منبع تحقیق رشته حقوق درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

زیست

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اعلامیه استکهلم، نخستین گام جامعه جهانی در اعطای وصف حقوق بشری به حفاظت از محیط زیست با صراحت حق بر محیط زیست یعنی حق بهرهمندی همگان از محیط زیستی مناسب با زندگی پایدار شرافتمندانه را اعلام میدارد و این حق را مکمل دو نسل دیگر حقوق بشر یعنی حقوق آزادی و برابری قلمداد میکند. در اصل هشتم اعلامیه استکهلم «توسعه اقتصادی و اجتماعی برای تضمین محیط زیستی مناسب جهت زندگی و محیط کار انسان و ایجاد شرایط ضروری بهبود کیفیت زندگی، لازم میباشد» که در این اصل مجددا تاکید به داشتن محیط زیستی مناسب برای زندگی و گذران عمر به طور عام و برای کار به طور خاص میکند و در اصل یازدهم اعلامیه مزبور «سیاستهای ملی راجع به حفاظت از محیط زیست … نباید مانع ایجاد شرایط بهتر زندگی برای همگان شود»
اگرچه حق بر محیط زیست سالم از استقلال برخوردار نیست، اما وجود این حق یکی از لوازم اساسی و از آثار اصلی حقوق نسل اول و دوم تلقی میشود. از آنجا که برخی از حقوق متعلق به نسل اول و دوم دارای ابعاد زیست محیطی هستند، از بررسی محتوایی این حقوق در مییابیم که حتی اگر حقی مستقل بر محیط زیست بشریت وجود نداشته باشد، تحقق کامل و مجزای این حق خود مستلزم این است که محیط زیست سالم به عنوان مولفهای اساسی مورد دقت قرار گیرد و به این ترتیب حق انسان بر محیط زیست سالم به عنوان لازمه تحقق و استیفای سایر حقوق یا یکی از اجزای آنها تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر به علت خصوصیت مشترک مجموعه رشتههای حقوقی (نظمبخش روابط انسانها در جهت تامین سعادت آنها و تضمین زیست پایدار جمعی) این اصول مشترک بر عرصههای مختلف آن حاکماند. به همین دلیل، روابط میان آنها امری قهری، غیر قابل اجتناب و بدیهی است.

امروزه در سراسر دنیا مباحثاتی راجع به وجود یکی از حقوق بشر شناسایی شده در سطح بینالمللی نسبت به یک محیط زیست دارای یک کیفیت ویژه مطرح شده است. شورای مشورتی دادگستری انجمن آسیا – اقیانوس آرام راجع به سازمانهای ملی حقوق بشر این ایده را که حفاظت از محیط زیست «یک بخش حیاتی و مهم دکترین حقوق بشر مدرن و یک شرط اساسی برای دیگر حقوق بشر، از جمله حق نسبت به سلامت و حق حیات است» تایید کرد. اما این انجمن اعلام نمود که روند و اسناد حقوقی موجود در ارتباط با حقوق محیط زیست برای حمایت از یک حق روشن و خاص نسبت به یک محیط زیست دارای یک کیفیت ویژه، در حقوق بینالملل کافی نمیباشند. اما حتی بدون ایجاد یک حق خاص جدید نسبت به محیط زیست، حقوق گسترده بسیاری در اعلامیه‌جهانی حقوق بشر (UDHR)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و همچنین در کنوانسیون علیه شکنجه (CAT) و کنوانسیون حقوق کودک (CRC) مورد شناسایی قرار گرفته است که به شرایط مردمی که شیوه زندگی آنها از سوی تغییرات اقلیمی مورد تهدید قرار میگیرد مرتبط است.

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید