پایان نامه کارشناسی ارشد دامپروری: عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله‌های مرغ

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه:

با دقت نظر در توان تولیدی سویه های مرغ مادر گوشتی، ارائه شده توسط شرکت های اصلاح نژاد بدون شک محسوس بودن تفاوت در خصوص عملکرد تولیدی گله های مرغ مادر گوشتی در مزارع مرغ مادر گوشتی و توان تولیدی اعلام شده توسط شرکت های اصلاح نژاد کننده قابل تأمل است (82).

شرکت های اصلاح نژاد کننده و شرکت های پرورش دهنده مرغ مادر گوشتی انتظاراتی در رابطه با عملکرد تولیدی گله های مادر گوشتی دارند، با وجود این که مرغ های مادر گوشتی از توان ژنتیکی بالایی برخوردار می باشند، اما عملکرد آنها نظیر آنچه که انتظار می رود نیست. بنابراین در ارزیابی نتایج نامناسب جنبه های متعددی باید مورد توجه قرار گیرد. ارزیابی عملکرد مادران گوشتی کار ساده ای نیست، تنوع فنوتیپی هر صفت به دو بخش تنوع ژنوتیپی و محیطی تقسیم می شود. دستیابی به یک صفت خوب و ایده آل نیز مستلزم مطلوب بودن هر دو عامل می باشد. اشتباه رایج اکثر شرکت ها این است که تصور می کنند گله هایشان توان ژنتیکی خود را تحت هر شرایط محیطی بروز می دهند، اما در عمل بایستی همگام با بهبود توان ژنتیکی، شرایط محیطی نیز ارتقاء یابد. اصولاً دو گروه از عوامل در دستیابی به تولید مؤثر دخالت دارند. بخش اول توان ژنتیکی بوده که در ارتباط با خود پرنده است، بخش دوم شامل عوامل مدیریتی است که انسان و تنوع محیطی نقش عمده ای بر آن دارند که متأسفانه پرنده در مورد اخیر هیچ دخالتی ندارد. بهگزینی و انتخاب گله های مرغ مادر گوشتی برای دستیابی به جثه بزرگتر و عملکرد بالاتر نتاج منجر به سنگین شدن مرغ های مادر گوشتی در هزاره جدید شده است که این امر موجب عریض تر شدن سطح سینه و کاهش توانایی در جفتگیری مطلوب و فعالیت عمومی پرنده می شود، در نهایت موارد ذکر شده اثر منفی بر تولید گله مادر گوشتی (جوجه) و سلامت گله دارند. لذا مرغ مادر گوشتی سنگین تر به تمهیدات مدیریتی گسترده تری از قبیل فضای در نظر گرفته شده در سطح آشیانه، فضای دانخوری، سطح تهویه و…. نیاز خواهد داشت (81 و 82 و 109).

برنامه های تغذیه ای گله های مرغ مادر گوشتی در هزاره جدید نیازمندیهای گله را از نظر مواد مغذی به نحو بهتری تأمین
می کند، در ضمن در مقابل تغییراتی که در آینده به واسطه اصلاح نژاد و بهبود ژنتیکی در نیازمندیهای گله های مرغ مادر گوشتی پدید می آید، انعطاف پذیری بیشتری دارد. از بسیاری جهات اساس برنامه های تغذیه خروس های گله های مادر گوشتی مشابه مرغ ها می باشد با این وجود به دلیل اختلاف ژنتیکی بین آنها، تفاوت هایی نیز وجود دارد. در چنین برنامه های تغذیه ای میزان مصرف هر ماده مغذی تحت تأثیر رشد و میزان تولید و ترکیب جثه مرغ و خروس گله های مادر گوشتی اصلاح نژاد شده است. محدوده عملکرد یک سویه مرغ مادر گوشتی متأثر از ساختار ژنتیکی خاص آن سویه می باشد. در کنار این ساختار تعریف شده ژنتیکی می توان با اعمال روش های مدیریتی عملکرد سویه را به منظور بهینه سازی صفات مورد توجه در بازار تغییر داد، دستیابی به این هدف در گرو طراحی برنامه های مدیریتی نوین توسط متخصصان علوم تغذیه و مدیران مزارع مرغ مادر گوشتی با استفاده از معیارهای جدید می باشد (2 و 37 و 38).

به منظور برنامه ریزی مطلوب و استفاده بهینه از منابع موجود در صنعت طیور کشور، لازم است که کلیه حلقه های زنجیره تولید اعم از لاین، اجداد، مادر و آمیخته های گوشتی تجاری مورد توجه قرار گیرند. با توجه به پیشرفت های چشمگیر در بهگزینی و افزایش توان ژنتیکی درگله های مرغ مادر گوشتی و تغییر در نیازمندی های مواد مغذی و محیطی گله های مرغ مادر گوشتی امروزی، جهت استفاده از بالاترین توان ژنتیکی گله های مرغ مادر گوشتی بدون شک باید معیارهای متفاوتی نسبت به گذشته در خصوص تأمین کردن نیازمندیهای مواد مغذی و محیطی گله های مرغ مادر گوشتی لحاظ نمود. بهگزینی در گله های لاین گوشتی شامل برقرار نمودن تعادل دقیقی بین سرعت رشد بهینه و حفظ توانایی تولید مثل می باشد. متأسفانه این دو صفت رابطه معکوسی با هم داشته، از این رو متخصصین ژنتیک و اصلاح نژاد گله های لاین گوشتی باید از شاخص هایی که در برگیرنده مهمترین عوامل مورد نظر دست اندرکاران صنعت طیور گوشتی است استفاده کنند. در شرکت های تولیدکننده گوشت مرغ، صفات مربوط به سرعت رشد از اهم مسائل در انتخاب سویه های تجاری می باشد در حالی که برای شرکت های مستقل تولیدکننده تخم مرغ قابل جوجه کشی یا جوجه یکروزه، غالباً صفات تولید مثلی از قبیل تعداد تخم مرغ، باروری و قابلیت جوجه در آوری حائز اهمیت است. بدیهی است که صفات تولیدی مذکور متأثر از عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی متعددی است. با توجه به تغییرات ژنتیکی در سویه های مرغ مادر گوشتی موجود در کشور و لزوم استفاده از معیارهای جدید در تأمین نیازمندیهای گله های مرغ مادر گوشتی، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مدیریتی در گله های مرغ مادر گوشتی کشور به منظور ارائه الگوی مدیریتی مناسب در جهت بهینه تر شدن تولید و اقتصادی کردن آن خصوصاً در زمینه افزایش سرانه تولید جوجه های هر مرغ مادر گوشتی به ازای تعداد مرغ مادر گوشتی موجود در شروع دوره تخمگذاری می باشد. با عنایت به این که گله های مرغ مادر گوشتی موجود در کشور به عنوان تولید کننده جوجه یکروزه گوشتی فعالیت دارند، لذا باید برنامه ریزی لازم در این بخش از تولید صنعت طیور به گونه ای صورت گیرد که عملکرد مناسبی در نتایج آن حاصل شود.

1-2- فرضیات:

1-2-1- میزان تولید سرانه جوجه گوشتی به ازای هر مرغ مادر گوشتی در کلیه سویه های مرغ مادر گوشتی موجود در کشور پایین تر از استانداردهای اعلام شده توسط شرکت های اصلاح نژاد می باشد.

1-2-2- میزان خوراک مصرفی و به طبع آن انرژی قابل سوخت و ساز و پروتئین خام و آمینو اسیدها و عناصر معدنی و ویتامین مصرفی متناسب با تعداد تولید سرانه جوجه گوشتی به ازای هر مرغ مادر گوشتی نمی باشد.

1-2-3- در اختصاص خوارک مصرفی و تأمین مواد مغذی از معیارهای جدید استفاده نمی شود که با توجه به پیشرفت ژنتیکی حاصله در گله های مرغ مادر گوشتی و تغییر در نیازمندیهای تغذیه ای امری لازم و حیاتی است.

1-2-4- با توجه به تأثیر عوامل محیطی در ظهور توان ژنتیکی، این تأثیر در مزارع مرغ مادر گوشتی نادیده گرفته شده است.

1-2-5- عملکرد تولیدی گله های مرغ مادر گوشتی (تولید سرانه جوجه)، متأثر از کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی است.

فصل دوم: بررسی منابع

تاریخچه صنعتی شدن مرغ در دنیا و ایران:

بررسی تاریخچه اهلی شدن مرغ نشان می دهد که مرغها اولین بار در شش هزار سال قبل از میلاد از مرغ جنگلی قرمز گالوس گالوس[1] در آسیای جنوب شرقی اهلی و در همان زمان به چین و سپس از طریق کره (حدود سه هزار سال قبل از میلاد) به ژاپن برده شد، سپس از طریق چین و روسیه به اروپا برده شد. تا اوائل قرن گذشته میلادی اکثراً مرغ بصورت زینتی و یا برای جوجه در آوری و مسابقه پرورش داده می شد و همزمان با این نوع استفاده از نیمه قرن نوزدهم میلادی، نگرش علمی به اهمیت
تغذیه ای محصولات مرغ شروع شد(22). نژادهای موجود در دنیا تا پیش از سال 1850 میلادی دورکینگ[2]، کوشین[3]، برهمن[4]، در آسیا و قرقاول[5] برس،[6]کوکرد مالینز[7]، نورت هلندبلو[8]، کورنیش[9]در اروپا بود. اما از سال 1869 ایجاد و استاندارد کردن نژادهای متعدد مرغ شروع گردید و هم اکنون متجاور از 100 نژاد مرغ اهلی در دنیا شناخته شده است. حدود 1000 سال قبل از میلاد همراه با مهاجرت اقوام آریایی به فلات ایران مرغ نیز وارد ایران شد و اقوام ساکن این فلات از آن بهره برداری کردند. تا سال 1332 پرورش مرغ در ایران به صورت روستایی صورت می گرفت و هر خانوار روستایی تعداد محدودی مرغ و خروس و یا سایر طیور اهلی برای مصرف خود نگهداری می کردند(22).

تا قبل از سال 1333 پرورش طیور در ایران بصورت کاملاً سنتی در روستاها انجام می گرفت و محصولات اندک آن نیز تکافوی نیاز جامعه آنروز را می نمود. در سال 1332 سازمان دامپروری کشور برای اولین بار اقدام به واردات 60 هزار قطعه جوجه یکروزه از نژادهای مختلف نمود و آن را در روستاهای کشور توزیع نمود. چون مطالعات کارشناسی در این بخش صورت نگرفته بود در اثر بیماری نیوکاسل و شیوع آن بین مزارع، تلفات شدیدی به جوجه های مذکور و مرغهای بومی کشور وارد شد. پس از امکان ساخت و تولید واکسن نیوکاسل توسط مؤسسه رازی و وجود بازار مصرف برای محصولات طیور مجدداً واردات جوجه یکروزه قوت گرفت. در سال 1339 مؤسسه جوجه کشی نارمک با ظرفیت 3/2 میلیون تخم مرغ کار خود را شروع نمود، تخم مرغ مورد نیاز این مؤسسه از کشورهای نظیر فلسطین اشغالی، آمریکا، دانمارک و چین تهیه می شد (8).

در سال 1343 وزارت کشاورزی با کمک بخش خصوصی اقدام به واردات گله مرغ مادر گوشتی نمود، همچنین در سال 1354 کمپانی چند ملیتی آربوراکرز امریکا اقدام به تأسیس مزرعه ای در 35 کیلومتری قزوین به منظور نگهداری گله های لاین و تولید گله های مرغ اجداد و مادر و جوجه گوشتی نمود که از این طریق بازار مصرف گوشت مرغ ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس را به خود اختصاص دهد. گله های لاین وارد شده متشکل از سه خط پدری VT -50M – 60M بود که منشأ آنها از نژاد معروف کورنیش سفید و قرمز بود و منشاء خط مادری آن از نژادهای وایت پلیموت راک و پلیموت راک بود (22).

در سال 1357 و 1363 واردات اجداد مادر گوشتی توسط شرکت سهامی طیور کشور آغاز گردید، به این ترتیب امکان تولید مرغ مادر گوشتی در کشور فراهم شد و واحدهای پرورش دهنده در این زمینه شروع به فعالیت کردند. همچنین تولید جوجه گوشتی و نیاز بازار باعث افزایش تعداد واحدهای پرورش دهنده جوجه گوشتی گردید. به این ترتیب تعداد مرغداریهای کشور از 300 واحد تا قبل از سال 1357 به 15000 واحد در سال 1360 ارتقاء یافت (8). روند توسعه ای در مزارع مرغ مادر گوشتی و مزارع پرورش دهنده جوجه گوشتی ادامه یافت و به این ترتیب تعداد واحدهای مرغ مادر گوشتی به 183 واحد و واحدهای پرورش دهنده جوجه گوشتی به 15782 واحد در سال 1378 رسید (8). در حال حاضر تعداد 313 مؤسسه پرورش مرغ مادر به ظرفیت 16.043.691 قطعه در کشور مجوز فعالیت دارند (20).


تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی:

سرعت زیاد رشد و نمو در جوجه های گوشتی که از مزایای آن ها به شمار می رود، برای پرورش دهندگان گله های مادر گوشتی مشکلاتی را ایجاد نموده است. افزایش سرعت رشد و توانایی تولید مثل دارای رابطه مستقیمی با یکدیگر نیستند. بنابراین واضح است که نمی توان گله های مرغ مادر گوشتی را آزاد گذاشت تا به حداکثر ظرفیت ژنتیکی (در خصوص وزن بدن) خود برسند. در جوجه های گوشتی با افزایش سن، میزان مصرف خوراک و وزن نیز افزایش می یابد. بنابراین باید محرومیت از خوراک را برای نیمچه های مادر گوشتی از سنین اولیه و یا با شدت بیشتری در سنین بالاتر اعمال نمود. برخلاف بیشتر انواع طیور احتیاجات مطلق مرغ های مادر گوشتی تحت تأثیر دو عامل میزان محدودیت غذایی و خصوصیات مواد مغذی جیره قرار می گیرد. معیار ارزیابی تأثیر برنامه تغذیه ای در درجه اول، وزن بدن و یکنواختی وزن در دوره پرورش و
فراسنجه های تولید مثلی مرتبط با این عوامل همچون تولید تخم مرغ و اندازه تخم مرغ در مرغ های مادر گوشتی بالغ است. انرژی قابل سوخت و ساز و پروتئین خام و آمینو اسیدها به همراه مواد معدنی (کلسیم و فسفر) از مهمترین مواد مغذی در تغذیه مرغ مادر گوشتی می باشند. انرژی قابل سوخت و ساز مهمترین ماده مغذی می باشد که بدون شک تأمین متعادل این ماده مغذی متناسب با نیاز پرنده دلیل عملکرد مطلوب نسبت به عملکرد متوسط می باشد. با وجود اینکه اوج تولید تخم مرغ در مرغ های مادر گوشتی پایین تر از سویه های تخمگذار تجاری است و علت آن نیز نیاز نگهداری بالاتر در مرغ های مادر گوشتی است، از این رو نیاز مرغ های مادر گوشتی به انرژی قابل سوخت و ساز بیشتر است. عامل پیچیده کننده برنامه تغذیه ای مرغ های مادر گوشتی درجه حرارت محیط است چون درجه حرارت محیط اثر قابل توجهی بر انرژی مورد نیاز نگهداری پرنده دارد. لذا مهمترین چالش متخصصین تغذیه و پرورش دهندگان مرغ مادر گوشتی بهبود جیره های غذایی و برنامه های خوراک دهی در زمان اوج تولید و در مناطق بسیار گرم می باشد (10).

لیسون و سامرز[10] (1992) – گزارش کردند بر اساس تحقیقات انجام گرفته در گله های مرغ مادر گوشتی علاوه بر انرژی و مواد مغذی عواملی مانند حجم جیره غذایی، درجه حرارت محیط، نژاد و سویه مرغ مادر گوشتی نیز از عوامل مؤثر بر مصرف خوراک می باشند (90).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه ارشد بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *