منابع مقاله درمورد توسعه شهر، دانشگاه تهران، توسعه شهری

دانلود پایان نامه

جهات جنوبی وجنوب شرق وجنوبغرب جهات مناسب توسعه شهرمی باشند.
اراضی موجود درمرکز شهر پرخرجترین هزینه توسعه شهری رادربرمی گیرند.

شكل (4ـ6)جهات توسعه شهريزدسال 1352

ماخذ: طرح جامع اوليه ( دانشگاه تهران)

جمعیت پیشنهادی ( 1365)
سالمحاسبه جمعیت اولیه
جمعیت اولیه
منطقه
182746
1355
135381
کل شهر
51200
1352
53598
شهر قدیم
56700
1352
45425
شهرجدید
47900
1355
0
منطقه توسعه
22977
1355
16395
روستاها
5000
1354
0
صفائیه

جدول( 4ـ 16) مربوط به جمعیت آتی وجمعیت موجود شهر يزد


ماخذ :(نقصان محمدي وحج فروش، 1372: 111)

شكل(4ـ 7) ساخت شهر در طرح جامع اوليه

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید