منبع تحقیق رشته حقوق درمورد تغییرات اقلیمی

دانلود پایان نامه

غذایی کافی، توانایی لازم را نداشته باشند. در مناطق آسیبپذیر مانند کشورهای ساحلی که دامپروری و کشاورزی منابع عمده درآمد خانوادهها هستند، هنگام کاهش بهرهوری محصولات کشاورزی، امنیت غذایی وجود ندارد. مردم جان خود را از دست میدهند، دامها مرده و زمینها به بیابان تبدیل میشوند. در جامعه محلی، این مشکل جدیتر است زیرا همه خریدها از پول حاصل از محصولات کشاورزی انجام میشود. وقتی محصول خوب نباشد، پولی برای خرج کردن نیست. هر سال، کمبود غذا وجود دارد. کودکان مدرسه را رها میکنند چون نمیتوانند از عهده مخارج نوشت افزار یا شهریه مدارس برآیند، یا چون هنگامی که در مدرسه هستند چیزی برای خوردن ندارند. برخی از این کودکان گدایی یا دزدی میکنند؛ سالمندان نیز گدایی میکنند. گاهی دختران خودفروشی کرده و خود را در اختیار مغازه داران قرار میدهند و در نتیجه ممکن است دچار بارداری ناخواسته یا مبتلا به امراض مقاربتی شوند. مردم به مراکز بهداشت مراجعه نمیکنند و برخی به امراضی مبتلا می شوند که به دلیل عدم بهداشت به وجود میآیند.

الف) کنوانسیون حقوق کودک
کنوانسیون حقوق کودک یک مرجع بسیار مهم است. این کنوانسیون تقریبا در کلیه کشورهای دنیا لازمالاجرا میباشد و در چند زمینه مرتبط از جمله احترام به حقوق کودکان نسبت به سلامت، غذای مقوی و آب آشامیدنی سالم و نیز در پیشگیری از رویدادها و خطرات آلودگی زیست محیطی و در ارتقاء آموزش و گسترش احترام به محیط زیست طبیعی الزامات قوی ایجاد میکند. پس از آن کنوانسیون اصول کلی را مشخص میکند که به توجه به هر مسئله حقوق کودک مربوط است. این اصول کلی به مسئله تغییرات اقلیمی و کودکان مرتبط است. این اصول شامل موارد زیر میباشند:
1- حمایت از کودکان در برابر هر نوع تبعیض و نیاز به بذل توجه به آسیبپذیرترین گروههای کودکان و کاهش تفاوتهای موجود؛ این بعد همچنین ایجاب میکند شرایط کودکان در گروههای سنی متفاوت و نیز ابعاد جنسیتی آنها در نظر گرفته شود. (ماده 2)
2- بهترین منافع کودکان، باید در همه تصمیماتی که ممکن است بر کودکان تاثیر گذار باشد در نظر گرفته شود. از جمله وقتی قوانین تصویب و اجرائی میشوند، سیاستها شکل گرفته و تکمیل میشوند. (ماده 3)

3- ارتقاء حق کودک نسبت به زندگی، نجات و توسعه تا بیشترین حد ممکن. (ماده 6)
4- احترام به دیدگاه کودک و مشارکت کودکان در تصمیماتی که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. (ماده 12)
5- مقررات دسترسی به غذا مقوی و کافی و آب آشامیدنی سالم و در نظر گرفتن خطرات و آسیبهای آلودگی زیست محیطی. (ماده 24 بند 2 قسمت e)
6- اطمینان از اینکه همه بخشهای جامعه بویژه والدین و کودکان در استفاده از دانش اساسی سلامت و تغذیه کودکان و غیره شرایط زیست محیطی و جلوگیری از تصادفات و اتفاقات مورد حمایت قرار میگیرند. (ماده 24 بند 2 قسمت e)
با این وجود، هنوز نیاز به یک سیستم حقوقی موثر برای حمایت از حقوق کودکان در برابر تغییرات اقلیمی و شرایط نامناسب محیطی و نیاز به اتخاذ راه حلهای موثر برای مواردی که این حقوق نقض شده و یا نادیده گرفته شدهاند، احساس میشود. تاسیس مراکز مستقل حقوق کودک، که بتواند حقوق کودکان را ارتقا دهد و به مسائل کودکان در ارتباط با تغییرات اقلیمی توجه کرده و درباره آن اطلاع رسانی کند، گسترش ابزارهای کنترل برای ارزیابی تغییر و بهبود شرایط کودکان، بهویژه کودکان آسیبپذیر و افرادی که از نظر اجتماعی دچار محرومیت میباشند، و نیز مشارکت دادن خود کودکان در طراحی و نظارت بر اجرای سیاستها درباره ابعاد تغییرات اقلیمی؛ از جمله راهکارهایی است که میتواند در راستای تحقق حقوق کودکان موثر واقع شود.

ب) تغییرات اقلیمی و اهداف توسعه هزاره
شکست در حفاظت از کودکان در برابر تاثیرات تغییر اقلیمی مانع پیشرفت دنیا به سمت اهداف هزاره است. طبق گزارش توسعه انسانی 2008/2007، تغییرات اقلیمی پیشرفت به سمت اهداف توسعه هزاره را کند نموده است و نابرابریها را در میان کشورها افزایش میدهد. اگر این موضوع مورد توجه قرار نگیرد این رویه توسعه انسانی پایدار را در سالهای پیش رو معکوس میکند.
تغییرات اقلیمی، با آثار چشمگیر و زیان بخش بر محیط زیست، عناصر اساسی زندگی مردم سراسر جهان را تهدید میکند، به سلامت و محیط زیست آسیب میرساند و میزان دسترسی به آب، غذا و زمین را محدود میکند. این موضوع باعث خواهد شد کودکان در معرض خطر قحطی قرار گرفته و منابع آب مورد استفاده جهت شرب و مصارف بهداشتی کاهش یابد. در واقع، تغییرات اقلیمی باعث خواهد شد احتمال دستیابی به تمامی آرمانهای توسعه هزاره کاهش یافته و از سرعت تلاشهای انجام شده برای ریشه کنی فقر، بهبود سلامت و حفاظت از محیط زیست کاسته شود.
نه تنها همه اهداف توسعه هزاره برای زندگی امروزه کودکان بسیار حائز اهمیت و مرتبط با آن بوده بلکه دستاورد آنها نیز برای جهانی که ما برای بزرگسالان فردا و نسلهای آینده باقی میگذاریم نیز حیاتی است. بنابراین الزام به شرکت دادن کودکان و جوانان در تلاش برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره کاملا توجیه میشود. جدول زیر ارتباط میان تغییرات اقلیمی و اهداف توسعه هزاره را نشان میدهد.

اهداف توسعه هزاره ارتباط با تغییرات اقلیمی
هدف 1:
ریشه کنی گرسنگی و فقر شدید تغییرات اقلیمی موجب به کاهش موجودی معاش مردم فقیر از جمله سلامت، دسترسی به آب، خانه و زیر ساختها میشود.
تغییرات اقلیمی به دلیل تغییر منابع و سیستمهای طبیعی، زیر ساختها و بازده کار منجر به تغییر میزان و مسیر رشد اقتصادی خواهد شد.
انتظار میرود امنیت غذایی، بهویژه در آفریقا، بدتر شود.
هدف 2:
دستیابی به تحصیلات ابتدایی در جهان ارتباط با تغییرات اقلیمی به صورت غیر مستقیم نمیباشد اما فقدان موجودی معاش (سرمایه اجتماعی، طبیعی، جسمی، انسانی و مالی) میتواند شانس تحصیلات تمام وقت را از طریق زیادی کاهش دهد. بلایای طبیعی وقت مفید کودکان را کاهش میدهد و آوارگی و مهاجرت دسترسی به تحصیلات و آموزش را کاهش میدهد.
هدف 3:
ارتقاء برابری جنسیتی و تقویت زنان انتظار میرود تغییرات اقلیمی نا برابریهای جنسیتی کنونی را افزایش دهد. تهی شدن منابع طبیعی و کاهش محصول دهی کشاورزی میتواند بار اضافی بر سلامت زنان و دختران قرار دهد و زمان مفید برای شرکت در فرایندهای تصمیم گیری و فعالیتهای تولید درآمد را کاهش دهد.
یافتهها نشان میدهد بلایای مرتبط با اقلیم بر خانوادههای دارای سرپرست زن تاثیر شدیدتری دارد.
هدف 4:
کاهش مرگ و میر کودکان تاثیرات مستقیم تغییرات اقلیمی شامل افزایش مرگ ناشی از گرما و بیماریهای مربوط به امواج گرمایی است.
تغییرات اقلیمی منجر به کاهش مقدار و کیفیت آب آشامیدنی خواهد شد که برای سلامت حیاتی میباشد. و نیز از طریق کاهش محصولدهی منابع طبیعی و تهدید امنیت غذایی منجر به شدیدتر شدن سوء تغذیه خواهد شد.
هدف 5:
ارتقا سلامت مادران کودکان و زنان باردار به طور ویژهای نسبت به بیماریهای مربوط به آب و بیماریهایی چون مالاریا مستعد و حساس هستند.
هدف 6:
مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماریها تغییرات اقلیمی میتواند شیوع برخی بیماریها نظیر ایدز و مالاریا و آسیب پذیری نسبت به بیماریهای مربوط به آب یا غذا و بیماریهایی که از فرد به فرد منتقل میشود را افزایش دهد.
هدف 7:
اطمینان از پایداری زیست محیطی تغییرات اقلیمی میزان و محصولدهی منابع طبیعی و اکوسیستمها را تغییر خواهد داد که برخی از آنها غیر قابل بازگشت میباشد، و این تغییرات همچنین میتواند تنوع بیولوژیکی را کاهش دهد و خرابی کنونی محیط زیست را پیچیدهتر کند.
هدف 8:
ایجاد یک همکاری جهانی برای توسعه تغییرات اقلیمی یک مسئله جها
نی است و پاسخ به آن نیازمند همکاری کلیه کشورها است، بهویژه برای کمک به کشورهای در حال توسعه که بتوانند با تاثیرات شدید تغییرات اقلیمی سازگار شوند.

تغییرات اقلیمی ممکن است تلاشهای کنونی برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره (MDOS) را به مخاطره افکند. تغییرات اقلیمی با دستور کار توسعه پایدار برای کاهش فقر، مرگ و میر و بیماری کودکان و تضمین آموزش ابتدایی جهانی برای همه کودکان ارتباط تنگاتنگ دارد. نه تنها همه اهداف توسعه هزاره بسیار پر اهمیت و مرتبط با زندگی کودکان امروز است؛ بلکه دستیابی به آنها همچنین برای جهانی شدن که برای نسلهای آینده باقی میگذاریم نیز تعیین کننده است.

پ) کنوانسیون آرهوس
در اروپا، کنوانسیون راجع به دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیمگیری و دسترسی به عدالت در مسائل زیست محیطی (کنوانسیون Aarhus) به طور آشکار حقوق بشر و حقوق محیط زیست را به یکدیگر مرتبط میسازد، مفهوم عدالت میان نسلی را تحقق میبخشد و ثابت میکند که توسعه پایدار تنها از طریق مشارکت کلیه طرفها قابل دسترسی است. بر اساس «سه رکن» کنوانسیون، مردم حق دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیم گیری و دسترسی به عدالت را دارا میباشند. بنابراین این نه تنها یک موافقنامه زیست محیطی است بلکه یک کنوانسیون درباره پاسخگو بودن و مسئولیت دولت، که عناصر مهم رویکرد جهانی لازم برای واکنش اساسی به تاثیرات تغییرات اقلیمی بر کودکان میباشند، وجود دارد. مقدمه بیان میکند که «هر شخص حق دارد در محیطی زندگی کند که برای سلامت و رفاه شخص و برای انجام وظیفه او (چه به صورت فردی و چه در رابطه با دیگران) نسبت به حمایت و ارتقاء محیط زیست برای بهرهمندی نسلهای حاضر و آینده مناسب باشد.»

ت) ماده 6 کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی
ماده 6 کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی، آموزش، تربیت، آگاهی عمومی، مشارکت عمومی و دسترسی به اطلاعات درباره تغییرات اقلیمی را مورد توجه قرار میدهد. ارتقاء آموزش کودکان و اطلاع رسانی و افزایش آگاهی درباره حقوق کودکان در ارتباط با مسئله تغییرات اقلیمی نیز از این ماده برداشت میگردد.

کنوانسیون حقوق کودک، برنامه جهانی برای اقدام برای جوانان تا سال 2000، اعلامیه هزاره ملل متحد، دستور کار 21 و سایر کنوانسیونها و معاهدات همه به طور آشکار بیان میکنند که کودکان و افراد جوان حق مشارکت در زندگی عمومی را دارند و خانوادهها، جوامع، رهبران ملی و طرفهای بینالمللی نسبت به حمایت از این مشارکت و به حساب آوردن دیدگاه کودکان در هنگام مذاکره درباره مسائلی که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار میدهند، مسئولیت دارند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: اسناد بینالمللی موجود در زمینه مقابله با تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق زنان
اکنون تغییرات اقلیمی توسط سازمانهای جامعه مدنی، موسسات سازمان ملل متحد و دولتهای سراسر دنیا به عنوان یک مسئله تساوی جنسیت و عدالت اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته است، در حالیکه در گذشته یک مسئله مطلقا «زیست محیطی» یا «تجاری» به حساب میآمد.
زنان، بهویژه زنانی که در کشورهای فقیر زندگی میکنند، به شکل متفاوتی نسبت به مردان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار خواهند گرفت. زنان جزء آسیب پذیرترین گروهها در برابر تغییرات اقلیمی هستند. زیرا در بسیاری از کشورها زنان بخش بزرگتری از نیروی کار کشاورزی را تشکیل میدهند و یکی از علل آن این است که زنان به موقعیتهای درآمد زایی کمتری دسترسی دارند. زنان کارهای خانه را مدیریت میکنند و از اعضای خانواده مراقبت به عمل میآورند که این اغلب آزادی آنها را محدود کرده و آسیبپذیری آنها را در برابر فاجعههای طبیعی ناگهانی مرتبط با تغییرات اقلیمی را افزایش میدهد. خشکسالی و بارش نامنظم باران زنان را مجبور کرده تا برای امنیت غذایی، آب و انرژی برای خانههای خود بیشتر کار کنند. دخترتان مدرسهها را رها میکنند تا در این فعالیتها مادرشان را یاری کنند. این چرخه محرومیت، فقر و نابرابری، سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای کنترل موثر تغییرات اقلیمی را تضعیف میکند.
اگر اقدامی برای مقابله با تغییرات اقلیمی صورت نگیرد، هفتاد درصد زنان فقیر دنیا در معرض عواقب و نتایج حاصل از آن قرار میگیرند. خشکسالیهای طولانی مدت تاثیرات شدیدی بر کشاورزی خواهد داشت و در بیست سال آینده تولید ذرت در کشوری مانند زامبیا حدود 30 درصد کاهش خواهد داشت. تغییرات اقلیمی بیشترین تاثیر را بر زنان و کودکان خواهد داشت و تغییرات اقلیمی زنان را به یک «گوشه تنگ و تار» خواهند راند.
این، در حالی است که منشور ملل ‌متحد بر پایبندی به ‌حقوق اساسی بشر، کرامت و ارزش هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تاکید دارد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تایید نموده و اعلام میدارد که کلیه ‌افراد بشر آزاد به ‌دنیا آمده و از نظر منزلت ‌و حقوق‌ یکسان ‌بوده‌و بدون ‌هیچگونه ‌تمایزی‌، از جمله ‌تمایزات ‌مبتنی ‌بر جنسیت‌، حق‌ دارند از کلیه ‌حقوق ‌و آزادیهای مندرج ‌در این ‌اعلامیه بهره‌مند شوند.
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) (مادههای (3)2 و 3)، و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) (مقدمه میثاق و مادههای (2)2 و 3)، دولتهای ‌عضو متعهد به ‌تضمین ‌حقوق‌ برابر زنان ‌و مردان ‌در بهره‌مندی از کلیه‌ حقوق ‌اساسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی ‌و سیاسی ‌می‌باشند. در کنوانسیون‌ رفع ‌هر گونه‌ تبعیض ‌علیه ‌زنان، دولتهای ‌عضو متعهد میشوند هر گونه‌ تمایز، استثناء یا محدودیت براساس ‌جنسیت‌‌که ‌بر به‌رسمیت ‌شناختن ‌حقوق ‌بشر زنان ‌و آزادیهای ‌اساسی ‌آنها و بهره‌مندی ‌و اعمال ‌آن ‌حقوق‌، برپایه ‌مساوات ‌با مردان‌، صرف‌نظر از وضعیت ‌تأهل ‌آنها، در تمام ‌زمینه‌های ‌سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی ‌و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب ‌دارد یا اصولاً، هدفش ‌از بین ‌بردن ‌این‌ وضعیت ‌است ‌را رفع کنند و در همه ‌زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینه‌های ‌سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی ‌و فرهنگی‌، تمام ‌اقدامات ‌لازم‌ از جمله ‌قانونگذاری ‌را اعمال ‌کنند، تا از توسعه‌ و پیشرفت‌ کامل ‌زنان ‌اطمینان ‌حاصل ‌کنند و در نتیجه‌، برخورداری ‌زنان ‌را از حقوق ‌بشر و آزادیهای‌ اساسی ‌بر پایه ‌تساوی ‌با مردان ‌تضمین ‌کنند.
کنوانسیون ساختاری ملل متحد راجع به تغییرات اقلیمی بر خلاف سایر کنوانسیونها در حوزه سیاستهای توسعه پایدار، تنها کنوانسیونی است که هیچ یک از ابعاد اجتماعی، به ویژه ابعاد مربوط به جنسیت را در بر نمیگیرد. این کنوانسیون که حاصل نشست زمین در ریودوژانیرو (1992) بود، منجر به پذیرش اعلامیه ریو و دو کنوانسیون دیگر سازمان ملل متحد راجع به تنوع زیستی و مبارزه با بیابانزدایی شد که هر سه آنها بر رهبری و مشارکت مستقیم زنان در این مسئله و تضمیناتی در برابر آسیبپذیریهای مربوط به جنسیت تاکید مینماید. هیات بین دولتی درباره تغییرات اقلیمی، تاکید کرد که اثرات تغییرات اقلیمی بر اساس مکان جغرافیایی، سن و جنسیت متفاوت است. کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض زنان، سند محکمی است که با آینده نگری تمام، گرمایش جهانی را به عنوان یک مسئله مرتبط با جنسیت طبقه بندی کرد.
در پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون وضعیت زنان (CSW)، در سال 2011، راجع به ظهور مسئله برابری جنسیتی و توسعه پایدار، این مسئله به رسمیت شناخته شد که زنان و دختران به شکل نامتناسبی به دلیل عدم دسترسی به منابع مدرن انرژی تحت فشار هستند و بنابراین منافع اجتماعی و اقتصادی چشمگیری با افزایش دسترسی زنان به انرژیهایی نظیر انرژی خورشیدی تحقق مییابند. زنان سازمان ملل متحد از پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون وضعیت زنان، در پیشرفت زنان در زمینه تغییرات اقلیمی و انرژی مشارکت نمودهاست. از جمله دستاوردهای چشمگیر آن در برنامه دوربان است که در هفدهمین کنفرانس دولتهای عضو در دسامبر2011 در دوربان مورد پذیرش قرار گرفت و توجه زیادی که به مسئله جنسیت و تغییرات

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید