مزایای بکارگیری مدیریت دانش

 • ارائه خدمات و محصولات برتر.
 • بکارگیری سریع تر نظرات و اختراعات
 • کاهش هزینه های تولید
 • افزایش سطح یادگیری سازمانی
 • تقویت سطح فرهنگی سازمانی
 • ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمان
 • ایجاد توانمندی در حل مسائل سازمان در کوتاهترین زمان ممکن
 • بهبود بهره وری در ارائه محصولات و خدمات به مشتریان
 • بهبود کیفیت کاری کارکنان از طریق ظرفیت سازی و بهبود مهارتها
 • ایجاد انگیزش در کارکنان
 • ایجاد سیستم دانشی و یادگیری رسمی (تجربیات موفق و درس آموخته شده)
 • یکپارچگی بهتر و آموزش بهتر حین کارکنان
 • ارتباطات نزدیکتر با مشتریان
 • فرآیندهای داخلی سریع تر و بهتر
 • نگهداری بهتر کارکنان
 • پایان نامه  مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان

Categories: مقاله