پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

مرتن معتقد است که فقر باعث رفتار انحرافی می شود. چرا که فشار ساختاری جامعه به افراد از طریق تشویق ها و تبلیغاتی که درباره اهداف فرهنگی انجام می دهد باعث کجروی می شود.

آنومی و بی هنجاری در دیدگاه مرتن زمانی اتفاق می افتد هنجارهای اجتماعی با واقعیت اجتماعی در ستیزند و از این طریق بر افراد جامعه فشار وارد می شود.

مرتن شیوه های انطباقی دارد که پنج حالت می باشد.

1ـ سازگاری ، همنوایی و تطابق

2ـ بدعت و نوع آوری

3ـ سنت گرایی و یا عادت گرایی

4ـ عقب نشینی انصراف

5ـ شورش و طغیان

مرتن می گوید که در جامعه چگونه ساختار اجتماعی و ارزشهای اجتماعی موجب انحراف افراد جامعه می شوند. در تناقض واقعیت با هنجارها به افراد فشار وارد می آید و افراد برای رسیدن به هدف های تاکید شده ناچار به راههای غیر مشروع روی می آورند. البته شیوه واکنش افراد به پایگاه اجتماعی او و چگونگی جامعه پذیری افراد بستگی دارد. در نهایت اهمیت تئوری مرتن در این است که به رفتار فرد توجه ننموده بلکه جنبه های اجتماعی که روی را در نظر دراد که متأثر از ساختار فرهنگی اجتماع است.

 

 

بند چهارم- نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد:

پس از مرتن افرادی چون رابرت اگینو[1] و مسنر[2] و روز نفلد[3]  هم در باب انحراف کارهایی را انجام داده اند خلاصه نظرات آنها به قرار ذیل می باشد:

الف) رابرت آگینو: اگینو می گوید تاکید عمده نظریه فشار اجتماعی از جمله نظریه مرتن توجه به اهمیت روابط اجتماعی منفی است. اگینو معتقد است سه منشأ کلی فشار وجود دارد که باعث انحراف می شود:

1ـ عدم موفقیت در دستیابی به اهداف با ارزش از نظر اجتماعی

2ـ حذف وقایع با ارزش از نظر اجتماعی ، مثلاً از دست دادن نزدیکان

3ـ تجربه وقایع منفی از نظر ارزشهای اجتماعی که شامل تجربیاتی مانند سوء استفاده جنسی از کودکان ، قربانی شدن در یک واقعه جنایی، تنبیه های لفظی یا جسمانی اگینو معتقد است که این فشار ها تمایل به کج رفتاری را در افراد ایجاد می کند.

ب) مسنرو روزنفلد: مسنرو روزنفلد نظریه مرتن را در باب کج رفتاری طبقه پایین و نظر جامعه شناسان معاصرتر را نسبت به اینکه کج روی فقط منحصر به طبقه پایین نیست بلکه طبقات بالا و متوسط هم ممکن است دست به کج رفتاری بزنند را مورد توجه قرار دادند.

مسنرو روزنفلد می گویند علت عدم هماهنگی بین اهداف اجتماعی و راههای نهادی شده در جامعه آمریکا بویژه دست یافتن به پول ، اقتصاد بازار آزاد است که مبدل به نهاد اصلی اجتماع گردیده است نهادهای دیگر مثل مدرسه، کلیسا، خانواده در مقابل آن ضعیف هستند.

1ـ نقش های غیر اقتصادی از ارزش کمتری در مقابل نقشهای اقتصادی برخوردار است.

2ـ نقش های غیر اقتصادی در شرایطی که تناقض پیش آید فدای نقش های اقتصادی آن ها معتقدند که تسلط ساختار اقتصادی از سه طریق آشکار می شود.

3ـ در زبان روزمره استعارهای اقتصادی زیاد به کار می رود»[4]

به نظر می آید در جامعه ایران هم  نظریه مسنروروزنفلد بویژه بند اول آن عمل می شود و همین عامل یا عوامل با توجه به فرهنگ رو به ازدیاد تجمل گرایی و ناهمخوانی آن با راهها و قواعد موجود موجب انحراف جامعه و بویژه دختران و زنان شده است.

بند پنجم- نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود

ویلیام گود با یاری گرفتن از آنومی و تعمیم آن به نهاد خانواده درصدد است که آنومی در اجتماع را تعیین نماید. بنا به نظریه ویلیام گود خانواده یک ساختار کوچک اجتماع کننده انسانها است خانواده اولین نهادی است که انسان در آن قدم می گذارد و شخصیت انسان در دوران کودکی در آن پرورش نموده و عکس العمل آن در بزرگی نمایان می شود.

گسیختگی خانواده می تواند معلول عوامل زیر می باشد:

«1ـ فقدان پدر  2ـ فقدان یا غیبت مادر3ـ وجود روابط ضعیف و حتی متعارض بین اعضاء خانواده »[5]

[1] – R.Agino

[2] – Massner

[3] – Rosenpheld

[4] – ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی، نظریه و دیدگاهها ، تهران شرکت سهامی انتشار، 1381، ص 70.

[5] – محسن تبریزی، علیرضا، وند آلیسم، تهران، انتشارات آن، 1383، ص 69.

متن کامل :

دانلود پایان نامه : پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

Categories: آموزشی