دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو

دانلود پایان نامه

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

 دانشکده مدیریت و حسابداری

 گروه :

مدیریت صنعتی

 عنوان:

ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو

 Promotion of innovation and technology in central of pars khodro

 استاد راهنما :

دکتر ابوتراب علیرضائی

 نام و نام خانوادگی دانشجو :

سعید اسمعیلی

 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 1

چکیده …………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل اول :……………………………………………………………………………………… 13

کلیات ……………………………………………………………………………………………………… 14

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………… 18

فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………. 26

متدولوژی ………………………………………………………………………………………………. 28

روش شناسایی تحقیق و کارآموزی …………………………………………………………………….. 31

فصل دوم :………………………………………………………………………………………….. 34

تئوری پردازیی ………………………………………………………………………………………. 35

ادبیات موضوع ………………………………………………………………………………………. 42

فصل سوم :…………………………………………………………………………………………. 108

جامعه …………………………………………………………………………………………………. 109

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………… 112

جامعه نمونه …………………………………………………………………………………………. 113

پرسشنامه …………………………………………………………………………………………….. 115

مدل های آماری …………………………………………………………………………………….. 117

فصل چهارم :…………………………………………………………………………………………. 120

تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………………… 121

فصل پنجم :…………………………………………………………………………………………. 126

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………… 127

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………….. 132

منابع تحقیق : ………………………………………………………………………………………… 136

مقدمه

ممکن است به دفعات شنیده باشیم که سازمانهای هر چندنوآور از صحنه رقابت خارج می شوند ، اما سازمانهای دیگر در همان محیط با موفقیت به کار خود ادامه می دهند.

آیا سازمانهایی که از صفحه رقابت خارج می شوند ، می خواستند به چنین سرنوشتی دچار شوند ؟ در پاسخ باید گفت که نمی خواستند یا نمی خواهند به چنین سرنوشتی دچار شوند سازمانهای کنونی باید دنبال خلاقیت و نوآوری باشند و برای اینکه از بین نروند همواره باید افراد را تشویق به نوآوری نمایند و پدیده تغییر را با آغوش باز بپذیرند .( رابینز ، 1376)

در اغلب موارد سازمانی کمتر به امر خلاقیت و نوآوری دست می زنند زیرا آن را تجارت ریسک داری می پندارند که باید از کار اصلی خود منحرف شده و به اموری که هنوز امتحان نشده اند ، بپردازند .

سازمانی باید با ساختارهای متناسب سازمانی که متضمن پرورش و رشد خلاقیت باشد به رویارویی آینده بپردازند و در غیر این صورت محکوم به فنا هستند . دی گرین در نوشته خود با عنوان « سازمان برازنده و شایسته » بر این باور است که سازمانی باید حالت سازگاری به خود بگیرند . سازمان خوب و شایسته آن است که محیط را در ک کند ، اطلاعات و آگاهی های بایسته را به سرعت آماده کند ، سریع پاسخ دهد ، بستر مناسبی برای پرورش خلاقیت و نوآوری باشد ، از تجربیات بیاموزد و ساختار خود را بازنگری کند .( Degreem, 1982)

روند رو به رشد تکنولوژی و رقابت فشرده در صنایع و سازمانهای مختلف ، ضرورت خلاقیت و نوآوری را اجتناب ناپذیر گردانیده است و سازمانهایی موفق هستند که خود را با این روند تطبیق دهند در غیر اینصورت محکوم به شکست هستند .

در کشور ما به دلیل برخورداری از ارتکاب طبیعی و منابع خدادادی متاسفانه به فرایند نوآوری توجه چندانی مبذول نگردیده است و منتظر بوده ایم تا دیگران برای ما فکر کنند و به تولیدات محصولات و فرآیندهای جدید بپردازیم و نتایج آنها را پس از مدت طولانی و منسوخ شده دریافت و به کار گیریم .

در مباحث علمی غالباً مفاهیم تحقیق در روش علمی بصورت مراتب بکار برده می شود هر چند بین این دو وجوه مشترک معنایی وجود دارد ، ولی تفکیک آنها موجب تمیز اختلاف بین آنها می شود . تحقیق ، روندی منظم تر و قوی تر و وسیع تر از روش علمی است ، تحقیق با ساختار منظم تری از کنکاش توام است ، که معمولاً منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می شود . هر چند می توان روح علمی را بدون تحقیق بکار گرفته ولی تحقیق علمی را نمی توان بدون روش و جوهر علمی انجام داد .بنابراین تحقیق ، عرصه تخصصی تری از روش شناسایی است .( دلاور ، 1380)

جان دیوی ( J.Dewey) پژوهش را عبارت از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت می داند بنابراین پژوهش ، فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت ، و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرده در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته را تحت عنوان روش شناسی یاد می شود .( سرمدی ، 1380)

 کنترل دقیق ، شرطی که مانع عوامل نامربوط و مزاحم می شود

نمونه گیری صحیح ، شرطی که یافته های پژوهشی را قابل بسط و تعمیم می سازد .

رعایت شرط اول ، امتیاز درونی ، و رعایت شرط دوم ، اعتبار بیرونی تحقیق را موجب می شود . هر تحقیق خاص ، ممکن است دارای هر نوع اعتبار یافاقد یکی از آنها باشد . منظور این نیست که در مواردی که اعتبار درونی یا بیرونی در تحقیق اهمیت دارند ، می توان فقدان دیگری را نادیده گرفت ، بلکه منظور این است که مواردی یافت می شود که یکی از دو مساله حاکم نیست .( دلاور ، 1380)

پایه هر علمی ، روش شناخت آن است ، اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می رود از اصطلاح روش تحقیق ، معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود این استنباطها گاهی دارای وابستگی هستند و در مواردی روش تحقیق و نوع ، مترادف فرض شده اند .

در اینجا به چندین استنباط مختلف در مورد روش تحقیق اشاره می شود .

 • روش تحقیق به معنای رویکرد هستی شناسی ( مانند روش فلسفی )
 • روش تحقیق به معنای مکاتب فکری و روشهای تحقیق طبیعت و جامعه ( مانند تجزیه گرایی با اثبات گرایی ، ابطال گرایی ، فهم گرایی و غیره )
 • روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله ، که در این مورد روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است ( خاکی ، 1378) در این تحقیق منظور از روش تحقیق ، بیشتر در معنای سوم آن است .

هرتحقیقی ، تلاشی سیستماتیک و روش مند به منظور دستیابی به پاسخ یک پرسش ، یا راه حل برای یک مساله است با توجه به اینکه پرسشها و مسأله ها ، ماهیت های گوناگون دارند ، لذا می توان بر پایه چگونگی این پرسشها و مساله ها ، تحقیقات را طبقه بندی کرد . به عبارتی دیگر در طبقه بندی تحقیقات برحسب اهداف ، قبل از هر چیز بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می شود . در پژوهشهای علوم رفتاری با دو رویکرد مواجه هستیم :

الف – رویکرد خردگرایانه

ب- رویکرد طبیعت گرایانه

به عبارت دیگر در حوضه علوم رفتاری ، انتخاب رویکرد انجام پژوهش بر پایه جهان بینی و پارادایمی است که در پژوهش اختیار می کنیم .

پارادایم خردگرایانه با دیدگاه اصالت تحصل سروکار دارد ، و مفروضه آن این است که « واقعیت چیزی است که می توان بوسیله هراس خود آن را تجربه کرد » از ویژگی های پارادایم خردگرایانه ، تلخیص بودن ، تکرار پذیری و ابطال پذیری است .

پارادایم طبیعت گرایانه ، بر این فرض استوار است که واقعیت چیزی نیست که همه افراد بطور یکسان آن را مشاهده کنند ، و تجربه مشابهی از آن بدست آورنده مفروضه اصلی این پارادایم آن است که « واقعیت مورد مشاهده ، تفسیر افراد و ذهنیت آنها بستگی دارد »

در حوضه علوم رفتاری کاربرد در پارادایم یاد شده ، منجر به دو دسته از روشهای تحقیق شده است :

 • روشهای کمی که در آن از داده های کمی استفاده می شود .
 • روشهای کیفی که در آن از داده های کیفی استفاده می شود .

بطور کلی روشهای تحقیق درعلوم رفتار را می توان با توجه به دو مدرک الف : هدف تحقیق ب: نحوه گردآوری داده ها طبقه بندی نمود .

دسته بندی تحقیقات براساس هدف :

تحقیقات علمی براساس هدف تحقیق ، به سه دسته تقسیم می شوند : بنیادی ، کاربردی و توسعه ای .

الف ) تحقیقات بنیادی:هدف اساسی این نوع تحقیقات ، آزمون نظریات ، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است ، تحقیقات بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می پردازد با این هدف ، تحقیقات بنیادی درصدد توسعه مجموعه دانسته های موجود درباره اصول و قوانین علمی است این نوع تحقیقات ، نتیجه گرا هستند .

ب) تحقیقات کاربردی:هدف تحقیقات کاربردی ، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است . به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش ، هدایت می شوند . این تحقیقات تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندی ، اصول و فنونی که درتحقیقات پایه تدوین می شوند را به منظور حل مسایل اجرایی و واقعی به کار می گیرند . این تحقیقات ، تصمیم گرا می باشند ، به عبارتی دراین نوع تحقیقات ، هدف پژوهش ، یافتنی مساله ای است که نتیجه آن بلافاصله می تواند در تصمیم گیری ، مورد استفاده قرار گیرد .

ج ) تحقیقات توسعه ای : فرایندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی نظیر طرحها ، روشها و برنامه ها اجرا می شود . هدف اساسی این نوع تحقیقات تدوین یا تهیه برنامه و امثال آن است . بطوری که ابتدا موقعیت نامعین خاص ، مشخص شده و براساس یافته های پژوهشی ، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین و تولید می شود . از این تحقیقات برای حل مسایل زیربنایی سازمان استفاده می شود ( سرمدی ، 1380)

دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها :

تحقیقات علمی را می توان براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز به دسته های ذیل تقسیم کرد :

الف ) تحقیقات توصیفی :شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود با یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد . بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان در زمره تحقیقات توصیفی به شمار آورد . تحقیق توصیفی را می توان به دسته های زیر طبقه بندی کرد :

 • تحقیقات پیمایشی :برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری ، روش تحقیق پیمایشی بکار می رود این نوع تحقیق می تواند برای پاسخ به سوالات پژوهشی از نوع دیگر مورد استفاده قرار گیرد:

ماهیت شرایط موجود چگونه است ؟

چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد ؟

وضعیت موجود چگونه است ؟

2- تحقیقات همبستگی :در این نوع تحقیقات ، رابط میان متغیرها براساس هدف تحقیق ، تحلیلی می گردد . تحقیقات همبستگی برحسب هدف به سه دسته تقسیم می شوند:

همبستگی دو متغییری : هدف ، بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است .

تحلیل رگرسیون : هدف ، پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل است .

تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس : تحقیقات تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری .

3- اقدام پژوهشی ( پژوهش علمی ) :هدف این دسته از پژوهشها ، توصیف شرایط یا پدیده های مربوط به سیستم است . با استفاده از اقدام پژوهشی می توان موقعیت های ناملموس مربوط به اقدام و عملیات را مشخص کرد ، و در بهبودی آن کوشید . این نوع تحقیق درمباحث بهبود و تحول سازمانی دارای جایگاه ویژه ای است .

4- مطالعه موردی :در اینجا پژوهشگر به انتخاب یک مورد پرداخته و آنرا از جنبه های زیادی بررسی می کند این نوع تحقیق ، معمولاً از چهار مرحله بیان مساله و انتخاب واحد تحلیل یا مورد انجام عملیات میدانی به منظور گردآوری داده ها ؛ سازماندهی داده ها و تدوین گزارش ،تشکیل یافته است .

5- پس رویدادی ( عملی مقایسه ای ) : به تحقیقاتی اطلاق می شود که در آنها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمال وقوع آن می پردازد . به عبارتی دیگر این نوع تحقیق در جستجوی پی بردن به علت احتمالی از طریق معمول می باشد .

ب) تحقیقات آزمایشی:به منظور برقراری رابطه علی معلول میان دو یا چند متغیر از طرح های آزمایشی استفاده می شود . ویژگی های این نوع تحقیق عبارتند از :

سایر متغیرها بجز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می شوند.

تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود .

برای انجام این نوع تقسیمات گروه های آزمایشی و گواه مورد نظر قرار گرفته و از طریق آنها می توان به کنترل تفاوتهای میان آزمودنی ها پرداخت .

تحقیق حاضر با توجه به مبانی نظری عملی و هدف تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد ، و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است .

چکیده :

این تحقیق و کارآموزی در مرکز پارس خودرو انجام می شود در این تحقیق و کارآموزی بنده تلاش می کنم ابتدا به طور جامع و مفصل درباره ی فناوری و نوآوری و تعریف هر کدام و عواملی که با این دو عامل می تواند ارتباط داشته باشد را توضیح و تفسیر کنم و برای این موضوع از کتا ب های مختلف از جمله نوشته های افراد ایرانی و بومی و همچنین از کتاب های لاتین استفاده می گردد .

ابتدا در این تحقیق مقدمه ای کوتاه در مورد تکنولوژی و فناوری نوشته می شود .

سپس به انواع روشهای تحقیق به طور خلاصه و کوتاه مثل تحقیقات بنیادی ، تحقیقات کاربردی – تحقیقات توسعه ای و غیره اشاره می شود .

سپس خودآوری مثل نوآوریهای کمکی ، اداری را بازی می کنیم و به توضیح آنها می پردازیم . سپس به پیاده سازی تکنولوژی در مرکز پارس خودرو و مرکز موتور این بخش کارخانه می پردازیم . بعداً به مرکز پارس خودرو می رویم و کوتاه درمورد نحوه ی تکنولوژی و زمینه ای نوآوری فناورانه در این مرکز صحبت می کنیم .

مدل های نوآوری تکنولوژی را توضیح می دهیم همراه با رسم شکل و سیستم آنها سپس به سوابق تحقیقی در این مرکز یعنی پارس خودرو می پردازیم یعنی می بینیم تا کنون چه فعالیتهایی در مورد فناوری و ارتقاء تکنولوژی در این مرکز توسط افراد مختلف به انجام رسیده است .

سپس به محدودیت ها و تنگناهای تحقیق و کارآموزی اشاره ای می کنیم که با چه مشکلاتی در این مرکز رو به رو بوده ایم .

سپس به شرح واژه نوآوری و اصطلاحاتی که با این کمله و واژه در ارتباط هستند را توضیح می دهیم همراه با رسم نمودار آنها مراحل نوآوری را می نویسیم . مراحل نوآوری را از دیدگاه دانشمندان خارجی توضیح می دهیم .

فرایند نوآوری فناورانه را توضیح می دهیم به طور مفصل . ویژگی های این فرایند در آوری فناورانه را می نویسیم .

به انواع نوآوری محصول در شرکت و کارخانه پارس خودرو می پردازیم و آنها را توضیح می دهیم . سطح نوآوری و مقایسه ای بین انواع نوآوری انجام می دهیم .

کشش بازار را نشان می دهیم چند مدل زنجیره ای و شبکه ای در مورد نوآوری رسم می کنیم . مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق یکی از جنبه های عمده و ضروری پژوهش است نیاز واقعی به پژوهش ناشی از نیاز واقعی به دانستن است مطالعه ی منابع ممکن است به تعدادی از سوالهای پژوهشی پاسخ دهد و امکان دارد قبل از انتخاب یک سوال تحقیقی مناسب متوجه شوید که یافته های پژوهشی انجام شده چنان روشن و بدون ابهام هستند که لزومی برای انجام تحقیق وجود ندارد . اما باید توجه داشت که کلیه پژوهشهای انجام شده چنین نیستند و پژوهشهایی یافت می شوند که یافته های آنها دو پهلو و متضاد هستند . مطالعه ی منابع ، شامل مطالعه ی کلیه منابعی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع پژوهشی در رابطه است . این مطالعه به پژوهشگر کمک می کند تا به نظریه هایی دسترسی پیدا کند که ممکن است در برنامه ریزی تحقیق او را یاری دهد .

کلیات ( اهداف کلی و جزئی )

معمولاً در تحقیق های علمی و کارآموزی ؛ محقق و کارآموز هدف خاصی را به منظور رفع یا کاهش معضلات و مشکلات و آثار ناشی از آنها و نهایتاً قرار دادن یافته های تحقیق در اختیار اندیشه تعقیب می نماید . بر همین اصل اهداف تحقیق به صورت زیر بیان می شود :

 • اهداف :

هدف اصلی این تحقیق عبارتست از :

« آسیب شناسی فرآیند نوآوری فناورانه در مرکز پارس خودرو »

اهداف فرعی عبارتند از :

شناسایی وضعیت کنونی فرآیند نوآوری فناورانه در مرکز پارس خودرو

شناسایی نقاط ضعف این فرایند در مقایسه با مدل نوآوری ایده آل ( مدل نوآوری (zaki and khalil)

شناسایی عوامل موثر بر بهبود این فرایند در مرکز پارس خودرو در اولویت بندی آنها .

ارائه راهکارهایی برای بهبود این فرایند .

 • پر سشها

پرسش اصلی تحقیق : آسیب های فرایند نوآوری فناورانه در مرکز پارس خودرو کدامند ؟

پرسش های فرعی تحقیق عبارتند از :

 • وضعیت کنونی فرآیند نوآوری فناورانه در مرکز پارس خودرو چگونه است ؟
 • نقاط ضعف این فرایند در مقایسه با مدل ایده آل کدامند ؟
 • عوامل موثر بر بهبود این فرایند کدام و اولویت بندی آنها چگونه است ؟
 • چه راهکارهایی را می توان برای بهبود این فرایند ارائه داد ؟

 ب) اهمیت و ضرورت تحقیق :

پاویت (pavitt) ، دلایل اهمیت نوآوری فناورانه را اینگنونه بیان می کند 🙁 آقایی فیشانی ، 1377)

1- به دلیل رقابت موجود بین کشورهای مختلف در حال توسعه که در یک دامنه وسیعی از کالاهای استاندارد شده را به عنوان برنامه های صنعتی سازی تولید می نماید .

2- در کشورهای پیشرفته ، مطلوبیت و ذائقه مصرف کنندگان و سطح هزینه به طور ثابتی در حال تفسیر می باشد .

3- به دلیل اجبار در نظر گرفتن ظرفی که مصرف انرژی و ملحقات آنرا کاهش می دهد ، زیرا منابع غیر قابل تجدید و نادر هستند .

4- در حوزه هایی مثل الکترونیک و شیمی ، سرعت تفسیرات فناورانه امکانات زیادی را برای تولید بوجود آورده است .

امروزه در سرتا سر دنیا تاکید بر روی نوآوری بین همه شرکتهای بزرگ افزایش یافته است اثرات جهانی سازی اطلاعات و همچنین ( IT) عواملی مانند افزایش رقابت ، نامشخص بودن مرزهای صنعتی ، سیکل کوتاه تر میان محصول باعث ایجاد محیط تجاری متغیر شده است ، در چنین شرایطی شرکت ها برای بقای خود نیاز مبرمی به نوآوری جهت کسب توان رقابتی دارند .( 2002 ، هماشیع ) با توجه به مطالب فوق ف این نکته به روشنی مشخص می شود که نوآوری ، نقش بسیار مهمی در رقابت پذیری ، هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی ، دارد .

مرکز پارس خودرو ( بخش موتور ) بعنوان یک شرکت فعال در زمینه خودروسازی ، هر چند که دارای توان رقابت پذیری نسبتاً خوبی است ولی این مرکز ، با توجه به افزایش توانایی رقابت پذیری رقبا باید توجه بیشتری به مقوله نوآوری داشته باشد تا از این طریق توانایی خود را در زمینه رقابت پذیری افزایش دهد .

بنابراین موضوع این بحث از این حیث دارای اهمیت است تا با شناسایی عوامل موثر بر بهبود فرایند نوآوری در مرکز پارس خودرو ( بخش موتور ) بتوان راهکارهایی را برای بهبود این فرایند ارائه داد تا این مرکز هر چه بیشتر به سوی رقابت پذیری ها برود .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو

پایان نامه های مدیریت

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید