ژانویه 19

منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی با موضوع ژیاردیا لامبلیا تک یاخته تاژک دار روده ای

با عنوان :  ژیاردیا لامبلیا تک یاخته تاژک دار روده ای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading

Category: زیست شناسی | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی با موضوع ژیاردیا لامبلیا تک یاخته تاژک دار روده ای بسته هستند
ژانویه 19

فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بررسی اثرات غلظت­های مختلف سدیم کلرید بر کشت بافت بنفشه آفریقایی

با عنوان :  مطالعه اثرات غلظت­های مختلف سدیم کلرید بر کشت بافت بنفشه آفریقایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پايان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته علوم گیاهی

گرایش تکوین

عنوان

مطالعه اثرات غلظت­های مختلف سدیم کلرید ( NaCl) بر کشت بافت بنفشه آفریقایی(Saintpaulia inantha)

استاد راهنما

دکترمصطفی عبادی

استاد مشاور

دکترحسین عباسپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 چکیده 1

مقدمه. 2

 فصل اول/ کلیات پژوهش

1-1 گیاهشناسی بنفشه آفریقایی: 8

1-2 خاستگاه و پراکنش بنفشه آفریقایی.. 10

1-3 گونههای مهم بنفشه آفریقایی: 11

1-4 بعضی گونههای فهرست شده به دنبال طبقه بندیBurtt. 11

1-5 کشت و تکثیر: 13

1-6 شرایط کشت بنفشه آفریقایی: 13

1-6-1 دما: 13

1-6-2 نور: 14

1-6-3 تنظیم رطوبت: 15

1-6-4 مقدار دی اکسید کربن: 15

1-6-5 مواد رشد: 15

1-6-6 آب دهی: 15

1-7 مشخصات و انواع خاک: 16

1-8 تغذیه گیاه: 16

1-8-1 نیتروژن: 16

1-8-2 فسفر: 17

1-8-3 پتاسیم: 17

1-8-4 منیزیم: 17

1-8-5 کلسیم: 17

1-8-6 گوگرد: 17

1-9 بیماریهای مربوط به بنفشه آفریقایی.. 18

1-9-1 زردی برگ: 18

1-9-2 برگهای رنگ پریده با ساقه های بلند: 18

1-9-3 ندادن گل: 18

1-9-4 بیماری های ناشی از قارچ: 18

1-9-4-1 شل شدن برگها و پوسیدگی ریشه: 19

1-9-4-2کپک زدن برگها و گلها: 19

1-9-4-3 بیماری پوسیدگی یا کپک قارچی: 19

1-9-5 بیماریهای ویروسی: 20

1-9-6 آفات: 20

1-9-7 کپک پودری ((Oidium SPP: 21

1- 10 اهمیت بنفشه آفریقایی: 21

1-11اصلاح بنفشه آفریقایی.. 22

1-11-1روشهای اصلاحی.. 22

1-12کشت بافت: 22

1-13تاریخچه کشت بافت گیاهی: 22

1-14 اهميت كشت بافت گیاهی: 30

1-16 تکنیک های کشت بافت گیاهی: 31

1-16-1 کشت کالوس: 31

1-16-2 کشت سلولی : 31

1-16-3 کشت اندام : 32

1-16-4 کشت مریستم و ریخت زایی یا مرفوژنز : 32

1-16-5 جداسازی اسپتیک پروتوپلاست های گیاهان. 32

1-17 کاربردهای مهم کشت بافت گیاه: 32

1-18 محدودیتها یا همان معایب کار. 33

1-19 موارد کاربردی در کشاورزی: 34

1-20 موارد کاربرد ی در صنعت: 34

1-21 اهمیت و کاربرد کشت بافت در باغبانی: 34

1-22 انواع کشت در شیشه: 35

1-22-1 سازمان يافته : 35

1-22-2 سازمان نيافته : 35

1- 23 انواع مختلفی از كشت در شيشه نيز هست. 36

1-23-1 كشت گياه كامل: 36

1-23-2 كشت جنين: 36

1-23-3 كشت كالوس: 36

1-23-4 كشت سلول : 36

1-23-5 كشت پروتوپلاست : 37

1-24کلر: 37

1-25 پراکسیداز: 38

1-26 کاتالاز: 38

1-27 کلروفیل: 39

1-28 پرولین: 40

1-29 کربوهیدراتهای محلول و نا محلول: 41

1-30 شوری: 41

1-31 مکانیسم اثر شوری: 42

1-32 تاثیر در ساختار ریختی: 44

1-33 اثرات تنش شوری بر پارامترهای رشد در گیاه: 44

1-34 تغییر در ساختار تشریحی: 46

1- 35 تغییر در ساختار مریستمها: 46

1-36 اثرات تنش شوری بر فتوسنتز: 46

 فصل دوم/ مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 روشهای ریز ازدیادی بنفشه آفریقایی.. 49

2-1-1 بیلکی و همکارانش: 49

2-1-2کوک.. 50

2-1-3 شریفی و همکاران. 51

2-1-4 سیف الله خان و همکاران. 51

2-1-5 سمیرحسین و همکاران. 52

2-1-6 ویچادا سانپوی و همکارانش… 52

2-1-7 عبادی وهمکارانش… 53

2-1-8 عبادی و همکارانش… 53

2-1-9 مارکس و همکارانش… 54

2-2 اثرات تنش شوری بر گیاهان. 54

2-2-1 اثر شوری بر دیواره سلولی.. 54

2-2-2 اثر شوری بر غشا: 55

2-2-3 اثر شوری بر تراکم یونها در گیاه: 55

2-2-4 اثر شوری بر اسمولیتها: 58

2-2-5 اثر شوری بر پرولین: 59

 مواد و روش­ها /فصل سوم

3-1 تهیه محلول های ذخیره و محیط کشت: 62

3-1-1 محلول های مادری نمک های پرمصرف با غلظت 10 برابر ( ): 62

3-1-2 محلول های مادری نمک های کم مصرف با غلظت 1000برابر (1000 × ) 63

3-1-3 محلول مادری Na2. EDTA.2H2O , FeSO4. 7H2O با غلظت 10 برابر (10 × ) 63

3-1-4 محلول مادری ویتامین ها و گلایسین 100 برابر (100 ×) : 64

3-1-5 محلول مادری هورمون ها: 64

3-2 تهیه یک لیتر محیط کشت پایه MS از محلول های مادری: 65

3-2-1 اکسین: 65

3-2-2سیتوکنین (BAP): 65

3-2-3 ویتامینها: 65

3-2-4 میواینوزیتول: 66

3-2-5 عامل ژلی: 66

3-3 روش تهیه گیاه پایه استریل: 66

3-3-1 مراحل سترون سازی.. 66

3-3-2 سترون سازی برگها : 66

3-3-3 سترون سازی محیط و وسایل کار: 67

3-4 تولید گیاهان سترون جهت تیمارهای مختلف: 68

3-5 کشت گیاه در محیط های تیماری: 68

3-6 واکاوی رشد: 69

3-7 سنجش رنگیزه های فتوسنتزی (آرنون، 1957): 69

3-8 سنجش کربوهیدرات (کوچرت،1978): 70

3-8-1 اندازه گیری قندهای محلول: 70

3-8-2 اندازه گیری قندهای نامحلول ( نشاسته ): 71

3-9 سنجش پرولین (باتیس و همکاران، 1973): 71

3-10 سنجش فعالیت آنزیمی.. 72

3-10-1 سنجش آنزیم پراکسیداز (کوری1989) 72

3-10-2. سنجش آنزیم کاتالاز (چانز،1955) 73

3-11. سنجش پروتئین ها (لاوری و همکاران، 1951) 73

 فصل چهارم/ نتایج پژوهش

4-1 اثر غلظتهای مختلف کلرید سدیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و رویشی گل بنفشه آفریقایی.. 76

4-2 نتایج حاصل از اثرات مختلف کلرید سدیم پس از 40 روز تیمار در محیط کشت پایه MS. 78

4-2-1 تغییرات حاصل از اثرات تیمار با غلظتهای مختلف کلرید سدیم در پارامترهای رشد. 78

4-2-1-1 تغییرات وزن تر اندام هوایی در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی: 78

4-2-1-2 تغییرات وزن خشک اندام گیاهی در گیاه بنفشه آفریقایی.. 79

4-2-1-3 تغییرات سطح برگ در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی: 80

4-2-1-4 تغییرات تعداد برگ در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 81

4-2-1-5 نسبت سطح برگ LAR ( Area Ratio Leaf) در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 82

4-2-1-6 وزن مخصوص برگ SLW (Specific Leaf Weight) گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 83

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-3 تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 84

4-3-1 سنجش میزان تغییرات انواع کلروفیل. 84

4-3-1-1 تغییرات کلروفیل a در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 84

4-3-1-3 تغییرات کلروفیل کل (a+b) در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 86

4-4 تغییرات میزان قندهای محلول در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 87

4-5 تغییرات میزان قندهای نامحلول(نشاسته) در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 88

4-6 تغییرات میزان آنزیم پراکسیداز در گیاه 40 روزه گیاه بنفشه آفریقایی.. 89

4-7 تغییرات میزان آنزیم کاتالاز در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 90

4-8 تغییرات میزان پرولین در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 91

4-9 تغییرات میزان پروتئین در گیاه 40 روزه بنفشه آفریقایی.. 92

 فصل پنجم/ بحث و نتیجه گیری

5- 1 مطالعه اثر شوری بر پارامترهای رشد. 94

5-1-1 وزن خشک و وزن تر گیاه: 94

5-2 اثر تنش شوری بر محتوای کلروفیل: 95

5-3 اثر شوری بر محتوای پرولین در بنفشه آفریقایی: 97

5-4 اثر شوری بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در بنفشه آفریقایی.. 99

5-4-1 فعالیت کاتالاز: 99

5-4-2 پراکسیداز: 100

5-5 اثر شوری بر میزان پروتئین: 101

5-6 اثر شوری بر میزان اسمولیتها 102

5-6-1 قندهای محلول: 102

5-6-2 قندهای نا محلول: 102

5-7 نتیجه گیری نهایی: 104

5-8 پیشنهادات.. 105

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

منابع. 106

چکیده

گیاهان برای مقابله با اثرات مضر تنش شوری استراتژی­های متفاوتی را در پیش می­گیرند که می­توان به پایین نگه­داشتن پتانسیل آب درونی خود با انباشتن انواع اسمولیت­های سازگار، افزایش آنزیم­های آنتی اکسیدانی، طرفداری از فعالیت فتوسنتز و حفظ هموستازی یون­ها تصریح نمود. در این پژوهش اثر غلظتهای مختلف کلرید سدیم NaCl (0، 0.5، 1، 1.5، 2 و4) میلی گرم بر لیتر بر بعضی خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه زینتی بنفشه آفریقایی در شرایط کشت بافت گیاهی با بهره گیری از محیط کشت موراشی و اسکوک MS مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام گردید .واکاوی­های آماری داده­ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS انجام گردید. میانگین­ها با بهره گیری ازآزمون دانکن در سطح ( 0.05≤ P) مقایسه گردید. برای رسم نمودار­ها از نرم افزار EXCEL بهره گیری گردید. نتایج واکاوی آماری آزمایشهای پارامتر­های رشد نشان داد که با افزایش غلظت نمک کلرید سدیم، میزان وزن ترو وزن خشک گیاه افزایش پیدا نمود. و همچنین وزن مخصوص برگ ALW  وسطح برگ افزایش داشت . نسبت سطح برگی LAR  و تعداد برگها کاهش پیدا نمود. تیمار نمک باعث افزایش در یونهای سدیم، کلر، محتوای پرولین ، پراکسیداز، آنزیم کاتالاز و قندهای محلول گردید. و همچنین باعث کاهش در محتوای قندهای نامحلول، میزان پروتئین و میزان رنگیزه­های فتوسنتزی مانند کلروفیل­های (a,b,ab) گردید.

واژگان کلیدی: کلرید سدیم ، پراکسیداز، کاتالاز، کشت بافت، بنفشه آفریقایی

مقدمه

بنفشه آفریقایی گیاهی زیبا با نام علمی ionantha Saintpaulia ازتیره Gesneriaceaeونام معمول   Afrecan violet  می­باشد. این گیاه مهمترین گونه زینتی از میان 20 گونه متعلق به جنس Saintpaulia می باشد. بنفشه آفریقایی به عنوان عروس گل ­های آپارتمانی در اروپا مطرح می باشد که تأثیر بسزایی در فراهم آوردن محیطی آرام وزیبا بازی می­کند. بنفشه آفریقایی در سال 1892درشرق آفریقا توسط بارون والتر فونت سنت پل کشف گردید. او به افتخارنام خانوادگی خود که برای اولین بار این گیاه را کشف نموده بود،آن را سنت پولیا نام گذاری نمود. آب هوای حاره­ای، شرایط مناسبی برای رشد این گیاه می باشد(استیود [1]،1998). این گیاه بومی نقاط گرمسیری آفریقای جنوبی می باشد و از لحاظ کروموزومی دیپلوئید بوده وبه صورت 302n=می باشد(مایرانتو[2]،2005). بنفشه آفریقایی گیاهی نهاندانه بوده و بذرهای آن در تخمدان گل محفوظ می ماند. جزء گیاهان دو لپه می باشد. این گیاه جام لوله­ای کوتاه داردوجام گل به گونه معمول دو لپه می باشد، یعنی به دو دسته گلبرگ­های بالا وپائین تقسیم می­گردد. هر یک از گل­ها دارای 2-4 بساک، مسئول تولید گرده بوده که به انتهای گل متصل می باشد و نزدیک تخمدان قرار دارد. برگهای سبز مخملی و کرکدار در روی ساقه فشرده و کوتاه قرار دارند. ساقه که گل­ها را بر روی خود نگه می­دارد از دو قسمت اصلی وفرعی تشکیل شده می باشد. رنگ بنفش گل این گیاه در یک دوره گلدهی ممکن می باشد به صورت تیره ویا روشن در آید و در دوره دیگر به دلیل نوسانات اسیدی یا قلیایی بودن خاک، اثرآبیاری ویا کود دهی، تبدیل به ارغوانی گردد. سبزی برگ بنفشه آفریقایی گاهی به صورت دو رنگ دیده می­گردد که علت آن وجود رنگدانه­های کلروفیل، کاروتن و آنتوسیانین می باشد، که در هر سلول برگ هست. دلیل ابلق بودن برگ در این گیاه نبود کلروفیل در قسمتی از برگ می باشد. گیاهان با برگ­های ابلق به گونه عموم گیاهان ضعیفتری هستند واحتیاج به مراقبت و توجه بیشتری دارند. بنفشه آفریقایی نسبت به طول روز بی تفاوت می باشد و به همین علت در طول سال گل می دهد. رنگ گلها متنوع به رنگ بنفش، آبی، قرمز، صورتی و سفید ظاهرمی­شوند. گلها به صورت پرپروکم پر وپرچمها طلایی وبه طرززیبایی از وسط گلها بیرون زده اند. بطوریکه تناقص در رنگ پرچمها و گلبرگها گل را بصورت یکی از زیباترین مینیاتورهای گیاهی درآورده می باشد. رعایت بعضی نکات پرورشی مانند هوای به نسبت خنک، نور کم واستفاده از کود بدون نیتروژون باعث بروز برگهای ابلق می­گردد. به گونه کلی این گیاه به دو شکل رشد می­کند:1-رشد گیاه با برگهای متقارن و مشابه گل رز که شکل رایج رشد می باشد.

2-رشد گیاه بصورت رونده که اغلب برای قرار دادن گلدان­های آویز بسیار مناسب می باشد(چارلز[3] ،1988 ).

اولین جشنواره بنفشه آفریقایی در 1946 میلادی در آتلانتا برگزارشد. شهرت این گیاه در حدی می باشد که امروزه در بسیاری از کشورهای مدرن می­توان آن را نظاره نمود. (کامپرز[4]،2009).

کشت بافت:

کشت بافت تکنیکی می باشد که امکان تولید گیاه در محیط درون شیشه­ای را فراهم می­کند. اساس این تکنیک توتی پوتانسی یا بس توانی(داشتن اطلاعات ژنتیکی هر سلول برای تبدیل شدن به یک گیاه کامل) می باشد که اظهار می­کند هر سلول گیاهی دارای کلیه اطلاعات ژنتیکی لازم برای تبدیل شدن به یک گیاه کامل می باشد. پس کشت سلول، بافت یا اندام، این امکان را فراهم می­کند که با کشت یکی از اجزای فوق سایرقسمتهای گیاه تشکیل گردد. اصطلاح کشت بافت گیاهی در مورد تمام انواع کشتهای گیاهی استریل که در این ویترو انجام می پذیرند بکار رفته می­گردد. این ویترو، جهت توصیف محیط کشت مصنوعی و استریل شده به کاربرده می­گردد. از طرفی این ویترو برای معرفی شرایط غیر استریل طبیعی (شرایط باغچه و مزرعه)مورد بهره گیری قرار می­گردد.تکنیک کشت بافت گیاهی در حال حاضر به عنوان یک ابزار قوی جهت مطالعه معضلات اساسی و کاربردی بیولوژی گیاهی درآمده می باشد. علاوه برآن در سالهای اخیراین تکنیکها کاربرد­های تجارتی گسترده­­ای در تکثیرگیاهان مختلفی منجمله گیاهان زینتی و دارویی و نیز حذف پاتوژنها از گیاهان پیدا نموده می باشد. علاقمندی به کشت بافت گیاهی و توانایی آن در اصلاح و بهبود سازی گیاهان به صورت یک موضوع جهانی در آمده می باشد. افزایش تعداد کشورهای عضو شرکت کننده در موسسه بین المللی کشت بافت گیاهی گواهی بر این ادعا می باشد. علاوه برآن هیات بیولوژی گیاهی موسسه تحقیقات سلولی بین المللی یونسکوآموزش تکنیکهای کشت بافت گیاهی را به عنوان یکی از برنامه­های اولویت دار خویش معرفی نموده می باشد.

شوری: شوری خاک مشکل جدی در تمام جهان می باشد و به گونه قابل توجهی باعث کاهش بهره برداری در زراعت می­گردد(داسیلوا[5] و همکاران، 2008). تخمین زده می­گردد بیش از 800 میلیون ­هکتاراز اراضی جهان تحت تاثیر شوری واقع شده می باشد(فائو[6]،2008).وحدود0.020 از زمین­های شورناشی از سیستم­های نامناسب آبیاری می­باشند(مایک[7]و همکاران،2006). از آنجایی که تنش شوری یک تهدید بزرگ زیست محیطی برای کشاورزی محسوب می­گردد، لذا درک پاسخهای پایه فیزیولوژیکی و بیوشیمیای گیاهان به تنش­ها، در افزایش بهره وری کشاورزی امری حیاتی می باشد(کایانگ-شینگ وینگ-نینگ[8]،2009). تنش شوری یکی از مهمترین تنش­های غیر زیستی می باشد و در خاک­های شور اثرات زیانباری بر بقاء، تولید ماده زنده و بازده محصولات گیاهی دارند. فرایند­هایی نظیر جوانه زنی، رشد دانه رست­ها، رشدرویشی، گلدهی و میوه دهی شدیدا تحت تاثیر شوری قرار می­گیرند. شوری از طریق زیر منجر به کاهش رشد و صدمه به گیاه می­گردد:­

  • استرس اسمزی (کاهش آب قابل دسترس گیاه )
  • اثر ات سمی یون­ها (مخصوصا اثر ات نا شی از سدیم، کلروسولفات)
  • برهم خوردن تعادل و جذب مواد مغذی ضروری

افزایش شوری، بیومس ریشه، برگ و اندام­ها را کاهش داده و متعاقب آ ن از طول ریشه و فتوسنتزی گیاه کاسته می­گردد .(سینگ و پرساد[9] ،2009). البته در هر اندام گیاهی، گستره­­ای از انواع مختلف سلول­ها، با سنین متفاوت هست . لذا عملکرد­های متابولیکی و پاسخ­های متفاوت به محرک­های محیطی مورد انتظار می باشد. گیاهانی که در معرض شوری قرار می­گیرند نه تنها کوچکترند بلکه دارای تغیراتی در پارامترها­ی فیزیولوژیکی و بیوشیمیا ی نیز هستند(هایلال[10]،1998).

انواع شوری و علل آن : شوری اولیه (طبیعی) شوری اولیه پیامدی از انباشته شدن نمک در خاک ویا آبهای زیرزمینی از طریق فرایند­های طبیعی در دوره­های طولانی می باشد که توسط فرایند­های زیر صورت می­گیرد.-فرایند­ هوازدگی: این فرایند موجب شکسته شدن سنگها و آزاد شدن انواع نمکهای محلول، اکثرا کلر و سدیم و دیگر نمکها مانند کلسیم و منیزیم و تا حدی کمتر سولفاتها و کربناتها می­گردد-رسوب نمک اقیانوسها: توسط عواملی همچون باد، این نمکها که اکثرا کلرید سدیم می باشد جابجا می­شوند(قاسمی و همکاران،1995) شوری ثانویه (ناشی از فعالیت­های انسانی): یکی از علت های عمده شوری ثانویه پاکسازی زمین و جایگزینی گیاهان یکساله بجای پوشش گیاهی پایا می باشد. در آب و هوای خشک و نیمه خشک آب بهره گیری شده توسط پوشش گیاهی بومی منطقه، در تبادل با بارندگی سالیانه می باشد. ریشه­های عمیق گیاهان بومی نشان دهنده پایین بودن سطح سفره­های آبی می­باشند. پاکسازی و آبیاری این توازن را بر هم می­زند، بطوری که بارندگی از یک سو و آبیاری از سوی دیگر، آب را به میزانی بیش از نیاز گیاه فراهم کرده و این فزونی آب، سفره­های آب را بالا کشیده و نمکهایی را که قبلا در قسمت­های عمیق خاک ذخیره شده بودند حرکت داده و آنها را تا منطقه ریشه بالا می­آورد. با بهره گیری گیاهان از آب، نمک در خاک باقی مانده لذا در مصارف بعدی، آب موجود در خاک شورتر می­گردد. سفره­های آب همچنان به سمت بالا و نزدیک سطح زمین کشیده می­شوند و با تبخیر آب، نمکها در سطح زمین باقی می مانند و این

  • 1
Category: زیست شناسی | دیدگاه‌ها برای فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بررسی اثرات غلظت­های مختلف سدیم کلرید بر کشت بافت بنفشه آفریقایی بسته هستند
ژانویه 19

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسائی اندوفیت­های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی

با عنوان : جداسازی و شناسائی اندوفیت­های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته: زیست شناسی

گرایش: میکروب شناسی

عنوان:

جداسازی و شناسائی اندوفیت­های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی مارچوبه بومی استان گلستان و تاثیر آنها در گیاهان

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین ارزانش

استاد مشاور:

دکتر رضا نظام زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
اهمیت و ضرورت پژوهش 3
اهداف پژوهش 3
فصل اول- کلیات  
1-1-اندوفیت……………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-1-2- اکولوژی باکتری های اندوفیت………………………………………………………………………………………….. 5
1-2-3- منشاء باکتری های اندوفیت……………………………………………………………………………………………… 5
1-1-4- نحوه ی ورود باکتری های اندوفیت به درون بافت های گیاهی…………………………………………….. 8
1-1-5- حرکت باکتری های اندوفیت در بافت های گیاهی………………………………………………………………. 10
1-1-6 – محل استقرار باکتری های اندوفیت…………………………………………………………………………………… 11
1-1-7 – تراکم جمعیت باکتری های اندوفیت…………………………………………………………………………………. 12
1-1-7-1- فاکتورهای زنده………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-1-7-1-1- میکروارگانیسم های همراه با گیاه……………………………………………………………………………… 13
1-1-7-1-1-1- باکتری ها و قارچ ها……………………………………………………………………………………………. 13
1-1-7-1-1-2- ویروس ها…………………………………………………………………………………………………………. 13
1-1-7-1-1-3- نماتد ها…………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-1-7-1-2- ژنوتیپ گیاه…………………………………………………………………………………………………………… 14
1-1-7-2- فاکتورهای غیر زنده…………………………………………………………………………………………………… 14
1-1-8- اثرات مفید باکتری های اندوفیت گیاهی…………………………………………………………………………….. 15
1-1-8-1- افزایش رشد گیاه………………………………………………………………………………………………………… 15
1-1-8-2- کنترل بیولوژیکی بیمارگرهای گیاهی……………………………………………………………………………… 17
1-1-8-3- بهره گیری ازاندوفیت ها در مهندسی ژنتیک………………………………………………………………………… 17
1-1-8-4- افزایش تولید مواد دارویی توسط گیاه……………………………………………………………………………. 17
1-1-9- نحوه ی بهره گیری از باکتری های اندوفیت……………………………………………………………………………. 18
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
1-2- نعناع فلفلی…………………………………………………………………………………………………………………………

18 1-2-1- ترکیبات………………………………………………………………………………………………………………………….

19 1-2-2- خاستگاه و پراکنش…………………………………………………………………………………………………………..

19 1-2-3- بهره گیری های دارویی…………………………………………………………………………………………………………

19 1-3- مارچوبه……………………………………………………………………………………………………………………………..

19 1-3-1- خاستگاه و پراکنش…………………………………………………………………………………………………………..

20 1-3-2- بهره گیری های دارویی…………………………………………………………………………………………………………

20 1-4- بابونه…………………………………………………………………………………………………………………………………

20 1-4-1- ترکیبات شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………….

20 1-4-2- خواص دارویی و درمانی………………………………………………………………………………………………….

20 1-5- باسیلوس…………………………………………………………………………………………………………………………….

21 1-5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….

21 1-5-2- باسیلوس های خاک و ویژگی آنها……………………………………………………………………………………..

24 1-5-3- رنگ آمیزی گرم برای تشخیص باسیلوس ها……………………………………………………………………….

24 1-6- قارچ ها………………………………………………………………………………………………………………………………

24 1-6-1- معرفی کلی ماهیت قارچ ها………………………………………………………………………………………………

24 1-6-2- اهمیت بالینی قارچ ها………………………………………………………………………………………………………

25 1-6-3- بیماری زایی قارچ ها………………………………………………………………………………………………………..

26 1-6-3-1- کنترل بیماری های قارچی…………………………………………………………………………………………….

26 1-6-4- معرفی قارچ های مورد آزمایش…………………………………………………………………………………………

26 1-6-4-1- آسپرژیلوس های بیماری زا…………………………………………………………………………………………..

26 1-6-4-2- فوزاریوم…………………………………………………………………………………………………………………….

27 1-6-4-3- آلترناریا………………………………………………………………………………………………………………………

27 1-6-4-4- موکور………………………………………………………………………………………………………………………..

28 فصل دوم : مروری برمطالعات گذشته

  فصل سوم : مواد و روش ها

  3-1- تجهیزات و دستگاه ها…………………………………………………………………………………………………………..

33 3-2- انواع و ترکیبات محیط کشت های مورد بهره گیری………………………………………………………………………

34 3-3- نوع مطالعه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….

34 3-4- وسایل نمونه یری……………………………………………………………………………………………………………….

34 3-5- وسایل آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………………….

34 3-6- انتخاب محیط کشت غربالگری…………………………………………………………………………………………….

34 3-7- جداسازی باکتری های اندوفیت از ریشه گیاهان دارویی……………………………………………………………

35 3-7-1- خالص سازی کشت های باکتریایی…………………………………………………………………………………….

35 3-8- شناسایی مقدماتی جنس و گونه ی جدایه های باکتریایی…………………………………………………………..

34 3-8-1- مطالعه توانایی رشد در غلظت های مختلف Nacl………………………………………………………………

36 3-8-2- مطالعه فعالیت آنزیمی………………………………………………………………………………………………………

36 3-8-2-1- فعالیت اوره آزی………………………………………………………………………………………………………….

36 3-8-3- مطالعه فعالیت تجزیه ای…………………………………………………………………………………………………..

36 3-8-3-1- تجزیه نشاسته……………………………………………………………………………………………………………..

36 3-9- شناسایی تکمیلی(شناسایی مولکولی با روش ریبوتایپینگ)…………………………………………………………

37 3-9-1- شرایط PCR………………………………………………………………………………………………………………….

38 3-9-2- تعیین توالی DNA………………………………………………………………………………………………………..

39 3-10- آزمون بازدارندگی رشد عوامل بیماری زای گیاهی………………………………………………………………….

39 3-10-1- تهیه سوسپانسیون باکتری ها……………………………………………………………………………………………

39 3-11- اثر تلقیح باکتری های اندوفیت روی پارامتر رویشی گیاه…………………………………………………………

40 3-11-1- مرحله کاشت………………………………………………………………………………………………………………..

40 3-11-2- مرحله داشت و تنک کردن……………………………………………………………………………………………..

41 3-12- اندازه گیری طولی گیاه……………………………………………………………………………………………………….

41 فصل چهارم : نتایج

  4-1- جداسازی باکتری های اندوفیت از ریشه گیاهان دارویی……………………………………………………………

42 4-2- نتایج تست های بیو شیمیایی…………………………………………………………………………………………………

44 4-3- تعیین توالی محصولات نهایی PCR………………………………………………………………………………………

45 4-3-1- نتایج حاصل از سکوئنسینگ ژن 16 s rDNA باکتری……………………………………………………….

45 4-4- نتایج آنتاگونیسمی بدست آمده از سویه های باسیلوس علیه قارچ های مورد آزمایش……………………

58 4-4-1- نتایج اثر ضد قارچی علیه آسپرژیلوس نایجر……………………………………………………………………….

59 4-4-2- نتایج اثر ضد قارچی علیه فوزاریوم اکسیپوروم…………………………………………………………………….

60 4-4-3- نتایج اثر ضد فارچی علیه آلترناریا آلترناتا……………………………………………………………………………

62 4-4-4- نتایج اثر ضد قارچی علیه موکور………………………………………………………………………………………..

63 4-5- نتایج اندازه گیری رشد طولی گیاه………………………………………………………………………………………….

65 4-5-1- نتایج اندازه گیری رشد طولی در گیاه مارچوبه…………………………………………………………………….

66 4-5-2- نتایج اندازه گیری رشد طولی در گیاه نعناع فلفلی………………………………………………………………..

67 منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………

72

چکیده

اندوفیت ها میکروارگانیسم هایی اند که حداقل بخشی از زندگی خود را در گیاه به سر می برند. آنها از گیاه سود می برند و از مواد مغذی گیاه بهره گیری می کند و گیاه نیز به نوبه ی خود با کاهش استرس وافزایش رشد از این تعامل سود می برد. در گذشته تصور می گردید که باکتری های اندوفیت باعث بیماری زایی خفیفی در گیاهان می شوند اما تحقیقات اخیر ثابت نمود که این دسته از باکتری ها قادر هستند رشد گیاه را بهبود بخشیده و سبب افزایش مقاومت علیه بیمارگرهای گیاهی شوند. در این مطالعه به جداسازی اندوفیت های سه گیاه داروئی به نام های نعناع فلفلی، بابونه و مارچوبه پرداخته گردید که نمونه گیاهان از سه منطقه استان گلستان جمع آوری گردید. نتایج حاصل از شناسایی، سویه های جدا شده را در جنس باسیلوس قرار داد. شش باکتری اندوفیت (هر گیاه دو اندوفیت) جداشد. اندوفیت های جدا شده از نظر پتانسیل ضد قارچی علیه چهار قارچ بنام فوزاریوم اکسی پوروم، آسپرژیلوس نایجر، آلترناریا آلترناتا و موکور مورد مطالعه قرار گرفتندکه همگی آنها اثر ضد قارچی نشان دادند. در بین آنها اندوفیت های موجود در نعناع فلفلی بیشترین اثرضد قارچی را روی عوامل بیماری زای گیاهی نشان داد. همین گونه اثر آنها در رشد گیاه نیز مطالعه گردید

Category: زیست شناسی | دیدگاه‌ها برای دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسائی اندوفیت­های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی بسته هستند
ژانویه 19

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین

با عنوان :  اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی

گرایش علوم جانوری

عنوان

اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین در موشهای صحرایی

استاد راهنما

دکتر حسین میلادی گرجی

استاد مشاور

دکتر غلامحسن واعظی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش  
1-1- مقدمه و اظهار مساله 3
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-3- اهداف پژوهش 6
1-4- متغیرهای پژوهش 6
1-5- پرسش­های پژوهش 7
1-6- فرضیه­های پژوهش 7
1-7- تعریف واژه­ها 8
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 9
2-1- تحمل به اثرات ضددردی مورفین 10
2-2- اثرات ضددردی ورزش ارادی و اجباری 13
2-3- اثرات ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین 19
فصل سوم: مواد و روش­ها 24
3-1- حیوانات 25
3-2- القای تحمل به مورفین 25
3-3- ورزش ارادي 25
3-4- ورزش اجباری 28
3-5-گروه­های آزمایشی 30
3-6- ارزیابی درد با بهره گیری از Hot-plate 35
3-7- روش نمونه‌گيري و حجم نمونه 37
3-8- ابزارجمع‌آوري داده‌ها 37
3-9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 37
فصل چهارم: نتایج و تجزیه و تحلیل آماری 39
4-1- آزمایش اول: مطالعه اثرات ورزش ارادي و اجباري بر بيان تحمل به ضد دردی ناشي از ورزش 40
4-1-1- مسافت دویدن 40
4-1-2- طریقه تاثیر ورزش ارادی و اجباری بر اظهار تحمل به ضد دردی ناشی از ورزش 41
4-2- آزمایش دوم: مطالعه اثرات ورزش ارادي و اجباري بر بيان تحمل به اثرات ضد دردی مورفین 42
4-2-1- مسافت دویدن 43
4-2-2- مطالعه اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضد دردی مورفین 43
4-3 – آزمايش سوم: مطالعه حساسيت به اثرات ضد دردي مورفين در طي دوره بدون ورزش در موش­هاي ورزشكار بدنبال ورزش منظم 8 روزه ارادي و اجباري
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
45 4-3-1- مسافت دویدن

45 4-3-2- مطالعه حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار به دنبال ورزش منظم 8 روزه ارادی و اجباری

46 4-4- ارزیابی پدیده تحمل به اثرات ضددردی ناشی از ورزش

47 4-5- ارزیابی پدیده حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار

47 فصل پنجم: بحث، نتيجه­گيري و پيشنهادات

49 5-1- بحث (یافته­های پژوهش)

50 5-2- نتیجه­گیری

60 5-3- پیشنهادات

60 فهرست شکل­ها

  شکل3-1- قفس مجهز به چرخ گردان (Running wheel) جهت انجام ورزش ارادی         

27 شکل3-2- محل انجام ورزش ارادی (Running wheel)

27 شکل3-3- شمارشگر تعداد دور جهت تعیین مسافت دویدن در ورزش ارادی            

28 شکل3-4- دستگاه ورزش اجباری (تریدمیل)                                                          

29 شکل3-5- موشها در حال انجام ورزش اجباری                                                

29 شکل3-6- موشها در حال انجام ورزش اجباری                                            

30 شکل3-7- دستگاه Hot-plate (صفحه داغ)جهت ارزیابی درد                          

36 شکل3-8- لیسیدن پنجه در آزمایش صفحه داغ                                               

37 فهرست نمودارها

  گروه آزمایشی تجربه اول                                                                             

30 گروه آزمایشی تجربه دوم

31 گروه آزمایشی تجربه سوم                                                                           

32 منحنی4-1- ميانگين مسافت دویدن در طول8 روز ورزش ارادی در گروه ورزشکار         

40 منحنی4-2- اثر ورزش ارادی و اجباری بر اظهار تحمل به ضددردی ناشی از ورزش      

42 منحنی4 -3- ميانگين مسافت دویدن در طول 8 روز ورزش ارادی در گروه ورزشکار دریافت کننده مورفین

43 منحنی4-4- اثرورزش ارادی واجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین                     

44 منحنی4 -5- ميانگين مسافت دویدن در طول 8 روز ورزش ارادی در بین دو گروه ورزشکار دريافت كننده سالين و مورفين                                                                      

46 منحنی4 -6- ارزيابي حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موش­های ورزشکار به دنبال ورزش منظم 8 روز ارادی واجباری                                           

48

چکیده

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه: مورفین به گونه وسیعی برای درمان دردهای مزمن بهره گیری می­گردد. در حالی­که این سودمندی با پیشرفت تحمل به آثار ضددردی آن از بین می­رود. اطلاعات خوبی در مورد اثرات مفید ورزش فیزیکی بر عملکردهای شناختی و حفظ سلامت مغز اظهار شده می باشد، در حالی­که گزارش­های کمتری درمورد تأثیر­های ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثر ضد دردی مورفین در موشها هست.

روشها: در این مطالعه به موشها همزمان با دوره 8 روزه از ورزش ارادی و اجباری روزی یک بار mg/kg10مورفین به صورت زیر جلدی تزریق شدند. در جریان این تزریقات در روزهای 1،4،8 درصد حداکثر پاسخ احتمالی(%MPE) مورفین توسط تست Hot plate اندازه­گیری گردید.

نتایج: در ورزش ارادی و اجباری آستانه ضددردی نسبت به گروه بدون ورزش افزایش داشته می باشد )05/0>p). هم­چنین ورزش ارادی و اجباری به گونه مشخصی توان مورفین را نسبت به گروه مورفینی بدون ورزش افزایش داده می باشد )05/0>p). پس ورزش ارادی و اجباری مانع ایجاد تحمل به ضد دردی مورفین در طول 8 روز درمان مداوم می­گردد. وقتی­که موشهای ورزشکار به موقعیت بدون ورزش بازگشتند حساسیت به مورفین به گونه قابل ملاحظه­ای در آنها افزایش پیدا نمود و (%MPE) به­گونه مشخصی نسبت به گروه­های سالینی افزایش داشت)05/0>p).

نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که ورزشهای ارادی و اجباری ممکن می باشد عامل مهمی برای درمان پیشرفت تحمل به اثرات ضددردی مورفین باشد.

واژه­های کلیدی: تحمل، مورفین،حداکثر پاسخ احتمالی(%MPE)، ورزش ارادی، ورزش اجباری.

1-1- مقدمه و اظهار مسئله

آشنايي بشر با مواد مخدر و مصرف آن چنان سابقه مبهمي دارد كه علت دقيق مصرف آن دقيقا معلوم نيست، اما توجه بشر به قدرت ضد دردي مواد اوپيوئيدي مانند ترياك چشمگير بوده می باشد. بشر همواره جهت تسكين درد و درمان برخي بيماري ها از مواد مخدر بهره گیری كرده می باشد. مورفين از آلكالوئيدهاي ترياك می باشد كه با اتصال به رسپتو رهاي اوپيوئيدي نوع μ باعث كاهش تحريك پذيري نورون هاي مسير عصبي درد مي­گردد. بنابراين به­ عنوان يك ضد درد قوي به صورت وسيعي براي تسكين درد­هاي شديد مورد بهره گیری قرار مي گيرد (روح بخش و همکاران،1389). با وجود اين، بهره گیری طولاني مدت اين داروها با دو مشكل عمده تحمل و وابستگي همراه می باشد كه اثر بخشي و مصرف آنها را تحت تاثير قرار داده و محدود مي­سازد (تنگ وهمکاران [1]، 2006).

مصرف مداوم مواد مخدر با برانگيختن مکانیسم­های سازشی، تغییرات کوتاه مدت و نیز ماندگار در عملکرد نورونها و شبکه­های عصبی حساس به اوپیوئیدها ايجاد مي­كنند. ایجاد تحمل، وابستگی و حساس شدن نمونه­هايي از مكانيسم­هاي سازشي هستند) ویلیامز وهمکاران[2] ،2001). اگرچه اوپيوئيدهاي درونزاد و برونزاد درد را تسكين مي‏دهند، ليكن تجويز مزمن و طولاني مدت آنها و بويژه در دوزهاي بالا، منجر به ايجاد تحمل نسبت به اثرات ضد دردي و ساير اعمال فارماكولوژيك آنها مي‏گردد. تحمل عبارتست از كاهش اثر يك دارو متعاقب مصرف مكرر با دوز ثابت و به عبارت ديگر نياز به افزايش دوز دارو براي حفظ همان اثر قبلي می باشد ( نستلر[3]،1992; کوب و بلوم [4] ،1988). بروز تحمل به اثرات ضد دردي مورفين از مهمترين دلايل محدوديت مصرف طولاني مدت آن می باشد ( نستلر،1992; کوب و بلوم ،1988). اكنون از نظر سلولي-مولكولي و نيز از نظر ساختاري عملكرد مورفين در القاء تحمل بخوبي شناخته شده می باشد ( ویلیامزوهمکاران ،2001).

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش

با در نظر داشتن اینکه مصرف مورفین جهت کاهش درد بعد از مدتی می تواند منجر به ایجاد تحمل و وابستگی نماید به همين دليل يافتن راههایی‌ كه بتواند تحمل به مورفين را كاهش داده و بي‌دردي آن را افزايش دهد از مهمترين اهداف برنامه‌هاي تحقيقاتي در اين زمينه می باشد. یکی از این برنامه­ها تمرین­های فیزیکی می باشد. پيدا كردن راههاي موثر براي جلوگيري از تغييرات سيناپسي ناشي از داروهاي مخدر، مي­تواند تأثیر مهمي در درمان و جلوگيري از عود (به عنوان يک مشکل باليني) آن داشته باشد. به نظر مي­رسد يكي از روشهاي موثر و كم هزينه ورزش باشد. مكانيسمي كه از طريق آن ورزش مي­تواند به عملكرد مغز كمك كند هنوز در پرده ابهام قرار دارد و به خوبي شناخته نشده می باشد ولي به نظر مي­رسد كه اين مكانسيم شامل تغيير در شکل پذیری سیناپسی باشد) وایمن و همکاران[5]،2003). با در نظر داشتن افزايش يادگيري توسط ورزش ارادي با به کارگيري سيستم هاي پاداشي(لت وهمکاران[6] ،2001) و نیز افزايش رهایش پپتيدهاي اوپيوئيدي دروني در طي وررزش (كه اثرات مثبت فراواني دارد) بهره گیری از ورزش ارادي براي درمان بيماران معتاد توصيه شده می باشد) تورن وهمکاران[7] ،1990 ;کویانکوگلو وهمکاران [8]،2001 لت وهمکاران[9] ،2001،). یافته­ها نشان داد هر دو نوع ورزش ارادی و تریدمیل موجب کاهش خودتجویزی کوکائین (اسمیت وهمکاران[10] ،2008)، آمفتامین) کانارک وهمکاران[11]،1995) و مورفین ( حسینی وهمکاران، 2009) درحیوانات آزمایشگاهی می­شوند. در این راستا نتایج یک مطالعه نشان داد رت­هایی که در طول ورزش دویدن، دسترسی آزاد به آب و الکل داشتند الکل کمتری را در مقایسه با آب مصرف کردند و در متابولیسم الکل نیز تغییری نظاره نشد. این یافته نشان داد که اثرات پاداشی الکل با ورزش جایگزین گردید( ارینگروهمکاران [12]،2009). شواهد زیادی هست که ورزش ارادي با اثر بر روي سيستم­هاي پاداشي، اثرات خودانگيزشي[13] دارد ) لت وهمکاران،2001). این یافته­ها این فرضیه را طرفداری می­کنند که ورزش احتمالا یک مداخله­گر موثری در پیشگیری از عوارض دارو­های مورد سوء مصرف و برنامه­های درمانی آن بصورت تضمین کننده باشد) اسمیت وهمکاران ،2008). نتایج قبلی میلادی و همکاران نشان داده می باشد که ورزش ارادی دویدن موجب تضعیف نشانه­های قطع در گروه وابسته به­ مورفین­گردید. به تعبیری ورزش ارادی شدت وابستگی به مورفین را کاهش می دهد (میلادی گرجی وهمکاران،1389و 2011).

تجربيات اخير و يافته­هاي باليني نشان داد که ورزش منظم طولاني­ مدت مي­تواند سيستم اوپيوئيدي مرکزي را فعال کند و موجب تحريک رهايش پپتيدهاي اوپيوئيدي درونزا و افزايش آستانه درد هم در بشر و هم در جانوران گردد، لذا پيشنهاد گرديد ورزش مي­تواند براي درمان بيماران معتاد بهره گیری گردد) تورن وهمکاران ،1990 ;کویانکوگلو وهمکاران ،2001). از طرفی در مطالعه مت و همکاران آمده می باشد که موش­ها حساسیت کمتری به اثرات ضد دردی مورفین و متابولیت­هایش در پایان 3 هفته ورزش ارادی دویدن نشان دادند (متز و کانارک [14]،2006). در مطالعه­ای دیگر نشان داده گردید که تجربه قبلی با ورزش دویدن موجب تحمل متقاطع با اثرات پاداشی مورفین می گردد (لت، [15] 2002).

با در نظر داشتن مطالعات به اقدام آمده اطلاعات متناقضی در ارتباط با اثرات ورزش بر پدیده تحمل هست. لذا در این مطالعه تأثیر ورزش ارادی دویدن با چرخ دوار[1] و نیز ورزش اجباری با تریدمیل بر پدیده تحمل در مدل جانوری مورد ارزیابی قرار می گیرد. خاطر نشان می گردد ورزش ارادی در حیوانات ایجاد استرس نمی نماید. این نوع ورزش می تواند مانع اثرات منفی و یا سطح بالای کورتیکوسترون بر روی پروتئینBDNF ناشی از ورزش گردد (آدلارد و کاتمن[2] ،2004). این نوع ورزش شباهت نزدیک با افرادی دارد که داوطلبانه ورزش می­کنند زیرا حیوانات می­توانند زمان، سرعت و مسافت دویدن را در طول تجربه تنظیم کنند ) کاتمن و انگسرکسار[3] ،2002)، در حالیکه ورزش اجباری همراه با استرس می باشد. لذا اثرات هر دو نوع ورزش در اين پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-3- اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از:

1- مطالعه اثرات ورزش ارادی و اجباری کوتاه مدت (8 روزه) بر اظهار تحمل به ضددردی ناشی از ورزش.

2- مطالعه اثرات ورزش ارادی و اجباری کوتاه مدت (8 روزه) بر اظهار تحمل به اثرات ضددردی مورفین.

3- مطالعه حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موشهای ورزشکار به دنبال ورزش منظم 8 روزه ارادی و اجباری.

1-4- متغيرهاي پژوهش

1- متغير مستقل: مورفین، ورزش ارادی (دویدن روی چرخ دوار) و ورزش اجباری (تریدمیل ).      

2- متغير وابسته: آستانه درد، ضددردی مورفین كه با با بهره گیری از ( صفحه داغ)[4] قابل اندازه گيري مي باشد.

1-5- پرسش­هاي تحقيق

الف) سؤال اصلي پژوهش:

تاثیر ورزش بر روی تحمل به اثرات ضددردی مورفین چگونه می باشد؟

ب) سؤالات فرعي تحقيق:

  1. آیا به دنبال ورزش ارادی پدیده تحمل در ضد دردی ناشی از ورزش رخ می دهد؟
  2. آیا به دنبال ورزش اجباری پدیده تحمل در ضد دردی ناشی از ورزش رخ می دهد؟
  3. آیا ورزش ارادي قادر می باشد تحمل به اثرات ضد دردي مورفين را كاهش دهد؟
  4. آیا ورزش اجباري قادر می باشد تحمل به اثرات ضد دردي مورفين را كاهش دهد؟

تعداد صفحه :86

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-       

  • 1
Category: زیست شناسی | دیدگاه‌ها برای دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین بسته هستند

ژانویه 19

فرمت word : پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D با سرطان پستان

با عنوان : ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D  با سرطان پستان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading

Category: زیست شناسی | دیدگاه‌ها برای فرمت word : پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D با سرطان پستان بسته هستند