فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

با عنوان : مطالعه خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مطالعه خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده فارسی

مقدمه :

الف ) اظهار موضوع

ب) سوالات پژوهش

پ ) فرضیه های پژوهش

ج ) اهداف و کربردها

ح) روش پژوهش

ی) معرفی پلان

بخش نخست : مفهوم ‘ عوامل و گستره خشونت علیه زنان

فصل نخست : مفهوم و عوامل خشونت علیه زنان

مبحث اول : مفهوم وانواع خشونت

گفتار اول : مفهوم خشونت

گفتار دوم : انواع خشونت

بند اول : خشونت جسمی ‘ جنسی و روانی

بند دوم : خشونت خانوادگی ‘ اجتماعی و اقتصادی

مبحث دوم : عوامل خشونت علیه زنان

گفتار اول : عوامل جسمی ‘ روانی

گفتار دوم : عوامل اجتماعی و اقتصادی

گفتار سوم : عومل فرهنگی ‘ خانوادگی و سنتی

گفتار چهارم : عوامل قانونی

فصل دوم : گستره خشونت علیه زنان

مبحث اول : خشونت خانوادگی

گفتار اول : خشونت خانوادگی اقارب نسبی

گفتار دوم : خشونت خانوادگی همسر

مبحث دوم : خشونت اجتماعی

گفتار اول : خشونت جسمی

گفتار دوم : خشونت جنسی

گفتارسوم : مزاحمت های خیابانی

گفتار چهارم : خشونت در محیط کار

بند اول : تبعیض جنسیتی در محیط کار

بند دوم : مزاحمتهای جنسی در محیط کار

بخش دوم : طرفداری کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت

فصل اول : طرفداری کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث اول : جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب قصاص

گفتار اول : قتل عمد

بند اول : ایرادت در تبعیض مجازات قتل عمد زنان

بند دوم : ادله شرعی تبعیض مجازات قتل عمد زنان

گفتار دوم : جرائم عمدی مادون نفس

بند اول : ایرادات تبعیض در قصاص عضو و جرح زنان

بند دوم : ادله تبعیض در قصاص عضو و جرح زنان

مبحث دوم : جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب دیه و تعزیر

بند اول : جرائم قتل ‘ ضرب و جرح و قطع عضو غیر عمدی

الف : ایرادات به تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان

ب : ادله شرعی تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان

ج : خلاهای قانونی در تعیین دیه زنان

بند دوم : سقط جنین زنان باردار

الف : سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار زنان

ب : سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی

فصل دوم : طرفداری کیفری از زنان قربانی خشونت جنسی و روانی

مبحث اول : زنا و ایراد اتهام ناروا زنا به بانوان

گفتار اول : تجاوز به عنف

گفتار دوم : قذف

مبحث دوم : هرزه گوئی و هرزه نگاری

گفتار اول : تعریف و ابعاد هرزه گوئی و هرزه نگاری

گفتار دوم : مقررات مربوط به هرزه گوئی و هرزه نگاری

مبحث سوم : قاچاق زنان

گفتار اول : تعریف و ابعاد قاچاق زنان

گفتار دوم : مقررات مربوط به قاچاق زنان

مبحث چهارم : تعرض به زنان در اماکن عمومی

بخش سوم : طرفداری کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت

فصل اول : تدابیر حمایتی در مرحله تحقیقات پلیسی

مبحث اول : تشکیل پلیس زن و تعقیب فوری

گفتار اول : تشکیل پلیس زن

گفتار دوم : لزوم تعقیب فوری

مبحث دوم : رعایت حقوق زنان بزه دیده

گفتار اول : اطلاع رسانی و تفهیم حقوق زنان بزه دیده

گفتار دوم : تامین امنیت زنان بزه دیده

گفتار سوم : معرفی زنان بزه دیده به مراکز مشاوره و درمانی

فصل دوم : تدابیر حمایتی در مرحله دادرسی کیفری

مبحث اول : طرفداری از زنان در مرحله مطالعه پزشکی قانونی

گفتار اول : شناسائی انواع بزه دیدگی زنان

گفتار دوم : بهره گیری از تیم های پزشکی قانونی

گفتار سوم : لزوم پذیرش بزه دیدگان بلافاصله پس از وقوع جرم

مبحث دوم : طرفداری از زنان در مرحله محاکمه کیفری

گفتار اول : لزوم مداخله اشخاص شایسته در محاکمه زنان

بند اول : بهره گیری از قضات زن

بند دوم : بهره گیری از وکلای معاضدتی در خشونت های جنسی

بند سوم : تخصیص شعب دادگاه به خشونت های جنسی

بند چهارم : بهره گیری دادگاه از مشاوران قضائی و مدد کاران اجتماعی  

گفتار دوم : رعایت حقوق زنان قربانی خشونت در طریقه رسیدگی به پرونده

بند اول : آگاه سازی بزه دیده از طریقه رسیدگی به پرونده

بند دوم : مشارکت دادن ویژه بزه دیده در فرایند رسیدگی

بند سوم : تامین امنیت بزه دیده

بند چهارم : جلوگیری از اطاله دادرسی

بند پنجم : لزوم جبران خسارت بزه دیده

گفتار سوم : میانجیگری

نتیجه و پیشنهادها

منابع و ماخذ

 چکیده

حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های «حقوق بشر می باشد». به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان مطالعه وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع می باشد و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری در وضعیت مطلوبی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض می باشد.

امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده می باشد. جامعه ما نیز به تناسب با این پدیده ی دم افزون چالشهای جدی دارد.

پس هرگونه مطالعه و پژوهش پیرامون خشونت، شناخت زوایای عیان و پنهان و ریشه یابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی آن می تواند در بهبود امنیت همه جانبه و ترسیم چشم انداز آینده ی جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق بشر، موثر و مثمر باشد.

مقدمه

اعمال خشونت علیه زنان و بدرفتاری با آنها از رایجترین جرایم اجتماعی و از عریانترین جلوه های اقتدار مرد سالاری در جهان امروز می باشد که در تمام اقلیت ها، طبقات و گروه های اجتماعی به چشم میخورد. در اغلب جوامع امروزی خشونت در خارج از خانواده جرم به شمار می رود، اما به محض اعمال خشونت در خانواده قوانین و اخلاقیات حاکم با سکوت و بی توجهی به تداوم آن یاری می رساتد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   

در نتیجه چنین خشونت هایی علیه این قشر از جامعه بود که به تدریج جنبشی با عقیده برابری زن و مرد، هواداری از آزادی زنان و مبارزه با خشونت در غالب یکی از ایسم ها و اید ئولوژیهای قرن بیستمی وارد حیطه ی وجود گذاشت «فمینیسم» نامیده گردید، «این واژاه که از ریشه ی feminsme به مفهوم زن اخذ شده به نظریه ای گفته می گردد که معتقد به برابری زن و مرد می باشد، در عربی «نسوَیه» و در فارسی «زن گرایی یا زن باوری» ترجمه شده و البته این واژه به فعالیتهای سازمان یافته ای که برای احقاق حقوق زنان در قرن 19و20 میلادی شکل گرفت نیز اطلاق می گردد که دراین صورت به نهضت زنان قابل ترجمه می باشد .» این نظریه انتقادی می باشد کلی از روابط اجتماعی مربوط به سلطه جویی و سلطه پذیری که عامل جنسیت در آن دخیل می باشد.

مبارزات زنان همیشه متضمن این امر بوده که بانوان در هر زمان و مکان و موقعیتی که باشند به دلیل جنسیت خود گرفتار خشونت اند، و هدف تمام این گرایشها، مبارزه با فرودستی های زنانه می باشد که در این بین متناسب با تعلق نگارنده به جامعه اسلامی، میتوان گفت که فمینیسم اسلامی بهترین نسخه و دارای جامع ترین راه حل فرهنگی برای زنان خشونت دیده ایرانی می باشد، فمینیسم اسلامی یا تعبیر زن مدارانه ی مبتنی برآموزه های اسلامی با تأکید بر ظرفیت کافی و پویایی دین معتقد به استخراج احکام اصلی از فرع می باشد اما در مرحله تعیین موضوع معتقد به استمداد از عرف خاص و اخذ نظریه کارشناس امر مطا بق با نیازهای روز زنان مسلمان می باشد تا بتواند به ارائه الگویی از اسلام بپردازد که ضدیتی با کتاب و سنت ندارد و خواهان توسل به اجتهاد پویا و اسلام اجتماعی ( حضور پر رنگ دین در جامعه ) برای ا صلاح قوانین تبعیض آمیز و خشونت گرای مدنی و جزایی به نفع زنان می باشد تا تصویری از اسلام حقیقی را که خود مدافع اصلی زنان می باشد به نمایش گذارد.

سرچشمه خشونت های روا شده علیه زنان در عدم به رسمیت شناختن حقوق انسانی می باشد، شناسایی زن و مرد و درک تفاوتها و شباهت های آنان و ضرورت اعطای حقوق انسانی برابر صرف نظر از جنسیتشان از پیش گامهای موثری می باشد که بایستی در مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان برداشته گردد، زیرا آینده حقوق بشری برای همگان وابسته به تکریم به حقوق انسانی زنان می باشد، زیرا اگر حقوق انسانی نیمی از بشریت را بتوان دست کم گرفت، نه تنها از بابت آن زیان خواهند دید بلکه حقوق انسانی هم برای همگان رو به فنا میرود.

حقوق زنان جدا از حقوق بشر نیست و پسوند زنان در کنار آن برای تاکید بر محرومیت زنان و وجود مرزبندی های جنسیتی در دست یابی به حقوق انسانی می باشد. پا فشاری بر نابرابری، برتر دانستن انسانهای ذکور و عدم اعطای حقوق حقه ی زنان، نتیجه ای غیر از قرار گرفتن زنان در فرایند خشونت نخواهد داشت ، خشونت همان اندازه که برای مردان غیر قابل تحمل می باشد برای زنان نیز خارج از تحمل خواهد بود، پس عدالت اقتضا می کند که همه افراد بشر با در نظر گرفتن تفاوتهای زیستی و روانی شان از برابری در حقوق ، نه تشابه مطلق، برخوردار باشند.

زیرا برابری در حقوق و تکالیف از تشابه محض جداست شرایط طبیعی و تفاوتهای جنسیتی زنان و مردان اقتضا می کند که علیرغم بعضی اشتراکات در حقوق اولیه انسانی، گاه تفاوتهایی نیز در بعضی حقوق داشته باشند. اما مهم آن می باشد که زنان را از حقوقی که مستلزم انسانیتشان می باشد و ارتباطی به زنانگی شان ندارد محروم نسازیم بلکه برای آنان همانند مردان، برابری در حق حیات، حق آموزش، بهداشت و سلامتی ، ازدواج، آزادی اظهار و اندیشه و سایر حقوق خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را قائل شویم و البته که تفاوت در این خصوص نیز تا آنجا که انسانیت زن را پایمال نکرده و او را موضوع برخوردهای شی مآبانه قرار ندهد، پذیرفتنی و غیر قابل انکار خواهد بود.

امروزه در کشورهای مختلف برای زنان بزه دیده اعمال خشونت آمیز قوانین مقرر شده می باشد ، در کشور ما نیز قوانین کیفری متعددی پیرامون طرفداری از زنان در برابر اشکال مختلف خشونت به تصویب رسیده می باشد که در مواردی تبعیض آمیز و در بعضی موارد حتی بسیار پیشرفته تر از موارد مقرر در اسناد بین المللی می باشد.

این قوانین را می توان تحت سه دسته کلی تقسیم بندی نمود که عبارتند از:

– طرفداری از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی، شامل کلیه اشکال خشونت جسمی مانند: قتل، ضرب و جرح و سقط جنین و….را شامل می گردد.

– طرفداری از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت معنوی، شامل کلیه اشکال خشونت های جنسی و روانی مانند: توهین، تجاوز به عنف، هرزه نگاری، قاچاق زنان به مقصود بهره کشی جنسی می گردد.

– طرفداری از زنان در برابر جرایم خانگی نظیر خشونت خانوادگی همسر و اقارب نسبی و….را شامل می گردد.

کشور ما اکثر اسناد بین المللی به خصوص اسناد مربوط به طرفداری از زنان در برابر جرایم جنسی را پذیرفته و تحت تاثیر آن قوانینی را تدوین و اصلاح نموده می باشد اما اسنادی را نیز به دلیل تعارض با موازین شرعی نپذیرفته می باشد که اتخاذ اقداماتی در انطباق اصول مقرر در این اسناد با موازین شرعی لازم و ضروری می باشد.

الف) اظهار موضوع

در این پژوهش به « مطالعه خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران » پرداخته شده و در پی آن هستیم تا پاسخی درخور و مناسب برای سوالاتی چند که در این خصوص مطرح شده بیابیم با در نظر داشتن ملاک آسیب شناسانه جنسیت نسبت به زنان بزه دیده و هم چنین جرایم خاصی که علیه این گروه به وقوع می پیوندد و وجود خلأ قانونی و کاستی های موجود در دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط با آن و لزوم طرفداری از این قشر آسیب پذیر جامعه ضرورت پژوهش در این موضوع را مشخص می نماید.

ب)سوالات پژوهش

 1. چه طرفداری های کیفری نسبت به زنان بزه دیده در قوانین کیفری داخلی صورت گرفته می باشد و آیا این طرفداری ها کافی می باشد؟
 2. آیا جرم انگاری این پدیده می تواند به عنوان یکی از بهترین راههای پیشگیری کیفری باشد؟
 3. جنبه های نا کارآمدی سیاست جنایی ایران در قبال خشونت علیه زنان کدام می باشد؟
 4. آیا قوانین و مقررات تبعیض آمیز ماهوی و شکلی می تواند عامل و مروج خشونت علیه زنان باشد؟

پ) فرضیه های پژوهش

برای پاسخ به پرسشهای پژوهش فرضیه هایی در نظر گرفته شده می باشد که در طول این پژوهش درصدد سنجش درستی یا نادرستی آن خواهیم بود، این فرضیه ها عبارتند از:

 1. زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران با لقوه قربانیان خود را غالبا ٌاز میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد و نیز زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماجهای مطلوبی برای آنها محسوب می شوند پس با در نظر داشتن دستاوردهای بزه دیده شناسی طرفداری از بزه دیدگان زن ضروری می باشد.
 2. سیاست جنایی ایران به لحاظ عدم در نظر داشتن ارکان یک سیاست جنایی سنجیده مثل تدابیر پیشگیرانه ی خاص جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان و تدابیر حمایتی کیفری و غیر کیفری و تکیه بیش از حد به کیفر آن هم کیفر تبعیض آمیز موجب شده تا ناکار آمدی آن در قبال خشونت علیه زنان روشن و عیان گردد.
 3. با وصف تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هنوز قوانین عادی از تمام ابزارهای کافی سیاست جنایی مثل ایجاد خانه های امن و جبران خسارت وارده به زنان و بهره گیری از قضات زن و پلیس زن جهت ایجاد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بهره گیری نکرده اند.
 4. قوانین کیفری موجود به نحو شایسته از زنان بزه دیده طرفداری نمی کند به اظهار دیگر در حوزه طرفداری کیفری زنان بزه دیده به طرفداری های ویژه و افتراقی بیشتری نیازمندند.

ج)اهداف و کاربردها

 1. مطالعه ابعاد مختلف خشونت علیه زنان
 2. تحلیل بعضی مواد قانون مجازات اسلامی از جهت تبعیض آمیز بودن و ابهام داشتن که موثر در بزه دیدگی زنان می باشد.
 3. ارائه راهکارها و پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نارسایی قوانین و جلوگیری از بزه دیدگی زنان.

تعداد صفحه :124

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***