قرار گیرند. بنابراین، قابلیت تعمیم یافته ها بر مبنای مقیاس های ذهنی بیشتر است. همچنین مقیاس های ذهنی عناصر تحلیل مبتنی بر ادراک را نیز پوشش می دهند که در پژوهش های علوم اجتماعی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این پرسش که کدام یک از این رویکردها باید در سنجش کارایی مدنظر قرار گیرد به جهت گیری سازمانی و نوع نگرش مدیران بستگی دارد (قنواتی، 1389).

 

2-1-3-3- روش های ارزیابی کارایی

با توجه به اهمیت عوامل نیروی انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت می توان روش های ارزیابی را به صورت زیر دسته بندی نمود:

الف) ارزیابی مالی: این ارزیابی توسط نسبت های مالی و یا گزارشات و روش هایی نظیر سود و زیان، ترازنامه، بودجه بندی، تطابق بودجه، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و … صورت می گیرد.

ب)ارزیابی منابع انسانی: این ارزیابی توسط روش هایی نظیر کارسنجی، انتخاب اجباری، قیاسی، ثبت وقایع حساس، مقایسه زوجی و … صورت می گیرد.

ج)ارزیابی فرآیندهای تولید :

 • روش های آدام اسمیت
 • کارسنجی تیلور
 • کنترل پروژه
 • کنترل کیفیت آماری
 • مدل های برنامه ریزی کنترل تولید

د)ارزیابی فرآیندهای مدیریت:

 • ایزو9000-14000
 • مدیریت بر مبنای هدف
 • مدیریت کیفیت جامع
 • جایزه مالکوم بالدریچ
 • نظام مدیریت هوشین
 • خود ارزیابی
 • کارت امتیازی متوازن
 • مدل های بلوغ
 • بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
 • دیدگاه ذینفعان
 • مدل های کمی و ریاضی مانند تحلیل پوششی داده ها و …(یزدانی، 1385: 85)

هم چنین با توجه به روش آماری مورد استفاده نیز ارزیابی عملکرد را به دو دسته پارامتری و ناپارامتری تقسیم بندی می کنند:

الف) روش های پارامتری[1]

ب) روش های ناپارامتری[2]

الف) روش های پارامتری

روش های پارامتری به روش هایی اطلاق می شود که در آنها ابتدا یک شکل خاص برای تابع تولید در نظر گرفته می شود. سپس با یکی ازروش های برآورد توابع که در آمار و اقتصادسنجی مرسوم است، ضرایب مجهول (پارامترهای) این تابع برآورد می شود که مهم ترین آنها عبارتند از :

 • تابع تولید مرزی تصادفی[3]
 • تابع سود[4] (محمد زاده و همکاران، 1386).

در ادبیات اقتصاد تابع تولید مرزی را به صورت حداکثر خروجی از مجموعه خاصی از ورودی ها تعریف کرده اند. ولی واقعیت نشان می دهد که برخی از واحدها کمتر از حد توان خود تولید می کنند  (مهرگان، 1391: 25).

 

[1] Parametric Method

[2] Non Parametric Method

[3] Stochastical Frontier Production Function Method

[4] Profit Function Method

پایان نامه تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور

متن کامل در سایت زیر

Categories: آموزشی