بایگانی نویسنده: mitra7--javid

مقاله رایگان با موضوع ملک الشعرا، ظلم و ستم، ضرب المثل

خداستپادشـه خود را مسلـمان خواند و سـازد تبـاهخون جمعي بـيگناهاي مسلمانان دراسلام اين ستمها کِي رواستکار ايران با خداست (بهار، 1358،ج1: 146) در اکثر جملات اين شعر به شيوههاي متفاوتي شاه را نقد کرده و عدالت او را مورد تخطئه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان با موضوع حکومت قانون، پادشاه مستبد، ملک الشعرا

وجود اينکه از عمود قصيده که در گذشته رواج داشت گريزان هستند، وليکن در ميان اشعار آنها قصايدي را با عمود قصيد? گذشته ميتوان يافت، همچون قصيد? زير: وَقَفتُ عَلي المُستَنصَريةِ باکياًرُبُوعُـها بِها للعِلمِ أمسَت خَوالياوَقفتُ بها أبکي قَديمَ حَياتِهاوَ … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان با موضوع فرهنگ و تمدن، دوره مشروطه، حزب دموکرات

ورزيد.(صفا، 1378، ج2 :328)وي در اينباره ميگويد:” من در خراسان[در اوايل مشروطه] از آنهايي بودم که از وضع تهران راضي نبودند و در انجمنهاي سِري، سَري برده و دوست داشتم. نخستين اشعار سياسي و اجتماعي من بين سالهاي 1325 و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان با موضوع حکومت قانون، ناصرالملک، بخش صنعت و معدن

تغييرات اساسي بوجود نيامد، چرا که اقتصاد امپراتوري وضع نابساماني داشت و حال آن که اصلاحات نيازمند هزينههاي هنگفتي ميشد. واردات سيل آسا و صادرات بسيار کم مهمترين عامل اصلي در ضعف اقتصاد شمرده ميشد. البته بسياري از اصلاحات و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله درمورد دانلود مجاز مرسل، قضا و قدر، ظلم و ستم

(جارم و امين، 1378: 122) و مبالغه است. بهار و زهاوي همچون شاعران ديگر در بسياري از اشعار طنز خود ناگزير از استفاد? مجاز هم عقلي و هم مرسل بودند. از جمل? مجاز مرسل ميتوان به اشعار زير اشاره کرد: … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان با موضوع آداب و رسوم، عام و خاص، روشنفکران

جوونال25 طنزپرداز رومي) اشاره کرد. در طنز هوراسي “سخنگو فردي مؤدّب و زيرک است که با طنز هايش بيشتر باعث سرگرمي و تفريح است تا خشم و رنجش، زبان او نرم و ملايم است و گاهي خودش را به سخره … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان با موضوع مستقيم، ولي، اصلي

مناسبات ميانمتوني تاکيد دارد. (داد،1383: 409) اين پژوهش در بخش درون متني، بدنبال بررسي گفتمان از دو زاوي? موضوعي و هنري است؛ گفتمان موضوعي به بررسي و تطبيق اشعار طنز سياسي و اجتماعي بهار و زهاوي و ميزان تاثيرپذيري آن … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان با موضوع ادبيات، تطبيقي، بررسي

متني دارد. آن دو از طريق بزرگنمايي و يا كوچك كردن مسائل، تقليد مضحك، كنايه و تعريض، وارونهگويي و نظيرهسازي، با شکستن عادتها، به نقد و اصلاح جامعه خود ميپردازند. به همين علت در سرودههاي طنز اين دو شاعر تجانسات … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله درمورد دانلود عام و خاص، حقوق زنان

احترام و بزرگي وارد ميشوي و حال آنکه علم و دانش به عقب رانده ميشود) زهاوي در اين ابيات در بيان ناداني مردم از مبالغه استفاده کرده و سعي دارد با زباني طنز گسترش جهالت در مشرق زمين بويژه خاورميانه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله درمورد دانلود ظلم و ستم، زبان عامه

يا طنز آنها را رسوا ميکند. در قصيد? نفرين به انگليس سال 1321 زماني که بعد از جنگ جهاني دوم قواي انگليس به خاک ايران حمله کرده و ستمهاي زيادي نسبت به ايرانيها روا داشت، چنين ميگويد: انگليــسا در جهـان … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: