ژانویه 20

دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : القاء موتاسيون نقطه‌ای با استفاده از EMS در گياه بادرنجبويه Melissa officinalis

با عنوان : القاء موتاسيون نقطه‌ای با بهره گیری از EMS در گياه بادرنجبويه Melissa officinalis

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌کشاورزی

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی کشاورزی بيوتکنولوژی کشاورزی

گرايش کشاورزی

عنوان

القاء موتاسيون نقطه‌ای با بهره گیری از EMS در گياه بادرنجبويه Melissa officinalis

استاد راهنما

دکترسيدکمال کاظمی‌تبار

استاد مشاور

دکترجعفرمسعودسينکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..
  فصل اول: مقدمه و کلیات
2 1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….
4 1-1-1 اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………
4 1-1-2 فرضیات………………………………………………………………………………………………………….
5 1-1-3 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………
5 1-1-4 ساختارپژوهش…………………………………………………………………………………………………
6 1-2 کلیات………………………………………………………………………………………………………………….
6 1-2-1 گیاه شناسی……………………………………………………………………………………………………..
7 1-2-2 رویش و تکثیر گیاه…………………………………………………………………………………………..
7 1-2-3 خواستگاه و دامنه انتشار…………………………………………………………………………………….
7 1-2-4 نیازهای اکولوژی………………………………………………………………………………………………
8 1-2-5 اهمیت دارویی…………………………………………………………………………………………………
8 1-2-6 مواد موثره و اجزاء اسانس…………………………………………………………………………………
9 1-2-7 بهره گیری‌ها…………………………………………………………………………………………………………
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
9

1-2-8 کشت بافت گیاهی…………………………………………………………………………………………… 11

1-2-8-1 تاریخچه کشت بافت گیاهی………………………………………………………………………….. 12

1-2-9 کاربردهای کشت بافت گیاهی……………………………………………………………………………. 12

1-2-9-1 تولید مواد شیمیایی………………………………………………………………………………………. 12

1-2-9-2 ایجاد گیاه عاری از عوامل بیماری‌زای گیاهی…………………………………………………… 12

1-2-9-3 ایجاد تنوع ژنتیکی……………………………………………………………………………………….. 12

1-2-9-4 کاربرد کشت بافت گیاهی در کشاورزی،باغبانی و جنگل‌داری……………………………. 13

1-2-9-5 کاربردهای اقتصادی کشت بافت گیاهی………………………………………………………….. 13

1-2-9-6 کاربردهای کشت بافت گیاهی در مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی……………………. صفحه

عنوان 14

1-2-9-7 انواع کشت بافت گیاهی……………………………………………………………………………….. 14

1-2-9-8 مطالعه اثرات فاکتورهای مختلف در محیط کشت……………………………………………. 15

1-2-9-9 نمک‌های غیرآلی…………………………………………………………………………………………. 15

1-2-9-10 ویتامین‌ها………………………………………………………………………………………………….. 16

1-2-9-11 هورمون‌های گیاهی……………………………………………………………………………………. 16

1-2-9-11-1 اکسین‌ها……………………………………………………………………………………………….. 17

1-2-9-11-2 سیتوکنین‌ها…………………………………………………………………………………………… 18

1-2-9-12 منبع انرژی………………………………………………………………………………………………… 18

1-2-9-13 عوامل فیزیکی…………………………………………………………………………………………… 18

1-2-9-14 مواد آلی……………………………………………………………………………………………………. 19

1-2-9-15 ریزنمونه…………………………………………………………………………………………………… 19

1-2-9-16 PH…………………………………………………………………………………………………………. 19

1-2-9-17 آب………………………………………………………………………………………………………….. 20

1-2-9-18 آگار…………………………………………………………………………………………………………. 20

1-2-9-19 چگونگی انتخاب محیط کشت…………………………………………………………………….. 20

1-2-10 ریزازدیادی گیاهان از طریق کشت بافت……………………………………………………………. 21

1-2-10-1 موارد بهره گیری از ریزازدیادی………………………………………………………………………… 22

1-2-11ریشه‌زائی……………………………………………………………………………………………………….. 22

1-2-12 تعریف موتاسیون (جهش)………………………………………………………………………………. 22

1-2-12-1 تاریخچه بهره گیری از موتاسیون………………………………………………………………………. 23

1-2-12-2 انواع موتاسیون………………………………………………………………………………………….. 23

1-2-12-3 موتاژن……………………………………………………………………………………………………… 24

1-2-12-3-1 انواع موتاژن………………………………………………………………………………………….. 24

1-2-12-3-2 عوامل شیمیایی جهش‌زا………………………………………………………………………….. 25

1-2-12-4 سطوح ایجاد موتاسیون……………………………………………………………………………….. صفحه

عنوان 26

1-2-12-5 مواد گیاهی مورد تیمار……………………………………………………………………………….. 26

1-2-12-6 اهمیت موتاسیون در اصلاح نباتات………………………………………………………………. 26

1-2-12-7 هدف موتاسیون مصنوعی……………………………………………………………………………. 27

1-2-12-8 موفقیت موتاسیون……………………………………………………………………………………… 27

1-2-12-9 اصلاح به روش موتاسیون…………………………………………………………………………… 27

1-2-12-10 روش‌های جدید بهره گیری از موتاسیون…………………………………………………………. 28

1-2- 13اسانس گیاهی………………………………………………………………………………………………… 29

1-2-13-1روغن‌های اسانس……………………………………………………………………………………….. 30

1-2-13-2 جداسازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه……………………………  

          فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 31

2-1 اثر موتاژن‌ها در ایجاد تنوع در صفات مختلف…………………………………………………………. 33

2-2 اثر موتاسیون اتیل متیل سولفانات در ایجاد تنوع در سطوح مختلف…………………………….. 38

2-3 کشت بافت………………………………………………………………………………………………………….  

          فصل سوم: مواد و روش‌ها 40

3-1 مواد گیاهی………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-2 کشت بافت…………………………………………………………………………………………………………. 40

3-2-1 تهیه محلول ذخیره محیط‌های کشت…………………………………………………………………… 41

3-2-1-1 تهیه محلول ذخیره ماکرو………………………………………………………………………………. 41

3-2-1-2 تهیه محلول ذخیره عناصر میکرو……………………………………………………………………. 43

3-2-1-3 تهیه محلول ذخیره آهن-سدیم………………………………………………………………………. 43

3-2-1-4 تهیه محلول ذخیره ویتامین……………………………………………………………………………. 44

3-2-2 تهیه محیط کشت……………………………………………………………………………………………… 45

3-2-3 کار در اتاقک کشت بافت………………………………………………………………………………….. 46

3-2-4 ضدعفونی وسایل آزمایشگاهی، محیط کشت و مواد گیاهی…………………………………… 46

3-2-4-1 ضدعفونی نمونه‌های گیاهی…………………………………………………………………………… صفحه

عنوان 46
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
3-2-3-1 ضدعفونی اندام گیاه…………………………………………………………………………………….. 47

3-2-5 تهیه ریزنمونه…………………………………………………………………………………………………… 47

3-2-6 بهینه سازی محیط کشت…………………………………………………………………………………… 47

3-2-7 مطالعه نمونه‌های کشت شده……………………………………………………………………………. 47

3-2-8 بازیافت کشت‌های آلوده…………………………………………………………………………………… 48

3-2-9 تیمارهای مورد بهره گیری……………………………………………………………………………………… 48

3-2-9-1 روش تهیه استوک EMS ……………………………………………………………………………. 49

3-2-9-2 روش اعمال تیمارهای EMS در گیاه کشت بافتی…………………………………………… 49

3-2-9-3 روش اعمال تیمارهای EMS در مزرعه…………………………………………………………. 50

3-2-9-4 روش شستشوی تیمارها……………………………………………………………………………….. 50

3-3 تهیه مواد گیاهی برای اسانس‌گیری…………………………………………………………………………. 50

3-4 واکاوی اجزاء اسانس……………………………………………………………………………………………….. 51

3-5 تجزیه داده‌های آماری……………………………………………………………………………………………  

         فصل چهارم: نتایج و بحث 52

4-1 کشت بافت…………………………………………………………………………………………………………. 55

4-2 تاثیر EMS برروی خصوصیات مرفولوژیکی گیاه……………………………………………………. 56

4-2-1 ضریب همبستگی بین صفات و خصوصیات مورد مطالعه…………………………………….. 56

4-2-2 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد ریشه جانبی…………………………………………………. 57

4-2-3 اثر دوز EMS و زمان برروی طول ریشه……………………………………………………………. 57
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
4-2-4 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد ریشه…………………………………………………………… 58

4-2-5 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد برگ……………………………………………………………. 58

4-2-6 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد جوانه………………………………………………………….. 59

4-2-7 اثر دوز EMS و زمان برروی طول ساقه…………………………………………………………….. 60

4-2-8 اثر دوز EMS و زمان برروی متوسط طول برگ…………………………………………………. 60

4-3 استخراج اسانس…………………………………………………………………………………………………… صفحه

عنوان 60

4-3-1 واکاوی و شناسایی کمی و کیفی اجزای موجود در اسانس………………………………………… 61

4-3-2 نتایج مربوط به طیف کروماتوگرام گازی گیاه………………………………………………………. 62

4-3-3 ترکیبات تشکیل دهنده اسانس……………………………………………………………………………  

         فصل پنجم: نتیجه‌گیری 63

5-1 بحث………………………………………………………………………………………………………………….. 63

5-1-1 کشت بافت گیاهی…………………………………………………………………………………………… 64

5-1-2 اثرات موتاژن EMS ………………………………………………………………………………………. 68

5-2

برچسب‌ها, , , , , ,
Copyright 2017. All rights reserved.

Posted ژانویه 20, 2016 by 92 in category "مهندسی کشاورزی - دامپروری