نویسنده: yazoa

منابع پایان نامه ارشد درمورد استان کرمانشاه، استان کرمان، بازاریابی، تعهد سازمانی

No Comments

4) شناخت روابط بین تعهد سازماني و رضایت مشتري در شرکتهاي پخش دارويي استان کرمانشاه.
5) شناخت روابط بین رضايت شغلي و تعهد سازماني در شرکتهاي پخش دارويي استان کرمانشاه.
6) شناخت روابط ميان متغيرهاي بازاريابي داخلی ، رضايت شغلي و رضایت مشتري در شرکتهاي پخش دارويي استان کرمانشاه.
7) شناخت روابط ميان متغيرهاي بازاريابي داخلی ، تعهد سازماني و رضایت مشتري در شرکتهاي پخش دارويي استان کرمانشاه.
8) استخراج يک مدل نهائي براي اين تحقيق.

1-5 قلمرو تحقيق:
الف) قلمرو موضوعي:
تحقيق مورد نظر به لحاظ حوزه مطالعاتي جزء مدیریت بازاریابی، مدیریت استراتژیک و منابع انساني ميباشد و به طور محدودتر اثر بازاريابي داخلی بر رضایت مشتري در شرکتهاي پخش دارويي ميپردازد. در موضوع بازاريابي دروني ميتوان حوزههاي زير را بررسي کرد.
1. بازاريابي داخلی
2. رضایت مشتري
3. رضايت شغلي
4. تعهد سازماني
ب) قلمرو زماني:
از ابتداي آذر ماه1393 تا انتهاي اردیبهشت 1394در حال انجام بوده است.
ج) قلمرو مکاني:
قلمرو مکاني اين تحقيق محدود به استان کرمانشاه است.

1-6 فرضيات تحقيق:
فرضيههاي اصلي
بين بازاريابي داخلی و رضایت مشتري در شرکتهاي پخش دارويي استان کرمانشاه همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد.

فرضيه فرعي
1. بین بازاريابي داخلی و رضايت شغلي در شرکتهاي پخش دارويي استان کرمانشاه همبستگي مثبت و معنيداري دارد.
2. بین بازاريابي دروني با تعهد سازماني در شرکتهاي پخش دارويي استان کرمانشاه همبستگي مثبت و معنيداري دارد.
3. بین رضايت شغلي و رضایت مشتري در شرکتهاي پخش دارويي استان کرمانشاه همبستگي مثبت و معنيداري دارد.
4. بین تعهد سازماني و رضایت مشتري در شرکتهاي پخش دارويي استان کرمانشاه همبستگي مثبت و معنيداري دارد.
5. بین رضايت شغلي و تعهد سازماني در شرکتهاي پخش دارويي استان کرمانشاه همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد.
6. در رابطه بازاريابي داخلی و رضایت مشتري در شرکتهاي پخش دارويي استان کرمانشاه رضايت شغلي نقش میانجی دارد.
7. در رابطه بازاريابي داخلی و رضایت مشتري در شرکتهاي پخش دارويي استان کرمانشاه تعهد سازماني نقش میانجی دارد.
8. در رابطه بازاريابي داخلی و تعهد سازماني در شرکتهاي پخش دارويي استان کرمانشاه رضايت شغلي نقش میانجی دارد.

1-7 بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي:

متغير وابسته متغير میانجی متغيرمستقل

بازاریابی داخلی
پاداش
چشم انداز
بهبود کارکنان
مشتری گرایی
لذت و خوشی
نیاز

رضایت شغلی

تعهد سازمانی
وفاداری
تعیین هویت

شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق (مری و همکاران، 2013)

1-8 کاربرد تحقيق:
1. اين مطالعه ميتواند براي شرکتهاي توزيع دارويي
2. سرپرستان و بازاريابان شرکتهاي پخش
3. معاونت غذا و دارو وزارت علوم درمان و پزشکي و سازمانهاي ذيربط
4. دانشجويان و محققين رشته مديريت بازاريابي و منابع انساني مورد استفاده قرار بگيرد.

1-9 شرح مفاهيم و اصطلاحات:
1-9-1 تعاریف مفهومی:
مشتريگرايي: به عنوان يکي از عناصر رفتاري بازارگرايي، به معني شناخت کافي از مشتريان به منظور ايجاد مستمر ارزش والا براي آنهاست(محمد سليمان ودجوهارا32، 2011، 310). مشتريگرايي تمايل کارمند به رفع نيازها و پاسخ به خواستههاي مشتري تحت شرايط شغلي است(براون و همکاران33، 2002، 110- 119).
بازاريابي داخلی: بازاريابي دروني به کارکنان به عنوان مشتريان دروني و به مشاغل به عنوان محصولات دروني مينگرد(لي وچن، 2002، 661- 672). بازاريابي داخلی يک فعاليت مهم در توسعه يک سازمان مشتريمدار است. هدف اصلي بازاريابي داخلی توسعه آگاهي از مشتريان دروني و بيروني و برداشتن موانع وظيفهاي در مسير ارزشي کردن کيفيت خدمات و اثربخشي سازمان است(کريستوفر و همکاران34، 1991، 256).
تعهد سازماني35: نگرشهاي مثبت يا منفي افراد نسبت به کل سازمان است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازماني شخص نسبت به سازمان، احساس وفاداري قوي دارند و از طريق آن سازمان خود را مورد شناسايي قرار ميدهد(استرون ،1376، 73-74 ).
رضايت شغلي36: حالات عاطفي مثبتي را شامل ميشود که فرد به واسطه انجام نقشها و وظايف شغلياش آنها را تجربه ميکند.(مهداد،1387). رضايت شغلي عبارت از نگرش کلي فرد نسبت به شغل خويش. فردي که داراي رضايت شغلي بالايي است نسبت به شغل خويش داراي نگرشهاي مثبتي است در حاليکه فردي که از شغل خويش ناراضي است داراي نگرشهاي منفي نسبت به شغل خود است(رابينز، 1376، 163).

1-9-2 تعاريف عملياتي:
پاداش: براي سنجش تاثير پاداش از متغيرهاي زير استفاده ميکنيم: پاداش براساس سنجش عملکرد، تخصيص پاداش براي بهترين خدمت به مشتريان، بهبود شغلي از طريق دادهاي گردآوري شده، نسبت پايه حقوق کارمندان از رقيب، سياستهاي مشوق انگيز.
چشم انداز: براي سنجش تاثير چشمانداز از اين متغيرها استفاده ميکنيم: اعتقاد به چشمانداز، درک آسان از انتقال.
بهبود کارمندان: براي سنجش تاثير بهبود کارکنان از متغيرهاي زير استفاده ميکنيم: نحوه نگريستن به دانش و مهارت، توسعه دانش ومهارت بصورت فرايند مستمر، آموزش کارگروهي و آموزش فراتر از آموزش فردي، آموزش به منظور ارائه عملکرد برتر.
لذت و خوشي: براي سنجش تاثير لذ
ت وخوشي از متغيرهاي زير استفاده ميکنيم: لذت بردن از ماندگاري مشتري، لذت از پاسخگويي سريع، لذت بردن از خوشحال کردن مشتري، لذت بردن از خدمت به مشتري، لبخند زدن به مشتريان شرکت.
نياز: براي سنجش تاثير نياز از متغيرهاي زير استفاده ميکنيم: کمک کردن به نيازهاي مشتري، نائل شدن به اهداف از طريق رضايت مشتري، صحبت کردن با مشتري براي رفع نياز، توجه به سليقه، ايجاد هدف براساس رضايت مشتري.
وفاداري: براي سنجش تاثير وفاداري از متغيرهاي زير استفاده ميکنيم: افزايش حقوق، خلاقيت وآزادي، پرستيژ بالاتر، رفتار با ديگران بصورت دوستانه در شغلهاي پيشنهادي جديد.
تعيين هويت: براي سنجش تاثير تعيين هويت از متغيرهاي زير استفاده ميکنيم: اعتبار سازمان، حس مالکيت و تعهد نسبت به سازمان، سربلندي از عضو شرکت.
رضايت شغلي: براي سنجش تاثير رضايت شغلي از متغيرهاي زير استفاده ميکنيم: ترک شغلي، رضايت از شغل، رضايت براي نوع کار.

فصل دوم
ادبیات نظری
و
پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه
امروزه تشدید رقابت در حوزه های تولیدی و خدماتی در سراسر دنیا مشاهده می شود. افزایش رقابت در همه حوزه ها کاملاً مشهود است و این عامل حفظ مشتریان و افزایش وفاداری آن ها را در این فضا روز به روز مشکل تر می کند. بازاریابان در جستجوی راه ها و اطلاعاتی هستند تا از طریق آن مشتریان وفاداری برای خود ایجاد نمایند، چرا که این امر باعث کاهش هزینه های بازاریابی و عملیاتی و افزایش سودآوری خواهد شد( آسل37،2001).
در هر سازمان ، چه تولیدی، چه خدماتی ،مهم ترین عامل جهت حفظ و بقای سازمان مشتریان می باشند. اگر سازمان بتواند با جلب رضایت مشتریان به ایجاد وفاداری در آن ها موفق شود، می تواند زمینه ی رشد و بقای طولانی مدت خود را مهیا کند، که این کار مگر با مطالعه و برنامه ریزی مدیریت امکان پذیر نمی باشد، و مقدمه ی آن شناخت کامل از خواسته ی مشتریان است( خورشیدی و کاردگر،1388). در بازاریابی امروز، هزینه ی از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع مربوط به خدماتی که آن مشتری در طول عمر خود به آن نیاز دارد.
در عصر جديد بازاريابي، هدف برقراري روابط بلندمدت و متقابل با گروههاي ذينفع و مهمتر از همه مشتري به گونهاي است که مشتريان بيشتري را حفظ و به اين ترتيب در بلندمدت منافعي حاصل ميشود که در نتيجه، سهم بازار و سودآوري شرکتها افزايش مييابد(عثمان و همکاران38، 2009، 250- 239). بنابراين لزوم توجه بر نيروي انساني و تامين نيازها و خواستههاي آنها اصل اول رقابت در عصر رقابتي امروز ميباشد. تا زمانيکه نيازها و خواستههاي نيروي انساني سازمان(مشتريان دروني) تامين و برآورده نشود، کسب رضايت و وفاداري مشتريان بيروني امر غيرممکن خواهد بود. از مهمترين رويکردها که ميتواند به سازمان در اين راستا کمک کند، بازاريابي داخلی ميباشد(هاگ و کاتر، 2000، 109- 124).
در اين فصل که به مبانی نظری و پیشینه تحقيق اختصاص دارد ابتدا به بررسي مفاهیم بازاریابی داخلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، مشتری گرایی پرداخته ميشود و سرانجام مروري بر تحقيقات مشابهاي که در ارتباط با موضوع در داخل و خارج از کشور انجام گرفته پرداخته است. هدف از اين فصل آشنايي با مفاهيم نظري و تاريخچه تحقيق خواهد بود.

2-2 مبانی نظری تحقیق
2-2-1 تعاريف و مفاهيم بازاريابي
از نظر کاتلر بازاريابي يک فرآيند اجتماعي و مديريتي است که به وسيله‌ي آن، افراد و گروه‌ها، نيازها و خواسته‌هاي خود را از طريق توليد، عرضه و مبادله‌ي کالاهاي مفيد و با ارزش با ديگران، تأمين مي‌کنند. اين تعريف از بازاريابي بر مفاهيم اساسي زير تأکيد دارد: نيازها، خواسته‌ها و تقاضا؛ کالاها (محصولات، خدمات و ايده‌ها)؛ فايده، هزينه و رضايتمندي؛ مبادله و معاملات؛ روابط و شبکه ها؛ بازارها؛ و بازاريابان و مشتريان. روستا و همکاران، بازاريابي را همه تلاش‌هاي نظاممند براي شناخت نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با توجه به نظام ارزشي جامعه و هدف هاي سازمان، مي‌داند (روستا و همکاران، 1378: 14) و در جاي ديگر بازاريابي را به معناي «کار کردن با بازار» يعني تلاش در جهت از قوه به فعل در آوردن مبادلات براي ارضاي نيازها و خواسته‌هاي بشر بيان مي‌کند (روستا و همکاران، 1378: 9).
مديريت بازاريابي عبارت است از فرآيند برنامه‌ريزي و اجراي پندار، قيمت‌گذاري، تبليغات پيشبردي و توزيع مي‌دهد، کالاها و خدمات، به قصد انجام مبادلاتي که به تأمين اهداف انفرادي و سازماني منجر گردد.
تعريف فوق از مديريت بازاريابي، موارد زير را مورد تأکيد قرار مي‌دهند:
• تجزيه و تحليل، برنامه ريزي، اجرا و کنترل
• پوشش کالاها و خدمات و ايده‌ها
• تأکيد بر قصد مبادله
• و بالاخره اين که تأمين رضامندي براي طرفين باشد (كاتلر، فيليپ وگري آرمسترانگ، 1385: 52-53).
در بازاريابي هدف اين است که مسئلة رضايت مشتري به صورت تار و پود شرکت درآيد. رضايت مشتري يک هوس نيست، بلکه بخشي از حيات شرکت‌هاست و همانند فرهنگ سازماني، فناوري اطلاعاتي و برنامه‌ريزي راهبردي، جزء جدا نشدني شرکت محسوب مي‌شوند. اما ديگر امروزه کانون اصلي انديشه و عمل بازاريابي نوين، به جاي جستوجوي مشتري براي محصولات توليدشده، تأمين رضايت و ايجاد ارزش براي مشتري است تا به سمت محصول توليدشده يا خدمت قابل ارائه جلب شود. البته اين
بدان معنا نيست كه فروش و تلاش‌هاي پيشبردي فاقد اهميت و اعتبار است، بلكه مقصود اين است كه اين دو بخش، وظايف بازاريابي را تشكيل مي‌دهند. بازاريابي به عنوان يك فرآيند مديريتي اجتماعي تعريف مي‌شود كه افراد و گروه‌هاي اجتماعي از طريق توليد و مبادله كالا به تأمين نيازها و خواسته‌هاي خود اقدام مي‌نمايند. براي روشن شدن تعريف بازاريابي لازم است كه مفاهيم اساسي آن مانند نياز، خواسته، تقاضا، كالا، مبادله، معامله و بازار مشخص گردد. در واقع، يك زنجيره مفهومي ما را از نياز به بازار و از آنجا به بازاريابي پيوند مي‌دهد.(كاتلر و آمسترانگ، 1385: 17) در بازاريابي با شش مفهوم اساسي روبه‌رو هستيم که شناخت اين مفاهيم به بازاريابان و تمامي فعالان در اين عرصه کمک شايان توجهي مي‌کند تا با آگاهي و دانش بيشتري وارد بازار رقابت شوند و بتوانند نظر عموم را به خود جلب کنند. اين موارد عبارت‌اند از: نياز، بازار، کالا، معامله، تقاضا و خواسته. (ميرك‌زاده، و بهرامي، 1390)
پنج مفهوم و مبناي فكري در بازاريابي وجود دارد كه بازاريابان ناگزيرند در اجراي فعاليت‌هاي خود بدان‌ها توجه نمايند. اين مفاهيم را مي‌توان از نظر روند

منابع مقاله درباره جامعه آماری، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازار اوراق بهادار

No Comments

به بررسي ارتباط بين تغييرات موجودي كالا و بازده بلندمدت سهام پرداختند. نمونه آماري آنها شامل شركتهاي بزرگ توليدي در آمريكا در طول سالهاي 1991 تا 2010 مي باشد. اين محققين، دو معيار براي اندازه گيري تغييرات موجودي كالا موردنظر قرار دادند. اول، شدت نوسانات موجودي كالا به صورت فصلي در هر سال و دوم، سطح رشد غيرعادي موجودي كالا به صورت فصلي در هر سال. در اين تحقيق، جهت اندازه گيري متغير وابسته (بازده بلندمدت سهام) از رابطه زير استفاده شده است.
〖StockReturn〗_(i,t)=((〖MV〗_(i,t)-〖MV〗_(i,t-1) )+〖DIV〗_(i,t))/〖MV〗_(i,t-1)
MV: ارزش بازار سهام شركت
DIV: سود تقسيمي و ساير مزاياي تعلق گرفته به سهام در طول سال
همچنين، برای محاسبه متغیر رشد غیرعادی موجودی کالا به شکل فصلی از رابطه زير استفاده شده است.

تغییرات فصلی موجودی کالا و تغییرات فصلی بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد(استینکر و هوبرگ،2014).
در اين تحقيق، بازدهي سهام در قالب پرتفوهاي مبتني بر اندازه و ريسك، طبقه بندي شده و جهت بررسي روابط بين متغيرها از رگرسيون خطي چندمتغيره استفاده شده است. نتايج نشان داد كه تغييرات فصلي موجودي كالا و رشد غيرعادي آن با تغييرات بازده بلندمدت سهام، ارتباط معنادار داشته است. مطابق با يافته ها، هر دو معيار نمي توانند به طور كامل ريسك كلي شركت را تبيين نمايند. اين در حالي است كه تغييرات بالاي موجودي كالا و رشد غيرعادي پايين، موجب بهبود بازده سهام شده است و عملكرد سهام با افزايش رشد غيرعادي، كاهش مي يابد. از اين رو، مي توان استدلال نمود كه تغيير در سطح موجودي كالا، ريسكها و فرصتهاي بالقوه پيش روي شركت را به طور قابل قبولي منعكس مي نمايد.

فصل سوم: روش تحقيق

3-1) مقدمه
موضوع تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. يك محقق پس از انتخاب موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد . انتخاب روش تحقيق به اهداف و ماهيت و موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن بستگي دارد. بنابراين هنگامي مي توان در مورد روش بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را آغاز كند تا او را هر چه دقيقتر، آسانتر و سريعتر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ هايي كه براي پرسش تحقيق در نظر گرفته شده ياري نمايد. در فصل حاضر روش تحقيق مرتبط با موضوع مذكور ارائه شده است. براي اين كار ابتدا فرضيات تحقيق تدوين شده و روش تحقيق بيان شده
است. سپس متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها تشريح شده است و آنگاه نحوه جمع آوري داده ها و اطلاعات و روش آزمون فرضيات و روش بررسي سوال پژوهش تشريح مي گردد. همچنين در خصوص روشهاي آماري مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده ها در پايان فصل بحث شده است.

3-2) روش كلي تحقيق

3-2-1) برمبنای هدف
روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن واکنش بازار سرمایه به ساختار مدیریت مالی شر کتها بررسي مي شود.

3-2-2) برمبنای استنتاج
روش تحقیق بلحاظ اجرا وگردآوری اطلاعات، توصیفی_تحلیلی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی ومشاهدات است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد.
3-2-3) برمبنای طرح تحقیق
تحقيق حاضر به بررسی روابط بين متغیرها پرداخته و در پي اثبات وجود اين رابطه در شرايط كنوني براساس داده هاي تاريخي مي باشد. بنابراين ميتوان آن را از نوع پس رويدادي طبقه بندي نمود. در اينگونه تحقيقات، محقق به بررسي علت و معلول (متغير وابسته و متغير مستقل) پس از وقوع مي پردازد و در آزمون فرضیات آن داده های تاریخی شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار می گیرد.

3-3) تعریف جامعه آماری
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضيات تحقيق از داده هاي مالي طبقه بندي شده و حسابرسي شده شركتهاي فعال پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده مي شود. جامعه آماری این پژوهش 12 گروه صنعتی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح ذیل می باشد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، موجودی کالا، بعنوان یکی از عوامل مهم موردنظر می باشد؛ در انتخاب صنایع برای نمونه آماری سعی شده است که ترکیبی از صنایعی که مدیریت موجودی کالا در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ انتخاب شود تا تاثیرات تاثیرات این راهبردها به صورت روشن تری، تبیین شود.
1) محصولات فلزی
2) گروه شرکت های فلزات اساسی.
گروه شرکت های خودرو وساخت قطعات
گروه شرکت های مواد و محصولات دارویی
گروه شرکت های دستگاه های برقی
کانه های فلزی
ماشین آلات و تجهیزات
کاشی و سرامیک
گروه شرکت های محصولات غذایی
گروه شرکت های محصولات شیمیایی
لاستیک وپلاستیک
کانی غیر فلزی
گروه شرکت های سیمان ، آهک ، گچ

جامعه آماری تحقیق، باید دارای ویژگی های زیر باشد.
جزو شرکتهای سرمایه گذاری، بیمه ها و بانکها نباشند.
در طول سالهاي مالي 1388 تا 1392 در بورس حضور داشته اند.
بیش از 4 ماه در هر سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشند.
پايان سال مالي آنها آخر اسفند هر سال بوده و در طول دوره فوق الذكر تغييري در سال مالي
نداده اند.
در همه سالهاي مورد بررسي در پايان سال مالي اطلاعات و داده هاي موردنياز آنها در دسترس باشد.
در همه سالهاي مورد بررسي در پايان سال مالي اطلاعات و داده هاي فصلی آنها در دسترس باشد.
در هیچیک از سالهای تحقیق، حقوق صاحبان سهام شرکت منفی نباشد.

حجم جامعه آماری، پس از اعمال محدودیتهای ذکر شده فوق، 143 شرکت می باشد.
3-4) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن
حجم جامعه آماری، پس از اعمال محدودیتهای ذکر شده در بند قبل، 143 شرکت می باشد. نمونه پایلوت، برابر با 15 شرکت در نظر گرفته شد. در نهایت، حجم نمونه آماری تعیین شده از طریق معادلات ذیل، به صورت زیر محاسبه شد.

فرمول واریانس

S^2=[(∑▒〖(x_i-¯x)〗^2 )/(n-1)]

X: متغیر وابسته تحقیق که برای 15 شرکت(نمونه پایلوت) محاسبه شده و مبنای واریانس فوق تلقی می شود.
محاسبه واریانس، براساس 15 شرکت با استفاده از متغیر وابسته TAXA2، در سال 1392 انجام گرفت و واریانس برابر با 2323/0 بدست آمد.

فرمول تعیین حجم نمونه
n≥(Nt^2 (α/2,df)s^2)/(t^2 (α/2,df) s^2+ND^2 )

t(α/2,df) : برابر با 96/1 می باشد که از جدول t استخراج شده است.
N: حجم جامعه آماری که 143 شرکت است.
D: میزان خطا که در سطح اطمینان 95 درصد برابر با 05/0 است.
پس از انجام محاسبات به روش فوق، حجم نمونه آماری برابر با 84 شرکت، تعیین شده است.
بدین ترتیب، روش نمونه گیری در تحقیق حاضر، تصادفی ساده می باشد به این دلیل که همه افراد جامعه آماری شانس کاملا یکسانی برای انتخاب داشته باشند و بتوان نتایج حاصل از آزمون فرضیات را به کل جامعه آماری تعمیم داد. همچنین، دوره تحقیق 5 ساله و شامل سالهای 1388 تا 1392 است.
3-5) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن
روش نمونه گیری در تحقیق حاضر، تصادفی ساده می باشد. در این روش، از میان جامعه آماری، تعداد موردنظر برای نمونه آماری بدون در نظر گرفتن شرایط خاصی، انتخاب شده اند. دلیل استفاده از این روش، دستیابی به نتایجی است که قابلیت تعمیم به کل جامعه آماری را داشته باشد.

3-6) روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها
3-6-1) روش كتابخانه اى
کاربرد: ازاین روش درگردآوری داده های پیرامون مبانی نظری وسوابق وپیشینه تحقیق استفاده خواهد شد که شامل مطالعه پایان نامه ها ،كتاب ها، مقالات و تحقيقات ونشریات وموارد مشابه خواهد بود که با آن ها محقق مى تواند موضوع تحقيق خود را بيشتر بشناسد و ابعاد آن را ببيند و هدف يا هدف هاى تحقيق خود را بيشتر بشناسد.

3-6-2) روش مراجعه به اسناد و مدارک
کاربرد:ازاین روش درگردآوری داده های مربوط به عملکردهای گذشته نهادهای مرتبط برای تحلیل فرضیات این تحقیق استفاده خواهد شد که از جمله اسناد ومدارک می توان گزارش های مدیریتی موجود درشرکتها و یادداشتهای همراه صورتهای مالی رانام برد.

3-7) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن
3-7-1) فیش
کاربرد فیش: درروش کتابخانه ای مورداستفاده واقع خواهد شد. همچنين جهت جمع آوري اطلاعات موردنياز براي آزمون فرضيات، داده هاي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طريق نرم افزار ره آرود نوین و سايت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج مي شود.

3-7-2) بانک های اطلاعاتی بورس
کاربرد بانکهای اطلاعاتی: جهت گردآوری و تجمیع داده های مالی شرکتهای نمونه آماری از بانکهای اطلاعاتی منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اطلاعات موجود در نرم افزارهای سهام مانند نرم افزار ره آورد نوین و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است.
3-7-3) کاوش اینترنتی
دراین روش هم داده هایی از طریق مطالعه و جستجو درسایتهای اینترنتی،مقالات و تحقیقات اینترنتی پیرامون مبانی نظری وپیشینه تحقیق گردآوری می شود.

3-8) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق
منظور از پایایی این است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی چندین بار و به گروه واحدی از افراد داده شود؛ نتایج، نزدیک به هم باشند. ابزار تحقیق، زمانی دارای پایایی است که چنانچه محقق دیگری نیز از آن استفاده نماید؛ مقادیر بدست آمده برای داده ها، به نتایج اولیه نزدیک باشد.
با توجه به اینکه، داده های تحقیق حاضر، مبتنی بر داده های تاریخی و واقعی شرکتهای نمونه آماری می باشد؛ امکان عدم مطابقت آنها در زمان های مختلف و یا محققین مختلف، بعید می باشد. از این نظر، پایایی ابزارها، اثبات شده است.
3-9) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
در اين تحقيق، جهت تجزيه و تحليل داده هاي خام و تبديل آنها به اطلاعات موردنياز براي آزمون فرضيات، از تحليل هاي توصيفي و آمار استنباطي استفاده مي شود.
3-9-1) روشهای آماری و کاربرد آنها
روشهای توصیفی
تحليل توصيفي شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق مي باشد كه مهمترين آنها ميانگين و انحراف معيار است. این روشها، جهت برآورد توزیع کلی متغیرهای تحقیق کاربرد دارند و از طریق آنها، محقق می تواند به یک دید کلی در خصوص متغیرهای محاسبه شده دست یابد.
روشهای تحقق پیش فرضها(تعمیم یافته ها)
تعمیم یافته های تحقیق در صورتی امکان پذیر است که مدل رگرسیونی برآورد شده معتبر باشد. اعتبار الگوهاي رگرسيوني به برقراري پيش فرضهاي اعتبار رگرسيون است. اين پيش فرض ها بشرح ذيل هستند.
نرمال بودن متغيرهای وابسته
عدم وجود همخطي بین متغیرهای مستقل الگوی رگرسیونی
عدم خود همبستگي باقیمانده ها
همساني واري
انس

در اين تحقيق با آزمونهای آماری مناسب برقراري پيش فرض های فوق بررسي مي شود.

نرمال بودن داده های تحقیق(آزمون جارگو-برا)
جهت بررسي اين نکته که آيا متغيرهايي كه مورد بررسي و محاسبه قرار مي گيرند، از قابليت اتكاء مناسبي برخوردارند، آزمون نرمال بودن انحرافات صورت می گیرد که با استفاده از آزمون كلموگروف – اسيمرنوف به بررسي نرمال بودن داده هاي آزمون پرداخته می شود. با توجه به اينكه در جامعه هاي با توزيع نرمال، روشهاي پارامتريك و در جامعه هاي با توزيع غير نرمال، روشهاي ناپارامتريك به كار گرفته مي شود، لذا در ابتدا نرمال يا غير نرمال بودن داده ها مشخص مي شود و سپس فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند. به منظوربررسي نرمال بودن از آزمون جارگو-برا استفاده مي شود.
آزمون جارگو-برا آزموني براي پيدا كردن نوع توزيع هاي آزمون است. آماره آزمون فوق از مقايسه قدرمطلق بيشترين تفاوتها بين مقادير مشاهده شده واقعي از مقادير مورد انتظار بدست مي آيد. نيكويي برازش اين آزمون نشان مي دهد كه آيا داده هاي

منابع مقاله درباره مدیریت موجودی، بازده سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

No Comments

همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. آنها نشان دادند که وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکتها، نیاز آنها را به نقدینگی را کاهش می دهد و از بیش سرمایه گذاری جلوگیری می کند. این امر منجر به رسیدن به سطوح موجودی کالای متعادل می شود. همچنین، یافته ها حاکی از این است که در صورت تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، میزان منابع سرمایه گذاری شده در موجودی کالا نسبت به حالتی که تامین مالی از طریق بدهی است؛ کمتر بوده است.
رامیانتسیو و نتسین (2007) به تحقیقی با عنوان تاثیرگذاری سیاست های موجودی کالا بر عملکرد مالی شرکت ها پرداختند، آنها رابطه بین تغییرات موجودی کالا را بر بازده دارایی ها (ROA) مورد بررسی قرار دادند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. آنها به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین تغییرات موجودی کالا و بازده دارایی ها (ROA) وجود دارد.
توماس و ژانگ(2008)، در پژوهشي به بررسي ارتباط بين تغييرات موجودي كالا و بازده هاي آتي شركتها پرداختند. متغير وابسته بازدهي آتي سهام و متغير مستقل، سطح موجودي كالا مي باشد. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. نتايج پژوهش آنان، نشان داد كه ارتباط معكوس بين اقلام تعهدي و بازده هاي غيرعادي آتي شركتها كاملاً از تغييرات در موجودي كالا ناشي مي شود. آنها بيان كردند كه موجودي كالا عامل تعيين كننده بسيار مهمي براي عملكرد و ارزش شركت است.
برنارد و نول(2009)، در پژوهشي به بررسي اين موضوع پرداختند كه آيا اعداد موجودي كالا، سودها و فروشهاي آتي شركت را پيش بيني مي كند؟ متغير وابسته سود و فروش آتي شركت و متغير مستقل، سطح موجودي كالا مي باشد. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. نتايج پژوهش آنان با بررسي 168 شركت بين سال هاي 1999 تا 2008 نشان داد كه ارتباط مستقيمي بين موجودي كالا با سودها و فروشها پيش بيني شده شركت وجود دارد.
بائو و بائو(2010)، در مطالعه اي به بررسي تأثيرات آگاهي از تغيير در موجودي كالا بر روي ارزشگذاري شركتها پرداختند. آنها تعداد 828 شركت را به دو گروه تقسيم كردند: گروه اول، شركتهاي همراه با اطلاعات مفيد در مورد تغيير در موجودي كالا و گروه دوم ساير شركتها. متغير وابسته ارزش بازار شركت و متغير مستقل، سطح موجودي كالا مي باشد. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه آگاهي از تغيير در موجودي كالا براي ارز شگذاري شركتها بسيار مفيد است.
امیر(2010) نقش حاکمیتی سرمایه گذاران نهادی و بانکهای داخلی و خارجی را در تصمیمات مالی شرکتها مانند مدیریت موجودی کالا و مدیریت وجوه نقد،که دارای پیامدهای نقدینگی هستند؛ بررسی کردند. نمونه تحقیق حاضر شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس 6 کشور آسیایی، در طول سالهای 2002 تا 2005 می باشد. متغير وابسته سطح موجودي كالا و وجه نقد و متغيرهاي مستقل، شامل مالكيت نهادي و مالكيت مديران مي باشد. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. این محقق دریافت که بانکهای خارجی به واسطه نقش نظارتی که مدیران دارند؛ راهبردهای مدیریت موجودی کالا و مدیریت وجوه نقد را بهبود می بخشند. تعداد نامناسب سرمایه گذاران نهادی در بخش های صنعتی کشورهای آسیایی، ممکن است ناشی از این باشد که صنایع این کشورها، عمدتا صنایع مصرفی که سرمایه گذاران نهادی علاقه زیادی به سرمایه گذاری در آنها دارند.
باسو و وانگ25(2011)، در پژوهشي به بررسي ارتباط بين تغييرات موجودي كالا، سودها و ارزش شركت پرداختند. متغير وابسته سود و ارزش آتي شركت و متغير مستقل، سطح موجودي كالا مي باشد. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. نتايج پژوهش آنان با بررسي مشاهده بين سالهاي 1950 تا 2005 نشان داد كه يك ارتباط منفي بين تغييرات موجودي كالا و عملكرد شركت وجود دارد؛ هرچند اين ارتباط در صنعت عمده فروشان و خرده فروشان و شركتهايي كه به صورت عادي سطح موجودي كالاي خود را پايين نگه مي دارند، ضعيف تر مي شود. افزون بر اين ، آنان با پيروي از آباربانل و بوشي(1997) به بررسي عواملي همچون شرايط اقتصاد كلان و محيط هاي خاص صنعت، تغييرات در حسابهاي دريافتني، تغييرات در مخارج سرمايه اي، تغييرات در حاشيه سود، تغييرات در هزينه هاي اداري و فروش و كيفيت سود پرداختند.باسو و وانگ(2011) دريافتند كه عوامل بالا مي توانند موجب تقويت ارتباط بين تغييرات موجودي كالا و عملكرد شركت شوند.
کساوان و مانی (2012) به تحقیقی با عنوان رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا و سودآوری آتی شرکت ها پرداختند، شرکت های مورد بررسی در تحقیق آنها، شرکت های خرده فروشی بود. متغير وابسته سود آتي شركت و متغير مستقل، سطح موجودي كالا مي باشد. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. نتیجه تحقیق آن ها نشان داد که رابطه معناداری بین رشد غیرعادی موجودی کالا و سودآوری آتی شرکت های خرده فروشی می باشد.
السعید و واهبا(2013) در تحقیقی فرض کردند که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا، ممکن است در اثر سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، تعدیل شود. بعبارت دیگرف احتمال دارد که یک سازوکار حاکمیت شرک
تی ضعیف،در شرایط خاص توسط سایر سازوکارها، از دور خارج شود. السعید و واهبا(2013) این ادعا را در ارتباط با نظارت بر مدیریت موجودی کالا در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس مصر موردنظر قرار دادند. متغير وابسته سطح موجودي كالا و متغيرهاي مستقل، شامل مالكيت نهادي و ساير جنبه هاي حاكميت شركتي مي باشد. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که در شرکتهای با مالکیت مدیریتی بالا، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه هیات مدیره بزرگتر، این ارتباط قوی تر و معنادارتر بوده است.
اسكتينر و هوبرگ(2014) در تحقيقي به بررسي ارتباط بين تغييرات موجودي كالا و بازده بلندمدت سهام پرداختند. نمونه آماري آنها شامل شركتهاي بزرگ توليدي در آمريكا در طول سالهاي 1991 تا 2010 مي باشد. اين محققين، دو معيار براي اندازه گيري تغييرات موجودي كالا موردنظر قرار دادند. اول، شدت نوسانات موجودي كالا به صورت فصلي در هر سال و دوم، سطح رشد غيرعادي موجودي كالا به صورت فصلي در هر سال. در اين تحقيق، جهت اندازه گيري متغير وابسته (بازده بلندمدت سهام) از رابطه زير استفاده شده است. در اين تحقيق، بازدهي سهام در قالب پرتفوهاي مبتني بر اندازه و ريسك، طبقه بندي شده و جهت بررسي روابط بين متغيرها از رگرسيون خطي چندمتغيره استفاده شده است. نتايج نشان داد كه تغييرات فصلي موجودي كالا و رشد غيرعادي آن با تغييرات بازده بلندمدت سهام، ارتباط معنادار داشته است. مطابق با يافته ها، هر دو معيار نمي توانند به طور كامل ريسك كلي شركت را تبيين نمايند. اين در حالي است كه تغييرات بالاي موجودي كالا و رشد غيرعادي پايين، موجب بهبود بازده سهام شده است و عملكرد سهام با افزايش رشد غيرعادي، كاهش مي يابد. از اين رو، مي توان استدلال نمود كه تغيير در سطح موجودي كالا، ريسكها و فرصتهاي بالقوه پيش روي شركت را به طور قابل قبولي منعكس مي نمايد.
2-13-2) تحقيقات انجام شده در داخل كشور
نمازی و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسي ارتباط بين تغييرات در موجودي كالا با تغييرات در سودآوري و ارزش شركت پرداختند. همچنين، يافتن تأثير تغييرات در حسابهاي دريافتني و هزينه هاي اداري و فروش بر رابطه بين تغييرات در موجودي كالا با تغييرات در سودآوري و ارزش شركت، از اهداف ديگر پژوهش آنهاست. بدين منظور چهار فرضيه اصلي و شش فرضيه فرعي ارائه شد. در اين پژوهش اطلاعات 56 شركت در بین سالهای 1381 تا 1388 گردآوری شد. متغير وابسته سود آتي شركت و متغير مستقل، سطح موجودي كالا مي باشد. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي اول و فرضيه دوم پژوهش نشاندهنده وجود رابطه معكوس و معني دار بين تغييرات در موجودي كالا و تغييرات كوتاه مدت در سود شركت و تغييرات در ارزش شركت است. همچنين، نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي فرعي دوم و سوم حاكي از عدم رابطه معني دار بين تغييرات در موجودي كالا با تغييرات بلندمدت در سود شركت و تغييرات در بازده داراييها شركت است. افزون بر آن، نتايج آزمون فرضيه هاي سوم و چهارم بيان كننده عدم رابطه معني دار بين متغيرهاي كنترلي با تغييرات در موجودي كالا، سودآوري و ارزش شركت است.
نمازی و دیگران(1391) به تحقیقی با عنوان بررسي ارتباط بين تغييرات درموجودي كالا، سودآوري وارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند، دوره زمانی تحقیق آن ها سال های بین 1381 تا 1388 بود. متغير وابسته، ارزش و سود آتي شركت و متغير مستقل، سطح موجودي كالا مي باشد. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي به كار رفته، رگرسيون چندمتغيره مي باشد. نتایج تحقیق آن ها نشان دهنده وجود رابطه معكوس ومعني دار بين تغييرات درموجودي كالا وتغييرات كوتاه مدت درسود شركت وتغييرات درارزش شركت است. همچنين ،نتايج تحقیق نشان دهنده عدم رابطه معني دار بين تغييرات درموجودي كالا با تغييرات بلندمدت در سود شركت و تغييرات در بازده داراييها شركت است.
فخاري و روحي(1392) در تحقيقي استدلال نمودند كه تصميمات کوتاه مدت، مثل ميزان وجه نقد نگهداري شده و سرمايه در گردش، مي تواند بر ارزش شرکت در بلندمدت تاثيرگذار باشد. بر اين اساس، هدف پژوهش است که به مديران در شناسايي اهميت ميزان نگهداشت وجه نقد و مديريت سرمايه در گردش در خلق ارزش اضافي براي سهامداران کمک کند. همچنين، سرمايه گذاران بتوانند با درک روابط بين وجه نقد نگهداري شده و مديريت سرمايه در گردش با مازاد بازده، در انتخاب بهينه مصارف وجوه، تصميم گيري کنند. با توجه به هدف فوق، پژوهش حاضر به دنبال بررسي تاثير وجه نقد نگهداري شده و مديريت سرمايه در گردش بر مازاد بازده سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براي اين منظور، تعداد 84 شرکت طي دوره زماني 1386 تا 1390 از طريق تحليل داده هاي ترکيبي به روش تابلويي مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج نشان مي دهد که بين وجه نقد نگهداري شده و سرمايه در گردش با مازاد بازده سهام، با در نظر گرفتن اثرات متقابل وجه نقد و سرمايه در گردش سال جاري با سال قبل و همچنين، اثرات اهرم بر آنها، رابطه معناداري وجود دارد. اين يافته ها، بيانگر اهميت تاثير تصميمات کوتاه مدت بر مازاد بازده سهام مي باشد و بيان مي کند که به دليل محدوديت م
نابع مالي، نگهداشت وجه نقد و سرمايه در گردش با مازاد بازده سهام رابطه مستقيم دارند.
ناظمي و همكاران(1393) در تحقيقي به بررسي رابطه بين ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و کارايي مديريت موجودي کالا در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. از متغيرهاي ساختار مالکيت (مالکيت شرکتي، مالکيت مديريتي، مالکيت نهادي و تمرکز مالکيت) وترکيب هيات مديره (اندازه هيات مديره، درصد اعضاي غير موظف هيات مديره و دوگانگي نقش مدير عامل) به عنوان معيارهاي اندازه گيري حاکميت شرکتي و از نسبت ميانگين موجودي کالا به فروش به عنوان معيار اندازه گيري کارايي مديريت موجودي کالا استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل 75 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 1384 تا 1390 است. از تحليل آماري رگرسيون خطي چندگانه براي آزمون فرضيه هاي پژوهش استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که بين مالکيت شرکتي، مالکيت

پایان نامه ارشد درباره انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس، سیاست خارجی

No Comments

خارجی را در راستای روابط متقابل بین‌المللی بازیگران و در چهارچوب ساختار تبیین می‌کند. موضوع کنشگری ـ ساختار برای تحلیل سیاست خارجی خوب بوده است. این موضوع مسائل همیشگی علیت و هرگونه جبر و اختیار را به دستور کار روابط بین‌الملل بازگردانده و به بررسی دقیق‌تر بنیاد مفهومی نسبتاً ساده برخی مطالعات سیاست خارجی منجر شده است. ازطرف دیگر، مجادله درباره این موضوع عمدتاً منطقی خصلتی بسیار انتزاعی داشته، بر معرفت‌شناسی و فراهستی‌شناسی8 متمرکز بوده است.
برای برقراری رابطه به نوعی «عقلانیت اقدام» نیاز است. یعنی پیش از حصول نتیجه رضایت‌بخش باید گردآوری اطلاعات مناسب و شیوه‌های تصمیم‌گیری در سیمای کنش و اقدام ترجمان یابد. زمانی‌که معادله عقلانیت ـ کنش در چارچوب قالب‌های فراهستی‌شناسانه قرار گیرد، طبیعی است که زمینه‌های کنش‌گری در محیط استراتژیک جدید که از اوایل دهه ۱۹۸۰ شکل گرفته را منعکس خواهد ساخت. انگلستان به عنوان یکی از بازیگران کنشگر در راستای حفظ وضع موجود تلقی می‌شود. در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران مبانی کنش سیاسی و استراتژیک خود را برای تغییر در نظم بین‌المللی طراحی و سازماندهی کرده است. از دیدگاه ایران و کشورهای اسلامی فرآیند موجود نظام بین‌الملل ماهیت ناعادلانه دارد، یعنی اینکه فاقد موازنه و تعادل است.
در فضای جدید رقابت‌های ژئواستراتژیکّ، قالب‌های گفتمانی نه‌تنها بر روابط اجتماعی تأثیر به جا می‌گذارند؛ بلکه آثار و پیامد آن را می‌توان در فضای ژئوپلیتیک ـ ژئوکالچر نظام بین‌الملل نیز مورد ملاحظه قرار داد. مهم‌ترین نقشی که انقلاب اسلامی در گستره عربی ـ اسلامی بازی می‌کند، نقش فرهنگی اسلام است. انقلاب اسلامی ایران پرچمدار اسلام‌گرایی کامل در مقابله با غرب است. بعد اسلام‌گرایی حکومت و جامعه در ایران، انقلاب‌ اسلامی را براساس اندیشه اصول‌گرایی اسلامی و الگویی از حکومت ترویج کرد که براساس ولایت فقیه پا گرفته است. (ابوالنصر ۱۳۷۸: ۱۲۶)
ایجاد حکومت اسلامی در کشورهای عربی ـ اسلامی در اساس، فلسفه‌ای است که انقلاب اسلامی برمبنای آن ایجاد شده است. همراهی خودجوش مردم جهان عربی ـ اسلامی با انقلاب اسلامی ایران، حالتی از جوشش و غلیان را در جوامع عربی ـ اسلامی پدید آورد. این حالت خودجوش به دخالت مستقیم و غیرمستقیم ایران نسبت داده شد و در نتیجه بسیاری از حکام عرب و مسلمان و همچنین داعیان نظم جهانی را علیه انقلاب اسلامی برانگیخت. (همان: ۱۲۷)

4-5-جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر ج.ا.ا
دوران دفاع مقدس دوران عزت و سربلندی ملت ایران و تاریخ پرافتخار ملی ماست و جوانان سلحشور ایران با پیروی از امام و رهبر خود و با ایمان عمیق حماسه‌هاییآفریدند که تاریخ بشریت چنین عظمتی را به خود ندیده است. دوران دفاع مقدس ما گنجینه‌ای گرانبها و ذخیره‌ای پایان ناپذیر است که نسل امروز و فردای ایران می‌تواند از برکات آن بهره مند شوند. بنابراین، تجارب ارزشمند دوران دفاع مقدس، سرمایه عظیمی برای نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌شود و دارای نتایج و دستاوردهای فراوان و منشاء اصلی رشد و توسعه کشور در ابعاد مختل

پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، ایدئولوژی، دولت اسلامی، رفتارگرایی

No Comments

خود را که از پیش بیشتر در سوریه آغاز شده ‌بود گسترش داد نام خود را از «دولت اسلامی عراق و شام» به «دولت اسلامی» تغییر داد. دولت اسلامی در مدت کوتاهی بدلیل قانون‌های سختگیرانه و مجازات‌های سنگین شهرت جهانی پیدا کرد(.http://fa.wikipedia.org)
4-2-تحليل ژئوكالچر جمهوري اسلامي ايران
امروزه ايران تنها بخش كوچكي از سرزمين تاريخي ايران است. وسعت آن خيلي وسيع تر از كشور كنوني ايران و شامل سرزمين هايي بود كه يا داخل فلات و سيع ايران يا درحاشيه هاي آن قرار داشتند فرهنگ ايراني به همان اندازه كه از ساختارهاي مكاني مانند كوهها، دشت ها، جلگه ها، رودها و بيابان ها الهام پذيرفته از ديگر فرهنگ هاي مهاجر يا مهاجم متاثر گرديده است (موسوی، 1388، 7)
كشور كنوني ايران در نيمكره شمالي كره زمين در فاصله مدارهاي 25 درجه و 39 درجه و 47دقيقه عرض شمالي ونصف النهارهاي 44 درجه و 2 دقيقه تا 63 درجه و 20 دقيقه طول غربي قرارگرفته است، و فضاي آن براساس آخرين مطالعات يك ميليون و ششصدو بيست و سه هزارو هفتصدو هفتادونه كيلومتر مربع ودر بعضي منابع، يك ميليون و ششصدو چهل وهشت هزار كيلومتر برآورد مي شود. ( طاهري موسوي، 1387، 5)كشور ايران دراين مختصات كه به نوار تمدن معروف است واقع شده است « اين نوار، كه معتدل ترين وبارورترين جغرافياي جهان را شامل مي شود، هم از آغاز محل اصلي تجمع انسان بوده، تمامي تمدن هاي شناخته شده جهان، ازاين نوار برآمده است. در روزگار كهن هيچ نقطه جغرافيايي ديگر، استعداد پرورش عددي انسان را نداشته است تا جمعيت انباشته آن به داخل اين نوار مهاجرت كند تمامي رخدادهاي تاريخي، انتقال هاي فرهنگي وپيشرفت هاي مادي در اين نوار، قائم به خصوصيات اقليمي درون آن است. جهت گسترش اقليمي وتحرك اقتصادي و فرهنگي دراين نوار، شرقي – غربي وتمدن ساز بوده است(حسینیان،33:1390)فرهنگ ايراني نوعي شيزوفرني را نمايش مي گذارد كه از يك طرف محصول احساس ذاتي ناشي از فرهنگ غني و امپراطوري باشكوه گذشته، و از طرف ديگر احساس خرده گيري ناشي از زيردستي وحتي فقدان امنيت ناشي از شكست هاي خفت آور و سلطه بيگانگاني از قبيل يوناني ها، عرب ها، انواع ترك ها، افغان ها، روس ها و دول غربي است. (فولر، 1387، 10)
اين كشور از بسياري جهات موزائيكي از پراكندگي واختلالات تحميل شده تاريخي است كه به دشواري به ايجاد نوعي وحدت ملي گردن مي نهند متجاوز از 40 درصد جمعيت ايران را غيرفارس ها تشكيل مي دهند كه غالبا به لحاظ قومي وزباني كاملاً متمايزند. آذربايجاني ها، كردها، تركمن ها، بلوچ ها، عرب ها، قبايل مختلف ترك، ارمني ها وساير گروهها، مواد خام لازم براي نيروهاي گريز از مركز را فراهم مي آورند؛ نيروهايي كه مي توانند اين كشور را به تجزيه تهديد كنند.ایران به دلیل همگونی های فرهنگی اعم از زبانی ودینی ( مذهبی)با کشورهای همجوار مستقر در چهار سوی خود از جایگاه ویژه ای برخوردار است که نقش به سزائی در تاثیر گذاری متقابل ایران و این کشورها بر هم دارد . بسیاری از کشورهای مستقل امروزی مانند عراق ، افغانستان ، بخشی از قفقاز جنوبی و آسیای میانه جزئی از  ایران بزرگ بوده اند ، شهرت نام ها یی مانند سمرقند ، بخارا ، خوارزم  ،خجندو … درادبیات کهن فارسی نشان دهنده عمق ارتباط ایران فعلی با مناطقی است که روزی به نام ایران از آنها یاد می شده است ، اگر چه این مناطق امروز ایران نامیده نمی شوند ولی این تغییر نام ها چیزی را عوض نمی کند ، چرا که تاریخ مشترک نقطه اتصال نسل های  بشری است وتاریخ،تمدنوفرهنگ مشترک ما با کشورهای همجواز نیز نقطه اتصالی است که می تواند در همگرائی های نوین ما تاثیر عمیق داشته باشد . شایان ذکر است شرايط جغرافيايي ايران زمينه ساز تمدن هاي متعددی بوده واين خصيصه به طورمشابه در تمامي ادوار عمر ملت ايران مجال ظهور و بروز پيدا كرده است. درضمن غناي معدني و گياهي ايران و تنوع شرايط مختلف اقليمي آن واسطه ای بوده تا تمدن هاي متفاوت از هر كجا كه منشا مي گرفتند، بتوانند با حال و هواي مردم و مملكت سازگار شوند و مجال ماندگاری ، تحول،  تغيير و حتي تكامل بيشتري بيابند. علاوه بر تاریخ مشترک ، ادبیات مشترک ، زبان مشترک  وتمدن مشترک ،   دین مشترک کشورهای منطقه ، مهمترین پارامتری است که می تواند مسیر همگرائی کشورها را هموار نماید ، امروزه ايران یکی از مهمترين كشورهاي مسلمان جهان به شمار می آید که با همین پشتوانه  ایدئولوژی طی سه دهه گذشته به مقابله با  ژئوپوليتيك كمونيستي و سرمايهداري شرق و غرب بر آمده و تاثیری قوی بر کشورهای منطقه و مسلمان داشته استwww.vanak49.blogfa.com))

4-2-1-جايگاه ژئوكالچر در استراتژي جمهوري اسلامي ايران
بر اساس سند چشم انداز افق 1404 جمهوری اسلامی ایران بايستي الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي ومنطقه اي براساس تعاليم و انديشه هاي امام خميني باشد.(www.farsnews.com) نظر به اهميت جايگاه ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك ايران در منطقه آسياي جنوب غربي به ويژه خاورميانه و خزر، چالش هاي جدي كه ايران در اين منطقه با آن مواجه است چگونگي تحقق اهداف سند چشم انداز در حفظ و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه آسياي جنوب غربي بررسي گرديده است. حضور بيش از بيست كشور در چندين حوزه ژئوپلتيك به هم پيوسته منطقه آسياي جنوب غربي، زمينه مساعدي براي همگرايي و همكاري بين كشورهاي
هرزير سيستم وهمكاري مشترك هريك از زيرسيستمها با يكديگر است. تحولات ژئوكالچر چندسال اخير در منطقه، بويژه ظهور كشورهايي با پيشينه اشتراك فرهنگي با ايران مي تواند زمينه ساز مناسبي براي همكاري گسترده در چارچوب نظام هاي منطقه اي و يا اتحاديه هاي سياسي و اقتصادي گردد. داشتن تاريخ وتمدن كهن با غناي فرهنگ اسلامي و ديني ووجود آثار تاريخي مناسب فرهنگي و ديني در كشور و قابليت صدور كالاهاي فرهنگي وديني به فراسوي مرزها در جهان اسلام، به جمهوري اسلامي ايران جايگاه ويژه اي جهت نفوذ فرهنگي ـ تمدني و ايراني ـ اسلامي درجهان اسلام مي بخشد بخش قابل توجهي از موقعيت كنوني ايران در جامعه بين المللي متاثر از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 است.(www.farsnews.com)

4-3-ظهور اسلام‌گرایی و تحولات ژئوکالچر در ساختار نظام بین‌الملل
هنجارگرایی غربی عام تداوم تضادهای سیاسی و استراتژیک آنان علیه جهان اسلام است. بنابراین مي‌توان در هر نوع از جدال‌های بین‌المللی جلوه‌هایی از تفاوت و تضاد هنجاری را ملاحظه کرد. در دهه ۱۹۹۰ و نخستین دهه قرن ۲۱ پنج کشور از هفت کشوری که ایالات متحده و انگلستان را در فهرست حامیان تروریسم قرار داده‌اند، کشورهای مسلمان شدند. این امر نشان می‌دهد که جدال‌گرایی موجود جهان غرب علیه واحدهای اسلامی سازماندهی شده است. در این روند می‌توان عاملی دیگر از اینگونه تضادها را مورد ملاحظه قرار داد. جنگ نشانه‌ها مبنای اصلی تضاد دوران موجود محسوب شده، در چهارچوب تحلیل گفتمانی نیز مورد توجه قرار گیرد. آمریکا و انگلیس بر ضرورت نمادسازی برای مقابله با تهدید تأکید داشته، آن را عاملی برای ائتلاف کشورهای غربی علیه اسلام‌گرایی به عنوان نشانه جدید ژئوکالچر در نظام بین‌الملل می‌دانند. (متقی، ۱۳۸۷: ۷ ـ ۵۶)
نشانه‌های ژئوکالچر در سیاست بین‌الملل از سوی والرشتاین و همچنین رابرتسون ارائه شده است. آنان بر این اعتقاد هستند که در سال‌های بعد از جنگ سرد مؤلفه‌های فرهنگی نقش محوری در سیاست قدرت ایفا کردند. از جمله این مؤلفه‌ها می‌توان به رشد جنبش مقاومت و همچنین گسترش نیروهای ضدساختاری در سیاست بین‌الملل اشاره کرد. آنچه را که جیمز روزنا از آن به عنوان سیاست آشوب‌زده نام می‌برد. در نگرش والرشتاین یکی از شاخص‌های ضدنظام محسوب می‌شود.. بنابر این ژئوکالچر نمادی از سیاست فرهنگی مقاومت محسوب می‌شود که چرخه‌های نظام جهانی را دچار اختلال می‌سازد. (والرشتاین، ۱۳84 : 57)
با توجه به چنین تعریفی از ژئوکالچر می‌توان نشانه‌های آن را در هویت‌سازی، قدرت مقاومت، چندجانبه‌گرایی، ائتلاف هویتی و دشمن‌سازی مورد توجه قرار داد. بنابراین، عنصر تأثیرگذار در معادله قدرت مربوط به نشانه‌هایی جدید است که در قالب ژئوکالچر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ایدئولوژی اسلامی یکی از شاخص‌های ژئوکالچر سیاست بین‌الملل است که به‌ موازات مؤلفه‌های فرهنگی از دهه ۱۹۸۰ به بعد در فرایندهای تعارض بین‌المللی و سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا ـ انگلیس تأثیری قابل توجه به جا گذاشته است. این رویکرد عامل بازتولید تضادهای سیاسی این کشورها علیه ایران محسوب شده، زمینه کنترل‌گرایی غرب را در برخورد با ایران به وجود آورد. اصول ایدئولوژی اسلامی ایران بی‌درنگ به مثابه معیار شناسایی فعالان اسلامی در جهان طرح شد که از ‌آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱ـ تأکید مجدد بر اسلام به مثابه شیوه زندگی تمام‌عیار؛
۲ـ اعتقاد به اینکه پذیرش الگوی غیردینی و غربی جدایی دین از دولت سرمنشاء تمام مشکلات اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی جوامع مسلمان است؛
۳ـ اعتقاد راسخ به اینکه بازگشت قدرت و موفقیت‌های مسلمانان نیازمند برگشت به اسلام و حاکمیت دین الهی به جای سرمایه‌داری غربی و مارکسیسم و سوسیالیسم ملهم از روسیه است؛
۴ـ معرفی دوباره شریعت (قانون اسلامی) به مثابه طرح اسلامی جامعه‌های مطلوب که اجتماعی عادلانه و اخلاقی از مؤمنان است؛
۵ـ تمایل به نبرد (جهاد) علیه تمام ناراستی‌ها، حتی اگر لازمه آن تحمل سختی‌ها و در صورت لزوم به شهادت رسیدن در راه خدا باشد. (علیدادی،1390 : 178)
شاخص‌های ژئوپلتیک و ژئوکالچر را می‌توان در زمره نشانه‌هایی جدید از کنش محدودکننده7. دانست. بر اساس چنین نگرشی خطی جدید از رقابت ژئوپلتیک در دهه ۱۹۸۰ به بعد شکل گرفته است که پیامدهای فرهنگی ـ تمدنی نیز خواهد داشت. اکثر کشورهای اسلامی جهان در منطقه مهم خاورمیانه مستقر بوده، اکثر جمعیت مسلمانان جهان نیز در این منطقه ساکن هستند. مهم‌ترین منطقه استراتژیک در خاورمیانه همانا خلیج‌فارس و کشورهای حوزه خلیج‌فارس هستند که هم از جهت مرکزیت اسلام در این منطقه و هم از نظر ثروت عظیم و ذخایر بیکران گاز و نفت و هم از نظر منطقه سوق‌الجیشی خلیج‌فارس، این منطقه را دارای شهرت و اهمیت جهانی کرده است. (شکرانی، ۱۳۷۲: ۱۲۹)

4-4-صدور انقلاب و گسترش دگرگونی‌های ژئوپلیتیک ـ ژئوکالچر
در جهان‌بینی امام خمینی «دموکراسی‌ اسلامی» از انواع شرقی و غربی برتر است. امام خمینی با توجه به اصول سیاست خارجی ایران اظهار داشتند: ما باید با شدت هرچه بیشتر انقلاب خود را به جهان صادر کنیم و این طرز فکر را که قادر به صدور انقلاب‌ نیستیم کنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین کشورهای اسلامی تمایز قائل نیست. ما حامی تمامی محرومان می‌باشیم. همه ابرقدرت‌ها و همه قدرت‌ها برای از بین بردن ما برخاسته‌ا
ند. اگر ما در محیط محدودی باقی بمانیم، قطعاً با شکست روبه‌رو می‌شویم. (صحیفه نور، جلد ۳، ۱۳۸۰: ۱۲۷)
از جالب‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مناقشات علوم اجتماعی در سال‌های اخیر رابطه «کنشگری» و «ساختار» است. به ساده‌ترین شکل می‌توان گفت این مناقشه درباره این مسئله بوده است که آیا کنشگران از طریق ساختارها (هرچه باشند) شکل می‌گیرند یا برعکس. توجه به موضوع کنشگری ساختاری به این معناست که کشورها نیازمند آنند تا جلوه‌هایی از عقلانیت را زمینه‌ساز اقدامات استراتژیک خود قرار دهند. عقلانیت بدون مؤلفه‌های ایدئولوژیک در دوران بعد از جنگ سرد شکل نمی‌گیرد. این امر دارای عینیت‌هایی نیز در شکل‌بندی‌های پژوهش در روابط بین‌الملل است. عصر فرارفتارگرایی در سیاست بین‌الملل بیانگر آ‌ن است که روندی جدیدی از کنشگری و نقش‌آفرینی بازیگران ظهور یافته که ماهیت اثباتی و عینی ندارد. به‌طور کلی فضای گفتمانی و هچنین قالب‌های تحلیلی جدید که مبنای پردازش چنین فصولی است، در قالب ذهنیت و نشانه‌های فرارفتارگرایی قرار دارد. این امر هرگونه کنش سیاست

پایان نامه ارشد درباره ژئوپلیتیک، انقلاب اسلامی، خاورمیانه، امام خمینی

No Comments

السلام) و حاكميت عدل و دين اشاره دارد.
علاوه بر قرآن كريم، روايات متعددي از پيامبر و ائمه معصومين(علیه السلام) درباره ظهور موعود و منجي، صادر شده است كه در آخر الزمان، فردي از فرزندان پيامبر كه هم نام او است، قيام خواهد كرد و جهان را پر از عدل و داد مي كند، همان گونه كه پر از ظلم و جور شده است.
اعتقاد به ظهور امام مهدي(علیه السلام) چنان در ميان مسلمانان ريشه دارد كه علاوه بر آنكه مورد قبول همه فرقه ها است و در كتب روايي مانند صحاح سته، مسند احمد، مستدرك حاكم(از عامه)، و اصول كافي و بحار الانوار (از شيعه) روايات متعددي درباره او ذكر شده است. كتاب هاي متعددي نيز ويژه آن حضرت به رشته تحرير در آمده است. براي نمونه ، ميتوان از كمال الدين و تمام النعمه، اثر شيخ صدوق، الغيبة، نوشته نعماني و الغيبة نوشته شيخ طوسي، منتخب الاثر، اثر لطف الله صافي گلپايگاني از علماي معاصر شيعه، و فتن ابن حماد و الاربعين ابو نعيم اصفهاني از اهل سنت اشاره كرد.
پيامبر گرامي (ص) فرمود:
مهدي از عترت من از نسل فاطمه (س) است.
در سنن ابوداوود كه از كتابهاى مهم اهل سنّت است، در باب «ما جاء فى المهدى» حديث شماره 3735 از امسلمه نقل شده است كه : سمعت رسول اللّه يقول: «المهدى من عترتى من ولد فاطمة»؛ شنيدم پيامبر فرمود: «مهدى، از عترت من از نسل فاطمه است». در حديث شماره 3736 از ابى سعيد خدرى نقل شده است كه رسول الله(ص) فرمود: «المهدى منّى اجلى الجبهة اقنى الانف يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما؛ مهدى، از من است.پيشاني او آشكار و هويدا است ، بيني بلند و كشيده دارد ، زمين را از عدل و داد پر ميكند ، همان طور كه از ظلم و جور پر شده است.»
ذكر اين نكته مناسب است كه به اعتقاد شيعه، امام مهدي(علیه السلام) فرزند امام حسن عسكري(علیه السلام) است كه در سال 255 هـ . ق به دنيا آمد و اكنون در پرده غيبت قرار دارد تا زماني كه خداوند اذن ظهور و قيام دهد. بر اين اساس او زنده است، ولي به اعتقاد اهل سنت، او به دنيا نيامده، بلكه در آخر الزمان و حدود چهل سال قبل از ظهورش، متولد خواهد شد.( www.monjiemoud.com)

3-2- روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه از نوع مطالعات توصیفی، تحلیلی می باشد و به روش کتابخانه ای انجام می پذیرد. اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب، مجلات علمی وپژوهشی، مقالات و سایت های اینترنتی گردآوری شده است.
مطالعات کتابخانه ای، به عنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به اطلاعات و منابع مورد نظر قرارگرفته است و سعی گردیده با فیش برداری از منابع مختلف و تاکید بر منابع مهم کتابخانه ای زمینه قوام یابی اطلاعات تحقیق بیشتر گردد. اطلاعات به دست آمده بعد از طبقه بندی، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در این رابطه از جداول و نقشه های مربوط به موضوع نیز استفاده گردیده است.
3-2-1- روش گردآوری دادهها
در تدوين پیشینه موضوع و مباحث نظري تحقيق، جمع آوري اطلاعات به صورت كتابخانه‌اي و بررسي اسنادي بوده كه با مطالعه متون، مقالات، كتب، نقشه و پایگاه‌های اینترنتی با استفاده از روش فيش برداري حول محور موضوع مورد بحث جمع آوري گرديده است.
3-2-2- روش تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای گردآوری شده بر اساس روشهای منطقی مبتنی بر شیوه استقرایی و قیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.

4-1-تحولات مبتنی بر بهرهگیری از قدرت ژئوکالچر در خاورمیانه
4-1-1- ژئوپلیتیک شیعه
ژئوپلیتیک علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنش های ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر است. در این راستا نقش آفرینی مذهب در سیاست و پیوند خوردن آن با مفهوم قدرت، امری مربوط به زمان حال و مختص به مذهب شیعه نیست. مذهب در گذشته یکی از عوامل موثر در جداسازی مرزهای جغرافیایی بوده و در حال حاضر نیز نقش آفرینی مولفه های مذهبی در تصمیم گیری های سیاسی و پدیده های ناشی از آن محسوس است. در عصر حاضر نیز قوام و دوام بسیاری از کشورها به مقوله مذهب گره خورده و این مولفه در کنار زبان یکی از عوامل اصلی تشکیل و پایداری کشورهای مستقل می باشد. در مورد مذهب تشیع و تحلیل ماهیت ژئوپلیتیکی آن باید گفت که، تاثیرگذاری تشیع را در سیاست، علی الخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می توان مشاهده کرد.به عبارتی با رخ دادن انقلاب اسلامی در ایران، نیروی نهفته در دل مذهب تشیع، بیشتر از راه گسترش حوزه نفوذ ایران به عنوان مهم ترین کشور شیعه مذهب شکوفا شده و سبب شده تا این مذهب ماهیت ژئوپلیتیک پیدا کند.(احمدی،65:1391)
به طور کلی پراکندگی شیعیان در خاورمیانه را می توان به صورت یک مجموعه ی حاوی از(مرکز، نیمه پیرامون و پیرامون) فرض کرد. به طوری که کشور ایران را باتوجه به جمعیت شیعیان و نوع حکومت به عنوان، کانون تشیع در خاورمیانه در نظر گرفت و کشورهایی چون آذربایجان، عراق، افغانستان و دیگر کشورهای حوزه ی خلیج فارس به عنوان کشورهای نیمه پیرامون محسوب می شوند. فراتر از این کشورها شیعیانی هستند که با فاصله ای دورتر از ایران در کشورهایی مانند سوریه، لبنان و غیره زندگی می کنند. به لحاظ تاریخی شیعه اقلیتی از مسلمانان را تشکیل می دهد که تحت جور و ظلم خلفای اموی و عباسی قرار گرفتند و به دلیل اعتقاد محکم خود به اصل امامت در جهان پراکنده شدند. از نظر تاریخی شیعه از مدینه به عراق و از عراق به سرزمین های دیگر عربی و غیر عربی از جمله کشور ایران مهاجرت کردند. بخش های زیادی از شامات،
لبنان، حلب، یمن و مصر به تشیع گرویدند. از کهن ترین مناطق شیعه نشین عربی می توان به حاشیه ی جنوبی خلیج فارس، مناطق شرقی عربستان و بحرین اشاره کرد. در ایران نیز شیعیان توانستند پایگاه مستحکمی ایجاد کنند. تشیع از طریق ایران به شبه قاره هند و افغانستان انتقال یافت. یکی از دلایل اصلی معرفی تشیع به عنوان یک موضوع ژئوپلیتیک در جهان امروز قرار گرفتن قسمت عمده ای از پیروان این مذهب در منطقه ای است که بر روابط قدرت در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی بسیار تأثیر گذار می باشند. فرانسوا توآل در تحلیل کانون های نهضت شیعی از دو مفهوم ژئوپلیتیکی استفاده نموده است.
1- «ژئوپلیتیک داخلی» که گستره و شدت تأثیرگذاری هر جامعه ی شیعی بر تحولات و سیاست های داخلی یک کشور است.
2- «ژئوپلیتیک خارجی» که قدرت تأثیر گذاری جامعه ی شیعی بر تحولات و سیاست های منطقه ای و بین المللی است.(تلاشان،109:1389)
به نظر می رسد موقعیت حساس ژئوپلیتیک جهان اسلام و جمعیت بالای یک میلیارد نفری آن سبب شده که بسیاری از صاحب نظران و سیاست مداران دروازه ی علم ژئوپلیتیک به پدیده ی تشیع توجه ویژه ای نمایند. مارتین کرامر در مورد اهمیت عنصر ژئوپلیتیک شیعه می نویسد: در دوران معاصر تشیع برخی از قوی ترین مفاهیم طغیان انقلابی را پدید آورده است. جنبش های شیعی امروزه استراتژی های سیاسی فوق العاده اصیلی را ابداع کرده اند که موجب شگفتی جهان اسلام و غرب شده است. این شیوه در ایران از مؤفقیت زیادی برخوردار بوده و الهام بخش شیعیان شده است. کمربندی از تشیع، حیات اقتصادی، استراتژیکی و تاریخی اسلام را در بر می گیرد و بخش هایی از لبنان، عراق، عربستان، کویت، بحرین، ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان را می پوشاند. این کمربند دنیایی است که تأثیرات گوناگون در آن به سرعت انتقال می یابد. (فاضلی نیا،130:1386)
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و رخدادهای بعد از آن، تشیع به یکی از عوامل تاثیرگذار دنیای ژئوپلیتیک تبدیل شد. بر اثر این تحول، موجی از خودآگاهی و بیداری اسلامی کشورهای مسلمان و جوامع شیعه نشین را در بر گرفت. ازآنجا که انقلاب اسلامی در کانون قلمروهای شیعی جهان رخ داده بود، به طور طبیعی تاثیر شدیدی در پیرامونی های که به نوعی مکمل های فضایی ایران بودند، بر جای گذاشت.

4-1-2- تلاش برای ایجاد کردستان بزرگ
کردها ی ایرانی با شرکت مشتاقانه در شکل گیری انقلاب اسلامی 1357، آن را به عنوان فرصتی در جهت خودمختاری کردستان می دانستند. به طوری که پس از انقلاب حزب دموکرات کردستان ایران و گروه کومله، فعالیت هایی در این زمینه را با فشار بر دولت مرکزی تازه تأسیس شروع کردند. امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی این مسئله را منطبق با ایدئولوژی اسلامی نمی دانست و بیان داشت که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین چه اهل سنت و چه شیعی برادر و برابر و برخوردار از حقوق اسلامی هستند. در اسلام کرد، ترک، فارس، بلوچ مطرح نیست و اسلام برای همه و جمهوری اسلامی حق همه گروه ها را ادا خواهد کرد(احمدی،101:1384).
هرچند گروه های کرد، منتظر پاسخ دولت برای خودمختاری نماندند، آنها بب حمله به پادگان های مهاباد خود را به سلاح مجهز کردند و یک ماه پس از پیروزی انقلاب در کردستان شورش به راه انداختند. امام خمینی(ره)، برای مردم کرد اعلام کرد کسانی که به پادگان های ارتش حمله کردند، نه مسلمان، بلکه عوامل خارجی هستند. بازرگان، نخست وزیر ایران هیأتی را برای مذاکره با کردها اعزام کرده بود. اما حوادث بعدی کردستان این مذاکرات را بی نتیجه گذاشت.
شورش های مختلف کردها در نواحی مختلف و اقدام آنها به شیوه های خشونت آمیز، سبب ایجاد هراس در کشور گردید و ایرانیان این حرکت را توطئه ای از خارج تلقی کرده و از آن حمایت نکردند. پس از مدتی که گروهی از پاسداران انقلاب به اسارت کردها درآمدند، امام خمینی(ره) به ارتش دستور مداخله در کردستان دادند. با پیش آمدن ماجرای گروگان گیری در سفارت آمریکا، کشمکش قدرت در تهران، تهاجم عراق به ایران، سبب گردید تا مسئله کردها در حاشیه قرار بگیرد. در جریان جنگ ایران و عراق، نیروهای مسلح ایران در کردستان تقویت شدند.
پس از شروع جنگ ایران و عراق، برخی از کردهای ساکن در مناطق مرزی، از فرصت استفاده کرده و نوعی استقلال موقت از دولت مرکزی کسب کردند. اما پس از برقراری آتش بس میان ایران و عراق، دولت ایران به سرعت حاکمیت خود را در آن مناطق برقرار کرد. از آن دوره تاکنون کردهای ایران تا حد زیادی در کسب حقوق مدنی موفق بوده اند. کردهای ایران می توانند وارد نهادهای مهم و دموکراتیک ایران شوند و به عضویت آنها دربیایند. اما جدایی طلبی و استقلال سیاسی از دولت مرکزی برای آنان همچنان دست نیافتنی به نظر می رسد(ادوارد و رستگار،98:1390)

4-1-3- دولت اسلامی عراق و شام(داعش)
دولت اسلامی در عراق و شام با نام اختصاری داعش که در حال حاضر خود را دولت اسلامی نامیده‌است،گروهی شورشی فعال است که در عراق و سوریه حضور فعال دارد و بخش‌های بزرگی از شمال سوریه و عراق را در تصرف خود دارد. این گروه به رهبری ابوبکر البغدادیاز جهادگرایان سلفیجداشده از شبکه القاعدهتأسیس شده و با دولت‌های عراق و سوریه و دیگر گروه‌های شورشی مخالف دولت سوریه وارد جنگ شده‌است.
فعالیت نظامی داعش نخست در سوریه آغاز شد. داعش که از گروه‌های تندرو جدا شده‌بود موفق شد بخش‌هایی از شمال سوریه را تصرف و تق
ریباً سراسر استان رقه را تصاحب کند. سپس همزمان با اقدام نظامی در سوریه به عراق حمله کرد و موفق شد رمادی و فلوجه ـ مرکز استان انبارـ را در عراق بگیرد. در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) داعش با گسترش اقدام نظامی خویش توانست موصل ـ دومین شهر عراق ـرا تصرف کند و بخش زیادی از خاک عراق از جمله تکریترانیز به دست آورد. سپس در سوریه نیز پیشروی کرد و منطقه‌هایی که دست دیگر مخالفان نظام سوریه در استان‌های دیرالزور و حسکه بود را به دست آورد. تا تیرماه (ژوئیه) حدود یک سوم خاک سوریه در تصرف داعش بوده‌است و بخش‌های زیادی از عراق را نیز در دست دارد. بیشتر بخش‌های نفت‌خیز سوریه و بسیاری از نفت‌خیز عراق را داعش در اختیار دارد. البته فعالیت‌های داعش تنها به سوریه و عراق محدود نمی‌شود و فعالیت‌هایی از او در اردن گزارش شده‌است، همچنین به دولت لبنان اعلان جنگ کرده‌است.
داعش که پس از گرفتن موصل بیانیه تشکیل خلافت اسلامی با خلیفگی ابوبکر بغدادی را صادر کرد و فعالیت‌های حکومتی

پایان نامه ارشد درباره خلیج فارس، منابع طبیعی، دریای عمان، ژئوپلیتیک

No Comments

شمال به کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری ترکمنستان ودریای خزر و از خاور به ترکمنستان، افغانستان وپاکستان و از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس واز غرب به عراق و ترکیه محدود است. مساحت این کشور1648195کیلومتر مربع بوده که از نظر وسعت هفده همین کشور جهان به شمار می آید (اطلس گیتا شناسی نوین،143:1384).
فضای داخلی کشور ایران با وجود یکپارچگی کلی آن اضلاع شمالی، غربی وجنوبی شامل ترکیبی از عناصر طبیعی و مورفولوژیک است این عناصر عمدتاً عبارتند از :
1- رشته کوهها؛شامل رشته کوه البرز، زاگرس، مرکزی ورشته های منفرد شرق ایران (حافظ نیا،47:1381).
کوههای البرز در شمال با حداکثر ارتفاع 5671 متر (قله دماوند) کوههای زاگرس در غرب و جنوب غربی با بلندی حداکثر4409(کوه دنا) و کوه های مرکزی با ارتفاع حداکثر 4465متر(کوه هزار) فراگرفته(اطلس گیتا شناسی نوین،143:1384).
2- فلات ها، شامل فلات آذربایجان، کردستان وفلات مرکزی ایران.
3- دشت ها شامل دشت های گرم و خشک داخلی (کویر لوت وکویر نمک و…)، دشت های حاصلخیز ساحلی (گیلان،مازندران، گلستان،خوزستان وهرمزگان)، دشت های حاصلخیزپایکوهی (کرج،ورامین،اصفهان و…)، دشت های حاصلخیز میان کوهی (کشف رود،مغان، ماهی دشت،اسدآباد و …)
4- دریاچه ها، شامل ارومیه، بختگان، جازموریان و…
5- باتلاق ها، شامل شوره زارها، نمک زارها، تالاب ها و…
عناصر مورفولوژیک مذکور در فضای ایران با یکدیگر پیوند خورده و تنوع و گوناگونی محیط های زیست انسانی را سبب شده اند(حافظ نیا،1381: 45).
ایران به دلیل برخورداری از پتانسیل هایی چون موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، منابع فراوان، نزدیکی جغرافیایی به دریاهای آزاد و تنگه استراتژیک هرمز، توانایی تبدیل به قدرت برتر در خاورمیانه را دارد.(نامی و عباسی،41:1388)ایران از نظر منابع طبیعی جزء کشورهای بسیار غنی در دنیا محسوب می گردد. براساس آمار سال 2010، میزان ذخایر اثبات شده نفت خام این کشور بالغ بر 138میلیاردبشکه تخمین زده شده که از این حیث بعد از عربستان سعودی و کانادا سومین کشور غنی از لحاظ منابع نفتی می باشد. ذخایر گاز اثبات شده ایران نیز حدود 30 هزار میلیاردمتر مکعب تخمین زده شده است که پس از روسیه، دومین دارنده بزرگ ذخایر گاز طبیعی در دنیاست (همان)جمعیت این کشور بر اساس آمار موجود تا سال2006 قریب به 77 میلیون نفر براورد گردیده که از این تعداد نزدیک به 96 درصد را مسلمانان و 88 درصد کل جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل داده اند.

نقشه 1-3- کشورهای همجوار ایران
(نامی و اخباری، 1389، 189)
3-1-2-1-3- جمعیت
مهمترین عامل ژئوپلیتیک انسان است زیرا پدیده های محیط طبیعی چه ثابت و چه متغیر در یک قطب و انسان به تنهایی در قطب دیگر قرار دارد.(عزتی،89:1371)از نظر سیاسی هم هرچه تعداد جمعیت بیشتر باشدبه همان نسبت افراد بیشتری آماده خدمت هستنند و استفاده آنها هنگام جنگ بر قدرت سیاسی دولت می افزاید.از نطر خارجی هم یک کشور پرجمعیت در حقیقت مشتریان مطمئن و بازار خوبی برای کشورههای صنعنی محسوب می شود.
تعداد جمعیت ایران بر اساس آمار سرشماری عمومی و نفوس مسکن 1390: 665،149،75است.(مرکز آماری،7:1390)بر پایه گزارشی ازسوی مجمع جهانی اقتصاد ایران هجدهمین کشور پرجمعیت جهان شناخته شده‌است.(www.factbook.com)

نمودار1-3درصدجمعیت ساکن،روستایی و شهری برا اساس آمار و سرشماری عمومی نفوس مسکن 1390

منبع:(مرکز آمار ایران،7:1390)

3-1-2-1-4-منابع
3-1-2-1-4-1-منابع صنایع و معادن
مهمترین صنایع و معادن ایران عبارتست از: نفت و گاز. ایران، سومین ذخایر نفتی جهان، یازده درصد ذخایر ثابت شده نفتی زمین معادل ۱۳۰ میلیارد بشکه؛ و نیز دومین ذخایر گازی جهان، هجده درصد ذخایر ثابت شده گاز زمین، معادل ۲۶ تریلیون متر مکعب را در اختیار خود دارد. همچنین ایران دومین صادرکننده بزرگ سازمان اپک است که پتانسیل تبدیل شدن به یک ابرقدرت انرژی را داردمهم‌ترین منطقه‌های نفتی این کشور مسجد سلیمان، هفتگل، گچساران، آغاجاری و اسلام آباد غرب(شاه آباد پیشین) است. همچنین دریای مازندران نیز اندوخته نفتی بسیاری را در خود نهفته دارد. نفت قم نیز در حال بهره‌برداری است. مهمترین میدان گازی ایران، میدان گازی پارس، شامل: میدان گازی پارس جنوبی در منطقه عسلویه و میدان گازی پارس شمالی در منطقه مندستان هر دو در استان بوشهر واقع است.

بیشترین معادن در حال بهره‌برداری در استان‌های خراسان وجود دارد. دیگر معادن مهم ایران عبارت‌اند از: معادن کانیهای فلزی: آهن، منگنز، کرومیت، مس، سرب، روی، نیکل، کبالت، طلا، نقره و اورانیوم؛ معدنی شیمیایی: گوگرد، نمک؛ سنگهای تزئینی مانند فیروزه؛ شن و ماسه؛ و زغال سنگ.

3-1-2-1-4-2-منابع طبیعی
تنوع انواع گوناگون خاک در ایران که هر کدام از آنها برای ایجاد یک محیط طبیعی و یا گیاهان غالب ویژه مفید به نظر می‌رسند و وجود آب و هواهای گوناگون در این سرزمین وسیع و نیز واقع شدن در مجاورت دریای مازندران در شمال و همچنین کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان در جنوب ، پستی و بلندیها و توپوگرافی ویژه ایران وضعی را بوجود آورده است که بتوان به انواع مختلف گیاهان و جانوران گرمسیری ، معتدل سردسیری در ایران اشاره نمود. بسیاری از نقاط ایران به استثنای قسمتهایی چند از جمله کرانه دریای خزر و غرب کشور ، از دیدگاه منابع طبیعی و ثروتی منابع گیاهی و جانوری ، ذخیره‌های آب در تنگناهای شدید قرار دارد.(www.daneshnameh.roshd.ir)

3-1-2-1-5
– اهداف استراتژیکی
سرزمین ایران از لحاظ مساحت در قاره آسیا فقط از کشور چین و هندوستان کوچکتر است. ایران کنونی از شمال به خاک روسیه و بحرکاسپین، از خاور به افغانستان و پاکستان محدود می شود در جنوب ایران خلیج فارس و دریای عمان که به اقیانوس هند پیوسته است قرار گرفته در خلیج فارس چند جزیره از قبیل قشم، هرمز، لارک، هنگام، خارک، تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی از آن ایران است در باختر ایران، عراق و ترکیه قرار دارد. روی هم رفته ایران دارای حدود 8 هزارکیلومترمربع خطوط مرزی با تمام کشورهای همسایه است. (عزتی، 1388، ص 1) سرزمین ایران مهمترین رکن ساختاری دولت ایران است و زادگاه، و زیستگاه ایرانیان محسوب می شود که بقا و سرافرازی آن موجب افتخار و مباهات آنان است.(حافظ نیا، 1381، ص 38)
موقعیت جغرافیایی ایران و حضور در منطقه جنوب غرب آسیا و قرار گرفتن میان دو منطقه آبی و مجاورت با مناطق چندگانه با هویت ها و کارکردهای مختلف، موجب شکل گیری نقشی مواصلاتی و ارتباطی برای ایران شده است. این ویژگی درحالی با تاریخ و جغرافیای ایران عجین شده که امروزه به دلیل شکل گیری جمهوری های تازه استقلال یافته پس از فروپاشی شوروی؛ به دلیل عدم دسترسی برخی از آنها به آبهای آزاد، ظرفیت های بی نظیری برای جمهوری اسلامی ایران پدید آمده تا بتواند از طریق ترانزیت کالا و تکیه بر نقش ارتباطی بیشترین بهره و استفاده را از این موقعیت ببرد.البته این ظرفیت چنانکه اشاره شد با تاریخ ایران پیوند خورده و راه های ابریشم و ادویه از دیرباز تداعی کننده این موضوع می باشد درحالیکه در دوران جنگ سرد، نیاز شوروی به آب های گرم موجب تغییر در معادلات سیاسی منطقه شد ولی نکته ای در این بیان می توان به آن تأکید نمود، راه مواصلاتی جنوب به شمال برای تزریق نیازهای اساسی شوروی بوده است که امروزه از آن به عنوان کوریدور شمال به جنوب یاد می شود و باعث شده تا شرایط برای دسترسی روسیه و کشورهای آسیای میانه به آب های گرم خلیج فارس و اقیانوس هند فراهم شود(بیگدلی،1381: 7-12) و یا مسیر ترانزیتی شمال غرب به جنوب شرق به عنوان پلی برای ارتباط اروپا و کشورهای شرق آسیا که لاجرم ایران را به عنوان یک کشور نقش آفرین مطرح نموده است به ویژه مرز طولانی با خلیج فارس و وجود بندرگاه هایی با ظرفیت تجاری بالا، نقشی ویژه و برجسته به آن بخشیده است(صادقیان خوری، 1377: 150).
ایران بنا به ساختار طبیعی و موفقیت خود همواره مورد توجه ملل دیگر قرار گرفته چنانچه هدف اصلی برقراری روابط با ایران هم در گذشته و هم در حال به دو منظور بوده است .
1)هدف اقتصادی ـ اجتماعی که برای تأمین آن کالا، مواد، افکار و اندیشه ها، انسان ها وسایط حمل و نقل از مسیر ایران عبور نمود. مبادی و مقاصد را به هم متصل می کرده است. این همان چیزی است که به نقش ارتباطی ایران تعبیر می شود.
2)عملیات نظامی که با هدف تصرف ایران و نیز تصرف سرزمین های ماوراء ایران انجام می گرفته است.
بنابراین نقش ایران به عنوان دو عامل که:
1)ساختار طبیعی فضا و تعاملات اجتماعی آن دیگری ایران به مثابه یک مکان سیاسی است ایران در این زمینه همواره مورد رقابت قدرت های همسایه بوده است بدین معنی که نیروهای سیاسی و دولت های قدرتمند مجاور ایران که بعضاً خاطره های نظامی ناخوشی از ایران داشتند به تهاجم نظامی و تصرف ایران دست زدند. گاهی در خلال تجاوز نظامی دشمن، نظام سیاسی در فلات ایران فرو می ریخت و دوره اغتشاش هرج و مرج، ناامنی و تجزیه طلبی فرا می رسید انگیزه مهاجمانی چون مغولان، ترک ها ، یونانیان، رومیان، اروپاییان، روس ها و… از تجاوز به ایران و تصرف آن علاوه بر جبران شکست های قبلی و ارضای عقده های سرکوب شده در دو ویژگی اصلی سرزمین نهفته است.
2)موقعیت جغرافیایی و فضای سرزمینی: این نقش آفرینی سیاسی فضای سرزمینی موقعیت ایران به صورت یک پدیده ثابت بروز کرده و حتی در دوران معاصر (دوره استعمار اروپایی و نیمه اول قرن 20 همچنان در جنگ سرد و پس از آن) موضوع رقابت قدرت های جهانی بوده است و به نظر می رسد این نقش آفرینی تا تداوم ضعف نهاد حکومت و فقدان اقتدار ملی (یا برد منطقه ای و یا جهانی) همچنان ادامه پیدا کند.
3)ذخایر و ثروت های زمینی و زیرزمینی: این عامل همواره در ادوار تاریخی و ظهور استعمار جدید در قالب واجد آب و مرتع برای تأمین علوفه دام ها و مواد غذایی مورد نیاز انسان ها ظهور داشت، به طوری که به صورت یک هدف استراتژِیک برای مهاجمان آسیای مرکزی در آمده است. از سوی دیگر در پرتو آرامش سیاسی و امنیت داخل فلات شهرهای بزرگ و فعال برخورد از ثروت و آذوقه پدید می آمدند که این خود برای مهاجمان وسوسه انگیز بود و آنها را به تدارک تهاجم در فرصت مناسب و در پی بروز ضعف در ارکان حکومت ایران ترغیب می کرد. (حافظ نیا، 1381، صص 49-48)

3-1-2-1-6-هویت آریایی
آریایی ها و بقیه شعبه های نژاد هند و اروپایی زمانی در یک جا زندگی می کرده اند. این جای مشترک به طور کلی در منطقه ای بین دریای سیاه و دریای کاسپین (خزر) تقریباً در محل گرجستان کنونی بوده است. این مردمان از سه هزار سال قبل از میلاد شروع به مهاجرت کردند.
سه شعبه نژاد آریایی عبارتند از: شعبه هندی، شعبه ایرانی و شعبه سکایی. این سه شعبه بعد از مهاجرت از نقطه اصلی مدت ها در آسیای میانه باهم زندگی کردند. بعد از هم جدا شدند. شعبه ایرانی به طرف جنوب و جنوب غربی رفت و در فلات ایران پخش شد. این مردم خود را آیریا نامیدند که به معنی نجیب و باوفا است. اسم ایران
هم ابتدا “آیران” بوده و بعد از تغییراتی در نهایت ایران نامیده شده. طبیعی است که دلیل این مهاجرت ها زیاد شدن سکنه و تنگی جا بوده است.
آریایی های ایران در دو هزار قبل از میلاد به ایران رسیدند. وقتی آنها وارد ایران کنونی شدند، ظاهراً با مردمی بومی مواجه شده اند که عیلامی ها مهم ترین آنها بوده اند. بومی های ایران زشت و از نظر نژاد و عادات و اخلاق و مذهب از آنها پست تر بوده اند. آریایی ها به مردم بومی “دیو” یا “تور” می گفتند. در ابتدا آریایی ها دایم با مردم بومی می جنگیدند و آنها را می کشتند. وقتی خطر بومی ها دفع شد، آنها را واداشتند کارهای پرزحمتی مثل کشاورزی و تربیت احشام را انجام دهند و مثل غلام و کنیز به خانواده ها خدمت کنند. سپس خودشان هم با بومی ها مخلوط شدند.
آریایی ها به هرجایی که وارد می شدند پس از جنگ با بومی ها قلعه ای می ساختند تا خانواده ها و احشامشان در آنها زندگی کنند. آتشی را هم

پایان نامه ارشد درباره پایان تاریخ، ژئوپلیتیک، ولایت فقیه، لیبرال دموکراسی

No Comments

عامل فرهنگ خواهد بود. دولت های ملی به عنوان قدرت مندترین عامل در امور جهانی باقی خواهند ماند ولی زدو خوردهای اساسی در سیاست های جهانی بین ملت ها و گروه های صاحب تمدن بروز خواهد کرد. برخورد تمدن ها بر سیاست های جهانی غلبه خواهد کرد، خطوط گسل بین تمدن ها در آینده خطوط درگیری و جنگ خواهد بود.(زین العابدین،193:1389).
هانتیگتون در سال 1996 تئوری خود را با انتشار کتابی با نام برخورد تمدن ها و تغییر جهان، گسترش داد. هانتیگتون در تئوری خود تمدن های جهان را به قسمت های مجزا تقسیم نمود. وی با اشاره به موضوعاتی چون جنگ یوگسلاوی و درگیری میان هند و پاکستان، مذهب را به عنوان نقش کلیدی در این درگیری ها مطرح می سازد. او ترکیه و ایران را به عنوان کشورهای نوظهور در عرصه بنیادگرایی اسلامی مطرح می سازد. از نظر هانتیگتون چالش های اساسی و خطوط گسل در برخورد تمدن ها حول و حوش چهار محور زیر شکل می گیرد:

• بنیادگرایی اسلامی
• لیبرالیسم غربی و چندگانگی فرهنگی
• خودکامگی کنفوسیوسی
• بنیادگرایی قومی
وی خطوط گسل در برخورد تمدن ها را بر لبه خونین اتحاد تمدن اسلامی و کنفسیوسی از یک طرف و تمدن غربی از سوی دیگر ترسیم می کند.(باباخانی،39:1392)

2-2-4-3- نظریه نایختمن
تحولات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم رشد و جنبش های آزادی بخش و استقلال طلبانه در قاره های کهن جهان، به موازات رشد و گسترش علوم انسانی، انسان را در کانون توجه ژئوپلیتیسین ها قرار داد. نظریه پردازان متقدم ژئوپلیتیک تأکید بسیاری بر فاصله، کارکرد حایل فضا و مرزها داشتند. یعنی ارزش هایی که در پدیده فناوری نظامی آن زمان حائز اهمیت بودند. با پایان جنگ سرد، شاخص قدرت رهبری برای کشورها در عرصه بین المللی دیگر نظامی نیست، زیرا در حال ورود به دوره ای هستیم که نزاع مستقیم که نیازمند به پشتیبانی نیروهای مسلح باشد، فرصت بروز پیدا نمی کند. این تحولات موجب افزایش اهمیت مسائل انسانی شده و متغیرهای جدیدی را در ارزیابی موقعیت های ژئوپلیتیکی تعیین می کنند.(زین العابدین،179:1389).
نظریه جهان چهارم با توجه به رویکرد فوق قابل بررسی و ارزیابی است. نظریه جهان چهارم از یک سو، محصول جنبش های روزافزون استقلال طلبانه اقوام جهان و از سوی دیگر، نزاع و دشمنی هایی است که ریشه در تبعیضات و تعارض های قومی دارد. محصول این تعارض ها و دشمنی ها هزاران پناهنده و فراری سیاسی و قربانیان بی شمار کینه های قومی است که با اقتدار و تسلط حکومت های مستبد مهار می شوند. نظریه جهان چهارم برخلاف تفسیرهای سنتی ژئوپلیتیک، به این موضوع می پردازد که چگونه امپراتوری های منسجم گذشته و دولت های نوین کنونی قریب 5 هزار قوم را تحت سیطره خود درآورده، تنوع های فرهنگی و زیستی را به خطر انداخته و در نهایت موجب سقوط و تجزیه دولت ها گشته اند. نایخت من، می نویسد برای درک این منظر متفاوت ژئوپلیتیکی باید، واژه های ملت، دولت، دولت قومی و گروه قومی دوباره بررسی شوند. دیدگاه او در خصوص این مفاهیم، دیدگاه های فرهنگی مصرف شده در حیطه ژئوپلیتیک را آشکار می کند.(زین العابدین،186:1389)
نایخت من، ملت یا قوم را منطقه ای فرهنگی می داند که از اجتماعاتی تشکیل شده که دارای تاریخ مشترک، منطقه و محل جغرافیایی مشترک، همبستگی های قومی، نژادی، زبانی و فرهنگی و مبانی اقتصادی مشترک هستند. دولت نیز نظام سیاسی متمرکز چارچوب مرزهای بین المللی است که از سوی دولت های دیگر به رسمیت شناخته شده باشد. از نظر او دولت قومی مردمی هستند که در بیرون سرزمین، منتسب به خود و در چارچوب مرزهای کشور دیگری زندگی می کنند. در مجموع به نظر او جهان چهارم به انسان و تحولات سیاسی منطقه ی زندگی او توجه دارند. (فاضلی نیا،33:1386)

2-2-4-4- نظریه فوکویاما (تئوری ژئوپلیتیک پایان تاریخ)
تئوری پایان تاریخ در سال 1989 مطرح و در سال 1992 در کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان تشریح شد. این نظریه توسط فرانسیس فکویاما، دانشمند امریکایی ارائه شده است. او در این نظریه اعتقاد دارد که در دوران پس از جنگ جهانی دوم و ارزش های لیبرال دموکراتیک در سراسر جهان، آخرین حد تلاش و مبارزات ایدئولوژی های مختلف در نهایت در قالب ایدئولوژی لیبرال دموکراسی سر برآورده است. به اعتقاد فوکویاما امروزه نظام لیبرال دموکراسی به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به صورت یک جریان غالب و مسلط درآمده است که همه ی کشورها و جوامع باید در برابر آن تسلیم شوند. بنابراین تصور این که نظام سیاسی بهتر و مناسب تری به عنوان جایگزین وجود ندارد. او می نویسد پایان تاریخ زمانی است که انسان به شکلی از جامعه ی انسانی دست یابد و در آن اساسی ترین نیازهای بشری برآورده شود. بشر امروزه به جایی رسیده است که نمی تواند دنیایی متفاوت از جهان کنونی را تصور کند. چون که هیچ نشانه ای از امکان بهبود بنیادین نظم جاری وجود ندارد. این نظریه چندان دوام نیاورد. چالش های نفسانی از یک سو با خیزش جریان های ناسیونالیسم افراطی و کوشش های معنوی با خیزشی جریان های معنویت طلب و انقلاب اسلامی خواب راحت لیبرال دموکراسی را بر هم زد. (باباخانی،40:1392).
در تاریخ سیاسی معاصر، پایان تاریخ را نخستین بار فوکویاما نظریه پرداز آمریکایی بکار برد و نظام لیبرال دموکراسی غربی، آمریکایی را پایان تاریخ نامید. او ادعا کرد که در شکل گرفتن اصول و نهادهای بنیادی دموکراسی پیشرفت بیشتری به وجود نخواهد آمد و تاریخ به معنای داستان جهانی رشد و شکوفایی آدم پایان
یافته است. فوکویاما با طرح فرضیه پایان تاریخ مشهور شد و سپس با مشاهده ی مشکلات اقتصادی غرب نظریه پس از پایان تاریخ را ارائه کرد و از فروپاشی پایان تاریخ سخن گفت. مطالب فوق روشن می سازد که او در تعلیم مصداق پایان تاریخ در اشتباه بوده و در نظریه ی پس از پایان تاریخ به واقعیت دست پیدا کرده است. در منطق مادی فوکویاما، پایان تاریخ بر پایه های قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی استوار بوده که با سست شدن این پایه ها فرو می پاشد.( (www.Wikipedia.com

2-2-4-4-1-شیعه به روایت فوکویاما
در دهه ۶۰ شمسی پس از پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات خیبر ، در اورشلیم کنفرانسی توسط صهیونیستها برگزار شد. موضوع بحث فوکویاما در این کنفرانس بازشناسی هویت شیعه است.
او می گوید شیعه پرنده ای است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیررس ما است.
او می گوید شیعه پرنده ای است که دو بال دارد ، یک بال ســـــــبز و یک بال سرخ. بال سبز این پرنده همان مهدویت و عدالت خواهی اوست. چون شیعه در انتظار عدالت به سر می برد. شیعه امیدوار است و انسان امیدوار شکست ناپذیر است.
او می گوید شما نمیتوانید انسانهایی را تسخیر کنید که این انسانها بر این باورند که یک کسی خواهد آمد که علیرغم فراگیری ظلم و جور ، جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد.
بر مبنای نظریه فوکویاما ، بال سبز شیعه همان فلسفه انتظار یا عدالت خواهی است.
او میگوید بال سرخ شیعه ، شهادت طلبی است که شهادت طلبی ریشه در کربلا و عاشورای حسینی دارد که این مسأله شیعه را فناناپذیر کرده است.
شیعه با این دو بال ، افق پروازش خیلی بالاست و تیرهای زهرآگین سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی و نظامی به آن نمی رسد.
او می گوید شیعه با شهادت ، دو چندان می شود. شیعه تنها عنصری است که هر چه آن را از بین ببرند ، بیشتر می شود.آقای فوکویاما می گوید آن نقطه ای که در آموزه های شیعی بسیار اهمیت دارد ، ولایت پذیری شیعه است. شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به ولایت فقیه است و نظریه ولایت فقیه برتر از نظریه نخبگان افلاطونی است. او معتقد است که ولایت پذیری شیعه او را تهدید ناپذیر کرده است.
فوکویاما پس از کنفرانس اورشلیم ، یک مهندسی معکوس برای شیعه و یک مهندسی درست برای خودشان می نویسد.مهندسی معکوس برای شیعه این بود که ابتدا ولایت فقیه را بزنند. تا ولایت فقیه را نزنید نمی توانید به ساحت مقدس مهدی موعود ( عج ) تجاوز کنید.
لذا اگر مشاهده می کنید که امروز بعضی از سیاستمداران در جمهوری اسلامی مطرح می کنند که ولی فقیه انتخابی است نه انتصابی ، و می گویند که ولی فقیه باید به صورت شورایی اداره شود یا با رأی مردم و به رأی مستقیم مردم قرار بگیرد ، ناشی از این است که باید ولایت فقیه زده شود.
فوکویاما که از هواداران تحت فشار دادن و تغییر رژیم در عراق بود، از اولین کسانی بشمار می رود که در مورد این مساله دچار تردید شد و سرانجام با آن به مخالفت پرداخت.
مجله «نیو ستیتزمن» در این مورد و در معرفی کتاب «پس از نومحافظه کاران» فوکویاما می نویسد: فوکویاما پیش و پس از ١١سپتامبر، خواستار فشار بر عراق بود ولی هر چه به حمله نهایی نزدیکتر شدیم، بیشتر در مورد موضع خود دچار تردید شد. این مجله می افزاید باید در نظر گرفت که نومحافظه کاران، تنها هواداران جنگ عراق نبودند، بلکه روشنفکرهای چپ امریکایی، بسیاری از دمکراتها و جمهوریخواهانی که جز نومحافظه کاران نبودند، طبل جنگ را بصدا در آوردند.پیروزی سریع آمریکاییها در پس گیری کویت، عملیات کوزوو و شکست دادن طالبان باعث شدند که نومحافظه کاران تغییر رژیم در عراق را نیز ساده بپندارند. فو کویاما می گوید در مورد مساله سلاحهای کشتار جمعی در عراق به شدت غلو شده بود. آمریکا در حمله به عراق، حتی به نظر هم پیمانانش اهمیت نداد و استثنا بودن خود را مطرح کرد.
آخرین درس از اقدام نظامی علیه عراق این بوده که دولت کنونی آمریکا، در اداره روز به روز سیاست های خود در مورد عراق ناتوانی زیادی نشان داده است. یکی از این ناتوانی ها، ضعف دولت بوش در دنبال کردن اهداف بلند پروازانه اش بوده است.در حالیکه آمریکا حدود سه سال پیش (ژوئن ۲۰۰۴) با موفقیت توانست اختیار حاکمیت عراق را به دست بگیرد و همچنین شش ماه بعد از آن انتخابات سراسری در این کشور برگزار شد، در آموزش ارتش عراق، انتصاب سفرا و از همه مهم تر در بازخواست مقاماتی که در عراق بد عمل کرده اند، شکست خورده است.فوکویاما می گوید: پروژه چندانی برای باز سازی عراق وجود نداشت و حل مسایل پس از حمله بسیار ساده عنوان شده بود. چرا که رامسفلد وزیر دفاع امریکا، جنگی سریع با جنگ افزار سبک و متحرک، و با تعداد محدودی نظامی را طرح ریزی کرده بود. در پی اثبات کارایی چنین عملیاتی بود که باعث گرفتاری آمریکایی ها شد. این جنگ باعث محدودیت عمل نیروهای آمریکایی در جاهای دیگر دنیا شده است و ناکامی در آن می تواند باعث چرخش سیاست خارجی آمریکا به سوی واقع گرایی وحتی منزوی شدن این کشور شود. به عبارت دیگر سناریوی پس از ویتنام دوباره تکرار می شود. فوکویاما امیدوار است چنین وضعی پیش نیاید چون قوی ترین و ثروتمندترین کشور دنیا می تواند نقش مهمی در جهان ایفا کند.( http://razhayesheitanparastan.com/%D)

2-2-4- 5-نظریه مانوئل کاستلز (جامعه‌ی شبکه‌ای)
شبکه مجموعه‌ای از نقاط اتصال یا گره‌های به‌هم پیوسته است. نقطه‌ی اتصال یا گره نقطه‌ای است که در آن یک منحنی خود را قطع می‌کند. این که نقطه‌ی اتصال چه چیزی است مشخصاً
به نوع شبکه‌های مورد نظر بستگی دارد. شبکه‌ی جریان مالی جهانی از نقاط اتصال بازارهای بورس و مراکز خدمات جانبی پیشرفته‌ی آنها تشکیل شده است و … . توپولوژی‌ای که شبکه‌ها تعریف می‌کنند این نکته را مشخص می‌سازد که اگر دو نقطه‌ی اتصال به یک شبکه تعلق داشته باشند در آن صورت اتصال فاصله (یا شدت و فراوانی تعامل) بین آن دو نقطه (یا جایگاه اجتماعی) کوتاه‌تر (یا فراوان‌تر، یا شدیدتر) از زمانی است که این دو نقطه به یک شبکه تعلق نداشته باشند. از سوی دیگر، در درون یک شبکه‌ی خاص فاصله‌ای میان جریان‌ها وجود ندارد و یا فاصله بین نقاط اتصال یکسان است. بنابراین، فاصله‌ی (فیزکی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی) یک نقطه یا جایگاه از صفر (برای هر یک از گره‌های شبکه) تا بی‌نهایت (برای هر نقطه‌ی خارج از شبکه) متغیر است. حضور در شبکه یا حذف از آن، و معماری روابط بین شبکه‌ها که توسط تکنولوژی‌های اطلاعات که با سرعت نور عمل می‌کنند انجام می‌گیرد، پیکربندی فرایندها

پایان نامه ارشد درباره ژئوپلیتیک، ایالات متحده، اسلام سیاسی، نظام اجتماعی

No Comments

کنند».
رویدادهای سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، صرفاً هراس ایالات متحده از قدرت احیاگری اسلامی را تشدید کرد. در پایان سال ۱۹۷۹، اشغال دوهفته‌ای مسجدالحرام در مکه از سوی شورشیان اسلام‌گرا، عربستان سعودی، ارزشمندترین متحد آمریکا در خاورمیانه را تکان داد. این گروه اسلام‌گرا، انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی در خانواده پادشاهی سعودی را شدیداً مورد انتقاد قرار می‌دادند. ترور انور سادات ـ رئیس‌جمهور مصر ـ و حملات خونین علیه نیروها و پایگاه‌های ایالات متحده در لبنان، کویت، و سایر مناطق جهان در سال ۱۹۸۱ بر نگرانی مقامات ایالات متحده از صدور بنیادگرایی ایرانی افزود.
انقلاب اسلامی در تهران مواضع ایالات متحده در قبال اسلام سیاسی را تحت الشعاع قرار داد. در نتیجه بنا به باور برخی ناظران سیاسی، اسلام انقلابی از نوع ایرانی آن بر بخش زیادی از مباحث جاری در خصوص ظهور اسلام سیاسی سایه می‌افکند. نتایج یک نظرسنجی نشان داد که پیوند میانس اسلام و ایران در نگاه بیشتر آمریکایی‌ها تا چه اندازه ژرف و عمیق است. زمانی‌که از پرسش‌شوندگان پرسیده می‌شد که اشاره به واژه‌های «مسلمان» و اسلام چه چیزی را به ذهن متبادر می‌سازد، دو پاسخ رایج که بیشترین آراء را به‌طور مساوی به خود اختصاص دادند، عبارت بودند از «محمد» [ص] و «ایران» تمامی مؤلفه‌های یادشده جلوه‌هایی جدید از تعارض ژئوپلتیک ـ ژئوکالچر را منعکس می‌سازد. این امر در قالب‌های گفتمانی خود جلوه‌هایی از تضاد و تعارض را منعکس می‌کند. هانتینگتون نیز فضای شکل گرفته در روابط بازیگران جدید نظام بین‌الملل را بر اساس قالب‌های هویتی ـ هنجاری و نمادین تقسیم‌بندی و تبیین می‌کند. وی در این ارتباط نشانه‌های ژئوکالچریک تأثیرگذار در ساختار نظام بین‌الملل را در قالب مؤلفه‌های فرهنگی، ایدئولوژیک و نمادین مورد بررسی قرار می‌دهد و بر این اعتقاد است که: «نظم جهانی جدید برپایه مؤلفه‌های تمدنی در حال شکل‌گیری است. جوامعی که قرابت فرهنگی دارند، با یکدیگر همکاری می‌کنند … ادعای جهان‌گرایانه غرب باعث درگیری فزاینده تمدن‌های دیگر، به‌ویژه تمدن اسلامی با غرب می‌شود. در سطح منطقه‌ای نیز خطوط گسل میان مسلمانان و غیرمسلمانان براساس پیوندهای خویشاوندی شکل گرفته است» در این روند سیاست اسلام با سیاست ایران چنان درهم آمیخت که خیلی از آمریکایی‌ها نمی‌توانستند با یک حکومت اسلام‌گرا که در آن ایالات متحده در نقش شیطان بزرگ ظاهر شده بود، رابطه‌ای را تصور کنند(علیدادی،1390 : 179)

2-2- مفهوم ژئوکالچر
ژئوکالچر يا ژئوپلیتیک فرهنگي، فرآيند پيچيده‌اي از تعاملات قدرت، فرهنگ و محيط جغرافيايي است که طي آن فرهنگ‌ها همچون ساير پديده‌هاي نظام اجتماعي همواره در حال شکل‌گيري، تکامل، آميزش و جابجايي در جريان زمان و در بستر محيط جغرافيايي کره زمين هستند. لذا ساختار ژئوکالچر جهان بيان‌کننده موزائيکي از نواحي فرهنگي کوچک و بزرگ‌اند که محصول تکامل مکاني ـ فضايي قدرت هستند که در طول و به موازات يکديگر حرکت مي‌کنند. در قرن بيست و يکم فرايند نظام ژئوکالچر جهان و ساختار آن در راستاي ويژگي‌هاي نظام ژئوپلیتیک جهاني، چيزي جز تکامل و يا رويارويي ميان دو الگوي متفاوت و متضاد از تعاملات فرهنگي در سطح جهان نيست. «جهان جديد به صورت شبکه‌اي درآمده که بافت اصلي و تار و پود آن را اطلاعات و نظام ارتباطات الکترونيک تشکيل مي‌دهد و سرمايه‌داران براساس تقابل ميان شبکه و فرد حکومت مي‌کنند و در اين ميان در درون اين شبکه، به استناد يک گروه از نخبگان جهان وطن، ديگران کنترل خود را بر زندگي خويش و محيط اطراف از دست داده‌اند و يا به سرعت در حال از دست دادن آن هستند». (آمار و همکاران،1391:186)تحولات شگرف دهه های اخیر در جهان ، یادآوراهمیت مجدد موضوع فرهنگ در روابط میان جوامع و کشورها است.دیر زمانی تصور بر این بود که سیاست به تنهایی می تواند بسیاری از دردهای جامعه بشری را تسکین بخشیده و تشنج ها و نا آرامی های فزاینده زندگی اجتماعی را در عرصه های گوناگون به ثبات و آرامشی مبدل سازد. اما اکنون آشکار گردیده که سیاست به تنهایی و بدون فرهنگ و اقتصاد قادر نیست محیطی شایسته و مطلوبو جهانیعاری از خشونت ودرگیری را برای انسانها فراهم سازد. در واقع سیاست، فرهنگ و اقتصاد همگی اجزا و تاروپود نظام اجتماعی را تشکیل می دهند که پرداختن به هریک بدون در نظر گرفتن تأثیرات متقابل دیگری نتیجه منطقی در بر نداشته و تنها به درک مجرد و غیر واقعی از جهان منجر می گردد (حیدری ،93:1381).
واژه فرهنگ 1 از ریشه لاتینی و در دومعنی متفاوت ،اما نزدیک به هم به کار گرفته شده است . ازیک سو
( Cult) در لغت به معنی کیش و پرستش و آیین آمده که منظور از آن شاید شکل گیری
آیین هایی بوده که یونانیان باستان بمنظور بزرگداشت خدایان خود در معابد برپا می داشتند و از سوی دیگراین واژه ازلغت کاویدن زمین وکشت کار2گرفته شده ومنظور از آن نخستین انقلابی بود که توسط بشر ابتدایی صورت پذیرفت و طی آن انسان دامدار و رمه گردان3سر انجام در مکان یعنی از زمین استقرار یافت و یکجا نشین شد و سپس به تولید محصولات کشاورزی پرداخت و دهکده ها رابه عنوان نخستین خاستگاه انسانی بنیان گذارد (همان،101).

2-2-1- پیدایش و تعریف
ژئوکالچر1 یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرایند پیچیده ای از تعاملات قدرت ،فرهنگ ، و محیط جغرافیایی است که طی آن فرهنگها هم
چون سایر پدیده های نظام اجتماعی همواره در حال شکل گیری ، تکامل ،آمیزش، جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرا فیایی کره زمین اند .
به عبارت دیگر ژئو کالچر ترکیبی از فرایند های مکانی – فضایی قدرت فرهنگی میان بازیگران متنوع و
بی شماری است که در لایه های مختلف اجتماعی و درعرصه محیط یکپارچه سیاره زمین به نقش آفرینی پرداخته و در تعامل دائمی با یکدیگر بسر می برند.و بر اثر همین تعامل مداوم است که در هر زمان
چشم انداز فرهنگی ویژه خلق می شود.از این رو ساختار ژئو کالچر جهانی بیانگر موزاییکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگی است که محصول تعامل های مکانی – قضایی قدرت فرهنگی اند که در طول و موازات یکدیگر حرکت می کنند (دیلمی معزی،2:1387).
همچنین می توان گفت که ژئوکالچر از انطباق قدرت موضوعی فرهنگی با جغرافیا، بوجود می آید. به طور کلی مطالعه رابطه بین فرهنگ با همه عمق و وسعت آن با سیاست و قدرت موضوعی است که می تواند مورد توجه ژئوپلیتیک قرار گیرد، هرچند مدتی است که عبارت ژئوکالچر وارد ادبیات ژئوپلیتیک گردیده است( حافظ نیا، 1385: 106).

2-2-2- نظام ژئوکالچر محلی و جهانی
ژئوکالچردارایماهیتی جهانی استوازحوزه های بیشمار و متداخل فرهنگی و تمدنی تشکیل یافتهکه در تعامل دائمی با یکدیگر بسر می برند.از دیدگاه جغرافیایی این فرایندبا وجود پیچیدهگیهای ذاتی و اشکال گوناگون آن، در عین حال محصول تعاملات مکانی و فضایی قدرت فرهنگی است که در هر لحظه به خلقچشم انداز ویژه ای به روی کرهزمین می انجامد.بر اساساینرهیافت،ژئوکالچرفرایندی است که در یک سوی آن پدیده مکانی با ماهیتی ناحیه ای، مبتنی بر فرهنگهای محلی قرار گرفته و در دیگر سو پدیده های فضایی با ماهیتی جهانی و مبتنی بر جهانی شدن الگو های تمدن غربی. پدیده های فرهنگی بدلیل خصیصه مکانی شان همواره میل به ثبات و پایداری در مقابل نو آوری ها دارند.(دیلمی معزی،3:1387).
در این زمینه می توان به تلاش جوامع سنتی بر حفظ میراث فرهنگی و آداب وسنن پیشینیان و یا تأکید بر نمادهای تاریخی و ادبیات و افسانه های بومی به عنوان بخشی از هویت اجتماعی آنان اشاره کرد. در حالی که الگوهای تمدنی در نقطه مقابل ،به واسطه ماهیت فضایی شان معمولأ در جهت سرعت بخشیدن به تغییرات فرهنگی و زدودن مرزهای قرار دادی و نیز الگو سازی های جدید رفتاری حرکت میکنند اشاعه سریع و گسترده مدل ها ، و سبک های جدید علمی،هنری و فرهنگی از سوی جوامع توسعه یافته به سایر نواحی جهان از جمله نشانه های فرایند های فضایی تمدن است . از این منظر ساختار نظام ژئوکالچر،در راستای ویژگیهای نظام ژئو پلیتیک جهانی، چیزی نیست مگر تقابل یا رو دررویی میان دو الگوی متفاوت و متضاد از تعاملات فرهنگی در یک سطح جهانی ، بر مبنای این نگرش واقع گرایانه شالوده ژئوکالچر جهانی در وهله نخست برپایه ویژگیهای نظام اطلاع رسانی و ارتباطات مدرن تمدن غربی استوار گردید، که ویژگیهایی آن به ترتیب عبارتند از:
1. پوشش فراگیر،بدین مضمون که قابلیت اقناع کلیه افراد بشررا در هر سن وجنس دارد.
2. فرا مکانی بودن، یعنی تعلق به مکان خاصی نیست و بیان های آنها در همه جا جریان دارد.
3. چند حسی است و تمام احساسات ظاهری پنج گانه را در کنار هم به کار میگیرد .
4. از طریق نمایش واقعی اطلاعات آموزه ها را به صورت غیر تخیلی و درسطح انبوه منتشر می سازد.
5. عامه فهم است و برای همه مخاطبین درهر شرایط و با هرخصوصیتی پیام ویژه ای عرضه مینماید .
6. فرا زمانی است و قادر است مجموعه دانش های بشری را در سریع ترین زمان ممکن در دسترس همگان قرار میدهد(دیلمی معزی،3:1387).

2-2-2-1-كاربرد جهاني
در قرن گذشته گرايشات سياسي وفرهنگي در سطح جهان براساس دو ايدئولوژي شرق و غرب تشكيل يافته بود كه در يك طرف آن اتحاد جماهير شوروي با ايدئولوژي ماركسيستي و درطرف ديگر ايالات متحده با ايدئولوژي دنياي آزاد حكمراني مي كردند با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، تفکر توده ای و پیروی از جنبش های استقلال طلب و ضد امپریالیستی در دنیا رو به گسترش بود به نظرآندره ژودانف4 روشنفكر دولتي شوروي؛ جهان به دو اردوگاه تقسيم شده است، «اردوگاه امپرياليست وضد دموكراتيك» كه توسط ايالات متحده رهبري مي شود و امپراطوري بريتانيا متحد اصلي آنست در مقابل اردوگاه «ضد امپرياليست و دموكراتيك» كه توسط شوروي و «دموكراسي هاي جديد» اروپاي شرقي رهبري مي شود. ( اتوتايل وديگران، 1387، 124)
دو تکه شدن آلمان پس از جنگ جهانی دوم که به عنوان سمبل نزاع دو اندیشه شناخته شد «شبهی در اروپا در گشت و گذار است ـ شبح کمونیسم؛ همه نیروهای اروپای کهن برای تعقیب مقدس این شبه متحد شده اند: پاپ، تزار، مترنیخ و گیزو، رادیکال های فرانسه و پلیس آلمان.» (پانیچ و لیز، 1380، 275)
ايدئولوژي ماركسيستي در سطح جهان با مجموعه اي از نمادهايي همراه بود كه تاثير مرموزي بر طرفداران خود در سراسر جهان داشت كه بيانگر نوعي قبيله گرايي در سطح جهاني بود. در حقیقت اثرات مربوط به کمونیسم حتی در دورترین نقاط و پرت ترین سرزمین ها نیز ملموس بود نمادهايي همچون اتحاديه هاي صنفي (اتحاد پرولتاريا عليه بورژوازي)، مانيفست كمونيست،جنبش هاي آزادي خواهانه و استقلال طلبانه که منجر به مبارزات ملي پرولترهاي كشورهاي مختلف و جنبش هاي بين المللي طبقه كارگر بر علیه استثمار و استعمار می شد، اینها علايق مشترك تمام پرولترها در چهار گوشه زمین بود که حتی در دورترین و پرت ترین نقا
ط ملموس بود و مستقل از ملت هايي كه درجهان آزاد يا امپرياليست بودند، و به ايجاد پيوندهايي ازجمله انترناسيوناليست كارگران جهان و با شعار «كارگران جهان متحد شويد5» سبب گشته كه با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ژئوكالچر جهاني ماركسيسم روبه افول گذاشت.

2-2-2-2-كاربرد منطقه ای
براساس نظريه جهان چهارم، مرزبندي ملت ها در زندگي مردم پايدارتر و با معناتر از مرزهاي كشوري هستند وتاريخ نشان داده است هدف گرايش به نظام مدرن كشوري به نوعي برهم زدن مرزبندي طبيعي ميان ملت هاست. به همين ترتيب، جوئل گارئودر كتاب خودبه نام 9 ملت آمريكاي شمالي به سال 1992 مي نويسد، مرزهاي واقعي ملت ها در قاره ها بيشتر به روابط فرهنگي بستگي دارند تا مرزبندي هاي سياسي و برنارد نيچمن جهان چهارم را محلي مي داند كه درآن هزاران ملل روي زمين براي حضور اجباري در مرزهاي يك نظام رسمي كشوري، غالباً با خشونت، مهار شده اند. ( برادن و اشلي 1383، 136).زبان يكي از موثرترين عوامل در تعريف مليت است و كلمات از نمادهاي مهم هويت ملي محسوب مي شوند همچنين زبان ايده بارز

مقاله درباره رگرسیون، دارایی ها، سرمایه در گردش، درماندگی مالی

No Comments

ج) آزمون وایت98
فرض سوم
در مدل رگرسیون خطی کواریانس بین اجزای اخلال در طول زمان صفر است. یا به عبارت دیگر، خطاها با یکدیگر همبستگی ندارند. اگر خطاها بایکدیگر همبستگی داشته باشند، گفته می شود دچار “خود همبستگی اند” .
روش تشخیص خودهمبستگی :
الف) روش ترسیمی
ب) ازمون دوربین- واتسون99
فرض چهارم
یکی از مهم ترین آزمون های که برای بررسی نرمال بودن اجزای اخلال رگرسیون به کار می رود، آزمون جارکو- برا (JB) است. در توزیع نرمال مقدار میانگین متغیر های تصادفی برابر صفر و واریانس آن ها یک است. چولگی و کشیدگی نیز که به عنوان گشتاورهای سوم وچهارم توزیع تعریف می شوند، برای توزیع نرمال به ترتیب دارای مقادیر 0 و 3 می باشند(گجراتی،1378).

3-9-2- روش تخمین
یکی از مباحث اصلی تحلیلهای رگرسیونی تخمین مدلهای رگرسیون است. منظور از تخمین یک مدل رگرسیونی در واقع تخمین پارامترهای آن است که با استفاده از روش های مختلفی می توان آن را انجام داد. از مهمترین آنها می توان به روشهای زیر اشاره کرد:
روش حداقل مربعات معمولی(OLS)100
روش حداکثر درستنمایی(ML)101
روش حداقل مربعات معمولی نسبت به روش حداکثر راست نمایی از شهرت بیشتری برخوردار است و کاربرد گسترده تری دارد. همچنین این روش نسبت به روش حداکثر راست نمایی ساده تر بوده و پیچیدگی های آن را ندارد. به علاوه، در صورتی که فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک برقرار باشد، می توان اثبات کرد که روش حداقل مربعات در مقایسه با سایر روش ها، بدون تورش(نا اریب) و دارای حداقل واریانس بوده و بهترین برآورد کنندهی نا اریب خطی است(گجراتی،1378). در این پژوهش برای تخمین پارامتر ها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است.

3-9-3- روش های رفع هم خطی:
حذف متغیر ی که موجب هم خطی شده است
استفاده از نسبت متغیر های مستقل
استفاده از نمونه های بزرگتر
تبدیل متغیر ها

3-9-4- آزمون های آماری
در پژوهش حاضر، برای دستیابی به نتایج پژوهش از آمار استنباطی استفاده خواهد شد. در آمار استنباطی گروه کوچکی از جامعه انتخاب شده و فرضیههای مدنظر محقق، در مورد آنها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به منظور تعمیم نتایج حاصل از نمونه به کل جامعه، یک سری آزمونهای آماری انجام می شود.در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد.

3-9-5- آماره آزمون t-
از ازمون t به منظور بررسی معنی دار بودن ضرایب محاسبه شده، ضرایب همبستگی و مدل های رگرسیونی استفاده می شود. توزیع t شباهت زیادی به توزیع Z دارد. با این وجود این دو توزیع تفاوت های نیز ملاحظه می شود. به عنوان مثال توزیع کمیت Z نرمال است ، در حالی که توزیع کمیت t تحت تاثیر تعداد آزمودنی ها قرار دارد. توزیع t برای نمونه های کوچک به کار برده می شود.و هر چه تعداد نمونه بیشتر شود شکل توزیع به منحنی نرمال نزدیکتر و زمانی که حجم نمونه به 30 برسد تقریبا با توزیع نرمال یکی می شود. بر اساس آزمون t چنانچه سطح معنی داری محاسبه شده کمتر از 5% باشد در این صورت مقادیر محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح 95% معنی دار هستند(گجراتی،1378).

3-9-6- آماره آزمون- F
از آزمونt به منظور آزمون فرضیه های واحد یعنی فرضیههایی که تنها شامل یک ضریب بودند، استفاده می شد.اما اگر بخواهیم بطور همزمان بیش از یک ضرایب را آزمون کنیم، از آماره آزمون F استفاده میشود ،چارچوب آزمون F به دو رگرسیون نیاز است که به عنوان رگرسیون مقید و نامقید شناخته می شود. رگرسیون های نامقید آنهایی هستند که ضرایب بدون محدودیت بوسیله داده های که قبلا ایجاد شده اند تعیین میشود. اما رگرسیون مقید رگرسیونهای هستند که ضرایب های آن محدود است. یعنی محدودیت های بر بعضی از β ها اعمال می شود. بنابراین روش آزمون F روشی برای آزمونهای فرضیه های است که حداقل مربعات مقید نامیده می شود(گجراتی،1378)
3-10- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا روش مورد استفاده ی محقق برای انجام پژوهش توضیح داده شد. نوع پژوهش ،جامعه و نمونه آماری ، ابزار های گردآوری اطلاعات مشخص گردید. سپس فرضیه های آماری که ادعای محقق در خصوص مدیریت سود و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است، بیان گردید. فرضیه ها در این پژوهش از نوع استنباطی بوده که با مطالعه بر روی نمونه ای از جامعه مورد آزمون قرار می گیرند. همچنین در این فصل، نحوه آزمون هر فرضیه، بررسی کلی مدل رگرسیون حداقل مربعات و آزمون های مربوط به مفروضات کلاسیک ، به طور کامل تشریح گردید.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه
نتیجه گیری مطلوب حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات است که بر مبنای سوال اصلی پژوهش گردآوری شده باشد. هدف از تجزیه و تحلیل، تبدیل دادهها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است. در فصل سوم فرضیه ها، مدلها، متغیرهای پژوهش، شیوه گردآوری دادهها و روشهای آماری جهت آزمون فرضیه هامطرح گردید.در این فص ابتدا آمار توصیفی به طور مختصر توضیح داده می شود و سپس امار توصیفی کلیه متغیرهای مدلهای تشریح شده در فصل سوم ارائه می گردد. و برای پاسخ گویی به سوال اصلی پژوهش، از روشهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود. و نهایت به ارائه نتایج فرضیات پژوهش پرداخته می شود و رد یا پذیرش فرضیه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

4-2- مفهوم تحلیل توصیفی
آمار توصیفی را عمدتا مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبتها
ی توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع، اندازه های گرایش به مرکز ، اندازه های پراکندگی و نظایر آن تشکیل می دهد. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مسأله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد یا در واقع ویژگی های موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویر و توصیف می گردد.محقق پس از استخراج اطلاعات اقدام به خلاصه کردن و طبقه بندی داده های آماری می نماید. و این کار را با تشکیل جداول توزیع فراوانی انجام می دهدو پس از تشکیل جداول توزیع فراوانی محقق می تواند درصدهای توزیع،فراوانی و درصدهای تراکمی را محاسبه کند. برای نمایش نحوه ی توزیع صفت در نمونه یا جامعه روش های گوناگونی وجود دارد. محقق بسته به نیاز و علاقه ای که دارد، می تواند داده ها را به تصویر بکشد. و یا می تواند اندازه های گرایش به مرکز را برای داده های آماری محاسبه نماید. او می تواند این کار را با دست یا با کامپیوتر انجام دهد. اندازه های گرایش به مرکز که عمدتا شامل میانگین، میانه ، مد و انحراف معیار هستند، معرف نحوه ی همگرایی توزیع صفت اند(فراهانی و عریضی،1384).که به فهم بهتر نتایج آزمون کمک می کند، و مقایسه ی نتایج آن آزمون را با آزمون ها و مشاهدات دیگر نیز تسهیل می نماید.

4-3- تحلیل توصیفی متغیر های مدل(3-4)
مدل (3-4) به شرح زیر می باشد.
Z^’=0.717X_1+0.847X_2+3.107X_3+0.42X_4+0.998X_5
در این مدل هر چه Z’ پایین تر باشد درجه درماندگی مالی شرکت بیشتر است. به طوری که شرکت های با امتیاز Z’ بالاتر از 9/2 وارد طبقه شرکتهای سالم شده و با امتیاز Z’ کمتر از 23/1 به عنوان شرکت های ورشکسته طبقه بندی می شوند و Z’ بین 23/1 و 9/2 به عنوان منطقه تردید تلقی شده و ناحیه مزبور باید با احتیاط تفسیر گردد. آلتمن (1983) با این مدل به 94 درصد پیش بینی صحیح دست یافت. در پژوهش حاضر از 116 نمونه شرکت در طی 10 ساله از سال 81 تا سال 90 استفاده شده است. که کل داده های در دسترس تعداد 1150 شرکت – سال موجود می باشد.با استفاده از کل داده های نمونه، مدل را اجرا کرده و با استفاده از این داده ها شرکت ها را به سه گروه تقسیم نموده و گروه اول شامل شرکت های که مقدار Z^’ آن کمتر از 1.23 باشد به عنوان شرکت ورشکسته تلقی می شود و گروه دوم شامل شرکت های است که مقدار Z^’ آن بیشتر از 2.9 می باشد که به عنوان شرکت سالم طبقه بندی می شود. در این پژوهش ابتدا شرکت های ورشکسته را انتخاب نموده که نمونه آماری این شرکت ها به 43 شرکت رسید و یک سال قبل از ورشکستگی را به عنوان شرکت درمانده مالی در نظر گرفته شده است. در جدول (4-1) برخی از مفاهیم امار توصیفی متغیرها، شامل میانگین میانه، حداقل مشاهده و حداکثر مشاهده و انحراف معیار ارائه شده است که میانگین اصلی ترین شاخص مرکزی است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. بدین صورت آماره توصیفی متغیر های مدل(3-4) به شرح زیر توضیح داده میشود.
جدول(4-1) متغیر های توصیفی برای متغیر های مدل(3-4) داده های آماری
میانگین
انحراف ازمیانگین
میانه
مد
مینیمم
ماکزیمم
نام متغیر

0.056
0.006
0.069
0.135-
0.905-
0.819
سرمایه در گردش به کل دارایی ها 
X1
0.039
0.004
0.027
0
1.308-
0.933
سود انباشته به کل دارایی ها 
X2
0.14
0.004
0.12
0.131
0.302-
0.608
سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها 
X3
0.651
0.02
0.503
0.154
0.484-
7.442
ارزش دفتری سهام شرکت به ارزش دفتری کل بدهی ها 
X4
0.743
0.011
0.723
0
0
2.733
فروش به کل دارایی ها
X5
1.524
0.024
1.484
1.907-
1.907-
4.693
شاخص درماندگی مالی 
Z

آمار توصیفی مدل(3-4) نشان می دهد که میانگین کل شاخص x1 (نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها) برابر 5.6% می باشد که نشان می دهد کل داده های آماری نسبت سرمایه در گردش کمتری دارند. این نشان می دهد که میزان سرمایه در گردش شرکت های بورسی در سطح پایینی قرار دارد و شاخص X2(نسبت سود انباشته به کل دارایی ها) برای شرکت ها به مقدار . 0.039 می باشد که این عدد نشان می دهد شرکت ها در مجموع دارای سودانباشته ی کمتری می باشد، و هر چه این نسبت به سمت عدد 1 میل نماید وصعیت مالی شرکت ها بهتر می شود. X3(نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها) این نسبت نشان از وضعیت مطلوب شرکت می باشد و هر چه بالاتر ویا بزرگ تر از صفر باشد برای شرکت مفید خواهد بود. و یک شرکت سالم و به دور از درماندگی مالی می باشد. در این نمونه مقدار این نسبت 0.14 می باشد که نشان از وضعیت مطلوب سود دهی شرکت ها می باشد. .X4(نسبت ارزش دفتری سهام شرکت به ارزش دفتری کل بدهی ها) این نسبت نشان از وضعیت نامطلوب شرکت می باشد که هر چه به سمت یک میل نماید برای شرکت مطلوب خواهد بود، که این نسبت در این پژوهش برابر،0.651 می باشد که نشان می دهد که حدود بیش از نیمی از سرمایه از طریق بدهی تامین مالی شده است. که یک میانگین مطلوب برای شرکت ها می باشد. X5(نسبت فروش به کل دارایی ها) این نسبت نشان دهنده گردش کل دارایی ها می باشد، که هر چه قدر این نسبت بالاتر باشد فعالیت شرکت بیشتر و سوددهی آن بالاتر خواهد بود، عدد، 0.743 نشان دهنده فعالیت کمتر شرکت های بورسی می باشدو نشان دهنده وقوع درماندگی مالی می باشد. این نسبت برای شرکت ها معمولا بالاتر از 1 می باشد.Z ، نشان دهنده شاخص درماندگی مالی می باشد، که دراین پژوهش میانگین آن برابر 1.52 می باشد، که نشان دهنده این است که اکثر شرکت ها در وضعیت نامشخصی قرار دارند.
4-4- تحلیل توصی
فی متغیر های مدل (3-5)
در پژوهش حاضر از مدل های (3-6)،(3-7) و (3-8) به ترتیب جهت برآورد متغیر دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینههای تولیدی و دستکار اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش استفاده می گردد. متغیر های مدل های فوق در فصل سوم تشریح گردید .
ابتدا با استفاده از مدل (3-5) متغیر های مدل برای هر یک از شرکت ها را بدست آورده و سپس مدل را اجرا نموده و بعد از ارائه نتایج مدل مقدار پسماند های مدل به عنوان دستکاری درآمد های بدست آمده و به عنوان متغیر وابسته در مدل اصلی وارد می شود. برای توصیف بهتر مدل ابتدا به توصیف متغیر های مدل پرداخته می شود. تحلیل توصیفی مدل به شرح جدول (4-2) تشریح می گردد.

جدول(4-2) آمار توصیفی برای متغیر های مدل (3-5) شرکت های عضو نمونه
CFO/At-i
1/ At-i
s/ At-i
∆S/ At-i
ABNCFOit