فرمت word : پایان نامه ارشد رشته کشاورزی :توليد موتاسيون در گياه نعناع فلفلی با استفاده از موتاژن EMS

با عنوان : توليد موتاسيون در گياه نعناع فلفلی با بهره گیری از موتاژن EMS

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌کشاورزی

 پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی کشاورزی (بيوتکنولوژی کشاورزی)

گرايش کشاورزی

عنوان

توليد موتاسيون در گياه نعناع فلفلی با بهره گیری از موتاژن EMS

استاد راهنما

دکترسيدکمال کاظمی‌تبار

استاد مشاور

دکترجعفرمسعودسينکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………
  فصل اول: مقدمه و کلیات
2 1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..
3 1-1-1 اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………….
4 1-1-2 فرضیات………………………………………………………………………………………………………………
4 1-1-3 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….
5 1-2 کلیات……………………………………………………………………………………………………………………..
5 1-2-1 گیاه شناسی………………………………………………………………………………………………………….
6 1-2-2 نیازهای اکولوژی………………………………………………………………………………………………….
6 1-2-3 خواستگاه و دامنه انتشار………………………………………………………………………………………..
7 1-2-4 خواص دارویی…………………………………………………………………………………………………….
7 1-2-5 موارد بهره گیری……………………………………………………………………………………………………….
8 1-2-6 مواد موثره و اجزاء اسانس……………………………………………………………………………………..
8 1-2-7 کشت بافت………………………………………………………………………………………………………….
9 1-2-7-1 انواع کشت بافت گیاهی……………………………………………………………………………………
10 1-2-7-2 مطالعه اثرات فاکتورهای مختلف در محیط کشت…………………………………………………
10 1-2-7-3 نمک‌های غیرآلی………………………………………………………………………………………………
11 1-2-7-4 ویتامین‌ها………………………………………………………………………………………………………..
11 1-2-7-5 منبع انرژی………………………………………………………………………………………………………
11 1-2-7-6 میواینوسیتول……………………………………………………………………………………………………
12 1-2-7-7 عوامل فیزیکی………………………………………………………………………………………………….
12 1-2-7-8 ریزنمونه………………………………………………………………………………………………………….
12 1-2-7-9 چگونگی انتخاب محیط کشت…………………………………………………………………………..
13 1-2-7-10 ریزازدیادی گیاهان از طریق کشت بافت……………………………………………………………
13 1-2-7-11ریشه‌زائی……………………………………………………………………………………………………….
14 1-2-8 تعریف موتاسیون (جهش) ……………………………………………………………………………………
صفحه عنوان
14 1-2-8-1 تاریخچه بهره گیری از موتاسیون…………………………………………………………………………….
15 1-2-8-2 سطوح ایجاد موتاسیون……………………………………………………………………………………..
15 1-2-8-3 انواع موتاسیون…………………………………………………………………………………………………
16 1-2-8-4 موتاژن (عامل جهش‌زا) ……………………………………………………………………………………
16 1-2-8-4-1 انواع موتاژن………………………………………………………………………………………………..
16 1-2-8-4-2 عوامل شیمیایی جهش‌زا………………………………………………………………………………..
18 1-2-8-4-3 مواد گیاهی مورد تیمار………………………………………………………………………………….
18 1-2-8-4-4 اصلاح به روش موتاسیون……………………………………………………………………………..
19 1-2-8-4-5 اهمیت موتاسیون در اصلاح نباتات. ……………………………………………………………….
19 1-2-8-4-6 موفقیت موتاسیون………………………………………………………………………………………..
19 1-2-8-4-7 روش‌های جدید بهره گیری از موتاسیون……………………………………………………………..
20 1-2-8-4-8 هدف موتاسیون مصنوعی………………………………………………………………………………
21 1-2-9 روغن‌های اسانس…………………………………………………………………………………………………
22 1-2-9-1 جداسازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه…………………………………
            فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
23 2-1 کشت بافت……………………………………………………………………………………………………………..
24 2-2 اثر موتاژن‌ها در ایجاد تنوع در صفات مختلف………………………………………………………………
26 2-3 اثر موتاسیون اتیل متیل سولفانات در ایجاد تنوع در سطوح مختلف…………………………………
            فصل سوم: مواد و روش‌ها
32 3-1 مواد گیاهی………………………………………………………………………………………………………………
32 3-2 کشت بافت……………………………………………………………………………………………………………..
32 3-2-1 تهیه محلول ذخیره محیط‌های کشت……………………………………………………………………….
33 3-2-1-1 تهیه محلول ذخیره ماکرو…………………………………………………………………………………..
34 3-2-1-2 تهیه محلول ذخیره عناصر میکرو………………………………………………………………………..
34 3-2-1-3 تهیه محلول ذخیره آهن-سدیم…………………………………………………………………………..
35 3-2-1-4 تهیه محلول ذخیره ویتامین………………………………………………………………………………..
35 3-2-2 تهیه محیط کشت………………………………………………………………………………………………….
صفحه عنوان
36
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
3-2-3 ضدعفونی نمونه‌های گیاهی………………………………………………………………………………….. 36

3-2-3-1 ضدعفونی اندام گیاه…………………………………………………………………………………………. 37

3-2-4 تهیه ریزنمونه………………………………………………………………………………………………………. 37

3-2-5 بهینه سازی محیط کشت………………………………………………………………………………………. 37

3-2-6 مطالعه نمونه‌های کشت شده………………………………………………………………………………… 38

3-2-7 تیمارهای مورد بهره گیری…………………………………………………………………………………………. 38

3-2-7-1 روش تهیه استوک EMS …………………………………………………………………………………
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
39

3-2-7-2 روش اعمال تیمارهای EMS در گیاه کشت بافتی………………………………………………. 39

3-2-7-3 روش اعمال تیمارهای EMS در مزرعه…………………………………………………………….. 39

3-2-7-4 روش شستشوی تیمارها…………………………………………………………………………………… 40

3-3 استخراج مواد موثره گیاهی……………………………………………………………………………………….. 40

3-3-1 روش‌های استخراج اسانس……………………………………………………………………………………. 40

3-4 واکاوی اجزاء اسانس…………………………………………………………………………………………………… 41

3-5 آنالیزهای آماری……………………………………………………………………………………………………….  

         فصل چهارم: نتایج و بحث 42

4-1 مطالعه نمونه‌های کشت بافتی……………………………………………………………………………………. 45

4-2 تاثیر EMS برروی خصوصیات مرفولوژیکی گیاه……………………………………………………….. 46

4-2-1 اثر دوز EMS و زمان برروی طول ساقه………………………………………………………………… 47

4-2-2 اثر دوز EMS و زمان برروی طول ریشه……………………………………………………………….. 47

4-2-3 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد برگ……………………………………………………………….. 48

4-2-4 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد ریشه جانبی…………………………………………………….. 49

4-2-5 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد جوانه……………………………………………………………… 50

4-2-6 اثر دوز EMS و زمان برروی متوسط طول برگ……………………………………………………… 51

4-2-7 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد ریشه………………………………………………………………. 51

4-3 ضریب همبستگی بین صفات و خصوصیات مورد مطالعه…………………………………………….. 52

4-4 استخراج اسانس………………………………………………………………………………………………………. 52

4-4-1 واکاوی و شناسایی کمی و کیفی اجزای موجود در اسانس……………………………………………. صفحه

عنوان 53

4-4-2 نتایج آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………… 53

4-4-3 نتایج مربوط به طیف کروماتوگرام گازی گیاه…………………………………………………………..
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   
54

4-4-4 ترکیبات تشکیل دهنده اسانس………………………………………………………………………………..  

         فصل پنجم: نتیجه‌گیری 55

5-1 بحث……………………………………………………………………………………………………………………… 55

5-1-1 کشت بافت گیاهی……………………………………………………………………………………………….. 56

5-1-2 اثرات موتاژن EMS …………………………………………………………………………………………… 60

5-2 نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………… 61

5-3 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 62

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………….. 64

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 71

پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 75

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….

چکیده

نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperitaیکی از انواع گیاهان دارویی می‌باشد که به دلیل تولید اسانس‌های با ارزش در صنایع داروسازی و بهداشتی بهره گیری‌های فراوانی دارد. بهره گیری از مواد موتاسیون‌زا از قبیل EMS می‌تواند تغییرات جهش‌زای نقطه‌ای در گیاه ایجاد کند که در نهایت منجر به ظهور فنوتیپ جدید در این گیاه با ارزش شوید. لذا این پژوهش با انجام تیمارهای متعدد از غلظت‌های مختلف EMS روی سرشاخه‌های رشد یافته در محیط کشت MS بدون هورمون و با غلظت‌های 0/0% (به عنوان شاهد)، 05/0% و 01/0% و 005/0% از EMS و مدت زمان‌های مختلف (24 و48 ساعت) و همچنین در قسمت مزرعه‌ای نیز از همین غلظت‌ها و زمان‌ها بهره گیری گردید. ارزیابی‌ در داخل لوله آزمایش و مزرعه بطور همزمان انجام گرفت. پس از انتفال و رشد و نمو نمونه‌ها در شرایط in vitro، تیمارها با ماده جهش‌زا اتیل متان سولفانات مورد مطالعه قرار گرفتند. فاکتورهای مختلف مورفولوژیکی از قبیل طول ساقه و تعداد ریشه رونده جانبی در سطح 1% و تعداد برگ و تعداد جوانه در ساقه در سطح 5% پاسخ معنی‌داری را نشان دادند. نتایج اين پژوهش نشان داد كه بهره گیری از مواد جهش‌زا در محیط کشت MS تأثیر بسزایی در تغییر فنوتیپی این گیاه دارویی دارد. غلظت 01/0% EMS بهترین نتیجه معنی‌دار را در سطح 1% و از کشت ریزنمونه‌های که شامل جوانه‌های جانبی و انتهایی بوده‌اند به‌دست آورده که برروی خصوصیاتی همچون طول ساقه، تعداد برگ و تعداد جوانه جانبی اثر داشت. واکاوی اسانس تیمارها نیز انجام گردید که نتیجه آن بی‌اثر بودن این ماده اتیل متان سولفانات روی مواد اجراء

Categories: مهندسی کشاورزی - دامپروری

Tags: , , , , ,