آگوست 21

دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق : علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان- قسمت 2

…………………………………………….. 154

بند چهارم: تجربه­ی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی……………………………………………. 154

بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد…………………………………………………….. 156

الف: علل فردی بزهکاری ……………………………………………………………………………………. 156

ب: علل جامعه­ شناختی بزهکاری ………………………………………………………………………….. 162

گفتار چهارم: بررسي نموداري داده­ها………………………………………………………………………. 163

نتيجه و پيشنهادها……………………………………………………………………………………………… 179

الف: نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………. 180

ب: پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 183

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………… 185

ضميمه/ پرسشنامه………………………………………………………………………………………………. 192

چكيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………. 194

چكيده

سير جرايم در جامعه طریقه پرشتابي به خود گرفته می باشد و انجام اقداماتي براي پيشگيري در اين زمينه را اجتناب­ناپذير مي­نمايد نخستين گام در اين ارتباط شناخت شرايط موجود می باشد. هدف از اين بررسي همانگونه كه از عنوان انتخابي­اش پيداست علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان شهرستان آمل مي­باشد كه بر اساس روش ميداني و توصيفي اكتشافي خواهد بود. علل ارتكاب جرايم خشونت آميز به شرايطي اطلاق مي­گردد كه فرد در آن رشد و نمو يافته، نظاره كرده، آموخته و به گونه كلي مسيري را پيموده كه سرانجام اين راه به زندان، تحت عنوان يك مجرم و عناوين مجرمانه­اي با اوصاف خشونت آميز ختم شده می باشد. شرايطي از قبيل معضلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و… بر مبناي نظريه بركويتس كه معتقد به يادگيري نظاره­اي خشونت و پرخاشگري در دوران كودكي و نوجواني می باشد و همچنين يادگيري نظاره­اي بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحي گرديد. جامعه­ي پژوهشي اين بررسي شامل كليه­ي مجرمين با اوصاف خشونت آميز در زندان شهرستان آمنل در سال 1391 مي­باشد كه نمونه گيري تصادفي 80 نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگي در مورد آنها اجرا و پرونده­ي محكوميني و مددكاري آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضيه­ي اصلي پژوهش معناداري ميان وجود عوامل فردي و اجتماعي در وقوع جرايم خشونت آميز را تأييد كرده می باشد. و نيز ارتباط­ي معناداري ميان كاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرايم ارتكابي­شان نظاره گردید. به دليل شرايط خاص اجتماعي و اهميت دهي والدين به موقعيت دختران بخش اعظم نمونه­ها مرد بوده­اند. ضريب پاياني پرسشنامه­ي محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسي در ميان آزمودني­ها بالاتر از سطح ميانه (60%) بوده می باشد در پايان نيز چندين پيشنهاد مانند ايجاد يك ساختار مددكاري گسترده با اهرم­هاي قدرتمند قانوني – قضايي ارائه گرديد.

واژه­هاي كليدي : خشونت، جرایم، علل ارتکاب، نظم اجتماعی ، مجازات

مقدمه

چنانچه ميزان ابتلاء جوامع بشري به يك موضوع خاص را يكي از معيارهاي اهميت آن موضوع بدانيم به جرأت مي­توان ادعا كرد كه پرخاشگري و خشونت مانند مسائل عمده و با اهميتي می باشد كه بشر­ها از گذشته­هاي دور تاكنون به صورت گسترده­اي با آن سرو كار داشته و دارند. نگاهي گذرا به آمار خيره كننده و روز افزون جنايات و درگيري­هايي كه در جوامع انساني به وقوع مي­پيوندد – كه بخش عمده­اي از آنها ناشي از رفتارهاي پرخاشگرانه می باشد- مؤيد اين ادعا می باشد.

به جاست در اين جا گفتار يكي از نويسندگان (مونتاگو‏، 1976) را ذكر نماييم كه مي­گويد: «اغلب عقیده دارند كه پرخاشگري انگيزه­اي می باشد كه بايد درمورد آن بيش­تر بدانيم؛ ما به يكديگر حمله مي­كنيم، آسيب مي­رسانيم، و گاهي هم ديگر را مي­كشيم، در واقع ما با دشنام دادن يا كوشش در جهت بي­آبرو كردن ديگران به صورت كلامي پرخاشگري مي­كنيم..»

به موازات پيشرفت صنايع و علوم و متحول شدن زندگي بشري، روابط انساني نيز نسبت به قبل پيچيده­تر شده می باشد. در اين راستا، مشكلات و معضلات روحي و رواني فراواني در جوامع انساني به وقوع پيوسته كه اين امر ضرورت بررسي گسترده و دقيق موضوعات روان شناختي نظير پرخاشگري را ايجاب نموده می باشد. به طوري كه امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگري منحصر به كتب روان­شناسي نيست بلكه در ديگر حوزه­هاي علمي هم زیرا روان پزشكي، آسيب شناسي رواني، روان شناسي اجتماعي و حتي جرم شناسي كه يكي از شاخه­هاي حقوق كيفري می باشد، از جهات متفاوت مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

خشونت و پرخاشگري به يكي از مسايل اجتماعي مهم و در خور توجه جوامع تبديل شده می باشد. افراد و گروه­هاي زيادي به دلايل و بهانه­هاي گوناگون با درگير شدن در فرآيندهاي خشونت آميز آسيب­هاي فراواني را به خود و سايرين وارد مي­كنند. در بسياري از درگيري­هاي خشونت آميز، لاجرم نيروي انتظامي مداخله مي­كنند و خشونت و درگيري وارد مرحله متفاوتي مي­گردد.

مواردي نيز به دنبال مداخله پليس و خاتمه درگيري­ها، پديده خشونت جمعي در زمان­ها و مكان­هاي ديگري و گاه در ابعادي بسيار گسترده­تر بروز مي­كند كه نتيجه آن، تخريب اموال عمومي، صدمات جاني و مالي افراد ماجراجو و حتي بي­طرف و يا عابران و غيره می باشد. از اين رو، شناخت همه جانبه پديده خشونت، بويژه از ابعاد روان شناسي اجتماعي و جامعه شناختي، به مقصود دستيابي به راهكارهاي اصولي براي پيشگيري و نيز كنترل آن از دغدغه­هاي اساسي جوامع دموكراتيك می باشد.

عوامل متعددي مي­توانند در شكل گيري رفتارهاي مختلف جوانانم كه صورت خشونت به خود مي­گيرند مؤثر و تأثیر آفرين باشند. شناخت علمي اين عوامل به مقصود رسيدن به يك درك جامع از ماهيت اين مسأله بسيار مهم می باشد. همچنين، ضروري می باشد عواملي كه مي­توانند بستري مناسب براي مراقبت و حمايت از جوانان در جهت احتزاز از خشونت فراهم آورند به خوبي شناسايي شوند.

تحقيقات زيادي حاكي از آنست كه وجود يك عامل ريسك (Risk factor) در يك فرد به تنهايي نمي­تواند موجب بروز رفتار ضد اجتماعي و خشونت بار بشود.عوامل متعددي لزوماً بايد با هم ادغام شوند تا دريك دوره زماني مربوط به رشد فرد و تحول به دوره بلوغ و بزرگسالي رفتار وي را شكل ويژه­اي بخشند. عوامل ريسك به عواملي اطلاق مي­شوند كه شواهد قوي براي ارتباط علمي آنها با يك مسأله يا پديده خاص عواملي زیرا : بيكاري و فقدان درآمد كافي براي زندگي، به ويژه براي تأمين امكانات ورزشي، تفريحي و گذران سالم اوقات فراغت براي نوجوانان و جوانان كه نياز مبرم و انكارپذيري براي آن به مانند نياز گياه به آب ، دارند. و يا شرايطي زیرا غربتي بودن، طرد شدگي، اخراج از مدرسه و يا اجبار درترك تحصيل، احساس بي­عدالتي، بي­قدرتي اجتماعي نبود خانواده حمايت­گر و قابل اتكا، احساس محروميت / ناكامي در برآورده شدن خواسته­ها و آمال كوچك و بزرگ و عواملي نظير اينها مي­توانند فرد را در مسير حوادث و شرايط نامطلوب وخطرآفرين قرار دهند. به ويژه اگر الگوهاي يادگيري اجتماعي و گروههاي تأثیر­آفرين مناسبي در اختيار نباشد، احتمال الگوپذيري و مدل سازي منفي و ناسالم براي جوان فراهم­تر مي­گردد و زمينه مناسبي براي رفتارهاي نابهنجار و ضداجتماعي فراهم مي­گردد.

عوامل حمايت كننده، از طرف ديگر ، عواملي هستند كه بالقوه احتمال درگير شدن در رفتار خطرآفرين را كم مي­كنند. اين عوامل مي­توانند در سطح و ابعاد خطري كه يك فرد آن را تجربه مي­كند تأثيرگذار باشند و يا مي­توانند در سطح و ابعاد خطري كه يك فرد آن را تجربه مي­كند تأثير داشته باشند و يا مي­توانند ارتباط بين ريسك و بازده يك رفتار را تعديل كنند، هست.

يكي از راه­هاي درك و شناخت پويايي بين عوامل ريسك و حمايت كننده امنيت كه اين عوامل رادر چارچوب اكولوژيك يا زيست محيطي مورد توجه قرار دهيم و با بهره گیری از يك مدل اكولوژيك مي­توان تشخيص داد كه هر فرد در چارچوب شبكه پيچيده­اي از زمينه­هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و محيط زندگي خود اقدام مي­كند كه روي ظرفيتش براي احتراز از ريسك تأثيرگذار می باشد.

الف) بيان موضوع

بروز جرايم خشونت بار و رشد تصاعدي آن در مقايسه با ساير جرايم وعناوين مجرمانه در مازندران به يك چالش و يك مسأله­ي اجتماعي بدل شده می باشد به طوري كه دومين الگوي مجرمانه از لحاظ حجم درصدي بزهكاران نوپا و تازه كار در كانون اصلاح و تربيت شهرستان آمل را بعد از سرقت تشكيل مي­دهد.

عمده دليل نگارش اين تحقيق آسيب شناسي جوانان خشونت­گراست. بدين معنا كه دريابيم جوانان با در نظر داشتن متغيرهاي مختلفي نظير ويژگي­هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي در چه مواردي و تحت چه شرايطي و با تأثيرپذيري از كدام عوامل مداخله گر، چه نوع رفتارهاي خشونت­آميزي را مرتكب مي­شوند.

ب) سؤالات تحقيق

سؤالات اصلي تحقيق عبارتند از :

1) آيا ميان عوامل فردي و اجتماعي در ارتكاب جرايم خشونت آميز و ميزان خشونت ابرازي اشخاص مرتكب به اين دست جرايم ارتباط معناداري هست؟

2) آيا مي­توان سطح سواد مجرمين و ميزان گرايششان به خشونت در جرايم ارتكابيشان ارتباط معناداري يافت؟

3) آيا مي­توان ميان عوامل محيطي و گرايش مجرمين به ارتكاب جرايم خشونت آميز ارتباط معناداري يافت؟

پ) فرضيه­هاي تحقيق

1) عوامل فردي و اجتماعي در ارتكاب جرايم خشونت آميز مؤثر می باشد.

2) با كاهش سواد افراد شدت خشونت ابرازي مجرمين افزايش معناداري مي­يابد.

3) عوامل محيطي مي­تواند تأثير بسزايي در ارتكاب جرايم خشونت آميز داشته باشد.

تعداد صفحه :214

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

  • 2
Category: حقوق | دیدگاه‌ها برای دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق : علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان- قسمت 2 بسته هستند
ژانویه 20

فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

با عنوان : مطالعه خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading

Category: حقوق | دیدگاه‌ها برای فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران بسته هستند
ژانویه 19

دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق : علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان

با عنوان :  علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

گروه حقوق

 پايان نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد « L.L.M»

رشته حقوق جزا و جرم شناسي

 عنوان:

علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان شهرستان‌آمل

 استاد راهنما:

دكتر محمدحسن حسني

استاد مشاور :

دكتر بهنام يوسفيان شوره­دلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چكيده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 2

الف) بيان موضوع …………………………………………………………………………………………………. 4

ب) سؤالات تحقيق ……………………………………………………………………………………………….. 4

پ) فرضيه­هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………. 5

ت) اهداف و كاربردهاي تحقيق ……………………………………………………………………………….. 5

ث) روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………… 6

ج) معرفي پلان و ساختار تحقيق……………………………………………………………………………….. 6

فصل نخست : مفاهيم مقدماتي………………………………………………………………………………… 8

مبحث اول : جرم ………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم جرم و بزه …………………………………………………………………………………… 8

بند اول : مفهوم حقوقي جرم ……………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: مفهوم فقهي جرم …………………………………………………………………………………….. 10

بند سوم: مفهوم جرم شناختي و جامعه شناختي جرم ……………………………………………………. 11

گفتار دوم: جرم و قانون ……………………………………………………………………………………….. 12

بند اول : ارتباط جرم و قانون ………………………………………………………………………………….. 12

بند دوم : طریقه شكل گيري قانون ……………………………………………………………………………. 13

مبحث دوم: خشونت ……………………………………………………………………………………………. 14

گفتار اول : مفهوم خشونت…………………………………………………………………………………….. 14

بند اول : معناي لغوي و اصطلاحي خشونت ………………………………………………………………. 14

بند دوم: مفهوم خشونت از ديدگاه صاحبنظران علوم مختلف…………………………………………… 17

گفتار دوم: انواع خشونت ………………………………………………………………………………………. 20

بند اول : خشونت شخصي (رفتاري) و خشونت ساختاري……………………………………………… 21

بند دوم: خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی …………………………………………………………… 24

بند سوم: خشونت مشروع و خشونت غیر مشروع ……………………………………………………….. 27

بند چهارم: خشونت مجرمانه ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه ………………………………….. 30

بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی………………………………………………………………….. 34

بند ششم : سایر عناوین خشونت …………………………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری ……………………………………………………………………….. 36

بند اول : خشونت و جرم ……………………………………………………………………………………… 40

الف: محدود نبودن خشونت به جرم…………………………………………………………………………. 40

ب: جرم نبودن هر گونه خشونت……………………………………………………………………………… 44

بند دوم: خشونت و مجازات ………………………………………………………………………………….. 48

الف: مجازات، خشونت می باشد………………………………………………………………………………….. 49

ب: مشروعيت مجازات در ساية رعايت اصول حاكم بر آن…………………………………………….. 54

مبحث سوم : آمار جنائي ……………………………………………………………………………………….. 57

گفتار اول : تعريف، انواع و معايب آمار جنايي…………………………………………………………….. 57

بند اول: تعريف و انواع آمار جنايي…………………………………………………………………………… 57

بند دوم: معايب آمارهاي جنايي……………………………………………………………………………….. 58

گفتار دوم: تکنیک­های جدید سنجش بزهکاری …………………………………………………………… 60

بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف …………………………………………………… 61

بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان ……………………………………………………………………………… 62

فصل دوم: دیدگاه­های جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز……………………………………. 64

مبحث اول : دیدگاه­های جرم شناسی کلاسیک ……………………………………………………………. 66

گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (1909-1835)……………………………………………… 66

گفتار دوم: مكتب محيط اجتماعي «لاكاساني »……………………………………………………………… 69

گفتار سوم: نظريه تعدد عوامل فري…………………………………………………………………………… 71

بند اول : عوامل بزهكاري از ديدگاه فري……………………………………………………………………. 72

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند دوم: طبقه بندي بزهكاران …………………………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظريه بهنجاري يا بي­هنجاري اميل دوركيم ……………………………………………….. 75

بند اول : جرم‏، پديده­اي عادي و بهنجار ……………………………………………………………………. 75

بند دوم: تشریح آنومی یا بی­هنجاری از دیدگاه دورکیم …………………………………………………. 77

گفتار پنجم: نظریه­ی بی­هنجاری مرتون ……………………………………………………………………… 82

بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون …………………………………………………………………………. 82

بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بی­هنجاری ………………………………… 83

گفتار ششم: نظریه معاشرت­های ترجیحی ساترلند………………………………………………………… 86

گفتار هفتم: نظريه تعارض فرهنگي سلين ………………………………………………………………….. 88

مبحث دوم: ديدگاه­هاي جرم شناسي نوين يا واكنش اجتماعي ………………………………………… 89

گفتار اول : نظريه برچسب زني……………………………………………………………………………….. 90

بند اول : كلياتي پيرامون تئوري برچسب زني …………………………………………………………….. 90

بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی ……………………………………. 92

بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی………………………………………………………………………………. 94

بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی ……………………………………………………………………. 95

گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی ………………………………………………………………………… 97

بخش دوم :مطالعات ميداني تجزيه و تحليل داده­ها در زمينه بزهكاري خشونت آميز

در زندانيان آمل

فصل نخست: بررسي آمار ظاهري و قانوني جرائم خشونت­آميز در زندانيان آمل…………… 102

مبحث اول : بررسي آمار ظاهري جرايم خشونت آميز در شهرستان آمل ………………………….. 102

گفتار اول : جرائم عليه اشخاص و اموال ………………………………………………………………….. 102

گفتار دوم: جرائم منافي عفت و مخل نظم عمومي و آسايش عمومي ………………………………. 103

مبحث دوم: بررسي آمار قانوني جرايم خشونت آميز فيزيكي ……………………………………….. 103

گفتار اول : جرايم خشونت­آميز بدني ……………………………………………………………………… 103

بند اول : قتل نفس……………………………………………………………………………………………… 103

بند دوم: ايراد ضرب و جرح و قطع عضو ……………………………………………………………….. 103

بند سوم: سقط جنين ………………………………………………………………………………………….. 104

بند چهارم: آدم ربايي …………………………………………………………………………………………. 105

بند پنجم: بازداشت و حبس غير قانوني …………………………………………………………………… 105

گفتار دوم: جرايم خشونت آميز جنسي …………………………………………………………………… 106

بند اول : تجاوز به عنف ……………………………………………………………………………………… 106

بند دوم: اذيت و آزار و سوء بهره گیری­ي جنسي…………………………………………………………… 106

بند سوم: نمايشگري بي­شرمانه ………………………………………………………………………………. 107

گفتار سوم: جرايم مالي خشونت­آميز ………………………………………………………………………. 107

بند اول : ورود به عنف به ملك غير ……………………………………………………………………….. 107

بند دوم: كيف قاپي و جيب بري……………………………………………………………………………. 108

بند سوم: تخريب و اتلاف مال غير………………………………………………………………………….. 108

بند چهارم: سرقت به عنف …………………………………………………………………………………… 108

مبحث سوم: بررسي آمار قانوني جرائم خشونت­آميز فرافيزيكي …………………………………….. 109

گفتار اول : تهديدات جاني، مالي و شرافتي ……………………………………………………………… 109

گفتار دوم: هرزه گويي و فحاشي……………………………………………………………………………. 109

گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اكاذيب……………………………………………………………………… 110

فصل دوم : بررسي و تحليل داده­هاي آماري……………………………………………………………… 111

مبحث اول: تحلیل داده­های آماری حاصل از مطالعه­ی پرونده قضایی………………………………. 111

گفتار اول: جنس و سن ………………………………………………………………………………………. 111

بند اول : جنس …………………………………………………………………………………………………. 112

بند دوم: سن ……………………………………………………………………………………………………. 115

گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت…………………………………………………………………… 118

بند اول: وضعیت تحصیلات ………………………………………………………………………………… 117

بند دوم: وضعیت اقامت ……………………………………………………………………………………… 119

مبحث دوم: تحلیل داده­های آماری حاصل از تکمیل پرسشنامه­ها……………………………………. 147

گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت………………………………………………………….. 148

بند اول: جنس…………………………………………………………………………………………………… 148

بند دوم: سن……………………………………………………………………………………………………… 148

بند سوم: ملیّت ………………………………………………………………………………………………….. 149

بند چهارم : وضعيت اقامت …………………………………………………………………………………. 149

بند پنجم: تأهل یا تجرد ………………………………………………………………………………………. 150

گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب……………………………………………………………. 150

بند اول: تحصیلات……………………………………………………………………………………………… 150

بند دوم: شغل و درآمد آن …………………………………………………………………………………… 151

بند سوم: مسکن ………………………………………………………………………………………………… 152

بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن………………………………………………………………………. 152

گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری……………………………………………………………………….. 153

بند اول: نوع جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………………. 153

بند دوم: سابقه­ی محکومیت کیفری ………………………………………………………………………… 153

بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود

Category: حقوق | دیدگاه‌ها برای دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق : علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان بسته هستند