منبع تحقیق رشته حقوق درمورد تغییرات اقلیمی

دانلود پایان نامه

اولین نشست جامع خود که منحصرا به مسئله تغییرات اقلیمی اختصاص داده شده بود را با هدف تبدیل اجماع علمی رو به رشد راجع به این مسئله به یک اجماع سیاسی وسیع برای اقدام به دنبال گزارشات هشدار دهنده قبلی سازمان ملل راجع به اثرات ویرانگر آن، برگزار کرد. پیام این مناظره موضوعی، چنین بود: «تغییرات اقلیمی به عنوان یک فاجعه زیست محیطی جدی نمایان شده است، اما برای حل شدن باید در زمینه توسعه دیده شود.» بان کی مون در این اجلاس اقدام فوری بینالمللی را برای توقف تغییرات اقلیمی که بخش عمده آن ناشی از فعالیت انسان است خواستار شد. در شصت و دومین اجلاس سالیانه مجمع (2007)، یکی از مسائل کلیدی مورد بحث پاسخ به تغییرات اقلیمی بود که در نهایت به کنفرانس اعضا در بالی ارجاع داده شد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد علاوه بر قطعنامه 53/43، چند قطعنامه راجع به حمایت از اقلیم زمین تصویب نموده است، از جمله قطعنامههای 212/45، 169/46، 212/44 و 207/44 راجع به حفاظت از اقلیم جهانی برای نسلهای حاضر و آتی بشر که مورد بحث قرار گرفتند.
– شورای امنیت سازمان ملل متحد: کاهش زمینهای قابل کشت، اختلاف بر سر منابع آب و غذا، خطرات و آسیبهای اقتصادی برای شهرهای ساحلی و زیرساختهای اساسی، اختلاف مرزی و از دست رفتن سرزمین، مهاجرتهای ناشی از تغییرات اقلیمی، اختلاف بر سر کنترل منابع انرژی و دسترسی به آن، از نتایج تغییرات اقلیمی است که پیامد آن به خطر افتادن صلح و امنیت بینالمللی است. عقب کشیدن خطوط ساحلی و در آب فرو رفتن مناطق بزرگ خشکی منجر به فقدان سرزمین و قلمرو خشکی میشود و اختلافات مرزی اعم از دریا و خشکی بیشتر اتفاق میافتد. رقابت بر سر مناطق قطبی که اکنون به دلیل گرمایش زمین این مناطق بیشتر قابل بهرهبرداری شدهاند میتواند منجر به اختلافاتی شود. افزایش بیابانها نیز منجر به مهاجرت اجباری و سایر عواقب میگردد. شورای امنیت در سال 2007 اولین مباحثه خود راجع به تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با امنیت بینالمللی را برگزار کرد. شورای اروپایی نیز به این مسئله توجه کرد و در ژوئن 2007 نماینده عالی و کمیسیون اروپایی را دعوت به ارائه یک گزارش مشترک به شورای اروپایی در بهار 2008 نمود.
برای نخستین بار بعد از سال 2007، در 21 ژوئیه 2011، شورای امنیت به بررسی مسئله تغییرات اقلیمی کره زمین در جلسه مباحثه آزاد شورای امنیت پرداخت. در پایان این مباحثه آزاد، با وجود موافقان و مخالفان بسیار، شورای امنیت با صدور یک بیانیه ارتباط میان تغییر اقلیم و حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به طور رسمی شناسایی نمود و بر پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی و تشدید مشکلات صلح و امنیت بینالمللی در اثر گرمایش کره زمین تاکید کرد. نقض حق برخورداری بشر از صلح و امنیت بینالمللی که یکی از حقوق نوین بشر است از مهمترین پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی است.
در مذاکرات اقلیمی در این جلسه مباحثه، نماینده انگلستان، Chris Huhne، هشدار داد: «به نظر میرسد انسان ها فراموش کردهاند که تغییراتی که در محیط زیست اطراف خود ایجاد میکنند در آینده پیامدهای اجتماعی و انسانی خواهد داشت. وظیفه یک کارشناس محیط زیست آن است که روشن کند چطور تغییر اقلیم یا محیط زیست با زندگی انسانها در هم گره خورده است. تغییر اقلیم عامل افزاینده در ناامنی است. کشورهای فقیر را فقیرتر، کشورهای بیثبات را بیثباتتر و نابرابری را تشدید میکند و در عین حال، نقاطی که از نظر ژئوپلتیک در شرایط مخاطره آمیز قرار دارند از ریسک بالاتری در زمینه اقلیمی رنج میبرند.»
در این جلسه، نماینده جمهوری نائورو، کشور جزیره‌ای کوچک در منطقه میکرونزی قاره اقیانوسیه در اقیانوس آرام جنوبی که نمایندگی کشورهای آسیبپذیر را بر عهده داشته است ضمن تشریح دلایل ضرورت توجه سازمان ملل به این بحث بیان کرد «کاهش دسترسی به منابع باعث خواهد شد تا رقابت شدیدتری برای دستیابی به آن ها شکل بگیرد و این صلح را به خطر خواهد انداخت. این در حالی است که پیش بینی می شود شرایط منطقه در آینده بدتر هم بشود. برای ملتهای جزایر اقیانوس آرام، مفاهیم امنیتی تغییرات اقلیمی فرضی و احتمالی نیست. هم اکنون خشکسالیهای طولانی منابع محدود آب شیرین ما را به انتها میرساند و محصولات ما را از بین میبرد. اسیدی شدن اقیانوس صخرههای مرجانی و ماهیگیری که زندگی ما به آن وابسته است را از بین میبرد و سیلهای ساحلی کشاورزی ما را نابود میکند. افزایش سطح دریا مردم گینه نو پاپوآ گینه نو و جزایر سالامون را مجبور کرده است خانههای خود را تخلیه کرده، به زمینهای بلندتر بروند و جزایر مارشال، کیریباتی و تووالو تا پایان قرن کاملا ناپدید خواهند شد. طبق آمار سازمان بینالمللی مهاجرت، این پیامدها منجر به ایجاد 200 میلیون پناهنده ناشی از تغییرات اقلیمی تا سال 2050 در دنیا خواهد شد. وی همچنین درخواست تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در این حوزه شده است. شاید از این طریق بشود به نگرانی بان کی مون برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم برای صلح جهانی پایان داد.»
– شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد: در حالی که بیشترین آسیبهای زیست ‌محیطی، آلودگیهای اتمسفر و در نتیجه تغییرات اقلیمی، در نتیجه فعالیتهای صنعتی کشورهای توسعه یافته است، اما بیشترین قربانیان این حوادث را کشورهای فقیر و جوامع غیر توسعه یافته به خود اختصاص داده است. بر این اساس، لازم است برای تقویت توانایی کشورهای فقیر برای مقابله با تغییرات اقلیمی، در زمینه تطبیق و کاهش ا
ثرات نامطلوب آن سرمایهگذاری شود. آشکار است که باید فقر که سبب جدایی کشورهای ثروتمند از کشورهای در حال توسعه است ریشه کن شود و مدل رشد اقتصادی با سطح بالای گازهای گلخانهای باید به به مدلی با سطح به شدت کاهش یافته انتشار در جهان تبدیل شود. شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد در ماه می 2008 در مقر سازمان ملل، کنفرانس ویژهای راجع به «تغییرات اقلیمی و توسعه» با هدف تشریح رابطه بین اهداف توسعه و تغییرات اقلیمی، برگزار کرد. در این کنفرانس رییس شورا اشاره کرد که «اگر به مسئله تغییرات اقلیمی توجه نشود، تلاشها برای دستیابی به اهداف ضد فقر توسعه هزاره نابود خواهد شد. کشورهای مختلفی از مسیر دستیابی به اهداف توسعه هزاره خارج شدهاند و تغییرات اقلیمی میتواند مانع تلاش کشورها برای حرکت به جلو شود. رابطه تغییرات اقلیمی و برنامه توسعه هزاره اکنون رابطهای ناگسستنی است و تغییرات اقلیمی اساس یک چالش بر سر راه توسعه است.» در این جلسه دو هیات درباره «یادگیری نحوه مقابله با تغییرات اقلیمی» و «کاهش آثار دیاکسید کربن در جهان» تاسیس شد. جلسه شورا در سطح عالی وزیران در تابستان 2008 نیز، بر تغییرات اقلیمی و توسعه متمرکز بود.
2) ارکان فرعی، برنامهها، کمیسیونها، و سایر نهادهای سازمان ملل متحد:
– بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد: مسئله تغییرات اقلیمی در بخش امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد به عنوان یک مسئله محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی؛ و یک چالش جهانی با آثار وسیع بر همه اشکال توسعه پایدار مورد توجه میباشد. فعالیتهای مربوط به تغییرات اقلیمی در این بخش، شامل کاهش فقر و بسیاری از دیگر اهداف توسعه پذیرفته شده به صورت بینالمللی در بخشهایی مانند انرژی، حمل و نقل، کشاورزی و سلامت است. از طریق کمکهای تکنولوژیکی، بخش امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد به دولتها کمک میکند مکانیسمهایی برای توسعه اقتصادی همراه با کاهش انتشار گازهای گلخانهای و سازگاری با آثار تغییرات اقلیمی اتخاذ کنند.

بخش امور اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در گزارش «بررسی اقتصادی و اجتماعی 2009 جهان: ارتقای توسعه، حفظ سیاره زمین» که در ژنو انتشار یافت اعلام کرد حل مشکل تغییرات اقلیمی در گرو سرمایهگذاری بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای و اجرای استراتژیهایی است که موجب رشد فزاینده برای کشورهای در حال توسعه شود. این گزارش در اقدامات موقتی منافع زیادی در پی نخواهد داشت، در عوض بر پتانسیل سرمایهگذاریهای عظیم جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای و کمک به جوامع برای برخورد با تغییرات اقلیمی، همچنین ایجاد سیاستهای جامع دقیق در پاسخ به چالشهای توسعهای و تغییرات اقلیمی تاکید دارد. در گزارش آمده مشارکت فعال تمامی کشورها برای حل چالش اقلیمی زمانی تحقق مییابد که کشورهای در حال توسعه بتوانند رشد سریع اقتصادی خود را ادامه دهند. این امر مستلزم رفع نیاز کشورهای در حال توسعه به انرژی است که انتظار میرود توان تولید انرژی کشورهای در حال توسعه در دهههای آتی دو برابر شود. این امر مسئله مذاکرات تغییرات اقلیمی را تحت تاثیر قرار میدهد، زیرا به این مسئله میپردازد که کشورهای فقیر چگونه میتوانند پیگیر انتشار کم گازهای گلخانهای همزمان با رشد فزاینده توسعهای باشند. در حال حاضر فنآوریهایی از قبیل ساختمانهایی که انرژی کم در آنها مصرف میشود تا محصولات کشاورزی مقاوم در برابر خشکسالی و انرژیهای نوین تجدید پذیر وجود دارند که به کشورهای در حال توسعه فرصت میدهند به سوی کاهش انتشار گازهای گلخانهای گام بر دارند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) : برنامه توسعه سازمان ملل متحد به کشورها کمک میکند تا یک جامعه تغییرپذیرتر داشته باشند. تغییرات اقلیمی یکی از چالشهای آشکار زمان ماست. پسروی جنگلها، تغییر الگوهای بارش باران و بالا آمدن سطح دریاها استرسها و فشارهای اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری را تشدید میکند و در همه قسمتهای دنیا توسعه بشر را تحت تاثیر قرار میدهد. با قرار دادن تطبیق با تغییرات اقلیمی در مرکز تلاشهای کاهش فقر، با توجه مناسب و کافی به نیازهای گروههای آسیبپذیرتر مانند زنان و مردمان بومی، برنامه توسعه سازمان ملل متحد کمک مینماید تا این اطمینان حاصل شود که اقدامات اقلیمی به قدر کافی انعطافپذیر و تغییرپذیر میباشند که برای معضلات اقلیمی زمان حال و آینده مناسب میباشند. ضمنا، برنامه توسعه سازمان ملل متحد بسیار تلاش میکند تا مردم هر چه کمتر در معرض فاجعههای مرتبط با اقلیم قرار گیرند و وقتی هم با آن مواجه شدند تاثیر آن بر زندگی مردم را کاهش دهد.
همچنین برنامه توسعه ملل متحد، با همکاری سازمان بهداشت جهانی در یک پروژه جدید تطبیق با تاثیرات تغییرات اقلیمی (پروژه GEF)، در هفت کشور در سراسر دنیا، برای رهبری رویکردها نسبت به حفظ سلامت در برابر یک اقلیم در حال تغییر و تغییرپذیرتر که توسط تسهیلات محیط زیست جهانی حمایت مالی میشود، کار میکند.
– برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP): برنامه محیط زیست ملل متحد، که به موجب قطعنامه XXVII 2997 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 15 دسامبر 1972 تشکیل شد و مقر آن در نایروبی (کنیا) میباشد، مرکز فعالیتهای سازمان ملل در زمینه محیط زیست میباشد. برنامه محیط زیست ملل متحد از نظر تشکیلاتی، یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل است و دارای سه رکن شورای حکام، دبیرخانه و صندوق محیط زیست میباشد.
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در فعالیتهای زیست محیطی سازمان ملل مشارکت میکند و در اجرای سیاستها و اقدامات زیست محیطی به کشورهای در حال توسعه کمک میکند و در توجه به تغییرات اقلیمی و اطلاع رسانی وسیع بین دولتها، محافل علمی، تجاری و صنعتی و نیز آگاهی رسانی در سطح ملی بسیار کارآمد بوده است.
نقش حیاتی و مهم برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در راستای تغییرات اقلیمی، این بود که به همراه سازمان جهانی هواشناسی، در سال 1988 هیات بین دولتی راجع به تغییرات اقلیمی را تاسیس کردند.

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، حمایتهای لازم را از کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، در جهت مورد توجه قرار دادن بحران اقلیمی به عمل میآورد. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد از اعضای کنوانسیون، در تلاششان برای ترسیم تعهدات بعد از سال 2012 که بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای متمرکز است حمایت میکند. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، برنامهای را راجع به تغییرات اقلیمی که مستقیما از برنامه کار دهلی نو، یکی از برنامههای کاری کنوانسیون ساختاری در جریان کنفرانس دولتهای عضو، به تصویب رسید آغاز کرد که بخشی از فعالیتهای اجرایی بهویژه در رابطه با آموزش و اطلاع رسانی عمومی بود. هدف از این برنامه فراهم کردن ابزارهایی برای دولتها برای ارتقاء اطلاع رسانی و آگاهی دادن راجع به تغییرات اقلیمی است. بهعلاوه برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، و یک گروه کاری راجع به تغییرات اقلیمی که یک گروه مشورتی برای تحقیقات کشاورزی میباشد برنامه مشترکی را راجع به بهبود سیاست علمی تعدیل بحران پدید آمده ارائه کردهاند.
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، یکی از نمایندگان اجرا برای صندوق محیط زیست جهانی (GEF) و صندوق چند جانبه برای اجرای پروتکل مونترال و نیز عضو گروه توسعه ملل متحد میباشد. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد نقش عمدهای در توسعه کنوانسیونهای زیست محیطی و ارتقاء دانش و اطلاعات زیست محیطی و ایجاد روشهایی برای اجرای آنها در ارتباط با سیاست، و نیز در زمینه کار درباره توسعه و اجرای سیاستها با دولتهای ملی و موسسات منطقهای در ارتباط با سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی داشته است. برنامه محیط زیست ملل متحد به عنوان برگزار کننده و تسریع کننده اجلاسها و توافقهای بینالمللی برای مسائل زیست محیطی به ایفای نقش پرداخته است و نقش حیاتی را در زمینه تسهیل برگزاری مذاکرات به خصوص در زمینه محافظت از لایه ازن ایفا کرد. فعالیتهای این نهاد سطح وسیعی از موضوعات راجع به اتمسفر زمین و اکوسیستم‌های زمینی را تحت پوشش قرار می‌دهد. برنامه محیط زیست ملل متحد، در گسترش رهنمودها و معاهدات مبتنی بر موضوعاتی چون آلودگی فرامرزی هوا مساعدت نموده ‌است. به علاوه، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در بیست و هفتمین جلسه هیات بیندولتی تغییرات اقلیمی گزارش فعالیتهای سالانه خود در سال 2007 را منتشر کرد و به بررسی چگونگی مقابله با تغییرات اقلیمی در نقاط مختلف جهان پرداخت.
بر اساس یک کتابچه جدید برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، که در کنفرانس اعضا در دوحه (2012) ارائه شد، پروژههای مردمی میتواند سیاستهای مورد نیاز برای ایجاد برگشتپذیری اقلیمی، برگرداندن منابع طبیعی از دست رفته و مشارکت در یک اقتصاد سبز جامع را رهبری کند. در حالی که تغییرات اقلیمی خطراتی را به همه جوامع تحمیل میکند، اثرات آن احتمالا متوجه بسیاری از فقیرترین مناطق جهان میشود که دارای حداقل توان اقتصادی، نهادی و تکنیکی برای تطبیق و مقابله با آن میباشند و به همین دلیل حقوق اقتصادی و اجتماعی این جوامع بیشتر در معرض تهدیدات تغییرات اقلیمی میباشد.
– کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد (CSD): کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد در نشست سالیانه خود در آوریل 2007، برای یافتن راه حلهای متوازن راجع به مشکلات انرژی، سیاستهای انرژی که میتواند توسعه اقتصادی و اجتماعی را تقویت نموده و کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانهای را که به عنوان عامل اصلی تغییرات اقلیمی شناخته میشوند، در پی داشته باشد، مورد بررسی قرار داد. بیش از 2000 شرکت کننده به همراه 80 وزیر مربوطه کشورها جلسه سالیانه این کمیسیون را به ریاست عبدالله حمد العطیّه وزیر انرژی قطر برگزار کردند.
کمیسیون در قطعنامه 1/17 خود در بخش توسعه روستایی، اشاره میکند که آسیبپذیری مردم روستایی فقیر نسبت به بحرانهای اقتصادی و مالی، تغییرات اقلیمی و نیز کمبود آب بایستی مورد توجه قرار گیرد و برنامههای حمایت اجتماعی و ایجاد سرمایه اجتماعی برای آموزش و ایجاد ظرفیت در جوامع روستایی برای اجرای موثر برنامههای مربوط به تغییرات اقلیمی در سطح محلی مورد حمایت

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید