دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسائی اندوفیت­های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی

با عنوان : جداسازی و شناسائی اندوفیت­های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته: زیست شناسی

گرایش: میکروب شناسی

عنوان:

جداسازی و شناسائی اندوفیت­های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی مارچوبه بومی استان گلستان و تاثیر آنها در گیاهان

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین ارزانش

استاد مشاور:

دکتر رضا نظام زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
اهمیت و ضرورت پژوهش 3
اهداف پژوهش 3
فصل اول- کلیات  
1-1-اندوفیت……………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-1-2- اکولوژی باکتری های اندوفیت………………………………………………………………………………………….. 5
1-2-3- منشاء باکتری های اندوفیت……………………………………………………………………………………………… 5
1-1-4- نحوه ی ورود باکتری های اندوفیت به درون بافت های گیاهی…………………………………………….. 8
1-1-5- حرکت باکتری های اندوفیت در بافت های گیاهی………………………………………………………………. 10
1-1-6 – محل استقرار باکتری های اندوفیت…………………………………………………………………………………… 11
1-1-7 – تراکم جمعیت باکتری های اندوفیت…………………………………………………………………………………. 12
1-1-7-1- فاکتورهای زنده………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-1-7-1-1- میکروارگانیسم های همراه با گیاه……………………………………………………………………………… 13
1-1-7-1-1-1- باکتری ها و قارچ ها……………………………………………………………………………………………. 13
1-1-7-1-1-2- ویروس ها…………………………………………………………………………………………………………. 13
1-1-7-1-1-3- نماتد ها…………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-1-7-1-2- ژنوتیپ گیاه…………………………………………………………………………………………………………… 14
1-1-7-2- فاکتورهای غیر زنده…………………………………………………………………………………………………… 14
1-1-8- اثرات مفید باکتری های اندوفیت گیاهی…………………………………………………………………………….. 15
1-1-8-1- افزایش رشد گیاه………………………………………………………………………………………………………… 15
1-1-8-2- کنترل بیولوژیکی بیمارگرهای گیاهی……………………………………………………………………………… 17
1-1-8-3- بهره گیری ازاندوفیت ها در مهندسی ژنتیک………………………………………………………………………… 17
1-1-8-4- افزایش تولید مواد دارویی توسط گیاه……………………………………………………………………………. 17
1-1-9- نحوه ی بهره گیری از باکتری های اندوفیت……………………………………………………………………………. 18
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   
1-2- نعناع فلفلی…………………………………………………………………………………………………………………………

18 1-2-1- ترکیبات………………………………………………………………………………………………………………………….

19 1-2-2- خاستگاه و پراکنش…………………………………………………………………………………………………………..

19 1-2-3- بهره گیری های دارویی…………………………………………………………………………………………………………

19 1-3- مارچوبه……………………………………………………………………………………………………………………………..

19 1-3-1- خاستگاه و پراکنش…………………………………………………………………………………………………………..

20 1-3-2- بهره گیری های دارویی…………………………………………………………………………………………………………

20 1-4- بابونه…………………………………………………………………………………………………………………………………

20 1-4-1- ترکیبات شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………….

20 1-4-2- خواص دارویی و درمانی………………………………………………………………………………………………….

20 1-5- باسیلوس…………………………………………………………………………………………………………………………….

21 1-5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….

21 1-5-2- باسیلوس های خاک و ویژگی آنها……………………………………………………………………………………..

24 1-5-3- رنگ آمیزی گرم برای تشخیص باسیلوس ها……………………………………………………………………….

24 1-6- قارچ ها………………………………………………………………………………………………………………………………

24 1-6-1- معرفی کلی ماهیت قارچ ها………………………………………………………………………………………………

24 1-6-2- اهمیت بالینی قارچ ها………………………………………………………………………………………………………

25 1-6-3- بیماری زایی قارچ ها………………………………………………………………………………………………………..

26 1-6-3-1- کنترل بیماری های قارچی…………………………………………………………………………………………….

26 1-6-4- معرفی قارچ های مورد آزمایش…………………………………………………………………………………………

26 1-6-4-1- آسپرژیلوس های بیماری زا…………………………………………………………………………………………..

26 1-6-4-2- فوزاریوم…………………………………………………………………………………………………………………….

27 1-6-4-3- آلترناریا………………………………………………………………………………………………………………………

27 1-6-4-4- موکور………………………………………………………………………………………………………………………..

28 فصل دوم : مروری برمطالعات گذشته

  فصل سوم : مواد و روش ها

  3-1- تجهیزات و دستگاه ها…………………………………………………………………………………………………………..

33 3-2- انواع و ترکیبات محیط کشت های مورد بهره گیری………………………………………………………………………

34 3-3- نوع مطالعه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….

34 3-4- وسایل نمونه یری……………………………………………………………………………………………………………….

34 3-5- وسایل آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………………….

34 3-6- انتخاب محیط کشت غربالگری…………………………………………………………………………………………….

34 3-7- جداسازی باکتری های اندوفیت از ریشه گیاهان دارویی……………………………………………………………

35 3-7-1- خالص سازی کشت های باکتریایی…………………………………………………………………………………….

35 3-8- شناسایی مقدماتی جنس و گونه ی جدایه های باکتریایی…………………………………………………………..

34 3-8-1- مطالعه توانایی رشد در غلظت های مختلف Nacl………………………………………………………………

36 3-8-2- مطالعه فعالیت آنزیمی………………………………………………………………………………………………………

36 3-8-2-1- فعالیت اوره آزی………………………………………………………………………………………………………….

36 3-8-3- مطالعه فعالیت تجزیه ای…………………………………………………………………………………………………..

36 3-8-3-1- تجزیه نشاسته……………………………………………………………………………………………………………..

36 3-9- شناسایی تکمیلی(شناسایی مولکولی با روش ریبوتایپینگ)…………………………………………………………

37 3-9-1- شرایط PCR………………………………………………………………………………………………………………….

38 3-9-2- تعیین توالی DNA………………………………………………………………………………………………………..

39 3-10- آزمون بازدارندگی رشد عوامل بیماری زای گیاهی………………………………………………………………….

39 3-10-1- تهیه سوسپانسیون باکتری ها……………………………………………………………………………………………

39 3-11- اثر تلقیح باکتری های اندوفیت روی پارامتر رویشی گیاه…………………………………………………………

40 3-11-1- مرحله کاشت………………………………………………………………………………………………………………..

40 3-11-2- مرحله داشت و تنک کردن……………………………………………………………………………………………..

41 3-12- اندازه گیری طولی گیاه……………………………………………………………………………………………………….

41 فصل چهارم : نتایج

  4-1- جداسازی باکتری های اندوفیت از ریشه گیاهان دارویی……………………………………………………………

42 4-2- نتایج تست های بیو شیمیایی…………………………………………………………………………………………………

44 4-3- تعیین توالی محصولات نهایی PCR………………………………………………………………………………………

45 4-3-1- نتایج حاصل از سکوئنسینگ ژن 16 s rDNA باکتری……………………………………………………….

45 4-4- نتایج آنتاگونیسمی بدست آمده از سویه های باسیلوس علیه قارچ های مورد آزمایش……………………

58 4-4-1- نتایج اثر ضد قارچی علیه آسپرژیلوس نایجر……………………………………………………………………….

59 4-4-2- نتایج اثر ضد قارچی علیه فوزاریوم اکسیپوروم…………………………………………………………………….

60 4-4-3- نتایج اثر ضد فارچی علیه آلترناریا آلترناتا……………………………………………………………………………

62 4-4-4- نتایج اثر ضد قارچی علیه موکور………………………………………………………………………………………..

63 4-5- نتایج اندازه گیری رشد طولی گیاه………………………………………………………………………………………….

65 4-5-1- نتایج اندازه گیری رشد طولی در گیاه مارچوبه…………………………………………………………………….

66 4-5-2- نتایج اندازه گیری رشد طولی در گیاه نعناع فلفلی………………………………………………………………..

67 منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………

72

چکیده

اندوفیت ها میکروارگانیسم هایی اند که حداقل بخشی از زندگی خود را در گیاه به سر می برند. آنها از گیاه سود می برند و از مواد مغذی گیاه بهره گیری می کند و گیاه نیز به نوبه ی خود با کاهش استرس وافزایش رشد از این تعامل سود می برد. در گذشته تصور می گردید که باکتری های اندوفیت باعث بیماری زایی خفیفی در گیاهان می شوند اما تحقیقات اخیر ثابت نمود که این دسته از باکتری ها قادر هستند رشد گیاه را بهبود بخشیده و سبب افزایش مقاومت علیه بیمارگرهای گیاهی شوند. در این مطالعه به جداسازی اندوفیت های سه گیاه داروئی به نام های نعناع فلفلی، بابونه و مارچوبه پرداخته گردید که نمونه گیاهان از سه منطقه استان گلستان جمع آوری گردید. نتایج حاصل از شناسایی، سویه های جدا شده را در جنس باسیلوس قرار داد. شش باکتری اندوفیت (هر گیاه دو اندوفیت) جداشد. اندوفیت های جدا شده از نظر پتانسیل ضد قارچی علیه چهار قارچ بنام فوزاریوم اکسی پوروم، آسپرژیلوس نایجر، آلترناریا آلترناتا و موکور مورد مطالعه قرار گرفتندکه همگی آنها اثر ضد قارچی نشان دادند. در بین آنها اندوفیت های موجود در نعناع فلفلی بیشترین اثرضد قارچی را روی عوامل بیماری زای گیاهی نشان داد. همین گونه اثر آنها در رشد گیاه نیز مطالعه گردید

Categories: زیست شناسی

Tags: , , , , , ,