متن کامل: پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی :مطالعه چرخه تولید مثلی ماده در افعی زنجانیVipera albicornuta (مراحل اووژنز)

دانلود پایان نامه

با عنوان : مطالعه چرخه تولید مثلی ماده در افعی زنجانیVipera albicornuta (مراحل اووژنز)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.Sc))

رشته تحصیلی : علوم جانوری

گرایش : سلولی – تکوینی

عنوان :

مطالعه چرخه تولید مثلی ماده در افعی زنجانی Vipera albicornuta (مطالعه مراحل اووژنز)

استاد راهنما:

دکتر فاطمه توده دهقان

استاد مشاور:

دکتر عبدالحسین شیروی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………….. 4                                                              

فصل اول ـ کلیات پژوهش

فصل دوم ـ مروری بر مطالب (با بهره گیری از مقالات علمی معتبر ژورنالی، پایان نامه های انجام شده، کتاب در مقبر)

2-1- خزندگان …………………………………………………………………………………………………………. 6

2-2- مارها ……………………………………………………………………………………………………………… 8

2-2-1- دیرین شناسی و منشا مارها ………………………………………………………………………………….. 8

2-2-2- مشخصات اختصاصی مارها ………………………………………………………………………………….. 9

2-2-3- اهمیت ویژگیهای ریختی مارها ………………………………………………………………………………. 10

2- 2-4- رده بندی مارها ………………………………………………………………………………………………. 10

2-2-5- شناسايي مارها از لحاظ وجود سم …………………………………………………………………………… 10

2-2-5-1- مشخصات مارهای سمی ………………………………………………………………………………….. 10

2-2-6- مارها را از نظر نوع دندان ها ………………………………………………………………………………… 11

2-2-6-1- مارهای دارای دندان آگلیفا ………………………………………………………………………………. 11

2-2-6-2- مارهای دارای دندان اوپیستوگلیفا………………………………………………………………………… 11

2-2-6-3- مارهای دارای دندان قدامی اند……………………………………………………………………………. 12

2-2-6-3-1- پروتوگلیفا……………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-6-3-2- سولینوگلیفا………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-7- رده بندی مارها ي غير سمي، نيمه سمي و سمي…………………………………………………………….. 13

2-2-7-1- خانواده مارهای غیرسمی (Aglypha)…………………………………………………………………… 13

2-2-7-2- خانواده مارهای نیمه سمی (Opisthoglypha)…………………………………………………………. 14

2-2-7-3- خانواده مارهای سمی (Venomous) …………………………………………………………………… 14

2-2-8- چگونگی حرکت مارها……………………………………………………………………………………….. 14

2-2-8-1- حرکات مستقیم …………………………………………………………………………………………… 14

2-2-8-2- حرکات موجی …………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-8-3- حرکات مارپیچی ………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-9- پوشش بدن مارها …………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-10- طریقه پوست اندازی …………………………………………………………………………………………. 17

2-2-11- اندام ها و دستگاه های بدن مارها…………………………………………………………………………… 17

2-2-11-1- دستگاه زهر و زهر ………………………………………………………………………………………. 17

2-2-11-2- دستگاه های حرکتی مار………………………………………………………………………………….. 18

2-2-11-2-1- استخوان بندی مارها…………………………………………………………………………………… 18

2-2-11-2-1-1- جمجمه …………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-11-2-1-2- مهره ها …………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-11-2-1-3- دنده ها……………………………………………………………………………………………… 19

2-2-11-3- عضلات…………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-11-4- دستگاه تنفس ……………………………………………………………………………………………. 19

2-2-11-5- دستگاه گردش خون …………………………………………………………………………………….. 20

2-2-11-6- دستگاه لنفاوی ……………………………………………………………………………………………. 20

2-2-11-7- دستگاه دفع ادرار ………………………………………………………………………………………… 20

2-2-11-8- دستگاه گوارش…………………………………………………………………………………………… 21

2-2-11-9- دستگاه عصبی…………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-11-10- غدد درون ریز…………………………………………………………………………………………… 23

2-2-11-11- اندامهای حسی………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-11-11-1- اندام بویایی ………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-11-11-2- عضو جاکوبسن ……………………………………………………………………………………… 24

2-2-11-11-2- اندام شنوایی ………………………………………………………………………………………… 24

2-2-11-11-3- اندام بینایی ………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-11-11-4- اندام حفره ای ………………………………………………………………………………………. 25

2-2-11- 15- دستگاه تناسلی ………………………………………………………………………………………… 26

2-3- کلیاتی در مورد مارهای ایران…………………………………………………………………………………….. 26

2-3-1- مارهایی که منحصراً به ایران تعلق دارند …………………………………………………………………….. 26

2-3-2- خانواده افعی ها ……………………………………………………………………………………………… 27

2-4- تاکسونومی افعی زنجانی (Vipera albicornuta)…………………………………………………………… 27

2-4-1- زیرخانواده Viperinae …………………………………………………………………………………….. 27

2-4-2- جنس Vipera………………………………………………………………………………………………… 28

2-4-3- زیر جنس Montivipera ………………………………………………………………………………….. 28

2-4-4- افعی زنجانی ………………………………………………………………………………………………….. 29

2-4-4-1- مشخصات افعی زنجانی……………………………………………………………………………………. 29

2-5- زمستان خوابی……………………………………………………………………………………………………. 30

2-5-1- تاثیر اقلیم بر زمستان خوابی………………………………………………………………………………….. 31

2-6- تولید مثل…………………………………………………………………………………………………………. 32

2-6-1- اهمیت تولید مثل ……………………………………………………………………………………………… 32

2-6-2- سازمان یابی تولید مثل جنسی………………………………………………………………………………… 32

2-6-3- عوامل موثر در تولید مثل خزندگان ………………………………………………………………………….. 33

2-6-3-1- عوامل بیرونی ……………………………………………………………………………………………… 33

2-6-3-2- عوامل درونی ………………………………………………………………………………………………. 34

2-6-4- تولید مثل در مارها…………………………………………………………………………………………….. 35

2-6-4-1- هورمونهای موثر در تولید مثل مار…………………………………………………………………………. 37

2-6-4-1-1- هورمونهای استروئیدی………………………………………………………………………………….. 37

2-6-4-1-2- هورمون های آندروژنی…………………………………………………………………………………. 37

2-6-4-1-3- استرادیول و پروژسترون………………………………………………………………………………… 38

2-6-4-1-4- کورتیکوسترونها ………………………………………………………………………………………… 39

2-6-5- دستگاه تناسلی مار ……………………………………………………………………………………………. 39

2-6-5-1- تشخیص مار ماده از مار نر ……………………………………………………………………………….. 39

2-6-5-2- دستگاه تناسلی مار نر………………………………………………………………………………………. 40

2-6-5-2-1- اسپرماتوژنز …………………………………………………………………………………………….. 42

2-6-5-2-1-1- الگوهای اسپرماتوژنز…………………………………………………………………………………. 42

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-6-5-2-1-1-1- الگوی مناطق معتدل و حاشیه مناطق معتدل …………………………………………………….. 24

2-6-5-2-1-1-2- الگوی مناطق آب و هوایی گرم ………………………………………………………………….. 42

2-6-5-2-1-1-3- الگوی مناطق با کمترین تغییرات فصلی …………………………………………………………. 42

2-6-5-3- دستگاه تناسلی مار ماده……………………………………………………………………………………. 43

2-6-5-3-1- اووژنز …………………………………………………………………………………………………… 46

2-6-5-3-1-1- مرحله پیش زرده ای…………………………………………………………………………………. 47

2-6-5-3-1-2- مرحله زرده سازی…………………………………………………………………………………… 47

2-6-5-3-1-3- مرحله رسیدگی تخمك……………………………………………………………………………… 47

2-6-5-3-1-4- تولید پروتئین های زرده ای (ویتلوژنزیز)……………………………………………………………. 47

2-6-5-3-1-5- طریقه ساخته شدن زرده ……………………………………………………………………………… 48

2-6-5-3-1-6- ایجاد قطبیت در اووسیت …………………………………………………………………………… 49

2-6-5-3-1-7- بلوغ اووسیت…………………………………………………………………………………………. 49

2-6-5-2- چرخه تولید مثلی …………………………………………………………………………………………. 52

2-6-6- جفتگیری مارها ………………………………………………………………………………………………. 52

2-6-6-1- الگوهای جفتگیری ………………………………………………………………………………………… 53

2-6-6-2- لقاح…………………………………………………………………………………………………………. 58

2-6-6-2-1- لقاح تاخیری…………………………………………………………………………………………….. 55

2-6-6-2-1- ذخیره سازی اسپرم……………………………………………………………………………………… 56

2-6-7- قسمتهای مختلف مجرای تولید مثلی ماده از لحاظ بافتی……………………………………………………. 60

فصل سوم ـ روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………….. 68

3-1 – مواد و روش ها………………………………………………………………………………………………….. 69

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1-1- جمع آوری نمونه ها…………………………………………………………………………………………… 69

3-1-2- وضعیت آب و هوایی استان بستان آباد……………………………………………………………………….. 69

3-1-3- وضعیت آب و هوایی منطقه طارم ……………………………………………………………………………. 70

3-1-4- شرایط و نگهداری نمونه ها

  • 1
این نوشته در زیست شناسی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.