فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق : تبیین فقهی وحقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا

با عنوان : تبیین فقهی وحقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش فقه وحقوق اسلامی

عنوان

تبیین فقهی وحقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا

استاد راهنما

دکتر مهدی ذوالفقاری

استاد مشاور

دکتر احمدرضا بهنیافر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..2

الف}اظهار موضوع………………………………………………………………………………………………………………………..2

ب}سؤلات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………3

ج}فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………3

د}اهداف وکاربردها……………………………………………………………………………………………………………………..3

ه}روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………3

و}معرفی پلان…………………………………………………………………………………………………………………………….4

فلسفه حرمت زنا…………………………………………………………………………………………………………………………4

فصل اول:اقسام حدزنا،راههای اثبات آن وامکان سقوط حدپس ازصدورحکم

1-1-واژه شناسی واقسام حدزنا…………………………………………………………………………………………………….7

1-1-1-واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………………………….7

1-1-1-1-حد…………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-1-1-2-جرم……………………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-1-3-زنا………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-2-انواع حدزناوراههای اثبات آن……………………………………………………………………………………………14

1-1-2-1-حدقتل ومواردآن…………………………………………………………………………………………………………23

1-1-2-2-حد رجم ومواردآن…………………………………………………………………………………………………..25

1-1-2-3-حد جلد ومواردآن………………………………………………………………………………………………..28

1-1-2-4-سایرمجازاتهای حدی برای زنا………………………………………………………………………………………29

1-2-امکان سقوط حد زنا پس ازصدورحکم…………………………………………………………………………..31

1-2-1-سقوط به سبب توبه پس ازصدورحکم………………………………………………………………………………31

1-2-2-سقوط به سبب انکارپس ازاقرار………………………………………………………………………………………..45

1-2-2-1-سقوط به سبب عوارض دیگر………………………………………………………………………………………48

1-2-2-1-1-عفومحکوم …………………………………………………………………………………………………………..48

1-2-2-1-2-فرارحین مجازات……………………………………………………………………………………………….50

1-2-2-1-3-فرارشهود………………………………………………………………………………………………………….50

1-2-2-1-4-اسلام آوردن مجرم……………………………………………………………………………………………..51

1-2-2-1-5-گذشت بزه دیده…………………………………………………………………………………………………51

فصل دوم:کیفیت اجرای حدرجم وجلد

2-1-افرادواجدصلاحیت اجرا………………………………………………………………………………………………….54

2-1-1-روایات وارده…………………………………………………………………………………………………………….55

2-1-2-فتاوی فقها………………………………………………………………………………………………………………..58

2-1-3-امکان اجرای حد درزمان غیبت…………………………………………………………………………………..60

2-2-شرایط عمومی اجرای حدزنا…………………………………………………………………………………………..61

2-2-1-علنی بودن………………………………………………………………………………………………………………..61

2-2-2-حضورجمعی ازمؤمنین……………………………………………………………………………………………….68

2-3-شرایط اختصاصی حدجلد………………………………………………………………………………………………70

2-2-1-اعتدال هوا هنگام اجرای حکم…………………………………………………………………………………….70

2-3-2-کیفیت وحالت اجراومحکوم هنگام اجرا……………………………………………………………………….71

2-2-2-1-عدم اجرادرهنگام حمل واستحاضه زن……………………………………………………………………..71

2-2-2-2-عدم اجرادرحالت بیماری……………………………………………………………………………………….72

2-2-2-3-وضعیت محکوم هنگام زدن ضربات………………………………………………………………………..74

2-4-کیفیت اجرا وشرایط اختصاصی حدرجم…………………………………………………………………………..77

2-4-1-شرایط اختصاصی حدرجم…………………………………………………………………………………………77

2-4-2-وضعیت اجرای حدرجم درقانون جدید مجازات اسلامی……………………………………………….79

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل سوم:کیفیت استیفاءحدقتل وسایرمجازات های حدی زنا

3-1-کیفیت استیفاء حدقتل……………………………………………………………………………………………………82

3-2-کیفیت استیفاءسایرمجازات های حدی زنا……………………………………………………………………….90

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………93

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………….94

منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………………………..95

الف)منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………95

ب)منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………….96

ج)پایگاههای اینترنتی…………………………………………………………………………………………………….97

د)فرهنگ ها…………………………………………………………………………………………………………………98

ه)قوانین ولوایح…………………………………………………………………………………………………………….98

خ)مقالات……………………………………………………………………………………………………………………98

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………99

چکیده

یکی ازاصول کلی برای اجرای حدوداصل لزوم اجرای حد می باشدیعنی اگرکسی مرتکب جرمی شودباتوجه به شرایطی که قانون تعیین کرده می باشد بایدحدرابراوجاری نمود.روایتی ازامام صادق که مؤکداین اصل استایشان فرمودند:درکتاب حضرت علی (ع)ٱمده می باشد که ایشان باشلاق یانصف آن یابعض آن حدرااجرا می کردند واگرخدمتکاری پیش اومی آوردند که هرچند درکی نداشت حدی ازحدودالهی راتعطیل نمی نمود،به اوگفته شدچگونه شلاق می زد?فرمود:شلاق راازوسط یا ثلث آن به دست می گرفت وبراساس سن به اوشلاق میزدوهرگزحدی ازحدودالهیراباطل نمی کردازموارددیگری که بایستی دراجرای حدبه آن تصریح کرداین می باشد که حدودالهی بایدسریعاًاجراشودوتأخیردراجرای حدجایزنیستکه بازهم ازحضرت علی(ع)سفارش شده می باشد کهمی فرمود:{لیس في الحدودنظرساعة} یعنی دراجرای حدتأخیرروانیستوآخرین عاملی که دراجرای حدجایز نیست عبارتست ازشفاعت وکفالت.

زنا یکی ازاموری می باشد که هرجامعه ای اعم ازکوچک یابزرگ،عقب مانده یا پیشرفته، فقیریاغنی به آن مبتلا وکم وبیش آن راتجربه می کند به گونه ای که میتوان گفت علل وریشه بسیاری ازمشکلات جوامع شیوع زنا درآن میباشد.هرچندجامعه ازافراد مختلف ومتفاوت بوجودآید این أمربازهم سیروسلوک خودرادرپیشمی گیرد ودامن گیربسیاری ازافراد جامعه میشود وآن جامعه رادر کام مرگ فرو میبرد این امردرهرزمان ومکانی ودرهرقوم ومللی جایگاه خود راحفظ میکندواشخاص زیادی راقربانی دسیسه های پلید خودقرارمیدهدوجودامیال وخواسته های فرد از یکسو وعوامل تحریک آمیز ازجانب دیگران ازسوی دیگردست به دست هم داده واورادررسیدن به این اهداف شوم یاری می کند.

یکی ازعواملی که ازوقوع چنین جرمی جلوگیری می ‌کند وجودابزارقدرتمندی به نام قانوناست که درجوامع مختلف خودنمایی می ‌کند ،به همین دلیل هرجامعه ای برای پیشبرد اهداف خوددرمسیرسالم ازوجود قانون بی بهره نیست همه ی دانشمندان وعلما صرف نظراز افکار وعقایدخاص خود دراین نکته یعنی در ارتباط با لزوم وضرورت قوانین ومقررات با هم اتفاق نظردارندبنابراین بایستی باتکیه براصل الزامی بودن قانون ومقررات ازانجام این اقدام ناپسنددوری کنیم.

مادراین پایان نامه برآن شده ایم که دررابطه با حدزنا،انواع واقسام آن وراههای ثبوت وسقوط آن توضیحاتی اظهار کنیم.

واژگان کلیدی:حد،زنا،استیفاء،اجرای حکم

مقدمه

الف)اظهار موضوع:

هرجامعه برای حفظ نظم وصیانت ازجان ومال وناموس مردم ودر جهت اجرای عدالتمقررات خاصی وضع می کند که ازمیان آن قوانین،آیین دادرسی کیفری ازاهمیت وحساسیت ویژه ای برخوردارمی باشد زیرا که قواعدآیین دادرسی کیفری مترقی ودقیق می باشد به طورقطع، آزادیهای مشروع افرادوحقوق آنان تحت این قواعد بهتر وبیشترتأمین خواهدشد. درنظام حقوقی کشورما قانون آیین دادرسی کیفری راه فراز ونشیبی راپشت سرگذاشته می باشد وبه نظر می رسد اوج پیشرفت آیین دادرسی کیفری در ایران،قانون سال 1290 واصلاحات بعدی آن می باشد. که به دنبال تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درسال1373 واستقرارمحاکم عمومی، نهایتاً درسال1378 کنارگذاشته گردید وقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب 1378 جایگزین آن گردید.

درهردوقانون ،اجرای احکام کیفری ازمسائل مهم ومورد توجه قانون گذاربوده می باشد وبه نظرمی رسد ازجمله مواردی که قانونگذار توجه کافی درخصوص آن عنایت نداشته می باشد – معمولاً درموارد زیادی جعل حکم صورت نگرفته ویا به صورت مبهم ومجمل تعیین تکلیف نموده می باشد-همین موضوع اجرای احکام کیفری می باشد که جادارد قانونگذار دراین خصوص دقت وتوجه بیشتری به اقدام آورد.

اساتید حقوق جزا دررشته آیین دادرسی کیفری ،فرایندهای رسیدگی به پرونده کیفری را 4یا5مرحله تقسیم نموده وآخرین مرحله ی آن رااجرای حکم میدانند.به طورخلاصه ،به محض وقوع جرم،دستگاه عدالت کیفری اعم ازپلیس ودادسرا ودادگاه های جزایی واردعمل گردیده وپس ازکشف جرم وتعقیب متهمان به ارتکاب جرم، تحقیقات مقدماتی راانجام وبافرض احرازمجرمیت، پرونده باصدورکیفرخواستبه دادگاه جزایی ارسال ودادگاه پس ازانجام رسیدگی های لازم،بافرض احرازگناه کاری،متهم رابه تحمل مجازات،محکوم وبافرض تأییدحکم ولازم الاجراشدن آن،بالاخره نوبت آخرین مرحله ی دادرسی که اجرای حکم می باشد فرامیرسد.اجرای حکم درقالب اعمال مجازات ویااقدامات تأمینی وتربیتی درواقع نتیجه وثمره همه ی فرایندهاواقدامات صورت گرفته درمراحل قبلی می باشد. به یک معنا تمام نهادهای کیفری واصول وقوائد حاکم برروندرسیدگی به یک پرونده کیفری وتلاش ها وزحمات بی وقفه دادرسان برای رسیدن به همین مرحله می باشد. مرحله ای که بااجرای مجازات علیه مجرم، واکنش اجتماعی به صورت سرکوبگرانه ویاپیشگیرانهدرقبال پدیده بزه،آشکارمیشودوبنا به اصطلاح عدالت اجرامیشود.

درنهایت بااین واقعه ی تلخ روبروهستیم که درواحدهای اجرای احکام کیفری معمولاازقضات جوان وبدون هیچ گونه سابقه وتجربه کاری بهره گیری میشودومهمترین وحساس ترین مرحله ازمراحل دادرسی کیفری به دست کسانی سپرده میشود که ازدانش وتجربه کافی برخوردارنیستند وچه بساخوداینهامشکلات جدیدی راتولید وفرایند احقاق حق واجرای عدالت رابه تأخیرانداخته یاتعطیل میکنند.

در کشورما ودر قوانین موجود وحتی درشرع انور اجرای احکام جزایی تابع تشریفات خاصی می باشد مثلاً نحوه ی اجرای شلاق حدی باشلاق تعزیری تفاوت دارد.دراین میان اجرای احکام حدود ازاهمیت به سزائی برخوردار می باشد. به طورکلی آن چیز که دراین رساله مورد بحث قرارخواهدگرفت مطالعه، تجزیه وتحلیل کیفیت اجرای حد زنا می باشد که در3 فصل گردآوری شده می باشد.

ب)سؤلات پژوهش:

1-آیا دراجرای حدزنا بین زن و مرد تفاوت قائل می گردد؟

2-آیااجرای احکام حدزنافوری می باشد؟

ج)فرضیه پژوهش:

1-دراجرای مجازات های حدی به ویژه حدزنامی توان درکیفیت وکمیت برای زن و مرد تبعیض قائل گردید.

2-باتوجه به آیات وارده می توان گفت اجرای حدود مخصوصا حد زنا،فوری و تأخیردرآن جایزنیست.

د)اهداف وکاربردها:

هدف از این پژوهش مطالعه چگونگی اجرای مجازات حدزنا برمحکوم وکیفیات آن می باشد که این أمرخودباعث میشود بااجرای مجازات علیه مجرم،واکنش اجتماعی به صورت یک ابزارسرکوبگرانه یا پیشگیرانه درقبال پدیده بزه، آشکارشود وبه نوعی عدالت درجامعه فراگیرشود .

ه)روش پژوهش:

روش مطالعه کتابخانه ای وتحلیل اطلاعات برنگارش این پایان نامه به کار رفته می باشد.

و)معرفی پلان:

به طورکلی آن چیز که دراین رساله مورد بحث قرارخواهدگرفت مطالعه، تجزیه وتحلیل کیفیت اجرای حد زنا می باشد که در3 فصل گردآوری شده می باشد.فصل نخست به تحلیل وتبیین فقهی اجرای احکام حد زناشامل اقسام حد زنا،راههای اثبات وامکان سقوط آن وفصل دوم به کیفیت اجرای حدرجم وجلدودرنهایت فصل سوم به کیفیت استیفاءحدقتل ودیگر مجازات های آن تصریح می کند. دراین رساله کوشش برآن شده که حتی الامکان ازآیات ،روایات ،فتاوای فقها ونظرات ایشان بهره گیری گردد.

فلسفه حرمت زنا:

زنا و اقدام منافى عفت یکی از گناهان کبیره می باشد که درآیات قرآن به آن تصریح مى‏کند علت این حرمت عبارت می باشد                           :
۱- پیدایش هرج و مرج در نظام خانواده، و از میان رفتن ارتباط فرزندان و پدران، ارتباط‏اى که وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعى می باشد، بلکه موجب طرفداری کامل از فرزندان مى‏گردد، و پایه‏هاى محبتى را که در تمام طول عمر سبب ادامه این طرفداری می باشد میگذارد                                                             .
اختصار، در جامعه‏اى که فرزندان نامشروع و بى پدر فراوان گردند روابط اجتماعى که بر پایه روابط خانوادگى بنیان شده سخت دچار تزلزل مى‏گردد               .
براى پى بردن به اهمیت این موضوع کافى می باشد یک لحظه چنین فکر گردد که چنانچه زنا در کل جامعه انسانى مجاز گردد و ازدواج برچیده گردد، فرزندان بى هویتى که در چنین شرایطى متولد شوند تحت پوشش طرفداری کسى نیستند، نه در آغاز تولد و نه به هنگام بزرگ شدن.از این گذشته از عنصر محبت که تأثیر تعیین کننده‏اى در مبارزه با جنایت ها و خشونت ها دارد محروم مى‏شوند، و جامعه انسانى به یک جامعه کاملا حیوانى توأم با خشونت در همه ابعاد، تبدیل مى‏گردد.

۲- این اقدام ننگین سبب انواع برخوردها و کشمکش هاى فردى و اجتماعى در میان هوس بازان می باشد، داستان هایى را که بعضى از چگونگى وضع داخل محله‏هاى بدنام و مراکز فساد نقل کرده و نوشته‏اند به خوبى بیانگر این واقعیت می باشد که در کنار انحرافات جنسى بدترین جنایات رخ مى‏دهد.
۳- تجربه نشان داده و علم ثابت کرده می باشد که این اقدام باعث اشاعۀ انواع بیماری ها می باشد و با تمام تشکیلاتى که براى مبارزه با عواقب و آثار آن امروز فراهم کرده‏اند باز آمار نشان مى‏دهد که تا چه اندازه افراد از این راه سلامت خود را از دست داده و مى‏دهند.

۴- این اقدام غالبا سبب سقط جنین و کشتن فرزندان و قطع نسل مى‏گردد، زیرا که چنین زنانى هیچگاه حاضر به نگهدارى این گونه فرزندان نیستند، و اصولا وجود فرزند مانع بزرگى بر سر راه ادامه اعمال شوم آنان مى‏باشد، لذا همیشه سعى مى‏کنند آنها را از میان ببرندو این فرضیه کاملا موهوم که مى‏توان این گونه فرزندان را در مؤسساتى زیر نظر دولت ها جمع‏آورى نمود شکستش در اقدام روشن شده، و ثابت گردیده که پرورش فرزندان بى پدر و مادر به این شکل چقدر معضلات دارد، و تازه محصول بسیار نامرغوبى می باشد، فرزندانى سنگدل،جنایتکار ،بى شخصیت و فاقد همه چیز!

۵- نباید فراموش نمود که هدف از ازدواج تنها مسئله اشباع غریزه جنسى نیست، بلکه اشتراک در تشکیل زندگى و انس روحى و آرامش فکرى، و تربیت فرزندان و همکارى در همه شئون حیات از آثار ازدواج می باشد که بدون اختصاص زن و مرد به یک دیگر و تحریم زنان هیچ یک از اینها امکان پذیر نیست.

زنا ازگناهان بزرگ می باشد،خدای متعال میفرماید اززنا دوری کنید که زناگناه می باشد”ودرآنان که باالله خدای دیگررانمیخوانندوکسی راکه خداوندخونش راحرام دانسته می باشد، جزبه حق ، نمیکشند وزنا نمیکنندوهرکس این کارراانجام دهدگناهی کرده می باشد که درروزقیامت عذابشان زیاد میشود وهمیشه درآن به خواری می افتند”آن چیز که مسلم می باشد حرمت اقدام زنااعم ازمحصنه،غیرمحصنه،به عنف یابدون عنف،بامحارم یا باغیرمحارم می باشد.درکتب فقهی به تعریف زنا،شرایط اثبات آن،ادلّه اثباتی،مجازات های مختلف آن اعم از رجم،شلاق وقتل تصریح شده که به تبع منابع فقهی قانون مجازات اسلامی که قسمتی رابه بحث حدزنا اختصاص داده ودرمواد63تا 107ضمن تعریف حدزناوبیان شرایط احسان،اقسام دیگرزناومجازات های مختلف ومتناسب آن رابیان داشته می باشد.

رکن قانوني جرم زنا را مواد 63 الي 67 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 تشکيل مي دهد. رکن مادي جرم زنا به صورت انجام فعل مثبت تحقق مي يابد. در جرم زنا بايد دخول توسط آلت رجوليت مرد در فرج زن باشد و مواردي را که توسط ديگر اعضاي بدن مرد، مثل دخول انگشت در فرج زن صورت مي گيرد، را دربر نمي گيرد. همچنين در صورتي که مرد آلت رجوليت خود را در محلي غير ازفرج زن مثل دهان وي وارد نمايد، را شامل نمي گردد.

در كیفیت و چگونگی اجرای حد زنا برزن یامرد زناكار هیچ تبعیضی علیه زنان روا داشته نشده می باشد . بلكه تمام تفاوتها به فیزیك زن و مرد در دونوعساختار وجودی برمی گردد كه نادیده انگاشتن این تفاوت روحی و جسمی زن و مردچشم پوشیبر واقعیتهای موجود نظام هستی می باشد . حد زنا بر مرد زناكار غیرمحض در حالی جاری میشود كه ایستاده باشد و اگر او را برهنه یافته اند غیر از عورت ، بقیه بدن او برهنه باشدو اگر بالباس یافته اند بنابر احتیاط به هر صورت كه او رایافته اند حد به همان شكلبر او جاری می گردد وضربات شلاق نباید بر سر و صورت وعورت او واردشود اما حد زنا برزن زناكار غیرمحض در این حالت جاری می گردد كه زن نشسته باشد و بدن اوبا لباس ومانند آن پوشیده باشد و از شلاق زدن برسر و صورت زن نیز بایستی خودداری گردد. همچنین اجرای حد درمورد زن باردار و شیرده بایستی تاموعد انقضا به تاخیر افتد (ماده۹۲ ق .م)

این گونه تفاوتهای موجود در اجرای حد زنا كه در بعضی مواردوضعیت بهتری برای زنان مرتكب زنا در اجرای حد ایجاد می كند نه تنها تبعیضی علیهآنان نیست بلكه به لحاظ فیزیك زنان و مسائل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ساختار وجودیزن در جامعه اسلامی رعایت آنها ضروری می باشد و چه بسا برابری زن و مرد موجب تشییع فحشاشود.

پس ازاینکه رأی قطعی ولازم الاجراءگردید وقاضی صادرکننده رأی دستوراجراء راصادروپرونده جهت اجرای حکم به واحداجرای حکم ارسال گردید، اولین وظیفه قاضی اجرای احکام پس ازمطالعه وبررسی پرونده ودرصورتی که حکم صادره فاقدایراد واشکال قانونی باشد،حکم اجرامی گردد وتصمیم مقتضی حسب مورد اتخاذ می گردد.بعضی ازموانع باعث زوال وسقوط مجازات می شوند،مانند عفودرمورد اعدام واعلام گذشت اولیاء دم درقصاص وبرخی از آنها باعث تأخیرمجازات می شوندمانند بیماری وحامله بودن محکوم زن یاعواملی که سبب سقوط مجازات یااجرای حد به طورمطلق می شوند مانندتوبه یاانکارپس ازاقرارو…

تعداد صفحه :110

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***