دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه قم

دانشکده مجازی آموزش های الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

عنوان:

مطالعه قصاص عضو و پیوند اعضا

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جلال الدین قیاسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه………………………………………………………………………………………………….1

1- اظهار مسأله………………………………………………………………………………………..1

2- سوالات و فرضیه های پژوهش: ………………………………………………………………….1

3- اهمیت و ضرورت پژوهش:…………………………………………………………………………2

4- پیشینه پژوهش:……………………………………………………………………………………3

5- روش پژوهش:……………………………………………………………………………………….5

6- اهداف پژوهش: …………………………………………………………………………………….5

فصل اول)……………………………………………………………………………………………….6

مفاهیم و مبانی نظری………………………………………………………………………………..6

مبحث اول) مفاهیم عمومی………………………………………………………………………….7

گفتار اول – مفهوم قصاص عضو……………………………………………………………………….7

الف) مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………7

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو………………………………………………………………………..8

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو………………………………………………………………………..9

گفتار دوم – مفهوم پیوند عضو………………………………………………………………………..10

الف) مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………..10

ب) مفهوم فقهی………………………………………………………………………………………10

ج) مفهوم قانونی………………………………………………………………………………………11

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو……………………………………………………..11

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح…………………………………………………………12

بند اول) تساوی و برابری در دین…………………………………………………………………….12

بند دوم) فقدان ارتباط پدری…………………………………………………………………………..13

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل…………………………………………………………….14

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن……………………………………………………………14

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن…………………………………………………………….15

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع………………………………………..16

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد…………………………………………17

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود…………………………………………………17

گفتار دوم) کیفیت قصاص بعضی از اعضا…………………………………………………………..19

بند اول) قصاص گوش………………………………………………………………………………..19

بند دوم) قصاص چشم……………………………………………………………………………….19

بند سوم) قصاص دندان………………………………………………………………………………21

بند چهارم) قصاص بینی……………………………………………………………………………..22

بند پنجم) قصاص زبان………………………………………………………………………………..22

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو………………………………………………………..23

گفتار اول) شرایط قصاص عضو………………………………………………………………………23

الف) مساوات کیفری:………………………………………………………………………………..24

ب) نارسایی سایر واکنش ها:………………………………………………………………………24

ج) تأمین منافع فرد و جامعه:………………………………………………………………………..25

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری…………………………………………….26

الف) حفظ مصالح اجتماعی:…………………………………………………………………………26

ب) حفظ نظم اجتماع:………………………………………………………………………………..27

ج) اصلاح اخلاقی مجرم:……………………………………………………………………………..28

د) دفاع از حقوق اشخاص:…………………………………………………………………………..28

و) برقراری قسط و عدل:……………………………………………………………………………..28

ه) بازدارندگی:…………………………………………………………………………………………29

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه:……………………………………………………………………….29

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   

(فصل دوم)…………………………………………………………………………………………….30

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو………………………30

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو………………………………………………31

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی…………………………35

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان…………………………………….36

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:…………………………………………………..36

بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عبادات می باشد:…………………………………………………..37

بند سوم: موافقان پیوند عضو:………………………………………………………………………37

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه…………………………..39

بند اول) مطالعه فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه……………………………………..39

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص…………………………………………..41

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص……………………………………………..43

1- قول و ادله موافقان:……………………………………………………………………………….44

2- قول و ادله مخالفان:……………………………………………………………………………….45

ارزیابی و اظهارنظر نهایی…………………………………………………………………………….46

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی………………………..46

1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:…………………….47

گفتار اول) توجه و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی…………………………….50

بندل اول) قول و ادله مخالفان………………………………………………………………………..52

بند دوم) قول و ادله موافقان………………………………………………………………………….55

3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی…………………………………………………………………………56

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی………………….58

فصل سوم)………………………………………………………………………………………………66

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا……………………………………………….66

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر……………………………………..67

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو………………………………………………..67

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر………………………69

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:………………..71

2- بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:…………………………………………………71

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر…72

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف بشر در اعضایش………………………………72

گفتار دوم) توجه حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص………..74

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..77

منابع و مآخذ:……………………………………………………………………………………………80

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………..83

چکیده:

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در آغاز آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر می باشد که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی هست. بعضی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این می باشد که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، بعضی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این می باشد که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که می باشد جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می گردد، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع می باشد. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته می باشد – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده می باشد.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، کوشش می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

مقدمه

1- اظهار مسأله

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده می باشد. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص تصریح کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته می باشد. این در حالی می باشد که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر پس، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه کوشش خواهیم نمود که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای زیرا دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و … روشنم نماییم.

2- سوالات و فرضیه های پژوهش

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که کوشش داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی می باشد؟

– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

1- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع معروف فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار می باشد . بدين معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده می باشد حق پيوند بر او محفوظ مي باشد.

2- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در بعضی ابعاد همسان نمی باشد.

3- اهمیت و ضرورت پژوهش

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران می باشد که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به صورت کامل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت پژوهش و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن کردن وضعیت انها نیازمند یک پژوهش و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی می باشد. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح می باشد که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی

  • 1