پایان نامه ارشد – ساختار درونی سرمایه انسانی:

جهت شناسایی ماهیت سرمایه فکری، تحلیل ساختار درونی الزامی است. براین اساس سه بعد زیر مطرح می گردد:

الف. دانش: به دانشی اشاره دارد که در اختیار نیروی کار بوده به گونه ای که آنان جهت انجام موفقیت آمیز و وظایفشان از آن دانش بهره می گیرند و شامل متغیرهای زیر می گردد:

1-تحصیلات رسمی،2-آموزش خاص،3-تجربه،4-توسعه فردی.

ب.توانایی: به نوعی از دانش اشاره دارد که به چگونگی انجام وظایف مربوط می شود و شامل متغیرهای زیر می گردد:

1-یادگیری فردی،2-کارهای تیمی و مشارکتی،3-ارتباطات (با تاکید بر مبادله دانش فردی و چگونگی انجام کار)،4-رهبری

ج.رفتارها: به دانش درباره ی منابع اولیه ای اشاره دارد که راهنمای افراد در انجام وظایفشان می باشدو دربردارنده ی متغیرهای زیر است:

1-حس تعلق و تعهد،2-خود انگیزشی،3-رضایت شغلی،4-دوستی،5-انعطاف پذیری،6-خلاقیت

(خصم افکن و همکاران،1393، ص 59)

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه تاثیرسرمایه فکری،نوآوری واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی شرکت مطالعه موردی بیمه ایران شعبه سرپرستی استان گیلان

Categories: آموزشی