منبع تحقیق رشته حقوق درمورد تغییرات اقلیمی

دانلود پایان نامه

می¬باشد:
الف) نقش سازمان بهداشت جهانی در واکنش سازمان ملل متحد نسبت به تغییرات اقلیمی:
استراتژی جهانی سازمان بهداشت جهانی در خصوص حفاظت از سلامت در برابر تغییرات اقلیمی، متضمن یک چهارچوب همکاری برای واکنش بینالمللی در خصوص حفاظت از سلامت در برابر تغییرات اقلیمی میباشد که این استراتژی با تلاشهای سازمان ملل متحد و دیگر نهادها هماهنگ میباشد.
نقش سازمان بهداشت جهانی در واکنش سازمان ملل متحد نسبت به تغییرات اقلیمی، بسیار قابل توجه است. جامعه سلامت نقش شفافی در حفاظت از سلامت و رفاه در برابر تاثیرات تغییرات اقلیمی ایفا میکند. سازمان بهداشت جهانی نماینده جامعه سلامت در سطح بینالمللی است و در واکنش سراسری نظام سازمان ملل متحد از طریق فرستادن متخصصان سلامت به کنفرانسهای کشورهای عضو کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، شرکت در برنامه کاری نایروبی کنوانسیون ساختاری UNFCCC راجع به تاثیرات، آسیبپذیری و تطبیق با تاثیرات تغییرات اقلیمی و از طریق کار با برنامهها و نهادهای تخصصی دیگر، مانند سازمان جهانی هواشناسی، برنامه توسعه ملل متحد و برنامه محیط زیست ملل متحد، در پروژههای ایجاد ظرفیت و اجرا مشارکت میکند.
ب) برگزاری کارگاههای آموزشی منطقهای راجع به سلامت و تغییرات اقلیمی:
از سال 2000، سازمان برای اعضای دولتی بین بخشی، 9 کارگاه آموزشی برای آگاهی رسانی نسبت به تغییرات اقلیمی و به اشتراک گذاردن تجربیات راجع به ارزیابی و توجه به خطرات تغییرات اقلیمی برای سلامت برگزار کرده است. این مجموعه کارگاهها بر ملتهای بسیار آسیبپذیر و حساس نسبت به اقلیم در مناطق سازمان تمرکز داشتند. هر کارگاه یک اجتماع مهم نه تنها برای افزایش آگاهی بلکه برای دستیابی به اطلاعات کشورهای عضو راجع به چگونگی توجه به خطرات سلامت ناشی از تغییرات اقلیمی بودند. همچنین به کشورها اجازه دادند آسیبپذیریهای ملی و منطقهای خود را درک نمایند و نقاط قوت و نیازهای ایجاد ظرفیت، اطلاعات و منابع خود را شناسایی کنند که این یک مبنای محکم برای اقدامات حمایتی آینده آنها خواهد بود.
پ) ایجاد همکاری برای اجرا
حفاظت از سلامت در برابر تغییرات اقلیمی نیاز به همکاری وسیعی دارد که بر جامعه سلامت متمرکز است، اما با دیگر حامیان نیز ارتباط دارد. دفاتر منطقهای و کشوری سازمان بهداشت جهانی روابط نزدیکی با بخش سلامت در کشورهای عضو، که دفاع اولیه در برابر تاثیرات تغییر پذیری و تغییرات اقلیمی بر سلامت هستند برقرار میکنند. این برنامه همچنین هماهنگیهای طولانی مدتی با سازمانهای تحقیقاتی سلامت و با سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای ملی و بینالمللی که درگیر کاهش آثار تغییرات اقلیمی و تطبیق با آن هستند، دارد.
ت) نظارت و ارزیابی
وقتی کشورها شروع به اجرای اقداماتی برای حفظ سلامت در برابر تغییرات اقلیمی نمایند، برنامههای نظارت و ارزیابی برای اطمینان از موثر بودن و در عین حال به موقع بودن آنها بسیار اهمیت دارد. سازمان بهداشت جهانی چهارچوبهای نظارت و ارزیابی گستردهای دارد که هم شامل اقدامات فرایندی مانند موفقیت در افزایش آگاهی یا پوشش دادن و شمول مداخلات برای بیماریهای حساس نسبت به اقلیم، و هم نتایج در زمینه موفقیت در ارتقاء سلامت عموم میباشد. این نظارتها باید هماهنگ با سیستمهای نظارتی پایهای و هماهنگ با سیستمهای مورد استفاده برای سنجش موفقیت در توجه به تغییرات اقلیمی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بخشهای دیگر باشد.
سازمان جهانی بهداشت یک برنامه طولانی مدت و فعال راجع به حفاظت از سلامت در برابر تغییرات اقلیمی دارد که توسط قطعنامه مجمع بهداشت جهانی هدایت میشود. سازمان جهانی بهداشت از طریق دفاتر منطقهای و کشورها و مقر خود، شواهد و مدارک فراهم میکند و از پروژههای ایجاد ظرفیت و اجرا برای تقویت واکنش سیستم سلامت به تغییرات اقلیمی و اطمینان از اینکه مسئله سلامت به شکل مناسب در در تصمیمات گرفته شده توسط سایر بخشها مانند انرژی و حمل و نقل در نظر گرفته شده است، حمایت میکند. سازمان همچنین نماینده بخش سلامت در پاسخ و واکنش سراسری سازمان ملل متحد به این چالش جهانی است
سازمان بهداشت جهانی، برای همزمان شدن با مباحثات سازمان ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، در کنفرانس اعضا در دوحه که از 26 نوامبر تا 7 دسامبر 2012 برگزار شد، میزبان یک رویداد جانبی در سطح عالی با عنوان «ایجاد سیستمهای سلامت پایدار با تمرکز بر بازگشت اقلیمی» شد. هدف این رویداد جانبی، ارتقاء یک رویکرد توسعه پایدار برای حفاظت و بهبود سلامت است که باید شامل تضمین دسترسی به خدمات سلامت، شاخصهای زیست محیطی سلامت، مانند هوا، آب، غذا و انرژی باشند. همچنین باید به حمایت از کشورها در گزیدن روشهای پایدار طولانی مدت که سلامت را در کوتاه مدت و بلند مدت ارتقا بخشد؛ از کاهش آلودگی هوا از طریق انرژیهای پایدار تا افزایش دسترسی به منابع انرژی پاک و قابل اطمینان برای تسهیلات سلامت در فقیرترین کشورها کمک کند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت انسانی و نظام حقوق بشری در مواجهه با آن

تا پایان جنگ سرد تهدید نیروی نظامی و نقض تمامیت ارضی تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی میشد. پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی، مسائل زیست محیطی و بیثباتی، افزایش فقر و پناهندگان، سایر تهدیدات را که ماهیت غیر نظامی دارند، بهوجود آورده است. به این ترتیب جامعه بینالمللی بیشتر بر این امر واقف شد که نبود جنگ و مخاصمات نظامی میان دولتها به خودی خود، صلح و امنیت بینالمللی را تضمین نمیکند و منابع غیر نظامی بیثباتی در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و بشر دوستانه تبدیل به تهدیداتی علیه صلح شدهاند. شورای امنیت با توسعه مفهوم «تهدید علیه صلح» از طریق تفسیر موسع اختیارات خود، برخی امور که در صلاحیت داخلی دولتها بود رادر حیطه اختیارات خود قرار داد. با تحول مفهومی صلح به سمت انسان مداری و بررسی ریشههای بروز مناقشات، مصادیق جدید تهدید کننده صلح شکل گرفت. امروزه تامین صلح و امنیت، عدالت و توسعه بدون تامین نیازهای اولیه انسانی، فقرزدایی و تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میسر نیست.
کاهش زمینهای قابل کشت، اختلاف بر سر منابع آب و غذا، خطرات و آسیبهای اقتصادی برای شهرهای ساحلی و زیرساختهای اساسی، اختلاف مرزی و از دست رفتن سرزمین، مهاجرتهای ناشی از تغییرات اقلیمی، اختلاف بر سر کنترل منابع انرژی و دسترسی به آن، از نتایج تغییرات اقلیمی است که پیامد آن به خطر افتادن صلح و امنیت بینالمللی است. عقب کشیدن خطوط ساحلی و در آب فرو رفتن مناطق بزرگ خشکی منجر به فقدان سرزمین و قلمرو خشکی میشود و اختلافات مرزی اعم از دریا و خشکی بیشتر اتفاق میافتد. رقابت بر سر مناطق قطبی که اکنون به دلیل گرمایش زمین این مناطق بیشتر قابل بهرهبرداری شدهاند میتواند منجر به اختلافاتی شود. افزایش بیابانها نیز منجر به مهاجرت اجباری و سایر عواقب میگردد.
برخی از اشکال اختلاف ناشی از تغییرات اقلیمی که ممکن است در مناطق مختلف جهان رخ دهد شامل موارد زیر است:
1- اختلاف بر سر منابع
2- خسارتهای اقتصادی و خطر برای شهرهای ساحلی و زیرساختهای اساسی
3- از دست رفتن سرزمین و اختلافات مرزی
4- مهاجرتهای ناشی از محیط زیست
5- شرایط سستی و ضعف و شکننده شدن (تغییرات اقلیمی منجر میشود دولتها برای پاسخ موثر به چالشهایی که با آن رو به رو هستند ظرفیت محدود شده خود را گسترده کنند که این میتواند به طور چشمگیری بیثباتی را در دولتهای ضعیف و در حال سقوط افزایش دهد. ناتوانی حکومت برای برآورده کردن نیازهای جمعیت خود یا حمایت در مقابل سختیهای ناشی از تغییرات اقلیمی میتواند ایجاد سرخوردگی و نارضایتی کند که منجر به تنش بین گروههای مختلف فکری و مذهبی درون کشور و آسیبپذیری و ضعف سیاسی میشود. این، منجر به ناپایداری کشورها و حتی کل منطقه میشود.)

6- تنش و اختلاف بر سر تامین انرژی

گفتار اول: اسناد بینالمللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت انسان
تغییرات اقلیمی تاثیرات قابل توجهی بر سیستمهای اکولوژیکی و اجتماعی دارد. خطرات بهگونهای است که هدف کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، جلوگیری از مداخله «خطرناک» در سیستم اقلیمی است و چنین تاثیراتی به عنوان تهدیدی علیه «امنیت» تعریف شدهاند. نظراتی راجع به اینکه تغییرات اقلیمی چگونه میتواند خطر منازعات خشونتآمیز را افزایش دهد وجود دارد. دو روش وجود دارد که ممکن است اختلافات از آن طریق تحریک و برانگیخته شوند. اول، اختلافات ممکن است از طریق تغییرات در اقتصاد سیاسی منابع انرژی به دلیل اقدامات تطبیق برای کاهش انتشار ناشی از سوختهای فسیلی ایجاد شوند. مسئله دوم، این دیدگاه است که اختلافات از تغییرات در سیستمهای اجتماعی ناشی از تاثیرات اقلیمی تحریک و برانگیخته میشوند.
اولا تغییرات اقلیمی با کاهش کیفیت و کاهش دسترسی به منابع طبیعی که برای حفظ زندگی و معیشت افراد اهمیت دارد ممکن است به امنیت انسانی آسیب وارد کند. دوما انواع عدم امنیت که تغییرات اقلیمی ممکن است بر آن تاثیر بگذارد، در مقابل میتواند خطر اختلافات خشونت آمیز را افزایش دهد. تغییرات اقلیمی ممکن است به ظرفیت دولتها برای اقدام راجع به روشهایی که صلح و امنیت انسانی را ارتقا میبخشد، آسیب بزند.
یکی از شعارهای اصلی برنامه توسعه ملل متحد این است که «امنیت را باید در توسعه جستجو کرد نه در سلاح.» با تدقیق در ریشهها و انگیزههای همه درگیریها و منازعات میتوان به یک نقطه اشتراک در آنها رسید و آن این واقعیت مشترک است که تمام این کشمکشها و منازعات فیالواقع برای بهدست آوردن و استفاده از امکانات گوناگون حیات است. این درگیری و کشمکشها زمانی به اوج خود میرسد که امکانات حیات در جهان محدود گردیده باشد و این در حالی است که محدودیت منابع آب و غذا از تاثیرات اولیه تغییرات اقلیمی میباشد.
در منشور ملل متحد، بالاترین ارزشها صلح و امنیت بینالمللی است. در مقدمه منشور بر «متحد ساختن قوای خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» تاکید شده است. به علاوه در بند (1) ماده (1) یکی از اهداف سازمان ملل متحد را «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و برای این منظور ‌اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر، برای جلوگیری از تهدیدات علیه صلح و بر طرف کردن آنها، و از بین بردن هر اقدام تهاجمی یا هر اختلال صلح به نحو ‌دیگر، و فراهم کردن موجبات حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و یا وضعیتهایی که جنبه بین‌المللی دارند و ممکن است منجر به نقض صلح شوند، طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل» بیان میکند از این ماده میتوان به روشنی به جلوگیری از «هر عمل و اقدام» که به گونهای ناقض صلح و امنیت بینالمللی باشد، اشاره میکند، لذا بدون تردید هر عملی که موجب نابودی یا تخریب محیط زیست گردد، از آنجا که تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی است را نیز در بر میگیرد.
در قطعنامه شماره 540 شورای امنیت، (31 ا کتبر 1983) (بند 5) راجع به حمله به نفتکشها در خلیج فارس، شورا از دو طرف میخواهد از انجام هر اقدامی که صلح و امنیت بینالمللی و همچنین محیط زیست منطقه خلیج فارس را در معرض خطر قرار دهد، خودداری کنند. در این قطعنامه شورای امنیت به خطر افتادن محیط زیست را در کنار به خطر افتادن صلح و امنیت بینالمللی قرار داده است.
اعلامیه استکهلم (1972) نیز به ضرورت هماهنگی میان اهداف مربوط به صلح و حفاظت از محیط زیست اشاره میکند: «دفاع از محیط زیست و ارتقاء آن برای نسلهای حال و آینده هدفی ضروری برای بشر است، وظیفهای که تحقق آن باید هماهنگ با تحقق اهداف تعیین شده و بنیادین صلح و توسعه اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان صورت گیرد.» (اصل 6)
اعلامیه ریو (1992) صراحتا به رابطه متقابل بین صلح و حفظ محیط زیست اشاره مینماید: «صلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست وابستگی متقابل داشته و نمی‌توان‌ آنها را از یکدیگر جدا کرد.» (اصل 25)
در گزارش دفتر کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر راجع به ارتباط بین تغییرات اقلیمی و حقوق بشر، که در دهمین جلسه شورای حقوق بشر منتشر شد، پاراگرافهای 64- 61 به خطرات امنیت و اختلافات میپردازند:
61- گزارشات و مطالعات اخیر تغییرات اقلیمی را به عنوان یک چالش مهم و کلیدی برای صلح و ثبات جهانی شناسایی میکند.
62- بر اساس یک بررسی، تاثیرات تغییرات اقلیمی در کنار مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی خطر بالای اختلافات خشونتآمیز در 46 کشور که 2.7 میلیارد نفر ساکن آنها هستند ایجاد میکند. این کشورها بیشتر در منطقه جنوب صحرای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین و نیز کشورهایی به طور ویژه در معرض تاثیرات منفی پیشبینی شده تغییرات اقلیمی هستند.
63- اختلافات مرتبط با تغییرات اقلیمی میتواند یک عامل آوارگی اجباری باشد. در چنین مواردی، علاوه بر ساختار عمومی حمایت از حقوق بشر، استانداردهای دیگر از جمله اصول راهنما برای آوارگی داخلی، حقوق بشر دوستانه، حقوق بینالملل پناهندگی و نظامهای حمایت فرعی و موقت برای اشخاصی که از منازعات مسلحانه میگریزند، نیز قابل کاربرد میباشند. اختلافات خشونتآمیز صرف نظر از عوامل آن، تاثیرات مستقیمی بر حمایت و برخورداری از حقوق بشر دارند.

64- به هر حال باید توجه شود که اطلاعات راجع به ارتباط علّی بین عوامل زیست محیطی و اختلافات محدود میماند و شواهد تجربی کمی برای اثبات تاثیرات پیشبینی شده عوامل زیست محیطی بر منازعات مسلحانه وجود دارد.
در سال 2009، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه 281/63 راجع به تغییرات اقلیمی و تاثیرات احتمالی آن بر امنیت را مورد پذیرش قرار داد. در این قطعنامه با یادآوری قطعنامه 32/63 مجمع عمومی (2008) و قطعنامههای دیگر راجع به حفاظت از اقلیم جهانی برای نسل حاضر و آینده و همچنین ماده 1 منشور ملل متحد که اهداف سازمان را تعیین میکند، و با اشاره به مباحثه آزاد شورای امنیت راجع به «انرژی، امنیت و تغییرات اقلیمی» که در 17 آوریل 2007 برگزار شد، اظهار نگرانی عمیق کرد که تاثیرات نامطلوب اقلیمی شامل افزایش سطح دریاها، میتواند تاثیرات احتمالی بر امنیت داشته باشد. این قطعنامه:
1- ارگانهای مربوطه سازمان ملل متحد را دعوت میکند تا مطابق اختیارات خود، تلاشهایشان را در توجه و در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی، از جمله تاثیرات احتمالی آن بر امنیت تقویت کنند.
2- از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا میکند یک گزارش جامع برای مجمع عمومی در شصت و چهارمین جلسه آن راجع به تاثیرات احتمالی تغییرات اقلیمی بر امنیت بر اساس دیدگاههای دولتهای عضو و سازمانهای بینالمللی و منطقهای مربوطه ارائه دهد.
اولین مباحثه شورای امنیت راجع به تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با امنیت بینالمللی که در 17 آوریل 2007 برگزار شد، به دلیل اختلاف عقاید، بدون صدور قطعنامه یا توصیهنامه به پایان رسید. هرچند مطرح شدن این بحران برای اولین بار در شورا، نشاندهنده نگرانی این شورا از به خطر افتادن صلح و امنیت بینالمللی بود و زمینهساز اقدام بعدی شورا در این زمینه شد. شورای امنیت در 21 جولای 2011، با صدور یک بیانیه ارتباط میان تغییر اقلیم و حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به طور رسمی شناسایی نمود و بر پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی و تشدید مشکلات صلح و امنیت بین المللی در اثر گرمایش کره زمین تاکید کرد. این بیانیه حاصل جلسه مباحثه آزاد شورای امنیت برای بررسی مسئله تغییرات اقلیمی کره زمین بود.

گفتار دوم: نقش سازمانهای بینالمللی در مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت انسان
«مفهوم امنیت به خصوص در حوزه حقوق بینالملل بسیار متحول شده است. امروزه مولفههای امنیت توسعه یافته است و صرفا خطر حمله کشور

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید